I Tilsynsportalen har skolerne adgang til registret over certificerede tilsynsførende.

Certificerede tilsynsførende og frie grundskoler kan tilgå Tilsynsportalen (tilsynsportalen.uvm.dk)

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (styrelsen) certificerer tilsynsførende, der

1) opfylder kravet i lovens krav, om at have sådanne faglige og pædagogiske forudsætninger, at den pågældende er i stand til at varetage et tilsyn med undervisningen på grundskoleniveau

2) opfylder kravet om at beherske dansk i skrift og tale

3) har gennemført det uddannelsesforløb (Certificeringsuddannelsen)

En ansøger, som ønsker certificering til at føre tilsyn med tyske mindretalsskoler eller med skoler, der har fået godkendt et andet undervisningssprog end dansk, skal over for styrelsen dokumentere at være i besiddelse af de nødvendige sproglige forudsætninger herfor.

Den eller de tilsynsførende vælges af forældrekredsen.

Forældrekredsen kan dog i stedet anmode kommunalbestyrelsen i skolekommunen om at udpege den eller de tilsynsførende.

Den eller de tilsynsførende må ikke

1) tilhøre forældrekredsen,

2) være medlem af skolens bestyrelse,

3) være ansat på skolen,

4) være ansat eller bestyrelsesmedlem på en anden fri grundskole, hvis skolens ansatte eller bestyrelsesmedlemmer fører tilsyn med denne anden frie grundskole,

5) være gift eller nært beslægtet med personer, der er omfattet af nr. 1-4, eller

6) inden for de seneste 5 år før valget finder sted have været elev på skolen eller gift eller nært beslægtet med en elev på skolen eller have været omfattet af nr. 1-5.

Den eller de tilsynsførende skal senest ved tiltrædelsen som tilsynsførende være certificeret.

Indberetningen sker til Børne- og Undervisningsministeriet via Tilsynsportalen. Skolerne registrerer, hvem forældrekredsen på skolen har valgt som tilsynsførende og for hvilken valgperiode. Den eller de tilsynsførende skal også indberette, hvilke skoler den eller de tilsynsførende fører tilsyn med.

Certificerede tilsynsførende og frie grundskoler kan tilgå Tilsynsportalen (tilsynsportalen.uvm.dk)

Skolen skal også offentliggøre navnet på den tilsynsførende på skolens hjemmeside.

En tilsynsførende skal vælges for 2 år ad gangen. Valgperioden skal harmonere med tilsynsåret. En certificeret tilsynsførende skal vælges på et forældrekredsmøde, men for en tilsynsperiode, der begynder ved tilsynsårets start, hvilket er i august måned. En tilsynsførende må helst ikke vælges således, at valgperioden udløber i f.eks. marts – april. Det betyder nemlig, at den tilsynsførende ikke vil kunne nå at udfylde og afsende tilsynserklæringen, der kun kan indsendes i perioden maj – juni.

Den eller de tilsynsførende kan vælges af forældrekredsen for højst 2 år ad gangen.

Den tilsynsførende kan genvælges. Den tilsynsførende kan inden for en periode på 11 år højst fungere i 6 år i alt på skolen. Børne- og undervisningsministeren kan dog i helt særlige tilfælde godkende en fravigelse af dette krav.

Har en skole været underlagt skærpet tilsyn, som har ført til et påbud i forhold til frihed og folkestyrekravet kan en tilsynsførende ikke være tilsynsførende på skolen, hvis pågældende inden for de seneste 2 år forud for det skærpede tilsyn har fungeret som tilsynsførende på skolen, medmindre særlige forhold gør sig gældende. Den tilsynsførende kan dog, efter en periode på 5 år siden den pågældende har fungeret som tilsynsførende på skolen, på ny vælges som tilsynsførende.

En tilsynsførende kan højst føre tilsyn med fem skoler ad gangen. Børne- og undervisningsministeren kan dog i helt særlige tilfælde godkende, at en tilsynsførende kan føre tilsyn med flere end fem skoler.

Skolen skal betale den eller de tilsynsførende en godtgørelse efter regler, der fastsættes af børne- og undervisningsministeren, medmindre den eller de tilsynsførende har fraskrevet sig retten til godtgørelse.

Skolen betaler godtgørelse til den eller de tilsynsførende med følgende beløb pr. skoleår pr. skole:

1) 7.000 kr. for skoler med op til 55 elever den 5. september i skoleåret.

2) 12.000 kr. for skoler med op til 55 – 109 elever den 5. september i skoleåret.

3) 18.000 kr. for skoler med op til 110 – 219 elever den 5. september i skoleåret.

4) 24.000 kr. for skoler med over 219 elever den 5. september i skoleåret.

Er der valgt flere tilsynsførende, deles ovenstående beløb mellem de valgte tilsynsførende.

Skolen kan desuden give tilsynsførende transportgodtgørelse efter statens regler, jf. Finansministeriets cirkulære om tjenesterejseaftalen.

Den eller de tilsynsførende skal

1) aflægge mindst ét årligt tilsynsbesøg på skolen,

2) overvære undervisningen i et omfang afstemt efter skolens størrelse,

3) overvære undervisningen inden for hvert af de fagområder, som folkeskolens fagkreds naturligt kan opdeles i,

4) drøfte indholdet af skolens undervisningsplaner med skolens leder og lærere og

5) vurdere det anvendte undervisningsmateriales faglige og pædagogiske kvalitet.

Den eller de tilsynsførendes overværelse af skolens undervisning skal have et omfang svarende til mindst én hel skoledag.

Skolen skal efter anmodning udlevere de oplysninger til den eller de tilsynsførende, som er nødvendige for tilsynets gennemførelse.

1) elevernes standpunkt i dansk, matematik, engelsk og, hvis skolen ikke fører til prøve i faget, historie,

2) at skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen,

3) at skolen opfylder frihed og folkestyrekravet og kravet om, at undervisningssproget er dansk, med mindre at skolen er godkendt til at undervise på et andet sprog end dansk.

4) donationer til skolen.

Den eller de tilsynsførende afgiver hvert år en skriftlig tilsynserklæring til forældrekredsen og skolens bestyrelse om tilsynet. Er der blandt flere tilsynsførende uenighed om affattelsen af tilsynserklæringen, skal dette fremgå af erklæringen. Enhver tilsynsførende har ret til at afgive sit særstandpunkt i tilsynserklæringen. Den eller de tilsynsførende afgiver den årlige tilsynserklæring i elektronisk form via en portal, som tilgås fra Undervisningsministeriets hjemmeside, og i overensstemmelse med nærmere anvisninger herom.

Certificerede tilsynsførende og frie grundskoler kan tilgå Tilsynsportalen (tilsynsportalen.uvm.dk)

Den digitale tilsynserklæring skal være afgivet til ministeriet i perioden fra den 1. maj til den 30. juni.

Skolen offentliggør den digitalt afgivne tilsynserklæring på skolens hjemmeside i det samme format, som den digitale tilsynserklæring er afgivet til ministeriet i.

Den eller de tilsynsførende skal i tilsynserklæringen oplyse, hvorvidt skolen i det foregående regnskabsår har modtaget en eller flere donationer fra samme donator, der tilsammen overstiger 20.000 kr. eksklusive moms. Er det tilfældet, skal donators navn og adresse og størrelsen af donationen eller donationerne oplyses. Tilsynserklæringen skal endvidere indeholde oplysning om den samlede størrelse af alle donationer.

Ved navngivne donationer til skolen, skal skolen oplyse donator om, at der offentliggøres oplysninger om donators navn, adresse og størrelsen på donationen på skolens hjemmeside, og at disse oplysninger videregives til styrelsen. Donator kan overfor skolen frabede sig, at oplysninger om navn og adresse offentliggøres.

Børne- og undervisningsministeren kan udstede påbud til en certificeret tilsynsførende om inden for en nærmere bestemt frist at forbedre en mangelfuld tilsynsindsats. Opfylder den eller de tilsynsførende ikke kravene til tilsynet i henhold til denne lov eller regler fastsat i medfør heraf, kan børne- og undervisningsministeren udstede påbud til forældrekredsen om inden for en nærmere angivet frist at vælge en eller flere nye tilsynsførende eller at anmode kommunalbestyrelsen om at udpege en eller flere nye tilsynsførende.

Når styrelsen iværksætter et skærpet tilsyn med en skole, varetager styrelsen den lokale tilsynsførendes funktioner i det tidsrum, som det skærpede tilsyn pågår i. Den tilsynsførende skal ikke afgive tilsynserklæring i den pågældende periode.

Såfremt den lokale tilsynsførende ikke længere kan fungere som tilsynsførende, hvis det skærpede tilsyn har ledt til påbud i forhold til frihed og folkestyrekravet, og pågældende inden for de seneste 2 år forud for det skærpede tilsyn har fungeret som tilsynsførende på skolen, skal skolen hurtigst muligt vælge en ny tilsynsførende, medmindre særlige forhold gør sig gældende. Såfremt styrelsen ikke finder, at der er tale om særlige forhold vil den lokale tilsynsførende først kunne fungere og vælges som tilsynsførende på den pågældende skole efter karensperioden på 5 år er udløbet.

Skønner den eller de tilsynsførende, at elevernes standpunkt i et eller flere fag ikke står mål med, hvad der almindeligvis opnås i folkeskolen, eller at skolens undervisning ikke opfylder kravene, fastsættes en kort frist, dog på mindst 3 måneder, til forbedring af forholdene. Det samme gælder, hvis den eller de tilsynsførende skønner, at skolen ikke opfylder frihed og folkestyrekravet og kravet om at undervisningssproget er dansk. Hvis den eller de tilsynsførende efter fristens udløb finder, at kravet om forbedring af forholdene fortsat ikke er opfyldt, udfærdiger den eller de tilsynsførende en erklæring herom, som sendes i høring hos forældrekredsen og skolens bestyrelse. Hvis den eller de tilsynsførende efter høringen herefter finder, at kravet om forbedring af forholdene fortsat ikke er opfyldt, sendes en begrundet indberetning herom med de eventuelt afgivne høringssvar til Børne- og Undervisningsministeriet.

Kontakt

Kasper Raabjerg Nielsen
Konsulent

3330 7931
krn@privateskoler.dk

Rådgivning:

 • Elever med særlige behov / specialundervisning
 • Ansættelsesvilkår. Barselsregler, ferieregler
 • Ansættelsesvilkår og overenskomstregler (Pædagoger / SFO)
 • Ansættelsesvilkår og overenskomstregler (Administrativt personale)
 • Ansættelsesvilkår og overenskomstregler (Teknisk personale)
 • Virksomhedsoverdragelse
 • Datahåndtering
 • Whistleblowing
 • Skolens økonomi, tilskud, egenbetaling, donationer
 • Fripladskassen og vikarkassen (gymnasieskoler)
 • Forsikringer
 • Tilskud via Fordelingssekretariatet
 • Tilsyn
 • Skolens undervisning (lovgivning, kvalitet og evaluering)
 • Frihed og folkestyrekravet i skolens virke og undervisning
Simone Dalsgaard
Souschef, seniorkonsulent

3330 7927
sd@privateskoler.dk

Send sikker mail til Simone. Klik her.

Særlige arbejdsområder:

 • Souschef i foreningens sekretariat
 • Ansvarlig for strategisk kommunikation
 • Interessevaretagelse
 • Pressehåndtering

Rådgivning:

 • Tilsyn
 • Skolens undervisning (lovgivning, kvalitet og evaluering)
 • Frihed og folkestyrekravet i skolens virke og undervisning