Danmarks Private Skoler – Privatlivspolitik

Formålet med denne politik er at beskrive hvordan Danmarks Private Skoler – grundskoler og gymnasier, behandler personoplysninger.

Hvilke oplysninger og med hvilket formål?

Hjemmesiden

Ved besøg på hjemmesiden foretages en række registreringer. Dette gøres for at optimere vores hjemmesides funktioner, indretning og brugernes oplevelse heraf. Oplysningerne registreres ved brug af cookies. Læs mere om vores brug af cookies og hvilke oplysninger der registreres her. Der er desuden kontaktoplysninger og oplysninger om medlemsskoler samt kontaktoplysninger og billeder af disses ledelser og bestyrelsesformænd. Kontaktoplysninger og billeder leveres og opdateres af medlemmerne selv.

Formålet er at sikre en optimal brugeroplevelse ved brug af hjemmesiden, at få viden om hvordan og hvor længe hver enkelt besøgende bruger vores hjemmeside. Kontaktoplysningerne på medlemsskoler og disses ledere og bestyrelsesformænd er en synliggørelse af medlemsskolerne og muligheden for at medlemmerne nem og enkelt kan finde og kontakte hinanden.

Hjemlen til behandling er interesseafvejningsreglen i Databeskyttelsesforordningens § 6 stk. 1 litra f.

Nyhedsbrev

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev på hjemmesiden beder vi om, at der oplyses om navn og mailadresse. Alle oplysningerne leveres af den registrerede selv.

Formålet med behandlingen af oplysningerne er at sende Danmarks Private Skolers nyhedsbreve til de tilmeldte modtagere af nyhedsbrevet.

Hjemlen til behandling er samtykke efter Databeskyttelsesforordningens § 6 stk. 1 litra a.

Kurser og arrangementer

Ved kursustilmelding registreres altid navn, skole, e-mail og særlige kostønsker. Få gange registreres stillingstitel og telefonnummer. Danmarks Private Skoler benytter onlineværktøjet Conference Manager til behandling af oplysninger i forbindelse med kurser og konferencer.

Ved udenlandske studierejser vil der desuden blive registreret pasoplysninger.

Der vil ofte blive taget billeder ved arrangementerne. Såfremt man ikke ønsker at få taget billeder skal dette meddeles til den kursusansvarlige på stedet. Der gøres opmærksom herpå, forud for hvert enkelt arrangement.

Formålet er med behandling af oplysningerne i Conference Manager er at sikre et overblik over tilmeldte kursister, eventuelle kosthensyn, muligheden for kommunikation med kursister og fakturering. I forbindelse med kurser og arrangementer udarbejdes der deltagerlister med navn og ansættelsessted, som udsendes til kursister. Ved udlandsrejser kan det af indrejsehensyn være nødvendigt at behandle pasoplysninger.   

Hjemlen til behandling af oplysningerne i Conference Manager er hhv. nødvendigheden af behandling af oplysninger for at sikre den aftale der er indgået ved tilmelding til kursus eller arrangement og interesseafvejningsreglen i Databeskyttelsesforordningens 6 stk. 1 litra f.

Formålet med at tage billeder ved arrangementerne er synliggørelse af foreningens aktiviteter for foreningens medlemmer og interessenter.

Hjemlen hertil er interesseafvejningsreglen i Databeskyttelsesforordningens 6 stk. 1 litra f.

Rådgivning

I forbindelse med sekretariatets rådgivning af foreningens medlemmer behandles en række oplysninger, herunder personoplysninger, telefonisk eller skriftligt. Der vil primært være tale om almindelige oplysninger.

Formålet med behandlingen er at yde rådgivning af medlemmerne og disses repræsentanter.

Hjemlen hertil er interesseafvejningsreglen i Databeskyttelsesforordningens 6 stk. 1 litra f.

Modtagere af personoplysninger

Foreningen videregiver ikke oplysninger til tredjemand medmindre det er nødvendigt af hensyn til overholdelse af lov eller overenskomst eller i forbindelse med at foreningen søger ekstern juridisk bistand.

Foreningen benytter sig af følgende databehandlere: Conference Manager og MailChimp.
Der er indgået databehandleraftaler med alle databehandlere og disse er forpligtet til udelukkende at behandle data efter den instruks der gives fra foreningen.

Der videregives ikke personoplysninger til lande uden for EU/EØS.

Dine rettigheder

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig.

Ret til berigtigelse

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine oplysninger. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne, bortset fra opbevaring, med dit samtykke eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra en dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, som vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Kontaktoplysninger

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder som registreret eller har spørgsmål til behandlingen af personoplysninger kan dette gøres skriftligt til eller telefonisk på 33307930.

Denne politik er senest opdateret 8. juni 2018