I forbindelse med forhandlingerne af overenskomsterne for lærere og børnehaveklasseledere samt med BUPL, 3F og HK i 2021 blev der indgået aftaler om følgende ændringer, der træder i kraft pr. 1 april 2022. 

Børnehaveklasseledere

Fra 1. april 2022 sker følgende ændringer:

 • Basisløntrinnene for børnehaveklasseledere forhøjes med 4.700 kr. årligt (2012-niveau).

BUPL (Pædagogiske personale ved frie grundskoler og gymnasier)

Fra 1. april 2022 sker følgende ændringer:

 • Lønnen til afdelingsledere, pædagoger, pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere hæves med 2.000 kr. årligt (2012-niveau). Pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter ansat før 31. marts 2013 og aflønnet efter skalatrin 30 er ikke omfattet af lønstigningen.
 • Der etableres et nyt slutskalatrin 39 for pædagoger med 10 års anciennitet. Fremadrettet følger lønanciennitetsforløbet statens skalatrin 29, 31, 33, 35, 38, 39. Alle skalatrin er 2-årige. Pædagoger med mere end 10 års anciennitet skal derfor omplaceres til skalatrin 39.
 • Der etableres et nyt AMR-tillæg på kr. 540 pr. måned (2012-niveau).
  • For tillidsrepræsentanter, der også er valgt som AMR gives et samlet tillæg på kr. 810 for begge funktioner.
 • Pædagogstuderendes lønninger løftes med kr. 365 pr. måned (2012-niveau).
  • Lønnen for pædagogstuderende i 2. praktikperiode udgør herefter 10.704 kr. pr. måned og i 3. praktikperiode udgør lønnen herefter 11.039 kr. pr. måned (begge 2012-niveau).
 • Lønnen til timelønnede hæves med 2 kr. for pædagoger og 1,5 kr. for øvrige timelønnede (begge 2012-niveau).
  • Lønnen udgør herefter 185 kr. for pædagoger og for øvrige timelønnede udgør lønnen 138,50 kr. (begge 2012-niveau)

Løn og tillæg kan findes i vores løntabel her. 

Se yderligere om ændringerne i forhandlingsprotokollatet samt overenskomsten her.

3F (Rengøringsassistenter, køkkenmedarbejdere, chauffører, tekniske servicemedarbejdere og tekniske serviceledere ved frie grundskoler og gymnasier)

Fra 1. april 2022 sker følgende ændringer:

 • Pensionsprocenten i overenskomsten hæves fra 14% til 14,5%. Alle medarbejdere, har derfor herefter krav på en minimumspensionsprocent på 14,5%.  
 • Karensperioden for pension til nyansatte sænkes fra 8 til 4 måneder. Medarbejdere, der pr. 1 april 2022 har mindst 4 måneders lønanciennitet og som også opfylder de to andre overenskomstsbetingelser for at opnå pension (fyldt 21 år og er beskæftiget gennemsnitlig mindst 8 timer pr. uge) vil herefter have krav på pension. 
 • Der etableres et nyt løntillæg til skalatrin 21 på kr. 2.000 årligt (2012-niveau). 
 • CFU-forligets seniorbonus på 0,8% fra det fyldte 62. år implementeres i overenskomsten.
  • Se særskilt nyhed vedr. seniorbonus her.

Løn og tillæg kan findes i vores løntabel her. 

Se yderligere om ændringerne i forhandlingsprotokollatet samt overenskomsten her.

HK (Administrativt personale på frie grundskoler og gymnasier)

Fra 1. april 2022 sker følgende ændringer:

 • Pensionsprocenten i overenskomsten hæves fra 15% til 16%. Alle medarbejdere, har derfor herefter krav på en minimumspensionsprocent på 16%.  
 • Lønnen for timelønnede hæves med 1,5 kr. pr. time (2012-niveau).
  Lønnen for timelønnede uden relevant kontorfaglig uddannelse udgør herefter 136,5 kr. og lønnen for timelønnede med relevant kontorfaglig uddannelse udgør herefter 186,5 kr. (begge 2012-niveau).
 • CFU-forligets seniorbonus på 0,8% fra det fyldte 62. år implementeres i overenskomsten. Samtidig nedjusteret antallet af selvbetalte seniordage fra 5 dage til 3 dage årligt.
  • Se særskilt nyhed vedr. seniorbonus her.

Løn og tillæg kan findes i vores løntabel her

Se yderligere om ændringerne i forhandlingsprotokollatet samt overenskomsten her.

For spørgsmål vedr. overenskomstsændringerne kan foreningens sekretariat kontaktes:

Thomas Sørensen
Konsulent

3330 7932
ts@privateskoler.dk
Heidi Andersen
Konsulent

3330 7934
ha@privateskoler.dk
Rasmus Bondo Vester
Konsulent

3330 7935
rbv@privateskoler.dk