Manglende opdatering af forsikringerne kan lukke en skole. Især værdien af skolens løsøre bør man holde øje med.

Da Børnenes Friskole i Århus brændte var bygningerne heldigvis forsikret, men det var stadig en nat, der bør minde alle om, hvor overraskende hurtigt, det kan gå galt, hvis ikke værdiansættelserne i skolens policer tages op til vurdering med jævne mellemrum – gerne en gang årligt.

Brand er naturligvis kun én af mange mulige skader på skolens bygninger. Og derudover er der andre områder, hvor skolen også bør have en opdateret forsikring, hvis ikke den skal risikere uden mindste varsel at måtte dreje nøglen om. I nedenstående tekst gennemgås en række punkter en skole bør være opmærksom på hvad angår forsikringer.

Forsikringsselskabet som samarbejdspartner

Betragt forsikringsselskabet som en samarbejdspartner. Dialog, gensidig forståelse og tillid er gavnlig. Vis interesse for området. Enhver skole vil komme ud for skader, og i sådanne situationer kan god kommunikation være afgørende for, at man får en positiv oplevelse ud af en negativ hændelse.

Skolens forsikringsprogram

Det er vigtigt, at skolens forsikringsprogram er korrekt sammensat og svarer til den virkelighed skolen befinder sig i. Selvom alle skoler har mange fælles træk, er der ikke to, der er helt ens – og der findes således ikke en “standard-forsikringspakke” for skoler.

Jævnlig revision af skolens forsikringer

Sørg for at skolens forsikringer revideres regelmæssigt – typisk en gang om året – men under alle omstændigheder, når der sker forandringer i form af byggerier, større nyanskaffelser af løsøre eller igangsættelse af nye aktiviteter, fx. SFO, lejrskole med ekstrem sport, skolerejser til udlandet etc.

Jeres kontaktperson bør gennemgå forsikringerne sammen med jer, og der bør udfærdiges et mødereferat som dokumentation for eventuelle aftalte forandringer i forsikringsprogrammet indtil nye forsikringspolicer er etableret.

Bygninger

I næsten alle tilfælde forsikres bygninger på basis af nyværdi. Det betyder, at en skaderamt bygning repareres eller genopføres på den oprindelige beliggenhed og til den hidtidige anvendelse efter de regler for byggeri, der gælder på skadetidspunktet. Skolen skal således ikke fastsætte nogen forsikringssum for bygningerne.

Skolens overvejelser kan i stedet være, hvilke dækninger det er relevant at betale for. Fx kan hyppige skader på glas og kummer medføre en så høj pris på glasforsikringen, at der nærmere er tale om et vedligeholdelsesabonnement.

Man bør imidlertid sørge for, at bygningsforsikringen dækker mod brand, storm- og vandskade, el-skader, insekt- og svampeskader samt skader på skjulte rør og stikledninger. Når der foretages ny-, til- eller ombygning bør der tegnes entrepriseforsikring, som kan dække eventuelle skader på bygning under opførelse, tyveri fra byggepladsen, skade på bestående bygning mm. Entrepriseforsikring kan tegnes af skolen selv eller være en del af aftalen med (total-) entreprenøren.

Løsøre

Medmindre andet aftales forsikres skolens løsøre – inventar, undervisningsmaterialer etc. – også på nyværdibasis. Det er væsentligt at forsikringssummen opgøres og fastsættes efter samme princip, således at underforsikring, selv ved mindre skader, undgås.

Foretager skolen nyanskaffelser, der forøger værdien af løsøret væsentligt, fx edb, skal forsikringsselskabet underrettes, så forsikringssummen bliver justeret. De fleste løsøreforsikringer – som kan have navne som “Skoleforsikring” eller “Erhvervsforsikring” – indeholder imidlertid en såkaldt indeks- og investeringsklausul, hvorefter generelle prisstigninger (indeks) og nyanskaffelser af løsøre indenfor forsikringsåret kan andrage 33,3% af forsikringssummen i policen uden at man har pligt til at underrette forsikringsselskabet. Men er man i tvivl, bør man kontakte forsikringsselskabet.

Med hensyn til opgørelse af forsikringssummen kan faglærerne ofte give kvalificerede bud. Fx vil en fysiklærer eller hjemkundskabslærer sjældent være i tvivl om, hvad det vil koste at reetablere deres faglokale efter en skade.

Skolens drift efter en skade

Alle skoler bør have planer og aftaler, der sikrer at skolen kan fortsætte sin drift i en periode med helt eller delvist ubrugelige bygninger: leje af alternative bygninger, pavilloner, etablering af edb, telefon, transport af elever osv. En sådan “katastrofeplan” kan udmærket være et ganske simpelt dokument indeholdende opdaterede navne og telefonnumre på de kontaktpersoner, man har aftaler med om at levere de nødvendige ydelser, hvis situationen skulle kræve det.

Til dækning af udgifterne hertil kan skolen tegne en meromkostningsforsikring og/eller en forsikring mod et egentligt driftstab. Det betyder, at skolen skal have gjort sig overvejelser om omfanget af de øgede udgifter, der medgår til at drive skolen under de ekstraordinære forhold, og det skal være aftalt at forsikringssummen kan udbetales til de forøgede omkostninger under fortsat drift. En skole “ude af drift”, selv i en kortere periode, kan reelt næppe videreføres.

Edb og AV-udstyr

Næst efter penge går tyve efter edb- og AV-udstyr, og da mange skoler ikke har alarmanlæg, er udstyret ofte let tilgængeligt. Det er derfor en god ide at sikre edb-udstyr særskilt, fx ved en kombination af elektronisk og mekanisk sikring af edb-rum samt sikring og mærkning af de enkelte maskiner.

Skolen kan tegne en edb-maskinkaskoforsikring, som udover rent fysisk skade på maskinellet, også kan omfatte datamistelse og meromkostninger som følge af bl.a. kortslutning og lynnedslag.

Arbejdsskade

Arbejdsskadeforsikringen er lovpligtig. Den dækker alle, der udfører et arbejde for skolen – varigt eller midlertidigt, med eller uden løn – og sikre således mod følger af arbejdsulykker samt visse erhvervssygdomme, personale kan pådrage sig i forbindelse med arbejdet.

Når man tegner forsikringen skal man huske at gøre opmærksom på eventuelt arbejde, der udføres af elever, fx. rengøring eller køkkentjeneste.

Forsikringen dækker personale under midlertidigt ophold i udlandet. Ved midlertidigt forstås op til 1-2 år.

Skader anmeldes til forsikringsselskabet, men det er Arbejdsskadestyrelsen, der behandler sagerne og fastsætter den skaderamtes mengrad samt tab af erhvervsevne, ligesom erstatningernes størrelse fastlægges for hvert år. Forsikringen er en del af det sociale sikkerhedsnet, og ydelser er derefter. Det er således værd at påpege overfor personalet, at det kan være en god ting for den enkelte at have sørget for en privat heltidsulykkesforsikring.

Erhvervsansvar

Ansvarsforsikringen dækker skolens og de ansattes erstatningsansvar i forbindelse med almindelig skoledrift. Elevers erstatningsansvar, som de ifalder under arbejde for skolen – fx køkkentjeneste -kan meddækkes på forsikringen. Forsikringen kan tillige omfatte ansvar for motorredskaber med ringe motorkraft, typisk under 20 HK, og som alene benyttes indenfor skolens område.

Elever

Skolen har ingen pligt til at ulykkesforsikre eleverne, men når en elev er kommet til skade i skolen har forældre ofte en forventning om, at skolen har en forsikring, der dækker.

Skoler, der ønsker det, kan tegne en såkaldt elevforsikring, som dækker eleverne i tilfælde af ulykke, der medfører død eller varigt men, så som tandskader mens eleverne er på skolen eller brilleskader, der opstår i undervisningssituationer. Endvidere kan forsikringen dække elevers værdigenstande i skolens varetægt, fx i gymnastiktimen.

Elevforsikringen supplerer en eventuel familieulykkesforsikring tegnet af forældrene. Erstatning fra en ulykkesforsikring udelukker således ikke erstatning fra anden side.

Registreringspligtige motorkøretøjer

Biler og motorredskaber, der kører på offentlig vej, skal efter loven være ansvarsforsikrede. Køretøjerne kan også kaskoforsikres.

Teknisk bistand fra forsikringsselskabet

Alle forsikringsselskaber har tilknytte teknikere med forskellige specialer: byggeteknik, brand- og tyverisikring, insekt- og svampeskader osv., og skoler har almindeligvis adgang til at få rådgivning i aktuelle spørgsmål fra disse specialister.

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Skolen kan gennem Danmarks Private Skoler tegne en ansvarsforsikring for skolens bestyrelse og ledelse, som samtidig dækker over en kriminalitetsforsikring. Læs mere her.

Kontakt

Erik Juul Hansen
Seniorkonsulent

3330 7925
ejh@privateskoler.dk
Kasper Raabjerg Nielsen
Konsulent

3330 7931
krn@privateskoler.dk