Ministeriets tilsyn med frie og private grundskoler varetages af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og omfatter den faglige kvalitet, regeloverholdelse og skolens økonomi.

Styrelsens tilsyn omfatter bl.a. skolernes faglige resultater, undervisningens kvalitet og regeloverholdelse.

Der er to centrale krav styrelsen fører tilsyn med er:

Stå mål med-kravet

Frihed og folkestyrekravet

Tilsynet tager udgangspunkt i, at kvalitetssikring og regeloverholdelse er et lokalt ansvar, der skal løftes af de enkelte skolers ledelse og bestyrelser.

De tre tilsynsspor:

I tilrettelæggelsen af det ministerielle tilsyn er der tre tilsynsspor:

Risikobaseret tilsyn

I det risikobaserede tilsyn screener styrelsen de frie grundskolers faglige resultater både på landsplan og på institutionsniveau. Screeningerne bygger på følgende indikatorer:

 • Resultater fra folkeskolens 9.-klasseprøver
 • Elevernes overgang til ungdomsuddannelse
 • Socioøkonomisk reference for folkeskolens 9.-klasseprøver (viser hvordan en enkelt skoles elever har klaret afgangsprøverne sammenlignet med elever på landsplan med samme baggrundsforhold).

Styrelsen er i gang med at udarbejde indikatorer til et risikobaseret tilsyn med frihed og folkestyrekravet.

Styrelsen udvælger på baggrund af screeninger skoler til nærmere tilsyn.

Styrelsen orienterer de frie grundskolers foreninger om, hvilke skoler styrelsen har udvalgt til tilsyn, og skoleforeningerne orienteres også, når tilsynet afsluttes.

Tematisk tilsyn

I et tematisk tilsyn målretter styrelsen sin indsats på særlige områder, hvor styrelsen er opmærksom på, at flere skoler er udfordrede, og/eller hvor der er et politisk ønske om fokus.

Ved et tematisk tilsyn kan der eksempelvis føres tilsyn med:

 • Skoler uden prøver
 • Skolers anvendelse af tilskud til specialundervisning
 • Tilsyn med skolernes hjemmeside
 • Praktisk/musiske fag

Enkeltsagstilsyn

Enkeltsagstilsyn kan indledes som opfølgning på tidligere tilsynssager. Når styrelsen laver et enkeltsagstilsyn med en enkelt fri grundskole, sker det også på baggrund af konkrete henvendelser eller oplysninger fra elever, forældre, certificerede tilsynsførende eller andre, der har en generel bekymring for skolen.

Almindeligt og skærpet tilsyn

I et almindeligt tilsyn vil styrelsen i første omgang undersøge det, der har sat tilsynet i gang, og som styrelsen er særligt bekymret for. Styrelsen kan også under tilsynet blive opmærksom på andre forhold på skolen, der ikke lever op til lovens krav.

Styrelsen iværksætter ikke et skærpet tilsyn uden en konkret og tungtvejende årsag. Et skærpet tilsyn skal afdække alvorlige bekymringer i forhold til om en skoles undervisning efter en helhedsvurdering står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen eller om skolen i sit formål og hele sit virke lever op til frihed og folkestyrekravet. Endvidere skal det afdækkes, om skolen besidder viden og ressourcer, som sandsynliggør, at skolen vil kunne rette op på de forhold, som det skærpede tilsyn måtte afdække.

Styrelsen kan på baggrund af et skærpet tilsyn give skolen påbud og en frist til at rette op på kritikpunkter.

Finder styrelsen på baggrund af det skærpede tilsyn, at der ikke er tilstrækkelig sikkerhed for, at en skole opfylder kravene i lov om friskoler og private grundskoler, kan der træffes afgørelse om, at skolen ikke længere er omfattet af lovens regler om frie grundskoler, og at skolen ikke kan modtage tilskud efter loven.

Sidstnævnte betyder, at skolen kan miste sit statstilskud og retten til at være en fri grundskole.

Kontakt

Kasper Raabjerg Nielsen
Konsulent

3330 7931
krn@privateskoler.dk

Rådgivning:

 • Elever med særlige behov / specialundervisning
 • Ansættelsesvilkår. Barselsregler, ferieregler
 • Ansættelsesvilkår og overenskomstregler (Pædagoger / SFO)
 • Ansættelsesvilkår og overenskomstregler (Administrativt personale)
 • Ansættelsesvilkår og overenskomstregler (Teknisk personale)
 • Virksomhedsoverdragelse
 • Datahåndtering
 • Whistleblowing
 • Skolens økonomi, tilskud, egenbetaling, donationer
 • Fripladskassen og vikarkassen (gymnasieskoler)
 • Forsikringer
 • Tilskud via Fordelingssekretariatet
 • Tilsyn
 • Skolens undervisning (lovgivning, kvalitet og evaluering)
 • Frihed og folkestyrekravet i skolens virke og undervisning
Simone Dalsgaard
Souschef, seniorkonsulent

3330 7927
sd@privateskoler.dk

Send sikker mail til Simone. Klik her.

Særlige arbejdsområder:

 • Souschef i foreningens sekretariat
 • Ansvarlig for strategisk kommunikation
 • Interessevaretagelse
 • Pressehåndtering

Rådgivning:

 • Tilsyn
 • Skolens undervisning (lovgivning, kvalitet og evaluering)
 • Frihed og folkestyrekravet i skolens virke og undervisning