Anmeldelse

Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser, der søger statstilskud i henhold til lov om private institutioner for gymnasiale uddannelser, skal sende et skema til anmeldelse om oprettelse til Undervisningministeriet.

Fristen for anmeldelse om oprettelse af private institutioner for gymnasiale uddannelser er den 15. august forud for det skoleår, for hvilket skolen ønsker tilskud.

Samtidig med anmeldelsen indbetales 1. rate af depositum på kr. 20.000 til ministeriet.

Anmeldelsesskema (doc)

Oprettelsesskema (doc)

Læs mere:

Lov om private institutioner for gymnasiale uddannelser (retsinformation.dk) 

Godkendelse

Nye private institutioner for gymnasiale uddannelser eller en ny afdeling heraf skal udover at anmelde sig (som beskrevet ovenfor) også ansøge om godkendelse efter § 1 b i lov om private institutioner for gymnasiale uddannelser.

Ved ansøgning om godkendelse af nye private institutioner for gymnasiale uddannelser eller en ny afdeling heraf med henblik på at starte skole- eller kursusvirksomhed fra og med skoleåret 2021/2022 er der, som noget nyt, indført krav om, at initiativkredsens medlemmer skal indgive ansøgningen til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet ved personligt fremmøde. Der henvises i den forbindelse til bekendtgørelse nr. 286 af 26. marts 2020 om godkendelse af private institutioner for gymnasiale uddannelser.

Initiativkredsen bag nye private institutioner for gymnasiale uddannelser eller en ny afdeling heraf skal senest den 15. august 2020 sende en e-mail til styrelsens e-mailadresse ttsikkermail@stukuvm.dk med oplysning om, at skole-, kursus- eller afdelingsinitiativet ønsker at ansøge om godkendelse af skole-, kursus- eller afdelingsinitiativet med henblik på at starte skole- eller kursusvirksomhed fra og med skoleåret 2021/2022 og med angivelse af e-mailadresse og telefonnummer på den kontaktperson, som styrelsen kan koordinere det personlige fremmøde med.

Styrelsen vil efter modtagelsen af ovennævnte e-mail kontakte skole-, kursus- eller afdelingsinitiativets kontaktperson med henblik på at aftale tid og sted for initiativkredsens personlige fremmøde, hvor initiativkredsen skal indlevere følgende materiale, jf. bekendtgørelsens § 3, stk. 1:

En oversigt over navn og adresse på de personer, der udgør initiativkredsen, jf. bekendtgørelsens § 2, 1. pkt., samt en liste over medlemmerne af en eventuel skolekreds og øvrige personer, organisationer, foreninger m.v., der er involveret i skoleinitiativet eller kursusinitiativet.

Referat af det stiftende møde for den nye skole eller det nye kursus og eventuelle efterfølgende møder.

Initiativkredsens medlemmers udfyldte erklæring om frihed og folkestyre-kravet og uafhængighedskravet m.v., jf. bilag 1 til bekendtgørelsen.

Initiativkredsens medlemmers besvarelse af spørgsmål til brug for en samlet vurdering af skoleinitiativet/kursusinitiativet, jf. bilag 2 til bekendtgørelsen.

Initiativkredsens medlemmers udfyldte erklæring om frihed og folkestyre-kravet og uafhængighedskravet m.v., jf. punkt 3 ovenfor, og initiativkredsens medlemmers besvarelse af spørgsmål til brug for en samlet vurdering af skoleinitiativet, jf. punkt 4 ovenfor, skal underskrives af de pågældende på stedet i forbindelse med det personlige fremmøde.

Lov om institutioner for gymnasiale uddannelser (retsinformation.dk)

Bekendtgørelse om godkendelse private institutioner for gymnasiale uddannelser (retsinformation.dk)

Kontakt

Erik Juul Hansen
Seniorkonsulent

3330 7925
ejh@privateskoler.dk

Send sikker mail til Erik. Klik her.

Særlige arbejdsområder:

 • Gymnasieskolerne

Rådgivning:

 • Opstart af nyt gymnasie
 • Fripladskassen og vikarkassen (gymnasieskoler)
 • Ansættelsesvilkår og overenskomster (rektorer, ledere, undervisere gymnasiale uddannelser)
 • Tjenstlige sager og afskedigelser gymnasier
 • Barselsregler, ferieregler
 • Undervisningsmiljø- og arbejdsmiljøregler
 • Forsikringer
 • Institutioner ved skolen. Børnehave, vuggestue og SFO
 • Prøver, eksamen og test. 10. klasse. Overgange til ungdomsuddannelser
 • Kvalitetssikring og evaluering for gymnasiale uddannelser
 • Tilsyn gymnasiale uddannelser
 • Whistleblowing