Tjek det fysiske arbejdsmiljø

Tjek det fysiske arbejdsmiljø – TEMPERATUR

Er temperaturen i arbejdsrummet højere end 25 °C eller lavere end 18 °C ved normal udetemperatur?

Er der gener på grund af træk?

Er der kuldenedfald eller kuldestråling?

Stiger temperaturen i arbejdsrummet mere end 4 °C i løbet af dagen?

Er der mere end 4 °C forskel mellem gulv- og hovedhøjde?

Tjek det fysiske arbejdsmiljø – LUFTKVALITET

Ligger der tit støv på vandrette flader?

Forhindrer møbler og rod, at der kan gøres ordentligt rent?

Er der slidte gulvtæpper eller lodne vægflader, fx med stof eller mineraluld?

Er der generende lugt fra inventar, bygningen eller omgivelserne?

Er der større eller flere printere/kopimaskiner i arbejdsrum uden ventilation?

Bliver generende lugt hængende længe i rummet?

Er der så mange personer i rummet, at luften bliver dårlig (der lugter)?

Tjek det fysiske arbejdsmiljø – FUGT OG SKIMMELSVAMP

Sker det, at der siver vand ind gennem tag, vægge og/eller gulv?

Er der misfarvninger fra tidligere fugtskader på loft, vægge og/eller gulv?

Lugter der ofte muggent?

Tjek det fysiske arbejdsmiljø  – LYS

Er der blænding eller spejlinger i pc-skærme?

Er der pc-skærme, der står op mod et vindue?

Er der for lidt lys på arbejdspladserne?

Blænder lys fra lysarmaturer eller vinduer?

Er vinduesarealet mindre end ca. 10 pct. af gulvarealet?

Mangler der udsyn fra arbejdsrummet til omgivelserne udenfor?

Tjek det fysiske arbejdsmiljø  – STØJ

Er der medarbejdere, der er udsatte for støj, der er så høj, at de må råbe for at kommunikere med en person, der står ½-1 m væk?

Kan skolen  dæmpe eller indkapsle støjkilderne, eller kan de placeres i særskilte rum?

Mangler der støjskærme mellem støjkilder og arbejdsområder?

Forsømmer skolen at indkøbe de mest støjsvage maskiner på markedet?

Er der medarbejdere, der ikke bruger høreværn, selv om støjen er kraftig?

Tjek det fysiske arbejdsmiljø  – AKUSTIK/GENERENDE STØJ

Mangler der lyddæmpning af lofter i støjbelastede rum?

Er der lokaler, hvor lyden ”runger” (giver let ekko)?

Er der lokaler, hvor det er svært at opfatte tale, når der er flere, der taler?

Er der installationer, der støjer, så det generer medarbejderne, når de taler almindeligt?

Er der generende støj fra personer, maskiner eller installationer?

Er der generende støj udefra?

Tjek det fysiske arbejdsmiljø – ARBEJDSSTILLINGER

Arbejder medarbejderne i ubekvemme arbejdsstillinger?

Arbejder medarbejderne med bøjet eller vredet ryg eller bøjet eller vredet nakke?

Arbejder medarbejderne med hænderne over skulderhøjde?

Arbejder medarbejderne med lange rækkeafstande?

Arbejder medarbejderne på hug, knælende eller knæliggende?

Arbejder medarbejderne i samme stilling i lang tid?

Er der situationer, hvor medarbejderne foretager uhensigtsmæssige vrid eller drejninger

Er der snævre pladsforhold på arbejdspladsen, der begrænser bevægelsesfriheden?

Er der ensidigt belastende arbejde på virksomheden fx computerarbejde?

Tjek det fysiske arbejdsmiljø  – TUNGE LØFT, TRÆK OG SKUB

Løfter, trækker eller skubber medarbejderne tunge emner eller byrder manuelt?

Løfter eller holder medarbejderne tungt værktøj eller redskaber under arbejdet?

Bærer medarbejderne tunge emner eller redskaber, mens de går?

Løfter medarbejderne mange emner over 3 kg i løbet af en arbejdsdag?

Opstår der risikable situationer, når flere personer løfter byrder sammen?

Løfter medarbejderne byrder i dårlige arbejdsstillinger, fx langt fra kroppen, over skulderhøjde eller under knæhøjde?

Er der dårlige pladsforhold ved skub og træk?

Tjek det fysiske arbejdsmiljø  – ULYKKER GENERELT

Er der sket ulykker, uden at der er gjort noget for at forhindre, at de kan ske igen?

Er der rod i form af legeværktøj, materialer, affald mv., der ligger dér, hvor man

skal færdes?

Er der arbejdsområder og færdselsveje, der ikke er ryddede og ordentlige, eller

hvor der ikke er nok lys?

Er der arbejdsforhold, der gør, at medarbejderne har risiko for at træde forkert, fx genstande på gulvet eller ujævnt underlag?

Er der glatte gulve og underlag, fx på grund af spildte væsker?

Arbejder medarbejderne på en uforsvarlig måde med værktøj, der river, saver, høvler, skærer, snitter e.l.?

Kontakt

Rasmus Bondo Vester
Konsulent

3330 7935
rbv@privateskoler.dk

Send sikker mail til Rasmus. Klik her.

Rådgivning:

 • Forældre- og elevsager
 • Undervisnings- og arbejdsmiljø
 • Elever med særlige behov / specialundervisning
 • Barselsregler, ferieregler
 • Ansættelsesvilkår og overenskomstregler (Pædagoger / SFO)
 • Ansættelsesvilkår og overenskomstregler (Administrativt personale)
 • Ansættelsesvilkår og overenskomstregler (Teknisk personale)
 • Tjenstlige sager og afskedigelser (Pædagoger / SFO)
 • Tjenstlige sager og afskedigelser (Administrativt personale)
 • Tjenstlige sager og afskedigelser (Teknisk personale)
 • Datahåndtering
 • Institutioner ved skolen. Børnehave, vuggestue og SFO
 • Whistleblowing
 • Tilskud via Fordelingssekretariatet
Erik Juul Hansen
Seniorkonsulent

3330 7925
ejh@privateskoler.dk

Send sikker mail til Erik. Klik her.

Særlige arbejdsområder:

 • Gymnasieskolerne

Rådgivning:

 • Opstart af nyt gymnasie
 • Fripladskassen og vikarkassen (gymnasieskoler)
 • Ansættelsesvilkår og overenskomster (rektorer, ledere, undervisere gymnasiale uddannelser)
 • Tjenstlige sager og afskedigelser gymnasier
 • Barselsregler, ferieregler
 • Undervisningsmiljø- og arbejdsmiljøregler
 • Forsikringer
 • Institutioner ved skolen. Børnehave, vuggestue og SFO
 • Prøver, eksamen og test. 10. klasse. Overgange til ungdomsuddannelser
 • Kvalitetssikring og evaluering for gymnasiale uddannelser
 • Tilsyn gymnasiale uddannelser
 • Whistleblowing