Private gymnasieskoler, studenterkurser og hf-kurser giver undervisning i uddannelsen til den almene studentereksamen, 2-årig uddannelse til almen studentereksamen, uddannelsen til hf-eksamen og gymnasial enkeltfagsundervisning (hf-enkeltfag) i henhold til lov om de gymnasiale uddannelser. 

Læreplaner og vejledninger findes for alle fag og faglige samspil i de gymnasiale uddannelser. Læreplaner beskriver formålet med det enkelte fag, kravene til de faglige mål og kernestof samt de afsluttende prøver.

Planerne danner grundlaget for undervisning og prøver på gymnasier og hf-kurser. I læreplanerne udfoldes uddannelsernes formålsparagraf, som fastslår, at de gymnasiale uddannelser er almendannende og studieforberedende.

Kvalitetsudviklingssystem

Alle gymnasiale institutioner skal have et kvalitetssystem, der skal sikre, at institutionerne udvikler kvaliteten.

De gymnasiale institutioner skal sætte egne mål for deres kvalitetsudvikling. Målene skal udfolde og konkretisere de nationale retningsgivende mål, så institutionerne opnår de bedst mulige resultater i forhold til elevernes faglige niveau, elevernes trivsel samt overgang til videregående uddannelse. 

Selvevaluering

Den enkelte gymnasiale institutions lokale kvalitetssystem skal indeholde en procedure for en årlig selvevaluering der inddrager elever og lærere og danner grundlag for den lokale kvalitetsudvikling og resultatvurdering.  Evalueringen skal blandt andet omfatte den enkelte skoles særlige faglige og pædagogiske indsatsområder.

Opfølgningsplan

På baggrund af selvevalueringen skal institutionen udarbejde en skriftlig opfølgningsplan for det kommende år. Planen skal indeholde oplysninger om vurderede ændringsbehov, løsningsforslag og operationelle mål, herunder angive hvilke konkrete handlinger skolen vil iværksætte og evaluere. Selvevaluering og forslag til opfølgningsplan skal forelægges bestyrelsen. Sidste års selvevaluering og de tre sidste års opfølgningsplaner skal lægges på institutionens hjemmeside. 

Læs mere

Kontakt

Erik Juul Hansen
Seniorkonsulent

3330 7925
ejh@privateskoler.dk

Send sikker mail til Erik. Klik her.

Særlige arbejdsområder:

 • Gymnasieskolerne

Rådgivning:

 • Opstart af nyt gymnasie
 • Fripladskassen og vikarkassen (gymnasieskoler)
 • Ansættelsesvilkår og overenskomster (rektorer, ledere, undervisere gymnasiale uddannelser)
 • Tjenstlige sager og afskedigelser gymnasier
 • Barselsregler, ferieregler
 • Undervisningsmiljø- og arbejdsmiljøregler
 • Forsikringer
 • Institutioner ved skolen. Børnehave, vuggestue og SFO
 • Prøver, eksamen og test. 10. klasse. Overgange til ungdomsuddannelser
 • Kvalitetssikring og evaluering for gymnasiale uddannelser
 • Tilsyn gymnasiale uddannelser
 • Whistleblowing