Alle har en underretningspligt

Det fremgår af lov om social service § 154, at:

Den, der får kendskab til, at et barn eller en ung under 18 år fra forældres eller andre opdrageres side udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling eller lever under forhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i fare, har pligt til at underrette kommunen.

Den almindelige underretningspligt indtræder for eksempel ved at et barn eller en ung under 18 år udsættes for omsorgssvigt, vold, mishandling, seksuelle overgreb eller lignende alvorlige situationer.

Fagpersoners særlig udvidet underretningspligt

Fagpersoner, der har tæt kontakt til børn og unge, har en særlig udvidet underretningspligt til kommunen jf. lov om social service § 153, stk.1.

Personer, der udøver offentlig tjeneste eller offentligt hverv, skal underrette kommunalbestyrelsen, hvis de under udøvelsen af tjenesten eller hvervet får kendskab til eller grund til at antage,

1) at et barn eller en ung under 18 år kan have behov for særlig støtte,

2) at et barn umiddelbart efter fødslen kan få behov for særlig støtte på grund af de vordende forældres forhold,

3) at et barn eller en ung under 18 år kan have behov for særlig støtte på grund af barnets eller den unges ulovlige skolefravær eller undladelse af at opfylde undervisningspligten, eller

4) at et barn eller en ung under 18 år har været udsat for overgreb.

Denne underretningspligt er ikke – som den almindelige underretningspligt – betinget af et omsorgssvigt, overgreb eller lignende alvorlige situationer.

Den særlige udvidede underretningspligt indtræder, når man ikke har mulighed for, som fagperson, selv at afhjælpe vanskelighederne, og man mener, at barnet eller den unge har behov for særlig støtte.

Generelt

Det er en god ide, at have en fast procedure på skolen for, hvordan bekymring for et barn samt underretninger skal håndteres.

Fagpersonen, der har bekymringen, bør dele sin bekymring med kolleger og ledelsen.

Forældrene bør inddrages i det omfang sagen jf. loven tillader det.

Vejledning om underretningspligten

Børne- og Undervisningsministeriets har udgivet en vejledning, der skal sikre, at fagligt personale kan medvirke til en tidlig indsats for at imødekomme elevens behov for hjælp.

Vejledningen beskriver, hvordan man henvender sig til kommunen, hvad kommunen foretager sig, og hvilke tilbagemeldinger man kan forvente fra kommunen. Vejledningen beskriver også muligheden for underretning til Ankestyrelsen.

Derudover giver vejledningen en række eksempler på situationer og tegn, der kan give anledning til at underrette.

Sidst opdateret: 15. marts 2021

Kontakt

Rasmus Bondo Vester
Fuldmægtig

3330 7935
2021 7879
rbv@privateskoler.dk

Send sikker mail til Rasmus. Klik her.

Særlige arbejdsområder:

 • Forældre- og elevsager
 • Elever med særlige behov
 • Ansættelsesvilkår (Pædagoger / SFO)
 • Ansættelsesvilkår (Administrativt personale)
 • Ansættelsesvilkår (Teknisk personale)
 • Ferieregler
 • Barselsregler
 • Børnehave, vuggestue og SFO
 • Arbejdsmiljø
 • Datahåndtering
Heidi Andersen
Konsulent

3330 7934
2085 4697
ha@privateskoler.dk

Send sikker mail til Heidi. Klik her

Særlige arbejdsområder:

 • Forældre- og elevsager
 • Overenskomstvaretagelse
 • Ferieregler
 • Ansættelsesvilkår (Pædagoger / SFO)
 • Ansættelsesvilkår (Administrativt personale)
 • Ansættelsesvilkår (Teknisk personale)
 • Ansættelsesvilkår (Lærere og børnehaveklasselærere grundskoler)
 • Ansættelsesbreve