Pligt til tiltag ift. det psykiske undervisningsmiljø

Grundskoler og ungdomsuddannelser har pligt til tiltag mod problemer i forhold til det psykiske undervisningsmiljø.

Antimobbestrategi

De ansvarlige for skolen eller uddannelsen skal fastsætte en antimobbestrategi, herunder en strategi mod digital mobning.

Handlingsplan

Konstaterer uddannelsesstedets ledelse problemer med det psykiske undervisningsmiljø i form af mobning eller lignende, skal den udarbejde en handlingsplan, hvoraf det fremgår, med hvilke foranstaltninger problemerne effektivt bringes til ophør. Tilsvarende gælder, hvis uddannelsesstedets ledelse eller en elevs forældremyndighedsindehavere anser det for nødvendigt som følge af elevens bekymrende tilstand eller adfærd, herunder sygdom og fravær, på grund af problemer med det psykiske undervisningsmiljø i form af f.eks. mobning.

Handlingsplanen skal udarbejdes senest 10 arbejdsdage efter, at der er modtaget oplysning om problemerne. Fristen regnes fra det tidspunkt, hvor en medarbejder på uddannelsesstedet første gang skriftligt eller mundtligt modtager oplysning om problemerne. Handlingsplanen revideres efter behov.

Uddannelsesstedets ledelse skal gennemføre de planlagte foranstaltninger i overensstemmelse med handlingsplanen eller sørge for, at det sker. Uanset skal uddannelsesstedets ledelse straks iværksætte de midlertidige foranstaltninger, som her og nu er nødvendige, for at der kan gribes ind over for de konstaterede problemer.

Uddannelsesstedets ledelse skal informere de berørte elever, og for elever undergivet forældremyndighed eleverne og forældremyndighedsindehavernem, om indholdet af handlingsplanen og om eventuelle midlertidige foranstaltninger.

Klageadgang

En elev kan klage over den myndighed, bestyrelse eller person, der har ansvar for uddannelsesstedets opgaver i relation til de psykiske undervisningsmiljø jf. ovenstående, og over uddannelsesstedets ledelses opgaver i relation til pligt til handleplaner. Klagen skal være begrundet. Er eleven undergivet forældremyndighed, kan klage også indgives af forældremyndighedsindehaverne. Ved forældremyndighedsindehavernes klage inddrages eleven efter alder og modenhed.

Klagen skal indgives til uddannelsesstedet. Den myndighed, bestyrelse eller person, der har ansvar for uddannelsesstedet, vurderer, om der er grundlag for at give klager helt eller delvist medhold. Får klageren ikke fuldt ud medhold, sender den myndighed, bestyrelse eller person, der har ansvar for uddannelsesstedet, klagen og begrundelsen for afgørelsen og vurderingen videre til Dansk Center for Undervisningsmiljø.

Dansk Center for Undervisningsmiljø træffer afgørelse i klagesager.

Dansk Center for Undervisningsmiljø kan til den myndighed, bestyrelse eller person, der har ansvar for uddannelsesstedet, udstede påbud om opfyldelse af en handlepligt inden for en rimelig frist.

Børne- og Undervisningsministeriet tilbageholder efter anmodning fra centeret tilskud til et selvejende uddannelsessted, som ikke har efterlevet et påbud, indtil dette er efterlevet, eller lader tilskud helt bortfalde.

Kontakt

Rasmus Bondo Vester
Rasmus Bondo Vester
Konsulent

3330 7935
2021 7879
rbv@privateskoler.dk

Send sikker mail til Rasmus. Klik her.

Særlige arbejdsområder:

 • Forældre- og elevsager
 • Elever med særlige behov
 • Ansættelsesvilkår (Pædagoger / SFO)
 • Ansættelsesvilkår (Administrativt personale)
 • Ansættelsesvilkår (Teknisk personale)
 • Ferieregler
 • Barselsregler
 • Børnehave, vuggestue og SFO
 • Arbejdsmiljø
 • Datahåndtering
Simone Dalsgaard
Chefkonsulent, kommunikationsansvarlig

3330 7927
6077 1719
sd@privateskoler.dk

Send sikker mail til Simone. Klik her.

 • Kommunikation
 • Interessevaretagelse
 • Pressehåndtering
 • Projekter og analyser
 • Tilsyn
 • Skolens undervisning (lovgivning, kvalitet og evaluering)
 • Frihed og folkestyrekravet i skolens virke og undervisning
 • Forældre- og elevsager
 • Prøver og eksamen (grundskole)
 • Overgang til ungdomsuddannelser