DER ER MANGE OPMÆRKSOMHEDSFELTER, NÅR SKOLENS MEDARBEJDERE OPLEVER VOLD OG TRUSLER. DER ER OGSÅ MANGE DILEMMAER.

Vold er ikke kun fysisk vold. Vold kan også være psykisk i form af trusler og krænkende adfærd (jf. Arbejdstilsynet).

Ved sager om vold og trusler mod en medarbejder anbefales det at kontakte sekretariatet for rådgivning.

Skolen har en række forpligtigelser både i forbindelse med det forebyggende arbejde og den konkrete håndtering af episoder med vold og trusler. Derudover er der særlige opmærksomhedspunkter vedrørende anmeldelsen af episoden.

For nærmere uddybning af skolens forpligtigelser for både forebyggelse og håndtering af vold og trusler på arbejdspladsen henvises der til arbejdstilsynets vejledning

Sager vedrørende elevers voldelige eller truende adfærd mod skolens personale er altid vanskelige, idet skolen i sin håndtering af sagen står i mellem – på den ene side – elev/forældre og – på den anden side – medarbejderen. Praksisændringen fra Erstatningsnævnet med krav om politianmeldelse gør ikke håndteringen af disse sager nemmere, snarere tværtimod. Ud over at være vanskelige, er sager af denne karakter også sjældent ens og vil variere fx i relation til den specifikke baggrund for hændelsen, det implicerede barns alder og forholdene i øvrigt. Den optimale fremgangsmåde for skolen i disse sager vil derfor afhænge af sagens nærmere omstændigheder.

På den baggrund anbefaler Danmarks Private Skoler, at skolerne altid kontakter foreningen hurtigst muligt efter en hændelse med vold/trusler mod medarbejdere i arbejdstiden, og inden der tages yderligere skridt fra skolens side.

Bemærk, at skolen, som arbejdsgiver, altid bør sørge for at anmelde en sådan skade til Arbejdsskadestyrelsen i umiddelbar tilknytning til hændelsen eller hurtigst muligt efter i medfør af Arbejdsskadesikringslovens regel om arbejdsgivers anmeldelsespligt.

Kontakt

Rasmus Bondo Vester
Konsulent

3330 7935
rbv@privateskoler.dk

Send sikker mail til Rasmus. Klik her.

Rådgivning:

 • Forældre- og elevsager
 • Undervisnings- og arbejdsmiljø
 • Elever med særlige behov / specialundervisning
 • Barselsregler, ferieregler
 • Ansættelsesvilkår og overenskomstregler (Pædagoger / SFO)
 • Ansættelsesvilkår og overenskomstregler (Administrativt personale)
 • Ansættelsesvilkår og overenskomstregler (Teknisk personale)
 • Tjenstlige sager og afskedigelser (Pædagoger / SFO)
 • Tjenstlige sager og afskedigelser (Administrativt personale)
 • Tjenstlige sager og afskedigelser (Teknisk personale)
 • Datahåndtering
 • Institutioner ved skolen. Børnehave, vuggestue og SFO
 • Whistleblowing
 • Tilskud via Fordelingssekretariatet
Erik Juul Hansen
Seniorkonsulent

3330 7925
ejh@privateskoler.dk

Send sikker mail til Erik. Klik her.

Særlige arbejdsområder:

 • Gymnasieskolerne

Rådgivning:

 • Opstart af nyt gymnasie
 • Fripladskassen og vikarkassen (gymnasieskoler)
 • Ansættelsesvilkår og overenskomster (rektorer, ledere, undervisere gymnasiale uddannelser)
 • Tjenstlige sager og afskedigelser gymnasier
 • Barselsregler, ferieregler
 • Undervisningsmiljø- og arbejdsmiljøregler
 • Forsikringer
 • Institutioner ved skolen. Børnehave, vuggestue og SFO
 • Prøver, eksamen og test. 10. klasse. Overgange til ungdomsuddannelser
 • Kvalitetssikring og evaluering for gymnasiale uddannelser
 • Tilsyn gymnasiale uddannelser
 • Whistleblowing