Skriv det relevante emneord i søgefeltet eller søg på emnerne ved at sætte flueben i værktøjskassens emner. Søgeresultaterne vises alfabetisk.
Værktøjskassen er målrettet skolernes ledelse, bestyrelse og administration og rummer relevante emner for de frie og private skolers virke.
Søgeresultat:

Afgangseksamen. Prøver på 8., 9. og 10. klassetrin

  Eleverne på en fri grundskole, der giver undervisning på 8. og 9. klassetrin, skal aflægge folkeskolens afgangseksamen, prøve på 8. klassetrin og 9.-klasseprøver, medmindre skolen har meddelt Børne- og Undervisningsministeriet, at den ikke afholder prøverne.

Anmeld arbejdsskade

  Anmeld arbejdsskade Det er arbejdsgiverens pligt at anmelde en arbejdsskade. Men den…

Anmeld arbejdsskade

  Det er arbejdsgiverens pligt at anmelde en arbejdsskade.

Anmeldelse og godkendelse af fri og privat grundskole

  For at kunne modtage driftstilskud fra staten skal en fri og privat grundskole anmeldes til og godkendes.

Anmeldelse og godkendelse af privat gymnasial uddannelse

  Nye private institutioner for gymnasiale uddannelser eller en ny afdeling heraf skal udover at anmelde sig også ansøge om godkendelse.

Ansættelseskontrakter

  Her finder du skabeloner til ansættelseskontrakter for ansatte på fri grundskoler og gymnasier.

Ansættelsesvilkår

  Find informationer om ansættelsesvilkår, overenskomster, løn, tjenestelige sager m.m.

Arbejdsmiljø

  Find informationer om arbejdsmiljø og samarbejdet om arbejdsmiljøet på skolen.

Arbejdsskader – ulykker og sygdom

  Arbejdsskader er sygdomme eller ulykker, der opstår på grund af arbejdet.

Barselsregler

  Orlov i forbindelse med graviditet og barsel  Bestemmelser omkring orlov til graviditets-,…

Bestyrelsen ved skolen

  Find informationer om bestyrelsernes opgaver og ansvar og om rammerne for deres arbejde på skolerne.

Bestyrelsens opgaver og ansvar

  Læs her om bestyrelsens ansvar ift. skolens formål, økonomi, personale, undervisning, kvalitetssikring og tilsyn, skolens fysiske rammer, elever og forældre, SFO, vuggestue og børnhave.

Bygninger

  Ved spørgsmål om vedligeholdelse, køb og salg af skolebygninger samt krav til…

Danmarks Private Skolers rådgivning i opstartsfasen

  Danmarks Private Skoler yder rådgivning til initiativtagerne til nye skoler.

Datahåndtering

  Find informationer om regler for skolernes håndtering af persondata og om kravene til skolernes hjemmesider.

Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse

,

  Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse skal sikre, at arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere i AMO får grundlæggende viden om arbejdsmiljø.

Donationer

  Modtager en skole donationer, er der en række forhold skolen skal være…

Eksamener på gymnasiale uddannelser

  Find informationer om regler og rammer for prøver og test på de gymnasiale uddannelser.

Ekstern løsning på whistleblowerordning for medarbejdere

  Som følge af Lov om beskyttelse af whistleblowere er det fra d….

Elever og forældre

  Find informationer om centrale emner relateret til skolens elever. Herunder samarbejdet mellem skole og hjem.

Elevråd og elevdemokrati

  Regler for elevråd på frie og private grundskoler og gymnasiale uddannelser.

Evaluering af den samlede undervisning

  Det er et krav at den frie grundskole regelmæssigt evaluerer skolens samlede undervisning i grundskolen.

Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen

  En fri grundskole skal regelmæssigt underrette eleverne og forældrene, om sit syn på elevernes udbytte af skolegangen. En fri grundskole skal løbende foretage evaluering af elevernes udbytte.

Fastlæggelse og offentliggørelse af undervisningsmål og planer

  1. forpligtende forudsætning | Fastlæggelse og offentliggørelse af undervisningsmål og planer Der…

Ferieregler

  For alle ansættelsesforhold gælder ferieloven som minimum. Den 1. september 2020 trådte…

Fordelingssekretariatet

  Fordelingssekretariatet varetager en række tilskuds og refusionsopgaver for de frie grundskoler i…

Forebyggelse af uønsket adfærd på uddannelsesinstitutioner (elever)

  Anbefaling om ordninger for at forebygge uønsket adfærd på uddannelsesinstitutioner I juni…

Foreningen og skolernes bestyrelser

  Danmarks Private skoler yder rådgivning til medlemsskolernes bestyrelser. Læs mere om hvad foreningen kan hjælpe bestyrelsen med samt tilmelding til information fra foreningen.

Formål og værdisæt

  Værdigrundlaget er det fundament, som skolens formål og praksis hviler på.

Forsikring

  Manglende opdatering af forsikringerne kan lukke en skole. Især værdien af skolens…

Forældrekredsen

  Ved frie og private grundskoler har skolens forældrekreds en afgørende betydning.

Forældrekredsens tilsyn

,

  Det påhviler forældrene til børn i en fri og privat grundskole at føre tilsyn med skolens “almindelige virksomhed”.

Fravær (elever)

,

  Registrering og håndtering af fravær (grundskoler)

Frihed og folkestyre i skolens undervisning

  Undervisningen er et omdrejningspunktet for skolens virke; det er her viden, kunnen, indsigt og forståelse fremmes. Derfor er undervisningen også afgørende, når man ønsker at understøtte elevernes demokratiske dannelse.

Frihed og folkestyre i skolens virke

  Frie og private grundskoler og gymnasiale uddannelser skal ”med hele deres virke” forberede, udvikle, styrke, give kendskab til og have respekt for: Et samfund som det danske med frihed og folkestyre – Elevernes demokratiske dannelse – Grundlæggende friheds og menneskerettigheder – Ligestilling (mellem kønnene)

Frihed og folkestyrekravet

  Find informationer om “Frihed og folkestyrekravet”, der gælder for både grundskoler og gymnasiale uddannelser.

Frihed og folkestyrekravets begreber

  Hvordan kan man forstå frihed og folkestyrekravets begreber?

Fripladskassen

  Fripladskasse, gymnasiet Fripladskassen administrerer en bevilling, som er afsat på den årlige…

Generalforsamlingen

  Skolens generalforsamling er det øverste organ for skolens virksomhed.

Gymnasiejob.dk

  Efter fælles beslutning blandt de private gymnasier blev det i 2007 besluttet at…

Hvem er hvem i arbejdsmiljøarbejdet på skolen?

  I arbejdsmiljølovgivningen skelnes der mellem arbejdsgiveren, arbejdslederen og medarbejderen.

Institutioner ved skolen

  Find informationer om rammer og vilkår for SFO og daginstitutioner i tilknytning til skolerne.

Krav til beskrivelser af slutmål, delmål og undervisningsplaner

  2. forpligtende forudsætning | Krav til beskrivelser af slutmål, delmål og undervisningsplaner…

Krav til undervisningen – gymnasiale uddannelser

  Private gymnasiale uddannelser giver undervisning i henhold til lov om de gymnasiale uddannelser.

Krav til undervisningen på en fri grundskole

  Find informationer om kravene til undervisningen på frie grundskoler.

Kriseberedskab

  Vejledning til skoler og uddannelsesinstitutioner om “Sikkerhed og Kriseberedskab”.

Lovpligtige whistleblowerordninger (ansatte)

  Lovpligtig whistleblowerordninger for private virksomheder med 50 eller flere ansatte…

Lønpolitik

  Frie grundskoler og gymnasier er forpligtet til at udarbejde en lønpolitik. Personalestyrelsen…

Løntabeller og satser

  På denne side finde du information om løn og satser for ansatte…

Magtanvendelse

  Her gennemgås retningslinjer i forbindelse med magtanvendelse.

Ministeriets tilsyn

  Ministeriets tilsyn med frie og private grundskoler varetages af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og omfatter den faglige kvalitet, regeloverholdelse og skolens økonomi.

Organisering af arbejdsmiljøarbejdet – små og store skoler

  Organisering af arbejdsmiljøarbejdet er afhængig er antallet af ansatte.

Overenskomst. Kontorpersonale (HK)

  Personale ved frie grundskoler er omfattet af en række forskellige bestemmelser om…

Overenskomst. Ledere (grundskoler)

  Overenskomst for ledere Fra 1. januar 2019 har ledere ved frie grundskoler…

Overenskomst. Lærere og børnehaveklasseledere (grundskoler)

  Overenskomst for lærere og børnehaveklasseledere Overenskomstresultat for ledere, lærere og børnehaveklasseledere 2021-2024…

Overenskomst. Pædagogisk personale (BUPL)

  Personale ved frie grundskoler er omfattet af en række forskellige bestemmelser om…

Overenskomst. Teknisk personale (3F)

  Personale ved frie grundskoler er omfattet af en række forskellige bestemmelser om…

Overenskomst. Undervisere, ledere og rektorer (gymnasiale uddannelser)

  Nedenfor kan du læse om overenskomst for rektorer, ledere og undervisere ved…

Persondata, ansatte

  Det er nødvendigt for skolen at behandle en række personoplysninger om den…

Persondata, elever og forældres

,

  Det er nødvendigt for skolen at behandle en række personoplysninger om elever…

Psykisk arbejdsmiljø

  Et godt psykisk arbejdsmiljø er med til at forhindre sygdom, fastholde medarbejderne, øge produktiviteten – og så skaber det trivsel blandt medarbejderne.

Psykisk undervisningsmiljø

  Pligt til tiltag ift. det psykiske undervisningsmiljø

Pædagogikum på gymnasiale uddannelser

  Pædagogikum er en pædagogisk uddannelse for nyansatte lærere (pædagogikumkandidater) ved de gymnasiale…

Rammer for bestyrelsens arbejde

  En række bestemmelser sætter ramme for bestyrelsens arbejde og ageren. Her kan du læs om skolens vedtægter, forretningsorden, bestyrelsesformanden, bestyrelsens mødestruktur, samarbejde og organisering mm.

Regnskab

  Her kan du læse bekendtgørelse om regneskab. Bekendtgørelse om regnskab for efterskoler,…

Revision

  Krav til revision er beskrevet i Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m….

Samarbejdsudvalg

  Er der på en skole mindst 25 beskæftigede, skal der oprettes et samarbejdsudvalg.

Sammenhæng mellem mål, planer og skolens faktiske praksis

  3. forpligtende forudsætning | Sammenhæng mellem mål, planer og skolens faktiske praksis…

Sammenhæng mellem skolens undervisningsmål og elevernes undervisningsresultater (samlet set)

  4. forpligtende forudsætning | Sammenhæng mellem skolens undervisningsmål og elevernes undervisningsresultater (samlet…

Selvevaluering som tilsynsform

  Det er forældrekredsens afgørelse, om den ønsker at benytte en certificeret tilsynsførende, eller om skolen skal føre tilsyn ved selvevaluering.

Selvevalueringsmodellen

  Det er forældrekredsens afgørelse, om den ønsker at benytte en certificeret tilsynsførende,…

SFO

  Kontakt Danmarks Private Skoler – grundskoler og gymnasier, hvis du har spørgsmål…

Skolen som organisation

  Find informationer om de overordnede rammer for skolens virke, ledelse og samarbejde og om opstart af en ny skole.

Skolens bestyrelse

  Bestyrelsen ved en fri og privat skole har det øverste ansvar og beslutningskompetence.

Skolens hjemmeside

  Der er krav til skoler og uddannelsesinstitutioner om, hvad deres hjemmesider skal…

Skolens ledelse

  Skolens ledelse – under bestyrelsens ansvar – tager sig af den daglige, indholdsmæssige ledelse af skolen.

Skolepenge/egenbetaling

  Kontakt sekretariatet hvis du har spørgsmål om skolepenge til grundskolen og gymnasiet…

Skolestart

  Hvornår kan barnet begynde i grundskolen?

Specialundervisning, særlig støtte, tilskud m.v.

  Regler og rammer vedr. elever med særlige behov. Herunder om tilskud.

Spørgsmål og svar om den tilsynsførende

  Find spørgsmål og svar om regler og rammer for den tilsynsførende

Statstilskud

  Nedenfor kan du finde love og regler vedr. tilskud til henholdsvis frie grundskoler og…

Stå mål med-kravet

,

  Frie grundskoler skal give en undervisning, som står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Sygefravær

  Her finder du information om sygefravær. Du kan læse om følgende: Sygdom…

Tilsyn – grundskoler

  Find informationer om forældrekredsens tilsyn, certificerede tilsynsførende, tilsyn ved selvevaluering og det ministerielle tilsyn.

Tilsyn – gymnasiale uddannelser

  Få informationer om tilsynet med gymnasiale uddannelser, der bl.a. omfatter faglige kvalitet, økonomi, institutionelle forhold og regeloverholdelse.

Tilsyn med elever

,

  Skolens tilsynspligt. Der skal etableres fornødent tilsyn med eleverne.

Tilsyn med grundskoler og gymnasiale uddannelser

  Find informationer relateret til tilsyn med de frie og private grundskoler og gymnasiale uddannelser.

Tilsyn med gymnasiale uddannelser

Tilsynsportalen

,

  Tilsynsportalen indeholder et register over alle de certificerede tilsynsførende og den digitale tilsynserklæring. Den indeholder også et register over selvevaluerende skoler.

Tjenestlige sager og afskedigelser

  Danmarks Private Skoler yder tæt rådgivning og bistand i alle spørgsmål og…

Trivselsmålinger

  Den nationale trivselsmåling på frie grundskoler og private gymnasiale uddannelser.

Udskrivning af elever

  Ophør af samarbejde mellem skole og hjem.

Ulønnet omsorgsorlov

  Fra august 2022 indføres nye regler vedrørende en omsorgsorlov. Konsekvensen er, at…

Underretninger

, ,

  Fagpersoner, der har tæt kontakt til børn og unge, har en særlig udvidet underretningspligt til kommunen jf. lov om social service.

Undervisning – grundskolen

  Find informationer om kravene til undervisningen på frie og private grundskoler, herunder krav til mål, planlægning og evaluering.

Undervisning – gymnasiale uddannelser

  Find informationer om kravene til undervisningen på de gymnasiale uddannelser, herunder krav til kvalitetssikring og evaluering.

Undervisning på 10. klassetrin

,

  En fri grundskole kan tilbyde undervisning på 10. klassetrin eller som 10. klasse.

Undervisningsmiljø

  Elever i offentlig og privat undervisning har ret til et godt undervisningsmiljø….

Undervisningsmiljørepræsentanter

  Elevers deltagelse i arbejdsmiljøarbejdet

Undervisningsmiljøvurdering

  Uddannelsesstedets ledelse skal sørge for, at der udarbejdes en skriftlig undervisningsmiljøvurdering af sikkerheds- og sundhedsforholdene samt forholdene vedrørende det psykiske og æstetiske miljø på uddannelsesstedet.

Valg af tilsynsførende

  Bestyrelsen er ansvarlig for, at forældrekredsen indkaldes til møde, hvor forældrekredsen skal vælge en eller flere tilsynsførende til at føre tilsyn.

Vedtægter

  En fri og privat grundskole og en privat gymnasial uddannelsesinstitution skal altid…

Vejledning i EU’s persondataforordning

  Fra d. 25. maj 2018 vil persondataloven blive erstattet af eu’s persondataforordning….

Vikarkassen

  Vikarkassen er for de private gymnasier og studenterkurser. Vikarkassen yder refusion af vikarudgifter…

Virksomhedsoverdragelse

  Ved salg eller køb af en virksomhed er der en række forhold,…

Vold og trusler mod medarbejdere på skolen

  Ved sager om vold og trusler mod en medarbejder anbefales det at kontakte sekretariatet for rådgivning.

Vuggestue og børnehave

  Siden 2005 har det været muligt for frie grundskoler at etablere og…

Whistleblowing

  Find informationer om lovpligtige whistleblowerordninger for ansatte samt ordninger målrettet elever Whistleblowerordninger…

Økonomi

  Find informationer om emner relateret til skolens økonomi.

Årlig arbejdsmiljødrøftelse

  Alle virksomheder skal holde en årlig arbejdsmiljødrøftelse.

Årsnorm

  Årsnormen for skoleåret 2024/2025 for gymnasielærere er foreløbigt ukendt. Informationen om årsnormen…