Optagelse af elever (grundskoler)

Frie grundskolers frihedsrettigheder i forbindelse med optagelse af elever fremgår af Lov om friskoler og private grundskoler § 1, stk. 1.

Friskoler og private grundskoler (frie grundskoler) kan inden for rammerne af denne lov og lovgivningen i øvrigt give undervisning, der stemmer med skolernes egen overbevisning, og tilrettelægge undervisningen i overensstemmelse med denne overbevisning. Skolerne afgør inden for de samme rammer frit, hvilke elever de vil have på skolerne.

Det er af meget stor betydning for skolens og sektorens omdømme, at frihedsrettigheder ikke misbruges, hverken i forbindelse med optagelse eller udskrivning af elever, og altid kun benyttes efter grundig omtanke. Disse skal først og fremmest sikre, at skolerne optager elever og indleder samarbejde med forældre, der kan stå inde for de værdier, holdninger, traditioner og pædagogiske tankegange, som skolen står for.

For en fri grundskole er det vigtigt, at forventningerne mellem skole og hjem er afstemt inden optag. Dette gøres bedst ved at have en klar og grundig indmeldelsesprocedure. Proceduren kunne være:

  • For at blive optaget på skolen, kræves det først og fremmest, at forældrene accepterer og skriver under på, at de er bekendt med skolens formålsparagraf og værdigrundlag.
  • Desuden præsenteres forældrene for et skema, der skal udfyldes. Forældrene skriver under på, at de er forpligtet til at informere skolen, hvis der sker ændringer i forhold til oplysningerne på skemaet. Inspiration til skema klik her. Link til Datahåndtering. Forældre og elev
  • Skolens ledelse vurderer, om der er behov for en samtale til uddybning af skemaet inden den endelige optagelse af eleven.

Bemærk! Begge forældremyndighedsindehaverne skal skrive under på indmeldelsen.

Kontakt

Rasmus Bondo Vester
Konsulent

3330 7935
rbv@privateskoler.dk
Heidi Andersen
Konsulent

3330 7934
ha@privateskoler.dk