Det ministerielle tilsyn

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) varetager det ministerielle tilsyn på skoler og institutioner på Børne- og Undervisningsministeriets område. STUK fører tilsyn med den faglige kvalitet, økonomi, institutionelle forhold og regeloverholdelse.

Tilsynet med gymnasiale uddannelser omfatter bl.a. institutionernes faglige resultater og regeloverholdelse. Tilsynet med de gymnasiale uddannelser sætter bl.a. fokus på kvalitet og resultater.

Tilsynet tager udgangspunkt i, at kvalitetssikring og regeloverholdelse er et lokalt ansvar, der skal løftes af de enkelte institutioners ledelse og bestyrelser.

Styrelsen lægger i kvalitetstilsynet vægt på, at den enkelte institution arbejder målrettet med kvalitetsudvikling og resultatvurdering, og at institutionen tager udgangspunkt i de regler, der er fastlagt for gymnasieskolernes kvalitetsarbejde.

Alle gymnasiale uddannelsesinstitutioner skal fastlægge og anvende kvalitetsudvikling og resultatvurdering, herunder sætte egne mål for kvalitetsudvikling i en årlig opfølgningsplan på baggrund af en årlig selvevaluering.

En opfølgningsplan fastsætter blandt andet mål for kvaliteten af undervisningen eller uddannelsen og de foranstaltninger, der er nødvendige for at rette op på utilstrækkelig kvalitet.

Styrelsen reagerer over for vedvarende tegn på, at institutioner er udfordret på kvaliteten af deres faglige praksis.

I de konkrete tilsynsforløb skal dialog med den enkelte institution bidrage til, at institutionens væsentligste udfordringer identificeres. Dernæst skal institutionen opstille passende målorienterede indsatser, der kan imødekomme udfordringerne – for eksempel gennem udformning af en konkret handleplan for institutionen.

Styrelsen vil i forbindelse med kvalitetstilsynet med de gymnasiale uddannelser trække på læringskonsulenternes erfaringer med kvalitetsudviklingsarbejdet.

Tilsynets tre spor:

I tilrettelæggelsen af tilsynet med de gymnasiale uddannelser benytter styrelsen sig af tre tilsynsspor:

Risikobaseret tilsyn

I det risikobaserede tilsyn screener styrelsen de gymnasiale uddannelsers faglige resultater både på landsplan og på institutionsniveau. Med henblik på at udvælge institutioner med de største faglige udfordringer bliver institutionerne screenet med udgangspunkt i følgende indikatorer:

 • Eksamensresultat (gennemsnit)
 • Overgang til videregående uddannelse
 • Frafald
 • Løfteevne (socioøkonomisk referencekarakter)
 • Trivsel (faglig trivsel, social trivsel, læringsmiljø, pres og bekymringer samt mobning) Udvælgelsen af afdelinger

Udvælgelsen af institutioner til tilsyn tager udgangspunkt i de afdelinger, der for en treårig periode på de tre førstnævnte indikatorer og trivsel har dårlige resultater. I forhold til løfteevne udtrækkes de afdelinger, der har negativ løfteevne.

Styrelsen gennemfører herefter en nærmere undersøgelse af de udvalgte institutioner med henblik på at vurdere, om institutionerne har et målrettet kvalitetssikringssystem, der sikrer fokus på egne resultater og forbedring heraf. Undersøgelsen kan blandt andet indebære en gennemgang af institutionens hjemmeside, årsrapporter, bestyrelsesreferater, resultatlønskontrakter, selvevalueringer og opfølgningsplaner, beskrivelse af skolens kvalitets- og evalueringssystemer og andet relevant materiale.

På baggrund af undersøgelserne indleder styrelsen en dialog med de udvalgte institutioner.

Tematisk tilsyn

Tematisk tilsyn muliggør en målrettet indsats på særlige områder, hvor styrelsen er blevet opmærksom på, at flere skoler er særligt udfordrede, og/eller hvor der er et politisk ønske om fokus.

Tematisk tilsyn er overordnet karakteriseret ved, at det:

 • omfatter en samlet tilsynsindsats med flere institutioner på én gang
 • muliggør en målrettet indsats på særlige områder, hvor de gymnasiale uddannelser er særligt udfordrede, og/eller hvor der er et politisk ønske om fokus
 • inddrager relevante aktører undervejs i tilsynsforløbet
 • muliggør en målrettet kommunikation til en bredere kreds i alle faser af tilsynsprocessen.

Tematiske tilsyn kan for eksempel udspringe af konkrete tilsynssager, hvor styrelsen vurderer, at en samlet indsats vil kunne have en positiv effekt for hele sektoren eller udspringe af et politisk ønske om fokus på et særligt område.

I denne sammenhæng vil styrelsen kunne inddrage sektorens interessenter og i det hele taget sikre en målrettet kommunikation til en bredere kreds i alle faser af tilsynsprocessen.

Enkeltsagstilsyn

Enkeltsagstilsyn iværksættes som oftest på baggrund af konkrete henvendelser, men kan også indledes som opfølgning på tidligere tilsynssager.

Når styrelsen laver et enkeltsagstilsyn, sker det typisk på baggrund af konkrete henvendelser eller oplysninger fra elever, forældre eller andre, der har en generel bekymring for skolen.

Tilsynssagerne kan omhandle institutionens processer og resultater, herunder manglende overholdelse af regler.

I tilsynet med de gymnasiale uddannelser vil antallet af enkeltsager variere fra år til år.

Sanktioner

Styrelsen har mulighed for at:

 • give en institution påbud om at ændre en virksomhed, der ikke er i overensstemmelse med lovgivningen
 • tilbageholde tilskud
 • lade tilskud bortfalde
 • kræve tilskud tilbagebetalt
 • afsætte bestyrelsen
 • tilbagekalde retten til udbud (de facto nedlæggelse)
 • nedlæggelse, spaltning eller fusionering af en institution eller afdeling
 • fratage institutionens eller afdelingens ret til at optage elever, som optages på baggrund af vejledningssamtaler, standardiseret vurdering eller centralt stillede prøver.

Sanktioner over for en institution skal altid være ledsaget af en klar og forståelig redegørelse til institutionen om grundlaget for den pågældende afgørelse og skal have hjemmel i den gældende regulering på det konkrete institutions- og uddannelsesområde.

Kontakt

Erik Juul Hansen
Seniorkonsulent

3330 7925
ejh@privateskoler.dk

Send sikker mail til Erik. Klik her.

Særlige arbejdsområder:

 • Gymnasieskolerne

Rådgivning:

 • Opstart af nyt gymnasie
 • Fripladskassen og vikarkassen (gymnasieskoler)
 • Ansættelsesvilkår og overenskomster (rektorer, ledere, undervisere gymnasiale uddannelser)
 • Tjenstlige sager og afskedigelser gymnasier
 • Barselsregler, ferieregler
 • Undervisningsmiljø- og arbejdsmiljøregler
 • Forsikringer
 • Institutioner ved skolen. Børnehave, vuggestue og SFO
 • Prøver, eksamen og test. 10. klasse. Overgange til ungdomsuddannelser
 • Kvalitetssikring og evaluering for gymnasiale uddannelser
 • Tilsyn gymnasiale uddannelser
 • Whistleblowing
Simone Dalsgaard
Souschef, seniorkonsulent

3330 7927
sd@privateskoler.dk

Send sikker mail til Simone. Klik her.

Særlige arbejdsområder:

 • Souschef i foreningens sekretariat
 • Ansvarlig for strategisk kommunikation
 • Interessevaretagelse
 • Pressehåndtering

Rådgivning:

 • Tilsyn
 • Skolens undervisning (lovgivning, kvalitet og evaluering)
 • Frihed og folkestyrekravet i skolens virke og undervisning