Bestyrelser ved private grundskoler, gymnasier, studenterkurser og hf-kurser er øverste ansvarlige organ for skolernes virksomhed og har vide rammer og kompetence i udførelse af bestyrelsesarbejdet. Men der gælder en lang række bestemmelser, som sætter rammerne for arbejdet og bestyrelsens ageren.

Vedtægter

Udover den lovgivning, der omgiver de private skoler, som nævnt tidligere, er skolens vedtægt et af de primære styringsdokumenter, som bestyrelsen skal navigere efter.

For de private grundskoler gælder ”Bekendtgørelse om vedtægter for friskoler og private grundskoler mfl.” For private gymnasier, studenterkurser og hf gælder ”Bekendtgørelse om vedtægter for private gymnasier mfl.” For private gymnasier der også har en grundskoleafdeling gælder, at begge bekendtgørelser skal overholdes.

I disse bekendtgørelser fastsættes de helt centrale regler for skolernes rammer og drift, skolens bestyrelse og ledelse mm. Det er en forudsætning for skolens virke, at vedtægterne er gyldige og godkendt af Undervisningsministeriet ved skolens oprettelse.

I inspirationskataloget Bestyrelsen ved den private skole kan du læse mere om

 • Bestyrelsens sammensætning og funktionsperiode
 • Inhabilitet og tavshedspligt
 • Skolens forældrekreds, forældrerettigheder og elevrettigheder
 • Generalforsamling – Forældrekredsmødet

Du kan lære mere om vedtægter her

Forretningsorden

Det er en god ide, at der etableres og ajourføres en skriftlig forretningsorden for bestyrelsens arbejde og møder. En forretningsorden kan indeholde de nærmere bestemmelser og retningslinjer som bestyrelsens medlemmer aftaler om deres arbejde, mødevirksomhed, planlægning mm.

Der er kun få formelle regler for bestyrelsens arbejde. Af vedtægtsbekendtgørelserne fastsættes det, at bestyrelsen skal konstituere sig med en formand og næstformand. Det er ligeledes fastsat, at bestyrelsens arbejde foregår på bestyrelsesmøder, og der skal være skriftligt referat fra møderne.

I inspirationskataloget Bestyrelsen ved den private skoler kan du læse mere om forretningsordenen.

Bestyrelsesformanden

Formanden for bestyrelsen er en helt central person i skolens organisation og bestyrelsens arbejde.

Ligesom for de øvrige medlemmer af bestyrelsen er der ingen formelle krav til formandens evner eller kompetencer. Formanden er den samlende repræsentant for bestyrelsen og den person, der juridisk kan tegne og repræsentere skolen overfor omverdenen, sammen med skolelederen.

I inspirationskataloget Bestyrelsen ved den private skole kan du læse mere om

 • Ledelse af bestyrelsens arbejde
 • Skolelederens samarbejdspartner

Mødestruktur

Ved en skole i almindelig drift er der typisk mellem fem og otte bestyrelsesmøder om året. Bestyrelsens arbejde foregår som udgangspunkt kun ved bestyrelsens formelle møder. Det er her alle ordinære medlemmer er indkaldt til møde, og der er forberedt dagsorden og øvrigt mødemateriale.

Over et ”bestyrelsesår” vil der blive drøftet mange temaer og problemstillinger i bestyrelsen. Nogle temaer, som årligt bør behandles én eller flere gange.

I inspirationskataloget Bestyrelsen ved den private skole kan du læse mere om

 • Antal møder og deltagere
 • Årets gang

Bestyrelsens organisering

Som tidligere nævnt er der ingen formelle krav til bestyrelsesmedlemmers kompetencer, uddannelsesbaggrund eller lignende. Og i praksis er det erfaringen, at bestyrelsesmedlemmer individuelt kan byde ind med brede evner og færdigheder af såvel faglige som relationelle kompetencer, uanset deres personlige og professionelle baggrund.

En bestyrelse skal således være åben og tilgængelig for alle de personer, som er valgbare til bestyrelsen i henhold til skolens vedtægt.  I henhold til de generelle bestemmelser for private skoler skal det søges at skabe en bestyrelsessammensætning, der har en lige balance ift. køn.

Centrale drøftelser samt forpligtende beslutninger træffes på bestyrelsens møder. Det er den samlede bestyrelse, der er ansvarlig for skolens virke og alle beslutninger, der vedrører bestyrelsens arbejdsområder skal derfor forankres i bestyrelsen. Bestyrelsen kan som en hjælp og understøttelse til dens arbejde nedsætte et eller flere udvalg.

I inspirationskataloget Bestyrelsen ved den private skole kan du læse mere om

 • Bestyrelsens kompetencer, medlemmernes kompetencer
 • Udvalg i bestyrelsen

Spilleregler

Hvervet som bestyrelsesmedlem er frivilligt og ulønnet. Men det ansvar, der følger med, både formelt og reelt, er stort. Bestyrelsen er ansvarlig for skolens samlede virksomhed og medarbejderne. Der er altså meget i spil i bestyrelsens arbejde. Det er derfor afgørende, at bestyrelsen har et godt internt samarbejde. Alle bestyrelsens medlemmer er ansvarlige for, at der skabes og opretholdes et godt og konstruktivt samarbejde.

På baggrund af de drøftelser og overvejelser bestyrelsen måtte gøre sig om dens arbejde og samarbejde, kan der laves et kort skriftligt kodeks for de rammer og retningslinjer, man er enige om skal præge bestyrelsens samarbejde.

I inspirationskataloget Bestyrelsen ved den private skole kan du læse mere om

 • Samarbejde i bestyrelsen
 • Bestyrelseskodeks

Kontakt

Søren Tonnesen Lodahl
Sekretariatschef

3330 7929
2961 7520
stl@privateskoler.dk