Elevråd frie og private grundskoler

Skolens elever har ret til efter egen bestemmelse at danne elevråd eller på anden demokratisk måde varetage deres fælles interesser vedrørende skolen, og skolens leder er forpligtet til at opfordre dem hertil, hvis de ikke benytter denne ret.

Skolens leder kan opfordre eleverne til at vælge en bestemt demokratisk måde, som stemmer overens med skolens overbevisning, men skal med passende mellemrum tage op med eleverne, hvilken demokratisk måde de ønsker.

Lov om friskoler og private grundskoler §1, stk. 4

Elevråd frie og private gymnasiale uddannelser

På de gymnasiale uddannelser kan eleverne få indflydelse på deres uddannelse og deres skole gennem elevrådet.

Hvis eleverne ikke selv danner et elevråd, er institutionens leder forpligtet til at opfordre eleverne til at gøre det.

Alle elever på institutionen har valgret og er valgbare til elevrådet. Når der er flere uddannelser eller afdelinger på en skole/en institution, nedsættes ét elevråd for hele skolen/institutionen. Elevrådet kan herudover nedsætte faste råd for de enkelte uddannelser eller afdelinger og adresser på institutionen.

De opgaver, som elevrådet beskæftiger sig med, vedrører elevernes interesser i forhold til undervisningen generelt, det faglige indhold og kulturelle, personlige og økonomiske interesser på institutionen.

Opgaverne varetages gennem samarbejde med skolens bestyrelse, lederen og øvrige personalegrupper.

Elevrådet udpeger to medlemmer til institutionens bestyrelse. Den ene af disse har stemmeret. Elevrådet udpeger desuden repræsentanter til alle udvalg m.v., som institutionen har nedsat til at behandle spørgsmål af betydning for eleverne og kan udpege undervisningsmiljørepræsentanter.

Der gives ikke løn for at deltage i elevråd, men deltagelse i elevrådsmøder og andre faste møder i relation hertil sidestilles med deltagelse i undervisningen. Derfor registreres deltagelse i elevrådsmøder m.v. ikke som fravær. Men mødernes tidsmæssige placering og udstrækning skal være aftalt med institutionen.

Der gælder ét fælles regelsæt for elevrådsarbejdet på alle ungdomsuddannelser og almen voksenuddannelse og forberedende voksenundervisning.

Bekendtgørelse om elevråd ved institutioner for almengymnasial uddannelse, almen voksenuddannelse eller erhvervsrettet uddannelse samt private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (retsinfo.dk) 

Kontakt

Rasmus Bondo Vester
Rasmus Bondo Vester
Konsulent

3330 7935
2021 7879
rbv@privateskoler.dk

Send sikker mail til Rasmus. Klik her.

Særlige arbejdsområder:

 • Forældre- og elevsager
 • Elever med særlige behov
 • Ansættelsesvilkår (Pædagoger / SFO)
 • Ansættelsesvilkår (Administrativt personale)
 • Ansættelsesvilkår (Teknisk personale)
 • Ferieregler
 • Barselsregler
 • Børnehave, vuggestue og SFO
 • Arbejdsmiljø
 • Datahåndtering
Simone Dalsgaard
Chefkonsulent, kommunikationsansvarlig

3330 7927
6077 1719
sd@privateskoler.dk

Send sikker mail til Simone. Klik her.

 • Kommunikation
 • Interessevaretagelse
 • Pressehåndtering
 • Projekter og analyser
 • Tilsyn
 • Skolens undervisning (lovgivning, kvalitet og evaluering)
 • Frihed og folkestyrekravet i skolens virke og undervisning
 • Forældre- og elevsager
 • Prøver og eksamen (grundskole)
 • Overgang til ungdomsuddannelser