Valg af arbejdsmiljørepræsentant

De ansatte på virksomheden skal vælge en eller flere arbejdsmiljørepræsentanter, som skal repræsentere dem i AMO.

Det er arbejdsgiveren, der er ansvarlig for, at der bliver afholdt valg af arbejdsmiljørepræsentanter, men arbejdsgiveren har i øvrigt ikke noget at gøre med selve valghandlingen.

Arbejdsmiljørepræsentanten er valgt af alle ansatte i det område, som arbejdsmiljørepræsentanten dækker, det vil sige i hele virksomheden eller en del af virksomheden eller på det midlertidige arbejdssted. Arbejdsmiljørepræsentanten repræsenterer således alle ansatte i det pågældende område, og det gælder, uanset om de arbejder på kontor, i produktionen eller gør rent og uanset deres faglige tilhørsforhold. Det er meget vigtigt, at arbejdsmiljørepræsentanten gør sig dette klart som medlem af AMO, og endnu mere vigtigt, hvis arbejdsmiljørepræsentanten og tillidsrepræsentanten er én og samme person.

Arbejdsmiljørepræsentanten kan ikke “væltes” af kollegerne.

Læs om den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse her

Hvem kan vælges som arbejdsmiljørepræsentant?

Arbejdsmiljørepræsentanten vælges blandt de ansatte på virksomheden.

Det er normalt reglerne om valg af tillidsrepræsentant på det pågældende eller tilsvarende overenskomstområde, der gælder for, hvem der kan vælges som arbejdsmiljørepræsentant. Tillidsrepræsentantreglerne indeholder typisk særlige bestemmelser om anciennitet, kvalifikationer mv.

En ansat kan vælges som arbejdsmiljørepræsentant, uanset om den pågældende er medlem af en faglig organisation eller ej.

Samme person kan varetage hvervet som arbejdsmiljørepræsentant og som tillidsrepræsentant.

De to valg skal i dette tilfælde foregå hver for sig. Man kan således ikke besætte begge funktioner ved kun ét valg.
Arbejdsgiveren, virksomhedsledere og arbejdsledere kan ikke vælges som arbejdsmiljørepræsentant.

Hvem har valgret til valg af arbejdsmiljørepræsentant?

Arbejdsmiljørepræsentanten vælges af alle ansatte i det område, som arbejdsmiljørepræsentanten dækker. Hvis der kun skal vælges én repræsentant, vælges denne af alle de ansatte i virksomheden.

Alle ansatte har valgret, også lærlinge, deltidsansatte, løstansatte, afløsere, vikarer og praktikanter. Ansatte på kontor- og administrationsområdet samt butiksansatte, der er beskæftiget mindre end ti timer om ugen, har dog ikke valgret.
Arbejdsgiveren, virksomhedsledere og arbejdsledere må ikke deltage i valget.

Beskyttelse af arbejdsmiljørepræsentanten

Arbejdsmiljørepræsentanten er beskyttet mod at blive afskediget og mod anden forringelse af sine forhold på samme måde som tillidsrepræsentanter på det pågældende faglige eller tilsvarende område.

Arbejdsmiljørepræsentanten må ikke stilles ringere på grund af de aktiviteter, der er forbundet med hvervet.
Reglerne om arbejdsmiljørepræsentantens beskyttelse følger de tillidsrepræsentantregler, der er aftalt i overenskomsten på det pågældende område. Derfor skal uenighed om arbejdsmiljørepræsentantens beskyttelse afgøres i det fagretlige system af arbejdsmarkedets parter. Det samme gælder spørgsmål om, hvilke regler der skal bruges til at beskytte arbejdsmiljørepræsentanten, samt spørgsmål om brud på eller fortolkning af disse regler.
Den valgte meddeler valgets resultat til arbejdsgiveren. Beskyttelsen indtræder fra det tidspunkt, hvor arbejdsgiveren eller hans organisation bliver bekendt med valget, uanset om funktionen først indtræder senere.

Valgperiode, ophør og fravær

Arbejdsmiljørepræsentanten vælges for to år. Arbejdsgiveren og de ansatte kan indgå en aftale om, at der for fremtidige valg gælder en længere valgperiode, dog højst fire år. Uanset længden af valgperioden kan der ske genvalg.

Hvis arbejdsmiljørepræsentantens beskæftigelse ophører i det område, hvor den pågældende er valgt til at varetage opgaver, slutter hvervet som arbejdsmiljørepræsentant, selv om de to år endnu ikke er gået. Herefter har de ansatte i det pågældende område ret og pligt til at vælge en ny arbejdsmiljørepræsentant. Der er også ret og pligt til at vælge en ny arbejdsmiljørepræsentant, hvis den aktuelle arbejdsmiljørepræsentant forlader virksomheden.

Arbejdsmiljørepræsentanten kan ikke forlade hvervet i valgperioden. Sker det alligevel, har de ansatte ikke ret til at vælge en ny arbejdsmiljørepræsentant. Der kan dog altid vælges en ny, hvis arbejdsgiveren og de ansatte er enige om det.

Der kan også vælges en ny arbejdsmiljørepræsentant, hvis den hidtidige arbejdsmiljørepræsentant er fraværende fra virksomheden i en sammenhængende periode på mindst fire måneder på grund af orlov, sygdom e.l. Men det er kun en mulighed, og hverken arbejdsgiveren eller de ansatte kan pålægges, at der vælges en ny. Hvis arbejdsgiveren og de ansatte er enige om det, kan de ansatte vælge en ny arbejdsmiljørepræsentant. I så fald kan den nye arbejdsmiljørepræsentant vælges for den resterende del af valgperioden eller for en ny to- eller fire-årig valgperiode.

Manglende arbejdsmiljørepræsentant

Det er afgørende, at de ansatte vælger en eller flere arbejdsmiljørepræsentanter, for at arbejdet i AMO kan fungere efter hensigten. Det er vigtigt, at de ansatte er motiverede, involverer sig og opfylder deres forpligtelse til at deltage.
Virksomhedens ledelse skal derfor gøre en stor og løbende indsats for at få de ansatte til at deltage i det organiserede arbejdsmiljøarbejde og dermed vælge arbejdsmiljørepræsentant. Det er ikke nok, at arbejdsgiveren henvender sig til de ansatte én gang. Arbejdsgiveren har pligt til løbende at opfordre til valg og til at forsøge at få de ansatte til at deltage i arbejdsmiljøarbejdet.

Hvis det ikke lykkes at få valgt en arbejdsmiljørepræsentant, fungerer arbejdslederen og formanden alene, indtil de ansatte på et senere tidspunkt har valgt en repræsentant.

Arbejdslederen og formanden fungerer også alene, hvis arbejdsmiljørepræsentanten er fraværende på grund af fx sygdom eller ferie.

Kontakt

Rasmus Bondo Vester
Konsulent

3330 7935
rbv@privateskoler.dk

Send sikker mail til Rasmus. Klik her.

Rådgivning:

 • Forældre- og elevsager
 • Undervisnings- og arbejdsmiljø
 • Elever med særlige behov / specialundervisning
 • Barselsregler, ferieregler
 • Ansættelsesvilkår og overenskomstregler (Pædagoger / SFO)
 • Ansættelsesvilkår og overenskomstregler (Administrativt personale)
 • Ansættelsesvilkår og overenskomstregler (Teknisk personale)
 • Tjenstlige sager og afskedigelser (Pædagoger / SFO)
 • Tjenstlige sager og afskedigelser (Administrativt personale)
 • Tjenstlige sager og afskedigelser (Teknisk personale)
 • Datahåndtering
 • Institutioner ved skolen. Børnehave, vuggestue og SFO
 • Whistleblowing
 • Tilskud via Fordelingssekretariatet
Erik Juul Hansen
Seniorkonsulent

3330 7925
ejh@privateskoler.dk

Send sikker mail til Erik. Klik her.

Særlige arbejdsområder:

 • Gymnasieskolerne

Rådgivning:

 • Opstart af nyt gymnasie
 • Fripladskassen og vikarkassen (gymnasieskoler)
 • Ansættelsesvilkår og overenskomster (rektorer, ledere, undervisere gymnasiale uddannelser)
 • Tjenstlige sager og afskedigelser gymnasier
 • Barselsregler, ferieregler
 • Undervisningsmiljø- og arbejdsmiljøregler
 • Forsikringer
 • Institutioner ved skolen. Børnehave, vuggestue og SFO
 • Prøver, eksamen og test. 10. klasse. Overgange til ungdomsuddannelser
 • Kvalitetssikring og evaluering for gymnasiale uddannelser
 • Tilsyn gymnasiale uddannelser
 • Whistleblowing
Tine Boholm Brandsborg
Kursuskoordinator, webansvarlig

33307928
tbb@privateskoler.dk

Sikker mail til Tine. Klik her.
I mailen bedes du skrive “att: Tine”

Særlige arbejdsområder:

  • Kursus- og arrangementskoordination
  • Foreningens hjemmeside
  • Kommunikationsopgaver