Fra august 2022 indføres nye regler vedrørende en omsorgsorlov.

Konsekvensen er, at alle medarbejdere har ret til omsorgsorlov i 5 dage i hvert kalenderår. Ikke afholdte omsorgsdage ved kalenderårets udgang bortfalder.

Som en overgangsordning har medarbejderne ret til 2 dages omsorgsorlov i 2022.

Omsorgsorloven er ulønnet.

Omsorgsorloven kan afvikles som enkeltdage eller som en samlet periode.

Betingelsen for at kunne afholde omsorgsorlov er, at dagene bruges til at støtte og drage omsorg for sine egne børn, ægtefælle/partner, forældre eller en person, der bor i din husstand.

Ved støtte og omsorg forstås eksempelvis, at medarbejderen følger en pårørende til udredning eller andre undersøgelser på hospital.

Arbejdsgiveren kan kræve lægelig dokumentation for, at det omtalte familiemedlem har behov for den beskrevne støtte og omsorg.

Grundlag:

Lov om lønmodtageres ret til fravær fra arbejde af særlige familiemæssige årsager: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/879

Vær i øvrigt opmærksom på forskellen på omsorgsorlov (se ovenfor) og omsorgsdage (en del af barselslovgivningen).

Kontakt

Erik Juul Hansen
Seniorkonsulent

3330 7925
ejh@privateskoler.dk
Rasmus Bondo Vester
Konsulent

3330 7935
rbv@privateskoler.dk
Kasper Raabjerg Nielsen
Konsulent

3330 7931
krn@privateskoler.dk