Lov om friskoler og private grundskoler:

§ 3. En fri grundskole skal efter regler, der fastsættes af børne- og undervisningsministeren,

1) give specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand til elever i medfør af § 3, stk. 2, 2. pkt., i lov om folkeskolen, jf. dog stk. 2,

2) tilbyde supplerende undervisning eller anden faglig støtte til en elev, der har brug for støtte, og som ikke kan understøttes alene ved brug af undervisningsdifferentiering og holddannelse, med henblik på elevens inklusion i den almindelige undervisning, jf. § 3 a, 1. pkt., i lov om folkeskolen,

3) yde personlig assistance, der kan hjælpe en elev til at overvinde praktiske vanskeligheder i forbindelse med skolegangen, hvis der er behov herfor, jf. § 3 a, 2. pkt., i lov om folkeskolen, og

4) sørge for undervisning af elever, der gennem længere tid på grund af sygdom eller af hensyn til deres sundhed eller velfærd ikke kan undervises i skolen.

Stk. 2. Skolen kan henvise elever til specialundervisning eller anden specialpædagogisk bistand på en anden fri grundskole eller i folkeskolen.

Stk. 3. Skolen henviser tosprogede elever til den undervisning i deres modersmål, som skal etableres for folkeskolens elever, medmindre skolen selv tilbyder denne undervisning.

Stk. 4. Skolekommunen skal yde vederlagsfri pædagogisk-psykologisk rådgivning.

Krav til skolen ift. elever med særlige behov

En fri grundskole skal give specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand til de af dens elever, der har behov.
En fri grundskole skal tilbyde supplerende undervisning eller anden faglig støtte til en elev, der har brug for støtte, og som ikke kan understøttes alene ved brug af undervisningsdifferentiering og holddannelse, med henblik på elevens inklusion i den almindelige undervisning.
En fri grundskole skal yde personlig assistance, der kan hjælpe en elev til at overvinde praktiske vanskeligheder i forbindelse med skolegangen, hvis der er behov herfor.

PPR

Skolekommunen skal yde vederlagsfri pædagogisk-psykologisk rådgivning.

En fri grundskole kan søge rådgivning om specialundervisning hos den kommune, skolen ligger i. Kommunen skal give skolen vederlagsfri pædagogisk-psykologisk rådgivning.

Skolen kan for eksempel få hjælp til pædagogiske-psykologiske udredninger af elever med vanskeligheder og vejledning i undervisning af elever med særlige behov. Elever på en fri grundskole skal modtage samme støtte som kommunens øvrige elever. Alle frie grundskoleelever har ret til rådgivning fra den kommune, skolen ligger i, også selvom de bor i en anden kommune.

Tilskud til specialundervisning

Skolerne kan søge tilskud til specialundervisning (spsu.dk). Tilskuddet bliver administreret af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Uanset om skolen får økonomisk støtte eller ej, skal skolen give eleverne den undervisning og støtte, de har brug for.

Tilskud til hjælpemidler

En fri grundskole kan søge tilskud til hjælpemidler til elever, der har behov for kompenserende hjælpemidler for at kunne begå sig på lige vilkår med de øvrige elever i klassen.

Et hjælpemiddel kan eksempelvis være it-udstyr til ordblinde eller svagsynede/blinde elever, ergonomiske møbler til elever med bevægelsesvanskeligheder eller høretekniske løsninger til hørehæmmede elever.

Tilskud til hjælpemidler (spsu.dk) administreres af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Tosprogede elever

Skolen henviser tosprogede elever til den undervisning i deres modersmål, som skal etableres for folkeskolens elever, medmindre skolen selv tilbyder denne undervisning.

For at undervisningen skal stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, skal skolen vurdere hvilke elever, der har behov for dansk som andetsprog og give undervisning i dansk som andetsprog.

Fordelingssekretariatet for friskoler og private grundskoler administrerer tilskud til støtteundervisning i dansk for tosprogede elever. Fordelingssekretariatet fastlægger betingelser for tilskud og for udbetaling af tilskud til skolerne samt procedurer for skolernes ansøgning.

Sygeundervisning

En fri grundskole skal sørge for undervisning af elever, der gennem længere tid på grund af sygdom eller af hensyn til deres sundhed eller velfærd ikke kan undervises i skolen.

Hvis eleven er fraværende på grund af fysisk eller psykisk sygdom er skolen forpligtet til at give sygeundervisning.

De frie grundskolers forpligtelse til at give sygeundervisning fremgår af Lov om friskoler og private grundskoler § 3, stk. 1, nr. 4.

Derudover forholder ”Bekendtgørelse om sygeundervisning for elever i folkeskolen og visse private skoler” sig også til sygeundervisning.

Tilskud til befordring af elver med svære handicap og sygdom

Fordelingssekretariatet for friskoler og private grundskoler administrerer tilskud til ekstraudgifter til befordring af elever med svære handicap og sygdom. Fordelingssekretariatet fastlægger betingelser for tilskud og for udbetaling af tilskud til skolerne samt procedurer for skolernes ansøgning.

Kontakt

Rasmus Bondo Vester
Konsulent

3330 7935
rbv@privateskoler.dk
Kasper Raabjerg Nielsen
Konsulent

3330 7931
krn@privateskoler.dk