Modtager en skole donationer, er der en række forhold skolen skal være opmærksom på. Disse forhold fremgår af henholdsvis ’Bekendtgørelse om valg og certificering af tilsynsførende ved frie grundskoler’, ’Lov om friskoler og private grundskoler mv.’, ’Lov om private institutioner for gymnasiale uddannelser’ samt tilknyttede regnskabsparadigmer.

Hvad er en donation?

Donationer vil ofte blive opfattet som pengegaver, men reglerne om donationer gælder også for varer og tjenesteydelser. Det anses også som en donation, hvis en skole modtager en vare eller tjenesteydelse til en væsentligt lavere pris end markedsprisen. Det kan f.eks. være en lavere husleje end markedslejen.

Udenfor reglerne falder, hvad der må opfattes som almindeligt frivilligt arbejde udført af elever eller af forældre til elever på skolen. Det opfattes eksempelvis ikke som en donation, hvis forældre bruger tidsressourcer på arbejde i forbindelse med en ”forældredag”, hvor f.eks. skolens udearealer sættes i stand. 

Donation i årsrapport og tilsynserklæring

Alle donationer skal fremgå af skolens årsrapport med angivelse af beløb samt navn og adresse på donator.

Donationer, der overstiger kr. 20.000 ekskl. moms skal ligeledes fremgå af den tilsynsførendes erklæring. Læs mere om tilsynsførende her.

Anonyme donationer

Skolen må ikke modtage anonyme donationer. Hvis skolen modtager anonyme donationer, skal beløbet overføres til Børne- og Undervisningsministeriet, hvor donatoren kan henvende sig indenfor 6 måneder.

Donationer over 20.000 kr. (indenfor EU/EØS)

Hvis skolen modtager donationer på over 20.000 kr. ekskl. moms fra en donator fra et land inden for EU/EØS) skal der indenfor en frist af 30 dage skriftligt redegøres for, at skolen ved modtagelse af donationen fortsat lever op til Lov om friskoler og private grundskolers krav om frihed og folkestyre og uafhængighedskravet, hhv. § 1 stk. 2, 2. pkt.[1] og § 5 stk. 2.[2] Erklæringen skal underskrives af skolens bestyrelse.

Skolen er forpligtet til at returnere donationen, hvis skolen ikke på betryggende vis kan redegøre for, at skolen ved modtagelsen fortsat lever op til kravene om frihed og folkestyre og uafhængighed.

Donationer over 20.000 kr. (udenfor EU/EØS)

Skolen må ikke uden forudgående godkendelse fra Børne – og Undervisningsministeriet modtage donationer på over 20.000 kr. ekskl. moms fra personer, juridiske personer eller offentlige myndigheder fra lande udenfor EU/EØS.

Læs om tilsyn med donationer til frie skoler

Find de relevante love og bekendtgørelser her:

Bekendtgørelse om valg og certificering af tilsynsførende

Lov om friskoler og private grundskoler mv.

Lov om private institutioner for gymnasiale uddannelser

Paradigmer om regnskab for friskoler og private grundskoler samt private institutioner for gymnasiale uddannelser


[1]  Frihed og folkestyrekravet: Skolerne skal efter deres formål og i hele deres virke forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes demokratiske dannelse og deres kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene.

[2] Uafhængighedskravet: Skolen skal i sit virke som selvejende uddannelsesinstitution være uafhængig, og skolens midler må alene komme skolens skole- og undervisningsvirksomhed til gode.

Kontakt

Thomas Sørensen
Konsulent

3330 7932
ts@privateskoler.dk
Kasper Raabjerg Nielsen
Konsulent

3330 7931
krn@privateskoler.dk