”Skole” er et varmt tema i den politiske debat, og de frie og private skoler bliver ofte bragt ind som emne. Diskussionen om ”skolen” er præget af at være værdiladet og uden hold i fakta. Derfor har foreningen udformet publikationen ”Fakta om private grundskoler” (2019), som indeholder fakta om de private grundskolers:

 • Rammevilkår

 • Økonomi
 • Socioøkonomiske elevfordeling

 • Fripladser

 • Mønsterbrydere

 • Elever med særlige behov

 • Resultater og undervisningseffekt

 • Forældrenes valg af skole.

Læs mere her.

Kontakt

Karsten Suhr
Formand for Danmarks Private Skoler - grundskoler og gymnasier

4028 0027
ks@privateskoler.dk
Søren T. Lodahl
Sekretariatschef

3330 7929
2961 7520
stl@privateskoler.dk
Simone Dalsgaard
Chefkonsulent, kommunikationsansvarlig

3330 7927
6077 1719
sd@privateskoler.dk

Danmark Private Skoler har udarbejdet en vejledning, der beskriver de forhold, der er relevante, når en fri og privat grundskole planlægger eller overvejer at etablere en vuggestue og/eller børnehave. Ved at oprette en vuggestue/børnehave får skoler mulighed for at skabe et længere sammenhængende lærings-, udviklings- og trivselsforløb for børnene.

Vejledningens indhold:

Forord

Løn og ansættelsesvilkår

 Lovgrundlag 

Den daglige pædagogiske ledelse 

Hvorfor oprette en vuggestue/børnehave i tilknytning til

en fri og privat grundskole?

Den pædagogiske læreplan

Godkendelse af vuggestue/børnehave

Demokrati, samhørighed og integration 

Overtagelse af nedlagt institution

Børnemiljøvurdering

 Vedtægter

Forsikringer

 Krav om forældrebestyrelse

 Markedsføring

 Økonomi

 For yderligere information 

Venteliste- og optagelseskriterier

 

Læs vejledning her.

Udklip
 Lov om friskoler og private grundskoler § 36 a

 Frie grundskoler kan for børn, der ikke er begyndt i børnehaveklassen, etablere og drive privatinstitutioner og private pasningsordninger efter dagtilbudslovens regler. Den overordnede ledelse af en fri grundskoles privatinstitution eller private pasningsordning påhviler skolens bestyrelse.


Stk. 2. Forældrebetaling, kommunale tilskud og eventuelle private tilskud skal samlet dække alle direkte driftsudgifter til en privatinstitution efter stk. 1, 1. pkt. Forældrebetaling og eventuelle private tilskud skal samlet dække alle direkte driftsudgifter til en privat pasningsordning efter stk. 1, 1. pkt.

En fri grundskole, som driver privatinstitution eller privat pasningsordning, skal både lægge særskilt budget og føre særskilt regnskab herfor, og regnskabet skal være en del af skolens samlede regnskab.

Kontakt

Erik Juul Hansen
Chefkonsulent

3330 7925
5130 4922
ejh@privateskoler.dk

Send sikker mail til Erik. Klik her.

Særlige arbejdsområder:

 • Arbejdsmiljø
 • Barselsregler
 • Ferieregler
 • Børnehave, vuggestue og SFO
 • Love og bekendtgørelser (gymnasiale uddannelser)
 • Ansættelsesvilkår (Undervisere gymnasiale uddannelser)
 • Ansættelsesvilkår (Rektorer og ledere gymnasiale uddannelser)
 • Overgang til ungdomsuddannelser
 • Prøver og eksamen (gymnasiale uddannelser)
 • Forsikringer (gymnasiale uddannelser)
 • Tjenstlige sager (gymnasiale uddannelser)
 • Økonomi (gymnasiale uddannelser)
Rasmus Bondo Vester
Fuldmægtig

3330 7935
2021 7879
rbv@privateskoler.dk

Send sikker mail til Rasmus. Klik her.

Særlige arbejdsområder:

 • Forældre- og elevsager
 • Elever med særlige behov
 • Ansættelsesvilkår (Pædagoger / SFO)
 • Ansættelsesvilkår (Administrativt personale)
 • Ansættelsesvilkår (Teknisk personale)
 • Ferieregler
 • Barselsregler
 • Børnehave, vuggestue og SFO
 • Arbejdsmiljø
 • Datahåndtering

Samfundet er i konstant forandring. Det formes af dem, der lever i det. Men hvad hvis de ikke er klædt ordentlig på til det? På flere privatskoler har man indført et selvstændigt ”medborgerskabsfag” for at styrke den demokratiske dannelse. En af dem er Sct. Ibs Skole i Horsens.

I New York Times kan man læse, at en amerikansk stat sagsøges af elever for manglende undervisning i medborgerskab. Herhjemme viser undersøgelser en stigende tendens til, at unge føler sig udenfor samfundet, og det er selvom de danske unge indtager førstepladsen i viden om demokrati og samfundsforhold. Det tyder altså på, at børn og unge ikke formår at omsætte viden til aktiv samfundsdeltagelse. Den tendens har flere privatskoler valgt at gøre op med. I forvejen har privatskolerne et stort fokus på demokratisk dannelse og medborgerskab, men stadig flere gør det til et selvstændigt fag, eksempelvis Sct. Ibs Skole.

Demokrati og ligeværd på skoleskemaet

I sommer valgte Sct. Ibs Skole i Horsens at gøre medborgerskab til et fag på skoleskemaet for 5. klasserne. Ideen kom fra nogle af skolens lærere, som ønskede at skabe en faglig ramme, der allerede fra mellemtrinnet beskæftigede sig med det at være en del af et samfund. En af initiativtagerne, lærer Anne Katrine Sand, fremhæver, at fokus i faget overordnet er på den måde, man taler med hinanden og forholder sig til hinanden. »Det er vigtigt, at alle kan komme til orde og blive hørt, så vi taler meget om den demokratiske samtale og øver os i den,« fortæller læreren.

   I takt med at samfundet forandrer sig, udvikler demokratiet sig selv sagt også. De sociale medier har eksempelvis gjort det muligt at indgå i demokratiske samtaler med andre på nye måder, og børn og unge stifter tidligere og tidligere bekendtskab med de digitale platforme. En af de største drivkræfter for initiativtagerne, var derfor at sætte digital dannelse på skemaet endnu tidligere end før. Og den mulighed blev styrket med indførelsen af medborgersskabsfaget.

   Indtil videre har 5. årgang fået udvidet skemaet med en ekstra lektion, og der er afsat yderligere tid til, at klasserne kan komme på ture ud af huset. I det kommende skoleår kommer både 5. og 6. klasserne til at have medborgerskabsfaget.

Medborgerskab er digital dannelse, menneskerettigheder og førstehjælp

Som nævnt består medborgerskabsfaget bl.a. af et forløb om digital dannelse. Skolen har i den forbindelse haft besøg af en advokat, der har fortalt om de love, der gælder for deling af billeder, og hvad børn og unge skal være opmærksomme på, når de færdes på de sociale medier.

   Derudover handler en stor del af medborgerskabsfaget om, at eleverne skal opleve medbestemmelse og opnå demokratisk selvtillid, så de bliver aktive medborgere i de fællesskaber, de er en del af. Faget har derfor et forløb med fokus på menneskerettigheder, de forskellige styreformer, og hvordan man kan gøre sin mening gældende. Eleverne har lært om kommunikation med rollespil og dilemmakort. Dertil har eleverne udarbejdet deres bud på, hvordan Sct. Ibs Skole og klasselokaler med fordel kan se ud i fremtiden.

   Men medborgerskab handler om mere endnu. Det handler også om at hjælpe andre. 5. klasserne er derfor bl.a. blevet undervist af en Falckredder i førstehjælp. Udover at blive klogere på kroppen, kan eleverne nu give livreddende førstehjælp, og ved hvordan og hvornår en hjertestarter bruges.

Medborgerskab kommer altså til udtryk på mange måder, som skolen prøver at rumme.

Private skoler er et spejl af samfundet

Medborgerskab kan ses som en grundsten i vores samfund. Og for at kunne udøve medborgerskab, må man have viden om de grundlæggende rettigheder og forpligtelser, man har som borger i samfundet. Man må også have kompetencerne til at gøre brug af rettighederne. Der findes mange måder at arbejde med frihed, folkestyre, demokratisk dannelse og rettigheder på. På Sct. Ibs Skole har det udmøntet sig i et selvstændigt fag, som lærer eleverne, hvad vil det sige at være borger i et samfund, og hvilke muligheder og hvilket ansvar, der følger med.

   At Sct. Ibs Skole kan skabe et nyt fag, skyldes den frihed, som de frie grundskoler har til at bestemme ”vejen ad hvilken”, de vil opfylde de mål og krav, der er sat for skolerne. Det giver de frie grundskoler mulighed for at agere mere agilt og tilpasse sig det fællesskab, som de både er en del af og til for. Det kan man lade sig inspirere af.

Kontakt

Simone Dalsgaard
Chefkonsulent, kommunikationsansvarlig

3330 7927
6077 1719
sd@privateskoler.dk