Er der på en skole mindst 25 beskæftigede, skal der oprettes et samarbejdsudvalg. Er der mindre end 25 beskæftigede, skal skolen stadig sørge for, at der samarbejdes efter principperne i Cirkulære om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i staten. Er der under 25 ansatte, skal der altså udarbejdes en form for samarbejdsstruktur på arbejdspladsen.

Reglerne er gældende for ansatte under statslig overenskomst. På de frie grundskoler vil det gælde lærere, ledere og børnehaveklasseledere. Det bør tilsigtes at øvrige ansatte også har adgang til deltagelse i samarbejdet.

Formål

Formålet med samarbejdsudvalget er at få et velfungerende og løsningsorienteret samarbejde på arbejdspladsen. Medarbejderne skal involveres i arbejdet med skolens mål og strategi. Der skal skabes et dialogforum, hvor beslutninger og ideer kan drøftes og udvikles mellem ledelse og medarbejdere. Det er altså en mulighed for at oprette et forum, hvor ledelse og medarbejdere kan sparre med hinanden.

Udvidet samarbejde

Det er muligt, ved lokal aftale, at slå samarbejdsudvalget sammen med arbejdsmiljøudvalget. Sådan en konstruktion vil betyde, at udvalget skal leve op til reglerne for samarbejdsudvalget og arbejdsmiljøudvalget. Medlemmer skal også tilbydes den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse. I den forbindelse bør det overvejes, hvorvidt arbejdet reelt kan varetages af et enkelt udvalg. Der bør blandt andet ses på skolens størrelse, udvalgets og personalets sammensætning, mængden af arbejdsopgaver i de respektive udvalg, og tiden de har til opgaverne.

Oprettelse af samarbejdsudvalg og udvælgelse af deltagere

Samarbejdsudvalgets antal fastsættes ved aftale mellem ledelsen og den/de forhandlingsberettigede personaleorganisationers repræsentanter. Hvis der er flere forhandlingsberettigede personaleorganisationer, fastsættes fordelingen imellem organisationerne ved aftale mellem disse. Medlemmer udpeges for 2 år ad gangen.

Der er desuden mulighed for at oprette underudvalg eller et kontaktudvalg. Kontaktudvalget består af samarbejdsudvalgets medarbejderrepræsentanter samt en repræsentant fra hver af de personalegrupper, som ikke har en repræsentant i udvalget.

Samarbejdsudvalgsmedlemmerne skal senest 6 måneder efter deres udpegning have tilbudt et kursus for samarbejdsudvalgsmedlemmer. Medlemmerne af samarbejdsudvalget har desuden samme beskyttelse som tillidsrepræsentanter på området. Suppleanter har samme beskyttelse som suppleanter til tillidsrepræsentanternes suppleanter.

Repræsentanter for ledelsen

Skolelederen er formand for samarbejdsudvalget og udpeger de øvrige ledelsesrepræsentanter og suppleanter.

Repræsentanter for medarbejderne

Medarbejdernes repræsentanter udpeges af de forhandlingsberettigede personaleorganisationer. Udvælgelsen sker først blandt tillidsrepræsentanter. Er der brug for flere repræsentanter, vælges disse blandt øvrige medarbejdere. Der udvælges desuden suppleanter. Blandt medarbejderrepræsentanterne udvælges en næstformand.

Tilrettelæggelse af møder og dagsorden

Formand og næstformand udarbejder i fællesskab en dagsorden. Samarbejdsudvalget udarbejder referat og fastsætter selv forretningsorden. Møderne skal så vidt muligt afholdes i arbejdstiden. Er det udenfor et medlems normale arbejdstid ydes kompensation for mødetid samt rejsetid efter aftalen om tillidsrepræsentanter i staten.

Er der behov for behandling af specielle spørgsmål i samarbejdsudvalget, eller et eventuelt underudvalg, kan der tilkaldes sagkyndige fra skolen. Det er også muligt, at tilkalde særligt sagkyndige udefra såfremt der er enighed om det.

Informationspligt

Ledelse og medarbejderrepræsentanter har pligt til at informere hinanden om arbejdspladsens forhold. Informationen skal så vidt muligt gives både skriftligt og mundtligt. Oplysninger skal gives tids nok til, at det er muligt at gennemføre en grundig drøftelse i samarbejdsudvalget.

Ledelsens informationspligt

Ledelsen skal informere om:

 • Arbejdspladsens seneste udvikling og den forventede udvikling i aktiviteter og i den økonomiske situation
 • Arbejdspladsens aktuelle situation og forventede udvikling med hensyn til struktur og beskæftigelse, især i forbindelse med strukturændringer og i situationer hvor beskæftigelsen er truet. Planlagte og forventede foranstaltninger skal også inddrages i denne sammenhæng
 • Andre beslutninger, der kan føre til betydelige ændringer i arbejdets tilrettelæggelse og medarbejdernes ansættelsesforhold
 • Udbud og udlicitering

Medarbejdernes informationspligt

Medarbejderrepræsentanterne skal give samarbejdsudvalget informationer om synspunkter og forhold hos medarbejderne, som har betydning for samarbejdet.

Samarbejdsudvalgets informationspligt

Samarbejdsudvalget skal sikre, at samtlige medarbejdere holdes orienteret om samarbejdsudvalgets arbejde.

Samarbejdsudvalgets drøftelser

Hvis ledelses- og medarbejderrepræsentanterne ønsker det, skal samarbejdsudvalget drøfte de forhold, der er omfattet af informationspligten.

Samarbejdsudvalgets opgaver

Samarbejdsudvalget har to typer opgaver. De almindelige opgaver vælges af samarbejdsudvalget selv. Den anden del betegnes særlige opgaver og er faste opgaver for samarbejdsudvalget.

Særlige opgaver

Samarbejdsudvalget skal drøfte skolens mål og strategi. Medarbejderne skal her inddrages i, hvilke overvejelser der gøres for, at skolen arbejder kvalitetsbevist, effektivt og målrettet. Her indgår eksempelvis hvorvidt skolens mål/strategi hænger sammen med personalepolitikken.

Der skal desuden diskuteres kompetenceudvikling, forskelsbehandling, ligebehandling, medarbejdertilfredshed, arbejdsrelateret stress, mobning, chikane og vold på arbejdspladsen.

Almindelige opgaver

Her har samarbejdsudvalget mere frie hænder. De almindelige opgaver består af emner, der er særligt relevante på den pågældende skole. Det er altså op til samarbejdsudvalget at lave den vurdering. Det kan eksempelvis handle om arbejds- og personaleforhold eller trivsel på arbejdspladsen.

Uoverensstemmelser

Er der uoverensstemmelser i samarbejdsudvalget, som ikke kan løses, forelægges spørgsmålet til afgørelse i Samarbejdsnævnet. Opnås der heller ikke her enighed kan spørgsmålet forelægges en voldgiftsret.


For yderligere information, se Cirkulære om aftale om Samarbejde og samarbejdsudvalg i staten.

Cirkulæret findes på Medarbejder- og Kompetencestyrelsen hjemmeside

Kontakt

Rasmus Bondo Vester
Konsulent

3330 7935
rbv@privateskoler.dk

Send sikker mail til Rasmus. Klik her.

Rådgivning:

 • Forældre- og elevsager
 • Undervisnings- og arbejdsmiljø
 • Elever med særlige behov / specialundervisning
 • Barselsregler, ferieregler
 • Ansættelsesvilkår og overenskomstregler (Pædagoger / SFO)
 • Ansættelsesvilkår og overenskomstregler (Administrativt personale)
 • Ansættelsesvilkår og overenskomstregler (Teknisk personale)
 • Tjenstlige sager og afskedigelser (Pædagoger / SFO)
 • Tjenstlige sager og afskedigelser (Administrativt personale)
 • Tjenstlige sager og afskedigelser (Teknisk personale)
 • Datahåndtering
 • Institutioner ved skolen. Børnehave, vuggestue og SFO
 • Whistleblowing
 • Tilskud via Fordelingssekretariatet
Erik Juul Hansen
Seniorkonsulent

3330 7925
ejh@privateskoler.dk

Send sikker mail til Erik. Klik her.

Særlige arbejdsområder:

 • Gymnasieskolerne

Rådgivning:

 • Opstart af nyt gymnasie
 • Fripladskassen og vikarkassen (gymnasieskoler)
 • Ansættelsesvilkår og overenskomster (rektorer, ledere, undervisere gymnasiale uddannelser)
 • Tjenstlige sager og afskedigelser gymnasier
 • Barselsregler, ferieregler
 • Undervisningsmiljø- og arbejdsmiljøregler
 • Forsikringer
 • Institutioner ved skolen. Børnehave, vuggestue og SFO
 • Prøver, eksamen og test. 10. klasse. Overgange til ungdomsuddannelser
 • Kvalitetssikring og evaluering for gymnasiale uddannelser
 • Tilsyn gymnasiale uddannelser
 • Whistleblowing