Anbefaling om ordninger for at forebygge uønsket adfærd på uddannelsesinstitutioner

I juni 2021 modtog gymnasierne en henvendelse fra Børne- og Undervisningsministeriet vedrørende: ”Whistleblowerordning om seksuel chikane på uddannelsesinstitutioner”.

Henvendelsen indebar en opfordring til voksen- og ungdomsuddannelsesinstitutionerne om at give eleverne et sted at henvende sig, hvis de oplever uønsket adfærd fra andre elever eller ansatte på skolen. Der er altså ikke tale om en opfordring til en ordning, hvor skolens ansatte eller forældre til elever skal kunne henvende sig. (Se i øvrigt Lovpligtige whistleblowerordninger (ansatte), klik her).

Der er fortsat en lang række uklarheder i relation til en sådan elevordning. Først og fremmest er der ikke kommet nogen afklaring på spørgsmålet om anonymitet. Der er således ikke lovgivningsmæssigt grundlag for at sikre eleverne anonymitet, hvilket de fleste nok forventer, når de hører ordet ”whistleblowerordning”.

Dette skal dog ikke afholde skolerne fra at arbejde for et godt og trygt undervisningsmiljø ved at etablere ordninger for at forebygge uønsket adfærd. Det skal blot fremgå tydeligt for eleverne, at man i konkrete tilfælde ikke kan sikre fuld anonymitet, ligesom det vil være oplagt at pointere overfor eleverne, hvorfor anonymitet ikke er muligt.

For at sikre et gennemsigtigt, lokalt grundlag at behandle eventuelle sager på, anbefales det, at man tager emnet op i det lokale samarbejdsudvalg. Det vil endvidere være oplagt at tage emnet op med gymnasiets elevråd. Det er med andre ord vigtigt at tage ordningen op med alle de samarbejdspartnere, der er internt på skolen for at sikre en bred konsensus om det fremadrettede arbejde og ejerskab til ordningen. Det er bl.a. relevant at tage stilling til, hvor gamle sager man vil og kan behandle under ordningen. Der skal også tages stilling til processen. Hvordan sikres det, at alle – uanset om klagen afvises eller skaber grundlag for videre behandling – vurderer, at sagen er blevet taget alvorligt?

Selvom den lovbestemte ordning for ansatte (se i øvrigt Lovpligtige whistleblowerordninger (ansatte), klik her) og den anbefalede elevordning på flere områder adskiller sig fra hinanden, så vil det være anbefalelsesværdigt, at selve processen for arbejdet med disse sager på mange måder følger samme spor.

Generelt kan det anbefales, at skolerne, f.eks. ved skoleårets start, sikrer, at alle elever informeres om mulighederne for at henvende sig, hvis de oplever krænkelser af den ene eller den anden karakter.

Kontakt

Erik Juul Hansen
Erik Juul Hansen
Chefkonsulent

3330 7925
5130 4922
ejh@privateskoler.dk

Send sikker mail til Erik. Klik her.

Særlige arbejdsområder:

 • Arbejdsmiljø
 • Barselsregler
 • Ferieregler
 • Børnehave, vuggestue og SFO
 • Love og bekendtgørelser (gymnasiale uddannelser)
 • Ansættelsesvilkår (Undervisere gymnasiale uddannelser)
 • Ansættelsesvilkår (Rektorer og ledere gymnasiale uddannelser)
 • Overgang til ungdomsuddannelser
 • Prøver og eksamen (gymnasiale uddannelser)
 • Forsikringer (gymnasiale uddannelser)
 • Tjenstlige sager (gymnasiale uddannelser)
 • Økonomi (gymnasiale uddannelser)
Thomas Sørensen
Konsulent

3330 7932
22766734
ts@privateskoler.dk

Hvis du sender personlig oplysninger, så brug sikker mail Klik her

Særlige arbejdsområder:

 • Tjenstlige sager
 • Ansættelsesvilkår (Ledere grundskole)
 • Ansættelsesvilkår (Lærere og børnehaveklasselærere grundskoler)
 • Ansættelsesvilkår (Pædagoger / SFO)
 • Ansættelsesvilkår (Administrativt personale)
 • Ansættelsesvilkår (Teknisk personale)
 • Datahåndtering
 • Vedtægter
 • Tilsyn
 • Skolens undervisning (lovgivning, kvalitet og evaluering)
 • Frihed og folkestyrekravet i skolens virke og undervisning
 • Prøver og eksamen (grundskole)
 • Overgang til ungdomsuddannelser
 • Forsikringer