Vikarkassen er for de private gymnasier og studenterkurser.

Vikarkassen yder refusion af vikarudgifter som følge af leders og lærers fravær ved:

 • tjenestefrihed til borgerligt ombud
 • uddannelsesstillinger
 • egen sygdom (7 dages karenstid)
 • efterindtægt ved dødsfald

Se de nærmere regler her (gældende fra 1. januar 2024)

Ansøgning om vikarrefusion

Skolen skal indsende et vikarskema (2024) til Vikarkassen med fyldestgørende oplysninger om fraværsperiode etc.

Følgende bilag skal ALTID vedlægges

 • Vikarskema indeholdende oplysning om bankkonto samt underskrift af skolens leder
 • Kopi af den fraværendes arbejdstidsopgørelse for det pågældende skoleår med dokumentation for beskæftigelsesgrad
 • Ved sygdom: kopi af lægeerklæring

Refusion af udgifter i forbindelse med barsel

Vikarkassen dækker IKKE vikarudgifter i forbindelse med barsel. Disse udgifter skal skolen søge om refusion for hos Økonomistyrelsen:: http://www.fleksbarsel.dk/.

Dataansvar

Orientering om dataansvar i forholdet mellem Friplads- og Vikarkassen for private gymnasier og tilskudssøgende gymnasier. Se de nærmere regler her.

Kontakt

Erik Juul Hansen
Seniorkonsulent

3330 7925
ejh@privateskoler.dk

Send sikker mail til Erik. Klik her.

Særlige arbejdsområder:

 • Gymnasieskolerne

Rådgivning:

 • Opstart af nyt gymnasie
 • Fripladskassen og vikarkassen (gymnasieskoler)
 • Ansættelsesvilkår og overenskomster (rektorer, ledere, undervisere gymnasiale uddannelser)
 • Tjenstlige sager og afskedigelser gymnasier
 • Barselsregler, ferieregler
 • Undervisningsmiljø- og arbejdsmiljøregler
 • Forsikringer
 • Institutioner ved skolen. Børnehave, vuggestue og SFO
 • Prøver, eksamen og test. 10. klasse. Overgange til ungdomsuddannelser
 • Kvalitetssikring og evaluering for gymnasiale uddannelser
 • Tilsyn gymnasiale uddannelser
 • Whistleblowing
Kasper Raabjerg Nielsen
Konsulent

3330 7931
krn@privateskoler.dk

Rådgivning:

 • Elever med særlige behov / specialundervisning
 • Ansættelsesvilkår. Barselsregler, ferieregler
 • Ansættelsesvilkår og overenskomstregler (Pædagoger / SFO)
 • Ansættelsesvilkår og overenskomstregler (Administrativt personale)
 • Ansættelsesvilkår og overenskomstregler (Teknisk personale)
 • Virksomhedsoverdragelse
 • Datahåndtering
 • Whistleblowing
 • Skolens økonomi, tilskud, egenbetaling, donationer
 • Fripladskassen og vikarkassen (gymnasieskoler)
 • Forsikringer
 • Tilskud via Fordelingssekretariatet
 • Tilsyn
 • Skolens undervisning (lovgivning, kvalitet og evaluering)
 • Frihed og folkestyrekravet i skolens virke og undervisning