Nedenfor kan du læse om overenskomst for rektorer, ledere og undervisere ved gymnasiale uddannelser


Rektorer og andre gymnasieledere

Ansat efter 1. januar 2019

Ansættelse af chefer ved institutioner inden for undervisning og uddannelse på Undervisningsministeriets område.  Klik her

”Vejledning om aftaler om ansættelse af chefer ved institutioner for undervisning. Moderniseringsstyrelsen.” Klik her.

Undervisningsministeriets vejledning i forvaltning af chefaftalen. Klik her.

Rektorer ansat før 31. december 2018 kan vælge at overgå til den nye lederaftale eller at fortsætte på allerede givne vilkår.

Overenskomst for akademikere i staten. Klik her.

Aftale mellem Finansministeriet og AC/DJØF om løn- og ansættelsesforhold for rektorer ved private og almene gymnasier mv. Klik her.

Resultatløn: Undervisningsministeriet udmelder retningslinier vedrørende resultatløn for rektorer på vilkår fra før 31. december 2018.

Cirkulære om aftale om chefløn. Klik her


Rektorer på tjenestemandslignende vilkår ansat før 1. januar 2007 er forsat omfattet af aftale af 5. juli 1993


Resultatlønskontrakter 2019

Børne- og Undervisningsministeriet har den 8. oktober 2019 udsendt bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakter for skolens ledere. Bemyndigelsen indeholder ligeledes retningslinier for kontraktens indgåelse, maksimale beløb, afberetningsdeadline m.m.. Bemyndigelsen kan ses her.

Ledere, der har valgt at overgå til ”Aftale om ansættelse af chefer ved institutioner inden for undervisning og uddannelse på Undervisningsministeriets område”, er IKKE omfattet af nærværende bemyndigelse.

For ledere, der er nyansat eller overgået til ”Aftale om ansættelse af chefer ved institutioner inden for undervisning og uddannelse på Undervisningsministeriets område” er der udarbejdet følgende vedledning vedrørende resultatløn: https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/adm/pdf19/190815-vejledende-retningslinjer-for-brugen-af-resultatkontrakt-og-bonus.pdf


Lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler

Lærere på stx (2-årig og 3-årig), hf, IB, etc., der er cand. mag, cand. scient. eller i øvrigt har en akademisk grad oplistet i overenskomstens bilag 2, er omfattet af ”Cirkulære om overenskomst for lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv” indgået af Finansministeriet og Gymnasieskolernes Lærerforening.

Andre akademikere (eksempelvis cand. polit. eller cand. polyt.), ansættes efter overenskomsten med vedkommendes faglige organisation (typisk AC-fællesoverenskomsten), men der ydes tillæg og merarbejdsbetaling efter ”Cirkulære om overenskomst for lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv. (indgået af Finansministeriet og Gymnasieskolernes Lærerforening)” ligesom arbejdstidsreglerne i denne overenskomst følges.

Overenskomster:

Cirkulære om overenskomst for lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler m.v. Klik her.

Overenskomst for akademikere i staten. Klik her.

Seniorordning

Pensionerede undervisere


Skolen kan benytte foreningens skabelon for ansættelsesbrev for grundskolelærere, børnehaveklasseledere og gymnasielærere, som kan findes her.

Kontakt

Erik Juul Hansen
Seniorkonsulent

3330 7925
ejh@privateskoler.dk

Send sikker mail til Erik. Klik her.

Særlige arbejdsområder:

 • Gymnasieskolerne

Rådgivning:

 • Opstart af nyt gymnasie
 • Fripladskassen og vikarkassen (gymnasieskoler)
 • Ansættelsesvilkår og overenskomster (rektorer, ledere, undervisere gymnasiale uddannelser)
 • Tjenstlige sager og afskedigelser gymnasier
 • Barselsregler, ferieregler
 • Undervisningsmiljø- og arbejdsmiljøregler
 • Forsikringer
 • Institutioner ved skolen. Børnehave, vuggestue og SFO
 • Prøver, eksamen og test. 10. klasse. Overgange til ungdomsuddannelser
 • Kvalitetssikring og evaluering for gymnasiale uddannelser
 • Tilsyn gymnasiale uddannelser
 • Whistleblowing