Fravær i grundskolen

I Lov om friskoler og private grundskoler § 6, stk. 2 fremgår:

Skolens leder påser, at de undervisningspligtige elever deltager i undervisningen, og kan forlange, at forældrene giver skolen skriftlig oplysning om grunden til en elevs udeblivelse fra undervisningen. Skyldes udeblivelsen sygdom af mere end 2 ugers varighed, kan skolens leder forlange lægeattest. Hvis en elev ikke opfylder undervisningspligten, indberetter skolens leder det til kommunalbestyrelsen i elevens bopælskommune.

Registrering af fravær

Det er skolens ansvar, at den ovenstående bestemmelse bliver overholdt. Det er op til den enkelte skoleleder at vurdere, om en elev opfylder undervisningspligten. Frie grundskoler er ikke (i modsætning til folkeskolen) forpligtet til at registrere elevernes fravær, men af hensyn til undervisningspligten samt elevernes trivsel, bør skolen have måder, hvorpå der systematisk kan dannes et overblik over elevernes skolefravær.

Sygeundervisning

Hvis eleven er fraværende på grund af fysisk eller psykisk sygdom er skolen forpligtet til at give sygeundervisning.

De frie grundskolers forpligtelse til at give sygeundervisning fremgår af Lov om friskoler og private grundskoler § 3, stk. 1, nr. 4:

En fri grundskole skal efter regler, der fastsættes af børne- og undervisningsministeren, …. sørge for undervisning af elever, der gennem længere tid på grund af sygdom eller af hensyn til deres sundhed eller velfærd ikke kan undervises i skolen.

Derudover forholder ”Bekendtgørelse om sygeundervisning for elever i folkeskolen og visse private skoler” sig også til sygeundervisning.

Tegn på mistrivsel

Det er vigtigt at holde øje med længerevarende eller drypvis fravær af hensyn til overholdelse af undervisningspligten, men også for at forebygge mistrivsel, så små problemer ikke bliver til omsiggribende problemer. For højt skolefravær er oftest et symptom på, at der kan være vanskeligheder i elevens forhold. Skolen har et generelt ansvar for elevernes trivsel og derfor må højt skolefravær eller begyndende højt skolefravær ikke gå ubemærket hen. Det er en opgave for skolen at registrere og derefter identificere årsagen til fravær for på den baggrund at få iværksat en handleplan for eleven.

Kontakt

Rasmus Bondo Vester
Konsulent

3330 7935
rbv@privateskoler.dk
Heidi Andersen
Konsulent

3330 7934
ha@privateskoler.dk