For at kunne modtage driftstilskud fra staten skal en fri grundskole anmeldes til og godkendes af Undervisningsministeriet.

Anmeldelse

Senest den 15. august forud for det skoleår, for hvilket skolen ønsker tilskud, skal skolen indsende et anmeldelsesskema til Undervisningsministeriet.

Find anmeldelsesskemaet på uvm.dk her

Anmeldelsesskemaet skal indeholde oplysninger om:

 • Skolens navn           
 • Skolens beliggenhed (kommune)
 • Initiativtagere
 • Kontaktperson til hvem eventuelle henvendelser kan rettes
 • Forventet elevtal fordelt på klassetrin for de første 3 år
 • Om der er tale om en skole med kostafdeling

Godkendelse

En ny fri grundskole, der ønsker statstilskud, skal udover at anmelde oprettelsen også ansøge om godkendelse efter Lov om friskoler og private grundskolers § 7 a.  Ansøgningen om godkendelse skal være Undervisningsministeriet i hænde senest den 15. august forud for det skoleår, for hvilket skolen ønsker tilskud.

Læs hele bekendtgørelsen om godkendelse af frie grundskoler, der ønsker statstilskud her 

Initiativkredsen skal indsende følgende materiale:

 • En oversigt over de personer, der udgør initiativkredsen* samt en liste over medlemmerne af en eventuel skolekreds og øvrige personer, organisationer, foreninger m.v., der er involveret i skoleinitiativet.
 • Referat af det stiftende møde for den nye skole og eventuelle efterfølgende møder.
 • Initiativkredsens medlemmers udfyldte erklæring om frihed og folkestyrekravet og uafhængighedskravet m.v., jf. bilag 1. Hent Erklæring om frihed og folkestyrekravet og uafhængighedskravet
 • Initiativkredsens medlemmers besvarelse af spørgsmål til brug for en samlet vurdering af skoleinitiativet, jf. bilag 2. Hent Spørgsmål til initiativkredsen. Ny fri grundskole

*Ved initiativkredsen forstås de fysiske personer, som står bag skoleinitiativet. I den udstrækning denne personkreds overstiger 10 personer, forstås ved initiativkredsen de 10 personer, som spiller den vigtigste rolle for skoleinitiativets praktiske gennemførelse.

Hvis initiativkredsen ændrer sammensætning under ministeriets behandling af en ansøgning om godkendelse, skal tilkomne medlemmer tillige afgive erklæring jf. bilag 1. Den underskrevne erklæring skal indsendes umiddelbart efter det nye medlems indtræden i initiativkredsen.

Initiativkredsen skal i øvrigt indsende det materiale, som ministeriet konkret finder relevant for vurderingen af, om en skole kan godkendes til statstilskud.

Depositum

Skoleinitiativet skal indbetale et depositum i to rater til Undervisningsministeriet.

Senest 15. august året før, skolen skal starte, skal skolen indbetale de 20.000 kr., der udgør første rate af depositum.

Anden rate, der er på 10.000 kr., forfalder senest 1. februar i året, hvor skolen skal starte til august.

I september måned, efter skoleårets start, tilbagebetales depositum, såfremt skolen opfylder bestemmelserne og er berettiget til at modtage tilskud.

Vedtægt

Senest 1. februar i det år, som skolen skal starte, skal skoleinitiativet indsende skolens vedtægt til Undervisningsministeriet. Vedtægten skal udarbejdes i henhold til Bekendtgørelse om vedtægter for friskoler og private grundskoler.

Oplysninger om skolen

Senest den 1. juni skal skolen oplyse til Undervisningsministeriet om følgende:

 • Hvem der skal lede skolen.
 • Hvilke klassetrin, der undervises på.
 • Hvilke lokaler skolen benytter.
 • Hvilket omfang lokalerne har.
 • Hvilken adresse og hvilket matrikelnummer skolen har.
 • Hvem der er udpeget som skolens revisor.
 • Hvem der er valgt til bestyrelsesmedlemmer.

Desuden skal skolen indsende brandmyndighedernes godkendelse af lokalerne til undervisningsbrug. Det er en god ide at kontakte brandmyndighederne for godkendelsen i god tid.

Find oplysningsskemaet på uvm.dk her

Oversigt over frister

Senest den 15. august forud for det skoleår, for hvilket skolen ønsker tilskud: Anmeldelse og indbetaling af første rate (20.000 kr.) af depositum. 
Senest den 15. august forud for det skoleår, for hvilket skolen ønsker tilskud:  Ansøge om godkendelse efter Lov om friskoler og private grundskoler § 7 a. 
Senest den 1. februar: 2. rate af depositum på kroner 10.000 skal være indbetalt. Desuden skal skolens vedtægter være sendt til Undervisningsministeriet til godkendelse.
Senest den 1. juni skal skolen oplysningsskema til Undervisningsministeriet. Desuden indsendes brandmyndighedernes godkendelse af lokalerne til undervisningsbrug. 

Kontakt

Søren Tonnesen Lodahl
Sekretariatschef

3330 7929
2961 7520
stl@privateskoler.dk

Send sikker mail til Søren. Klik her.

Særlige arbejdsområder:

 • Chef for foreningens sekretariat
 • Interessevaretagelse
 • Pressehåndtering

Rådgivning:

 • Opstart af nye skoler
 • Skolen som organisation
 • Formelle rammer om bestyrelsernes arbejde