Lov om friskoler og private grundskoler (Lov om frie grundskoler):

§1, Stk. 2. Frie grundskoler giver undervisning inden for børnehaveklasse og 1.-9. klassetrin, som står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

At stå mål med

Den frie grundskole kan have en bestemt pædagogisk, religiøs, filosofisk, politisk eller anden idé som grundlag for skolens virke.

En fri grundskoles undervisning i børnehaveklassen til 9. klasse* skal stå mål med den, der gives i folkeskolen. Det betyder bl.a., at undervisningen på en fri grundskole skal give eleverne de samme muligheder, som hvis de havde gået i en folkeskole.

En fri grundskole skal leve op til en række målkrav for undervisningen og leve op til en række krav til beskrivelsen af skolens mål og planer for undervisningen. Målkravene og kravene til den frie grundskoles beskrivelse af undervisningsmål og planer blev indført via en lovændring af Lov om friskoler og private grundskoler i 2005. I samme forbindelse skete en lovfæstelse af skolernes grundlæggende frihed til at give en undervisning, der stemmer overens med skolens egen overbevisning og den grundlæggende frihed til at tilrettelægge undervisningen i overensstemmelse med denne overbevisning. Det har efterfølgende været den frie grundskoles ansvar, at skolens udfærdigede mål og planer for undervisningen lever op til, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, og ligeledes at der er overensstemmelse mellem skolens undervisningsmål og planer og skolens faktiske praksis.

Det er vigtigt at understrege, at den frie grundskole i udstrakt grad selv kan beslutte, hvordan den vil organisere sin undervisning frem mod målopfyldelsen.

Man kan sige, at: ”målene skal nås, men vejen ad hvilken kan være anderledes!”

 • Der er ikke et krav om, at en fri grundskole skal have de samme fag på skemaet som en folkeskole.
 • Der er ikke fastsat et minimumstimetal for undervisningen på en fri grundskole.
 • Den enkelte frie grundskole kan vælge at benævne undervisningen anderledes end i folkeskolen.
 • Målene for et eller flere af folkeskolens fag kan indgå i andre kombinationer og forløb.
 • Den frie grundskole kan selv bestemme, hvornår i skoleforløbet skolen underviser i de enkelte kompetenceområder (OBS. Dansk, engelsk, matematik**)

Men en fri grundskole skal kunne redegøre for, at den står mål med folkeskolens obligatoriske fag og folkeskolens obligatoriske emner.

En fri grundskole skal ”stå mål med” folkeskolens obligatoriske fag og folkeskolens obligatoriske emner.

Folkeskolens fagkreds opdeles i tre overordnede fagområder:

 • De humanistiske fag
 • De praktisk/musiske fag
 • De naturfaglige fag

Folkeskolens obligatoriske fag

De humanistiske fag

dansk

engelsk

kristendomskundskab

historie

samfundsfag

De praktisk/musiske fag

idræt

musik

billedkunst

håndværk og design

madkundskab

obligatorisk praktisk/musisk valgfag

De naturfaglige fag

matematik

natur/teknik

geografi

biologi

fysik/kemi

Folkeskolens obligatoriske emner

Folkeskolens tre obligatoriske emner er ikke tillagt et selvstændigt timetal i folkeskolen, men indgår i undervisningen i de obligatoriske fag. Det påhviler skolelederen i folkeskolen at træffe beslutning om, hvilke fag undervisningen i de obligatoriske emner skal foregå i.

Den frie grundskoles undervisning skal stå mål med de obligatoriske emner:

 • Færdselslære
 • Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab
 • Uddannelse og job

*En fri grundskole kan tilbyde undervisning på 10. klassetrin. Hvis skolen betegner undervisningen på 10. klassetrin som ”10. klasse”, skal undervisningen leve op til kravene til undervisningen i 10. klasse jf. folkeskoleloven på en række basale områder. Den frie grundskole er ikke forpligtet til at tilbyde 10. klasse. Den kan tilbyde undervisning under betegnelsen ”10. klassetrin”, som har et helt andet indhold end 10. klasse i folkeskolen (Vejledning om undervisningspligtens opfyldelse i friskoler og private grundskoler og tilsynet hermed).

**Den enkelte frie grundskole bestemmer selv, på hvilket klassetrin eller alderstrin den vil placere fagene/fagområderne i skoleforløbet. Dog skal fagene dansk, matematik og engelsk tilbydes så tidlig i skoleforløbet, at eleven kan bygge videre herpå i den fortsatte kundskabsindlæring inden for et normalt skoleforløb på ni år. Eksempelvis vil det være tvivlsomt, om skolens undervisningsplan kan lede frem mod de af skolen fastsatte slutmål, hvis undervisningen i faget er planlagt over væsentligt færre klassetrin end den tilsvarende undervisning i folkeskolen.” (Vejledning om udarbejdelse af del- og slutmål samt undervisningsplaner for friskoler og private grundskoler).

Kontakt

Kasper Raabjerg Nielsen
Konsulent

3330 7931
krn@privateskoler.dk

Rådgivning:

 • Elever med særlige behov / specialundervisning
 • Ansættelsesvilkår. Barselsregler, ferieregler
 • Ansættelsesvilkår og overenskomstregler (Pædagoger / SFO)
 • Ansættelsesvilkår og overenskomstregler (Administrativt personale)
 • Ansættelsesvilkår og overenskomstregler (Teknisk personale)
 • Virksomhedsoverdragelse
 • Datahåndtering
 • Whistleblowing
 • Skolens økonomi, tilskud, egenbetaling, donationer
 • Fripladskassen og vikarkassen (gymnasieskoler)
 • Forsikringer
 • Tilskud via Fordelingssekretariatet
Simone Dalsgaard
Souschef, seniorkonsulent

3330 7927
sd@privateskoler.dk

Send sikker mail til Simone. Klik her.

Særlige arbejdsområder:

 • Souschef i foreningens sekretariat
 • Ansvarlig for strategisk kommunikation
 • Interessevaretagelse
 • Pressehåndtering

Rådgivning:

 • Tilsyn
 • Skolens undervisning (lovgivning, kvalitet og evaluering)
 • Frihed og folkestyrekravet i skolens virke og undervisning