Debatten om corona-tiltag på skoleområdet risikerer at skabe et kunstigt modsætningsforhold mellem trivsel og faglighed, skriver Karsten Suhr, formand for Danmarks Private Skoler i Politiken Skolemonitor.

Bragt d. 28. maj 2021 på Politiken Skolemonitor (skoleliv.dk)


Hvordan får man mest ud af de midler, der skydes ind i skoleverdenen for at afhjælpe de negative effekter af corona, restriktioner og nedlukninger? Det er der mange, der har en mening om.

Skal midlerne gå til fællesskabsfremmende aktiviteter på lejrskoler og i fritidsordningen eller til at styrke fagligheden?

Det er naturligvis en relevant diskussion, hvis økonomiske midler skal gå til meget konkrete tiltag – og ikke fordeles med mulighed for at tage beslutninger om anvendelse så lokalt som muligt.

Selvfølgelig går der signalpolitik i den. og selvfølgelig kipper forskellige interesseorganisationer med flaget for, at netop deres område skal have den største del af kagen. Sådan er det jo. Og det er ikke så overraskende.

Det, der måske nok er en kommentar værd, er, at der i drøftelserne ofte skabes et kunstigt modsætningsforhold mellem det, der skaber trivsel og fællesskab og selve fagligheden og undervisningen af eleverne.

TRIVSEL ER LIG LÆRING OG UDVIKLING

Trivsel er afgørende for den enkeltes velbefindende og er nært koblet til læring og udvikling. Det er de fleste enige om.

Trivsel og fællesskab er nogle af de gensidige faktorer, der er med til at løfte elevernes faglige og personlige udvikling. Mistrivsel hos den enkelte har store negative konsekvenser og kan føre til et liv uden for fællesskabet.

Trivsel er ikke noget, der kommer af sig selv. Det er noget, der skabes. Synet på undervisningen og læring er en dokumenteret trivselsfremmende faktor. Det skaber trivsel, når eleverne oplever et læringsmiljø, der er kendetegnet ved, at det er velset at sætte fokus på det faglige og blive så dygtig som mulig, uanset ens udgangspunkt.

Skolens primære opgave er undervisning, og vi ved, at trivslen øges der, hvor der sættes fokus på, hvordan skolen tilrettelægger undervisningen og sine øvrige aktiviteter.

Den skal fremme elevernes faglige og generelle udvikling med fokus på undervisningsmiljø, omgangstone, respekt, ligeværd, meningsfuldhed, motivation, differentiering, samvær med andre, fællesskab og medindflydelse.

FOKUS PÅ KERNEN

Det er uhensigtsmæssigt at tale om selve undervisningen og faglighed som en tilstand, der skal undgås. De aktiviteter, der foregår i skoleregi, men som planlægges uden for det traditionelle klasserum, indeholder også undervisning og faglighed.

Hvilken lejrskole hareksempelvis udelukkende fokus på det sociale og trivselsmæssige – og ikke på faglige temaer i relation til skolens fag som biologi, historie og geografi?

Vi tror på trivsel og faglighed – og ikke på trivsel eller faglighed. Det gjorde vi før corona, og det gør vi fortsat. Skolens kernevirksomhed er undervisning.

At skabe rum for elever, hvori de kan dygtiggøre sig, uanset deres baggrund. Faglighed er ikke en modsætning til fællesskaber, dannelse og trivsel. Tværtimod.

Vi tror faktisk på, at en forudsætning for trivsel og fællesskab er, at elever og lærere er sammen om en meningsfuld og vigtig aktivitet: Undervisningen.

Kontakt

Karsten Suhr
Formand for Danmarks Private Skoler - grundskoler og gymnasier

4028 0027
[email protected]
Søren T. Lodahl
Sekretariatschef

3330 7929
2961 7520
[email protected]
Simone Dalsgaard
Chefkonsulent, kommunikationsansvarlig

3330 7927
6077 1719
[email protected]

REGLER VED COVID-19-FORANSTALTNINGER, SYGDOM OG UDEBLIVELSE PÅ EN PRØVEDAG

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet modtager løbende spørgsmål om, hvad skoler skal gøre, hvis en elev er forhindret i at møde op til prøve på prøvedagen. I de følgende afsnit gennemgås de regler, der gælder i prøvetermin maj/juni 2021.

Hvad skal skolens leder gøre, hvis skolen er nedlukket på prøvedagen?

I det tilfælde, hvor en skole er nedlukket tæt op til eller på en prøvedag som følge af covid-19-foranstaltninger, herunder foranstaltninger for at imødekomme sundhedsfaglige anbefalinger, skal den pågældende prøve som udgangspunkt afholdes.

Skolens leder kan dog aflyse den pågældende prøve for de berørte elever, eksempelvis hvis det ikke er praktisk muligt at klargøre de relevante lokaler til prøveaflæggelse, eller hvis det grundet smitte blandt skolens ansatte ikke er praktisk muligt at gennemføre prøven.

Hvis det i den situation efter skolens leders vurdering er muligt at udsætte en mundtlig prøve til et senere tidspunkt i prøveterminen maj/juni 2021, udsættes prøven hertil.

Eleverne vil ved en aflyst prøve i stedet skulle have ophøjet sidste standpunktskarakter til prøvekarakter.

Hvad skal skolens leder gøre, hvis en elev er syg på prøvedagen?

Skolens leder aflyser en prøve for en elev, hvis eleven på grund af sygdom ikke kan møde op til prøven på prøvedagen. Det gælder, uanset om eleven er syg med covid-19 eller anden sygdom og er altså uafhængig af årsagen til sygdommen. Hvis det efter skolens leders vurdering er muligt at udsætte en mundtlig prøve til et senere tidspunkt i prøveterminen maj/juni 2021, udsættes prøven dog hertil.

Eleverne vil ved en aflyst prøve i stedet skulle have ophøjet sidste standpunktskarakter til prøvekarakter.

Hvad skal skolens leder gøre, hvis en elev er nær kontakt på prøvedagen?

Hvis en elev på grund af COVID-19 relaterede forhold ikke bør møde frem til en prøve, aflyser skolens leder prøven for den pågældende elev. Det kan eksempelvis dreje sig om en elev, der er nær kontakt og på prøvedagen afventer svar på test. Hvis det efter skolens leders vurdering er muligt at udsætte en mundtlig prøve til et senere tidspunkt i prøveterminen maj/juni 2021, udsættes prøven dog hertil.

Eleverne vil ved en aflyst prøve i stedet skulle have ophøjet sidste standpunktskarakter til prøvekarakter.

Hvad skal skolens leder gøre, hvis en elev udebliver fra prøven, og hvor det ikke skyldes sygdom?

En elev, som udebliver fra en obligatorisk prøve, og hvor det ikke skyldes sygdom, skal have tilbud om at aflægge en ny prøve snarest muligt.

En ny mundtlig prøve afholdes i indeværende prøvetermin maj/juni 2021, eller i perioden fra torsdag før sommerferiens begyndelse til den 10. september, eller i prøveterminen december/januar.

En ny skriftlig prøve afholdes i prøveterminen december/januar.

PRØVEKARAKTERER

Eleverne skal have oplyst den karakter, som eleverne har fået ved en skriftlig eller mundtlig prøve. Dette gælder uanset om prøvekarakteren er højere eller lavere end elevens standpunktskarakter. Når bedømmelsen af en prøve foreligger, meddeler eksaminator/skolens leder umiddelbart herefter eleven resultatet af bedømmelsen.

OPHØJELSE AF STANDPUNKTSKARAKTERER TIL PRØVEKARAKTER GÆLDER KUN I PRØVETERMINEN MAJ/JUNI 2021

Reglen om, at eleven får ophøjet den afsluttende standpunktskarakter til prøvekarakter, hvis standpunktskarakteren er højere end prøvekarakteren, gælder alene ved prøver i prøveterminen maj/juni 2021. Elever vil ved en ny prøve, som ikke afholdes i prøveterminen maj/juni 2021, derfor skulle have prøvekarakteren på sit bevis.

ENDELIGE RETTEVEJLEDNINGER OG OMSÆTNINGSTABELLER

Hvis skolen har elever, der har aflagt de digitale selvrettende prøver på papir (f.eks. grundet plan B), skal bedømmelsen ske på skolen af en kvalificeret lærer udpeget af skolelederen. Den lærer, der bedømmer, må ikke være holdets faglærer. Vær opmærksom på, at karaktererne skal gives ud fra de endelige rettevejledninger. De endelige rettevejledninger og omsætningstabeller er tilgængelige i uge 21 på Prøvebanken.dk for alle de pågældende prøver i dansk og matematik.

RETNINGSLINJER VED MUNDTLIGE PRØVER

I prøvemappen uvm.dk/fp under prøveafholdelse og retningslinjer ved mundtlige prøver kan du læse mere om, hvordan skolen skal håndtere forskellige situationer, der kan opstå under afholdelsen af en mundtlig prøve. I prøveterminen maj/juni 2021 gælder dog særlige regler ved sygdom, som kan læses i starten af FPnyt eller på ministeriets hjemmeside.

PRØVETILRETTELÆGGELSE FOR ORDBLINDE ELEVER

Styrelsen har udarbejdet en oversigt over de muligheder, skolerne kan tilbyde ordblinde elever ved folkeskolens prøver. Oversigten kan læses på uvm.dk/fp – prøve på særlige vilkår.

BEVISER

Der er ikke ændret på kravene til, hvilke oplysninger der skal fremgå af de forskellige beviser. Beviser for folkeskolens afgangseksamen samt bevis for 9. eller 10. klasse vil således ligne beviser fra tidligere årgange og have samme retsvirkning. I de fag, hvor en afsluttende standpunktskarakter ophøjes til en prøvekarakter, vil den samme karakter således skulle påføres beviset to gange – både som standpunktskarakter og som prøvekarakter.

OBS PÅ FRIST FOR ÆNDRING I STATUS SOM PRØVEAFHOLDENDE/IKKE PRØVEAFHOLDENDE

Friskoler, private grundskoler, efterskoler og frie fagskoler, ungdomsskoler, for så vidt angår ungdomsskolens heltidsundervisning, der underviser elever på 8. 9. eller 10. klassetrin, skal senest den 15. juni 2021 meddele styrelsen, hvis den har ændringer til skolens status som prøveafholdende/ikke prøveafholdende fra det kommende skoleår 2021/2022. Skoler, som har ændringer i værdigrundlaget fra skoleåret 2021/2022 samt nye skoler skal også give styrelsen besked inden for fristen. Styrelsen har den 19.maj 2021 sendt nærmere information herom. Hvis skolenikke har modtaget denne meddelelse, kan skolen skrive [email protected]

LÆS SPØRGSMÅL/SVAR OM PRØVERNE PÅ UVM.DK/CORONA

Du kan læse relevante spørgsmål/svar om den politiske aftale og prøverne på ministeriets hjemmeside www.uvm.dk/corona. Spørgsmål/svar vil løbende blive opdateret.

Kontakt

Thomas Sørensen
Konsulent

3330 7932
2276 6734
[email protected]

Send sikker mail til Thomas. Klik her.

Særlige arbejdsområder:

 • Tjenstlige sager
 • Ansættelsesvilkår (Ledere grundskole)
 • Ansættelsesvilkår (Lærere og børnehaveklasselærere grundskoler)
 • Ansættelsesvilkår (Pædagoger / SFO)
 • Ansættelsesvilkår (Administrativt personale)
 • Ansættelsesvilkår (Teknisk personale)
 • Datahåndtering
 • Vedtægter
 • Tilsyn
 • Skolens undervisning (lovgivning, kvalitet og evaluering)
 • Frihed og folkestyrekravet i skolens virke og undervisning
 • Prøver og eksamen (grundskole)
 • Overgang til ungdomsuddannelser
 • Forsikringer
Simone Dalsgaard
Chefkonsulent, kommunikationsansvarlig

3330 7927
6077 1719
[email protected]

Send sikker mail til Simone. Klik her.

 • Kommunikation
 • Interessevaretagelse
 • Pressehåndtering
 • Projekter og analyser
 • Tilsyn
 • Skolens undervisning (lovgivning, kvalitet og evaluering)
 • Frihed og folkestyrekravet i skolens virke og undervisning
 • Forældre- og elevsager
 • Prøver og eksamen (grundskole)
 • Overgang til ungdomsuddannelser

UNICEF skal bruge 10 seje børn, der vil være med til at bestemme, hvordan verdens allerførste Børnenes Kampdag skal se ud.

UNICEF Danmark vil i år skabe rammerne og forudsætningerne for afholdelsen af Børnenes Kampdag, som bliver en ugelang kampagne, der kulminerer på Børnekonventionens fødselsdag den 20. november 2021.

UNICEF’s Børnepanel skal frem til efteråret hjælpe med at finde på, deltage i og forme de aktiviteter, som kampagnen skal bestå af.

For at komme i betragtning skal de interesserede børn sende en ansøgning – det kan enten være en kort video eller en halv A4-side om motivationen for at være med til at forme Børnenes Kampdag, og hvad der er vigtigst for børn at kæmpe for i år.

Ansøgningen skal sendes til [email protected] hurtigst muligt.

Invitation til webinar om den skærpede underretningspligt på frie skoler

Børne- og Undervisningsministeriet ved Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) inviterer ansatte på de frie skoler til webinar om den skærpede underretningspligt.

STUK udgav i september 2020 en vejledning om den skærpede underretningspligt til ansatte på frie skoler.  Find vejledningen her

Program for webinar:

 • Velkommen og intro
 • Hvad siger lovgivningen?
 • Hvorfor er det vigtigt at underrette? Omsorg for og beskyttelse af barnet.
 • Barrierer og tvivl
 • Tegn på mistrivsel eller bekymringstegn

Pause

 • Hvad gør du, når du er bekymret for en elev?
 • Din personlige pligt
 • Overvejelser om inddragelse af din leder, barnet og forældre
 • Kommunens rolle
 • STUK’s tilsyn med underretninger

Hvornår:

Onsdag den 26. maj kl. 10-12.

Tilmelding: Du tilmelder dig her

Frist for tilmelding er den 21. maj kl. 12.00.

Når du har tilmeldt dig, får du tilsendt et link til webinaret. Tilmelding sker efter først til mølle-princippet. Der er plads til max to deltagere fra hver skole.

Oplægsholdere:

Socialfaglig konsulent Pia Nystrøm, Center for Børn, Unge og Familier i Socialstyrelsen

Chefkonsulent Ditte Wenzel Pedersen og fuldmægtig Sari Saadi, Friskoleteamet (STUK)

Kontakt

Simone Dalsgaard
Chefkonsulent, kommunikationsansvarlig

3330 7927
6077 1719
[email protected]

Send sikker mail til Simone. Klik her.

 • Kommunikation
 • Interessevaretagelse
 • Pressehåndtering
 • Projekter og analyser
 • Tilsyn
 • Skolens undervisning (lovgivning, kvalitet og evaluering)
 • Frihed og folkestyrekravet i skolens virke og undervisning
 • Forældre- og elevsager
 • Prøver og eksamen (grundskole)
 • Overgang til ungdomsuddannelser
Formand Karsten Suhr
Børne- og Undervisningsministeren vil begrænse antallet af anbragte børn og unge på sociale kostskoler til maksimalt 8 pr. skole. Formand for Danmarks Private Skoler, Karsten Suhr, kommenterer dette i et DEBATINDLÆG I SKOLEMONITOR d. 11. maj 2021.

Vi skal passe på vores sårbare børn og unge

Af formand for Danmarks Private Skoler, Karsten Suhr

På landets sociale kostskoler foregår beviseligt et stort arbejde med at understøtte og fremme børn og unges sociale trivsel og faglige udvikling. Børne- og Undervisningsministeren vil begrænse antallet af anbragte børn og unge til maksimalt 8 pr. kostskole. Pernille Rosenkrantz-Theils forslag er uforståeligt og skadeligt for de udsatte børn og unge, hun netop hævder at ville tage vare på.

På kostskolerne foregår en specialiseret indsats målrettet børn og unge fra udsatte hjem. Børn og unge, der har oplevet omsorgssvigt og forliste skoleforløb. Eleverne på kostskolerne er i vid udstrækning frivilligt anbragte i samarbejde med kommunerne. De sociale kostskoler har mangeårig erfaring med at hjælpe de børn og unge, som kommer fra en udfordret baggrund, og for hvem opholdssteder eller lignende ikke er egnede. En kostskole tilbyder netop skole, undervisning, fritidsliv og bosted. Dette foregår i faste og tydelige rammer understøttet af uddannede, kvalificerede medarbejdere.

Baggrunden for Ministerens forslag – og Ministerens behov for reaktion – er til dels forståelig. Den nu lukkede kostskole, Havregården, har dannet rammen om en voldsom og trist historie. Her har der været massive svigt af skolens elever. Problemet med Ministerens reaktion er dog den, at den netop vil gå ud over de sårbare børn og unge, Ministeren hævder at ville tage vare på.

Hvor store konsekvenser skal ét broddent kar have? Der faktisk tale om en skoleform, der i allerhøjeste grad løfter de sårbare børn og unge videre til et liv, hvor de opnår uddannelse og selvforsørgelse. Skolerne har afgørende indflydelse på elevernes liv og videre færd. Dette er ikke blot en gevinst for samfundet, men også for det enkelte menneske.

VIVE – Det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd offentliggjorde i 2019 en undersøgelse. Heri dokumenteres effekterne af elevernes ophold og skolegang på netop disse kostskoler. Resultaterne er positive. Unge, der har gennemført et kostskoleophold, har en signifikant større chance for at være i gang med et uddannelsesforløb tre til fem år efter et afsluttet kostskoleophold, når der sammenlignes med tilsvarende udsatte unge, der har været anbragt på institution eller opholdssted. Ved at undersøge, hvor tidligere anbragte børn og unge er, når de når 25-årsalderen, dokumenterer VIVE, at der er markant større chance for, at kostskoleelever har gennemført en uddannelse (ungdoms, erhvervs- og videregående uddannelse) end øvrige sammenlignelige grupper. Det er en succes for skoleformen, der selvsagt ikke ville være mulig, hvis dagliglivet på kostskolerne var præget af svigt og manglende ordentlighed.

Hvis Pernille Rosenkrantz Theils forslag bliver til virkelighed, vil det efterlade en stor gruppe af udsatte børn og unge uden et nødvendigt og velfungerende skole- og botilbud. Ministerens forslag giver i øvrigt ingen indikation på, hvordan der i så fald skal tages hånd om disse børn og unges skolegang og dagligdag.

Vi kan i stedet foreslå, at der kigges på de mange forskellige tilsyn og myndigheder, som kostskolerne er underlagt, og på hvordan koordinering og viden blandt disse kan øges. Det vil reelt hjælpe og understøtte de børn og unge, som i høj grad har behov for at blive taget vare på.

Kontakt

Karsten Suhr
Formand for Danmarks Private Skoler - grundskoler og gymnasier

4028 0027
[email protected]
Søren T. Lodahl
Sekretariatschef

3330 7929
2961 7520
[email protected]
Simone Dalsgaard
Chefkonsulent, kommunikationsansvarlig

3330 7927
6077 1719
[email protected]

Foreningens medlemsskoler har vedtaget et kodeks for samfundsansvar: ”Kodeks – de 7 samfundsløfter”.

Selv om mange medlemsskoler helt naturligt er fokuserede på håndteringen af udfordringerne relateret til corona, bemærker vi med glæde, at flere medlemsskoler allerede er godt i gang med dialogen om, hvordan kodekset og de 7 samfundsløfter skal have et liv på netop deres skole. Generelt erkender og forstår vi, at det kan knibe med overskuddet til netop sådan en dialog, selv om det måske er en sådan, mange savner, fordi det er med til at minde om, hvilken skole man er eller vil være. Vi håber, på alle måder, på en snarlig tilbagevenden til en skolehverdag, der kan rumme samtaler om værdier, identitet og udvikling.

Inspirations- og dialogmøder

Vi planlægger at gennemføre fysiske inspirations- og dialogmøder om Kodeks – de 7 samfundsløfter i sensommeren. Møderne afholdes som fyraftensmøder fra kl. kl. 17.00 – 20.00. Målgruppen er skolernes ledelser og bestyrelse.

Møderne afholdes:

31. august 2021, Aalborg

1. september 2021, Middelfart

7. september, København

Tilmeld jer allerede nu her


INSPIRATIONSVÆRKTØJER

Foreningen har udarbejder inspirationsværktøjer til medlemsskolerne arbejde med Kodeks – de 7 samfundsløfter. Læs:

HVORDAN FÅR VI KODEKSET TIL AT LEVE PÅ VORES SKOLE?
SKOLENS ”HVORFOR” – GODE RÅD TIL KOMMUNIKATIONEN OM SKOLENS INDSATSER OG AKTIVITETER

For praktiske spørgsmål kontakt:

Tine Boholm Brandsborg
Kursuskoordinator

33307928
[email protected]

Særlige arbejdsområder:

 • Kurser

Sikker mail til Tine. Klik her.
I mailen bedes du skrive “att: Tine”

Foreningens medlemsskoler har vedtaget et kodeks for samfundsansvar: ”Kodeks – de 7 samfundsløfter”. Foreningen udarbejder inspirationsværktøjer til medlemsskolernes arbejde med kodeks – de 7 samfundsløfter.

SKOLENS ”HVORFOR” – GODE RÅD TIL KOMMUNIKATIONEN OM SKOLENS INDSATSER OG AKTIVITETER

Dette inspirationsværktøj er tænkt som en hjælp til skolen, når skolen skal kommunikere til omverdenen om de samfundsansvarlige aktiviteter og indsatser, skolen allerede har iværksat eller vil iværksætte.

Eksempler på temaer i inspirationsværktøjet:

 • Hvorfor skal vi kommunikere om samfundsansvar?
 • Husk at kommunikere “HVORFOR”
 • Det vigtigste “HVORFOR” (værdierne)
 • Målgrupper for kommunikationen og kommunikationskanaler
 • Gode råd til skolens kommunikation om samfundsansvar

Kontakt

Karsten Suhr
Formand for Danmarks Private Skoler - grundskoler og gymnasier

4028 0027
[email protected]
Søren T. Lodahl
Sekretariatschef

3330 7929
2961 7520
[email protected]
Simone Dalsgaard
Chefkonsulent, kommunikationsansvarlig

3330 7927
6077 1719
[email protected]

Foreningens medlemsskoler har vedtaget et kodeks for samfundsansvar: ”Kodeks – de 7 samfundsløfter”. Foreningen udarbejder inspirationsværktøjer til medlemsskolernes arbejde med kodeks – de 7 samfundsløfter.

HVORDAN FÅR VI KODEKSET TIL AT LEVE PÅ VORES SKOLE?

Dette inspirationsværktøj er tænkt som en hjælp til at skabe overblik over de samfundsansvarlige aktiviteter eller indsatser, som skolen allerede har i relation til de 7 samfundsløfter. Det er også tænkt som en hjælp, når der skal iværksættes nye aktiviteter eller indsatser for at kunne indfri de 7 samfundsløfter.

Teksten er bygget op over en række dialogværktøjer og eksempler.

Eksempler på temaer i inspirationsværktøjet:

 • Hvad betyder kodekset og de 7 samfundsløfter for den enkelte skole?
 • Udgangspunktet er skolens værdier
 • Status over skolens indsatser og aktiviteter
 • Iværksættelse af en indsats
 • Iværksættelse af en eller flere aktiviteter

 Downloads

Kontakt

Karsten Suhr
Formand for Danmarks Private Skoler - grundskoler og gymnasier

4028 0027
[email protected]

Bestyrelsesformand. Udpeget til Voldgiftsret, medlem af Forretningsudvalget, Fordelingssekretariatets bestyrelse samt i Referencegruppen i forbindelse med overenskomstforhandlinger.

Send sikker mail til Karsten Suhr. Klik her.
I mailen bedes du skrive “att: Karsten”

Særlige arbejdsområder:

 • Politik
 • Interessevaretagelse
 • Pressehåndtering
Søren T. Lodahl
Sekretariatschef

3330 7929
2961 7520
[email protected]

Send sikker mail til Søren. Klik her.

Særlige arbejdsområder:

 • Interessevaretagelse
 • Pressehåndtering
 • Skolen som organisation
 • Vedtægter
 • Opstart af nye skoler
 • Forældre- og elevsager
Simone Dalsgaard
Chefkonsulent, kommunikationsansvarlig

3330 7927
6077 1719
[email protected]

Send sikker mail til Simone. Klik her.

 • Kommunikation
 • Interessevaretagelse
 • Pressehåndtering
 • Projekter og analyser
 • Tilsyn
 • Skolens undervisning (lovgivning, kvalitet og evaluering)
 • Frihed og folkestyrekravet i skolens virke og undervisning
 • Forældre- og elevsager
 • Prøver og eksamen (grundskole)
 • Overgang til ungdomsuddannelser