Siden 2005 har det været muligt for frie grundskoler at etablere og drive børnehave i tilknytning til skolen. Fra 2014 måtte skolerne også oprette vuggestuer. Formålet er at give skolerne bedre forudsætninger for at skabe sammenhængende lærings-, udviklings- og trivselsforløb for børnene.

Danmark Private Skoler har udarbejdet en vejledning, der har til formål at beskrive de forhold, der er relevante, når en fri og privat grundskole planlægger eller overvejer at etablere en vuggestue/børnehave.

Læs også

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v.
Kapitel 8a Dagtilbud og heltidsskolefritidsordninger

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v.
Kapitel 8a Dagtilbud og heltidsskolefritidsordninger
§ 36 a
Frie grundskoler kan for børn, der ikke er begyndt i børnehaveklassen, etablere og drive privatinstitutioner og private pasningsordninger efter dagtilbudslovens regler. Den overordnede ledelse af en fri grundskoles privatinstitution eller private pasningsordning påhviler skolens bestyrelse.
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=209870

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven): https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1326

Kontakt Danmarks Private Skoler – grundskoler og gymnasier, hvis du har spørgsmål om regler til vuggestue og børnehave.

Kontakt

Rasmus Bondo Vester
Konsulent

3330 7935
rbv@privateskoler.dk

Send sikker mail til Rasmus. Klik her.

Rådgivning:

 • Forældre- og elevsager
 • Undervisnings- og arbejdsmiljø
 • Elever med særlige behov / specialundervisning
 • Barselsregler, ferieregler
 • Ansættelsesvilkår og overenskomstregler (Pædagoger / SFO)
 • Ansættelsesvilkår og overenskomstregler (Administrativt personale)
 • Ansættelsesvilkår og overenskomstregler (Teknisk personale)
 • Tjenstlige sager og afskedigelser (Pædagoger / SFO)
 • Tjenstlige sager og afskedigelser (Administrativt personale)
 • Tjenstlige sager og afskedigelser (Teknisk personale)
 • Datahåndtering
 • Institutioner ved skolen. Børnehave, vuggestue og SFO
 • Whistleblowing
 • Tilskud via Fordelingssekretariatet
Erik Juul Hansen
Seniorkonsulent

3330 7925
ejh@privateskoler.dk

Send sikker mail til Erik. Klik her.

Særlige arbejdsområder:

 • Gymnasieskolerne

Rådgivning:

 • Opstart af nyt gymnasie
 • Fripladskassen og vikarkassen (gymnasieskoler)
 • Ansættelsesvilkår og overenskomster (rektorer, ledere, undervisere gymnasiale uddannelser)
 • Tjenstlige sager og afskedigelser gymnasier
 • Barselsregler, ferieregler
 • Undervisningsmiljø- og arbejdsmiljøregler
 • Forsikringer
 • Institutioner ved skolen. Børnehave, vuggestue og SFO
 • Prøver, eksamen og test. 10. klasse. Overgange til ungdomsuddannelser
 • Kvalitetssikring og evaluering for gymnasiale uddannelser
 • Tilsyn gymnasiale uddannelser
 • Whistleblowing