Fravær i grundskolen

I Lov om friskoler og private grundskoler § 6, stk. 2 fremgår:

Skolens leder påser, at de undervisningspligtige elever deltager i undervisningen, og kan forlange, at forældrene giver skolen skriftlig oplysning om grunden til en elevs udeblivelse fra undervisningen. Skyldes udeblivelsen sygdom af mere end 2 ugers varighed, kan skolens leder forlange lægeattest. Hvis en elev ikke opfylder undervisningspligten, indberetter skolens leder det til kommunalbestyrelsen i elevens bopælskommune.

Registrering af fravær

Det er skolens ansvar, at den ovenstående bestemmelse bliver overholdt. Det er op til den enkelte skoleleder at vurdere, om en elev opfylder undervisningspligten. Frie grundskoler er ikke (i modsætning til folkeskolen) forpligtet til at registrere elevernes fravær, men af hensyn til undervisningspligten samt elevernes trivsel, bør skolen have måder, hvorpå der systematisk kan dannes et overblik over elevernes skolefravær.

Sygeundervisning

Hvis eleven er fraværende på grund af fysisk eller psykisk sygdom er skolen forpligtet til at give sygeundervisning.

De frie grundskolers forpligtelse til at give sygeundervisning fremgår af Lov om friskoler og private grundskoler § 3, stk. 1, nr. 4:

En fri grundskole skal efter regler, der fastsættes af børne- og undervisningsministeren, …. sørge for undervisning af elever, der gennem længere tid på grund af sygdom eller af hensyn til deres sundhed eller velfærd ikke kan undervises i skolen.

Derudover forholder ”Bekendtgørelse om sygeundervisning for elever i folkeskolen og visse private skoler” sig også til sygeundervisning.

Tegn på mistrivsel

Det er vigtigt at holde øje med længerevarende eller drypvis fravær af hensyn til overholdelse af undervisningspligten, men også for at forebygge mistrivsel, så små problemer ikke bliver til omsiggribende problemer. For højt skolefravær er oftest et symptom på, at der kan være vanskeligheder i elevens forhold. Skolen har et generelt ansvar for elevernes trivsel og derfor må højt skolefravær eller begyndende højt skolefravær ikke gå ubemærket hen. Det er en opgave for skolen at registrere og derefter identificere årsagen til fravær for på den baggrund at få iværksat en handleplan for eleven.

Kontakt

Rasmus Bondo Vester
Rasmus Bondo Vester
Konsulent

3330 7935
2021 7879
rbv@privateskoler.dk

Send sikker mail til Rasmus. Klik her.

Særlige arbejdsområder:

 • Forældre- og elevsager
 • Elever med særlige behov
 • Ansættelsesvilkår (Pædagoger / SFO)
 • Ansættelsesvilkår (Administrativt personale)
 • Ansættelsesvilkår (Teknisk personale)
 • Ferieregler
 • Barselsregler
 • Børnehave, vuggestue og SFO
 • Arbejdsmiljø
 • Datahåndtering
Heidi Andersen
Heidi Andersen
Konsulent

3330 7934
2085 4697
ha@privateskoler.dk

Send sikker mail til Heidi. Klik her

Særlige arbejdsområder:

 • Forældre- og elevsager
 • Overenskomstvaretagelse
 • Ferieregler
 • Ansættelsesvilkår (Pædagoger / SFO)
 • Ansættelsesvilkår (Administrativt personale)
 • Ansættelsesvilkår (Teknisk personale)
 • Ansættelsesvilkår (Lærere og børnehaveklasselærere grundskoler)
 • Ansættelsesbreve

 

Simone Dalsgaard
Chefkonsulent, kommunikationsansvarlig

3330 7927
6077 1719
sd@privateskoler.dk

Send sikker mail til Simone. Klik her.

 • Kommunikation
 • Interessevaretagelse
 • Pressehåndtering
 • Projekter og analyser
 • Tilsyn
 • Skolens undervisning (lovgivning, kvalitet og evaluering)
 • Frihed og folkestyrekravet i skolens virke og undervisning
 • Forældre- og elevsager
 • Prøver og eksamen (grundskole)
 • Overgang til ungdomsuddannelser