Kontakt Danmarks Private Skoler – grundskoler og gymnasier, hvis du har spørgsmål om regler til vuggestue og børnehave.

Siden 2005 har det været muligt for frie grundskoler at etablere og drive børnehave i tilknytning til skolen. Fra 2014 måtte skolerne også oprette vuggestuer. Formålet er at give skolerne bedre forudsætninger for at skabe sammenhængende lærings-, udviklings- og trivselsforløb for børnene.

Danmark Private Skoler har udarbejdet en vejledning, der har til formål at beskrive de forhold, der er relevante, når en fri og privat grundskole planlægger eller overvejer at etablere en vuggestue/børnehave.

Læs også

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v.
Kapitel 8a Dagtilbud og heltidsskolefritidsordninger

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v.
Kapitel 8a Dagtilbud og heltidsskolefritidsordninger
§ 36 a
Frie grundskoler kan for børn, der ikke er begyndt i børnehaveklassen, etablere og drive privatinstitutioner og private pasningsordninger efter dagtilbudslovens regler. Den overordnede ledelse af en fri grundskoles privatinstitution eller private pasningsordning påhviler skolens bestyrelse.
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=209870

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven): https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1326

Kontakt

Rasmus Bondo Vester
Rasmus Bondo Vester
Konsulent

3330 7935
2021 7879
rbv@privateskoler.dk

Send sikker mail til Rasmus. Klik her.

Særlige arbejdsområder:

 • Forældre- og elevsager
 • Elever med særlige behov
 • Ansættelsesvilkår (Pædagoger / SFO)
 • Ansættelsesvilkår (Administrativt personale)
 • Ansættelsesvilkår (Teknisk personale)
 • Ferieregler
 • Barselsregler
 • Børnehave, vuggestue og SFO
 • Arbejdsmiljø
 • Datahåndtering
Erik Juul Hansen
Erik Juul Hansen
Chefkonsulent

3330 7925
5130 4922
ejh@privateskoler.dk

Send sikker mail til Erik. Klik her.

Særlige arbejdsområder:

 • Arbejdsmiljø
 • Barselsregler
 • Ferieregler
 • Børnehave, vuggestue og SFO
 • Love og bekendtgørelser (gymnasiale uddannelser)
 • Ansættelsesvilkår (Undervisere gymnasiale uddannelser)
 • Ansættelsesvilkår (Rektorer og ledere gymnasiale uddannelser)
 • Overgang til ungdomsuddannelser
 • Prøver og eksamen (gymnasiale uddannelser)
 • Forsikringer (gymnasiale uddannelser)
 • Tjenstlige sager (gymnasiale uddannelser)
 • Økonomi (gymnasiale uddannelser)