I løbet af det seneste år har forskellige restriktioner gjort sig gældende, og smittetrykket har været bestemmende for mulighederne for at gennemføre forskellige aktiviteter på skolerne. Trods strenge restriktioner har visse aktiviteter eller møder, hvor agendaen må betragtes som nødvendig i forhold til skolens samlede virke kunnet gennemføres med fysisk tilstedeværelse under forudsætning af overholdelsen af de sundhedsmæssige retningslinjer. Dette gælder bl.a. skolernes generalforsamlinger.

I øjeblikket foreligger der en klar opfordring fra Sundhedsmyndighederne og Børne- og Undervisningsministeriet om, at dagtilbud, skoler og uddannelsesinstitutioner udskyder bl.a. generalforsamlinger og forældrekredsmøder.

Anbefalingen gælder indtil videre til og med d. 20. april 2021.

Dette betyder, at skolens generalforsamling som udgangspunkt bør udskydes, indtil der gives mulighed for at afvikle den.

Såfremt skolen står i en situation, hvor det alligevel er nødvendigt at gennemføre en generalforsamling eller en ekstraordinær generalforsamling, anbefales skolen at kontakte foreningen for rådgivning.

Kontakt

Nicolas No Richter
Chefkonsulent

3330 7931
2720 0779
[email protected]
Thomas Sørensen
Konsulent

3330 7932
2276 6734
[email protected]

»Jeg holder af hverdagen. Mest af alt holder jeg af hverdagen,« skrev Dan Turèll.

Mon ikke denne tekst vækker genklang hos mange i denne tid? Den gør det på skoleområdet. I over et år har skoler i danmark været dybt påvirket af effekterne af corona. Vi står midt i det endnu og kan måske ane et lys for enden af tunnelen. Alle ønsker den almindelige skolehverdag tilbage.

Hjemsendt eller fysisk i skole? Virtuel undervisning eller fjernundervisning? Inde-undervisning eller ude-undervisning? 50 procent eller 100 procent fremmøde? Testet eller ikke testet? Nye eller gamle retningslinjer? Hvad gælder i dag? Hvad skal vi rette os efter i morgen? Om en uge? Hvornår kan vi komme i skole igen? Hvornår kan vi se vores kammerater og lærere?

Hvordan er eleverne ramt på deres trivsel og deres faglighed? Bekymringerne for betydningen af dette tager til. Spørgsmålet om, hvorvidt, de store skolenedlukninger og de lokale hjemsendelser på grund af smitteudbrud har haft konsekvenser for eleverne, er retorisk. Selvfølgelig har det haft betydning. Det skal vi, der beskæftiger os med børn og unges skolegang og uddannelse, have stor opmærksomhed på. Dét er ikke til diskussion.

KAN KUN GÅ FOR LANGSOMT

Kristine fra 8. klasse har ladet sig inspirere af Dan Turèlls ’Hyldest til hverdagen’:

»Jeg holder af hverdagen. Jeg holder af at cykle i skole. I stedet for at gå til skrivebordet. Jeg holder af at se andres ansigt. I stedet for deres initialer, skrattende mikrofoner og ikoner.«

Mange børn og unge udtrykker selv deres bekymring. Og mange udtrykker bekymring på deres vegne. Vi skal passe på retorikken. Elevernes selvopfattelse er på spil, når der tales om en ’corona-årgang’. Politikere og skolefolk må tage ansvaret og betrygge eleverne i, at vi løser det.

Skolernes dygtige ledere, lærere og pædagoger vil sørge for, at elevernes fortsatte skolegang tilrettelægges med fokus på faglighed, fællesskab og trivsel. Naturligvis. Det er jo omdrejningspunktet i enhver skolehverdag – både på grundskoler og ungdomsuddannelser. En skolehverdag som det kun kan gå for langsomt at komme tilbage til.

»Jeg holder af det sociale. Ikke det populære SoMe. Det man engang kaldte det sociale. Tæt tættere tættest – kram. I modsætning til afstandskrav, sprit, positiv – der betyder negativ, værnemidler. Jeg holder af venner, veninder og vrisne lærere. Jeg holder af grin, grus, Golfstrømmen, grammatik og de gyldne kommentarer,« skriver Kristine.

HVERDAGEN HAR ENORM BETYDNING

Mange har travlt med at komme med meget konkrete forslag til, hvordan mistrivsel og såkaldt ’fagligt efterslæb’ kan undgås og har travlt med, at der skal foreligge konkrete planer for, hvordan det skal ’indhentes’, når skolehverdagen vender tilbage.

Først og fremmest bør drøftelserne af ’post corona-tiltag’ på skoleområdet forholde sig til og give mulighed for den lokale vurdering af situationen og dens konsekvenser, og mulighed for at tilrettelægge og finde løsninger, der er bedst for netop de elever – og andre aktører, på netop den skole. Dernæst bør drøftelserne forholde sig til den enorme betydning af netop ’skolehverdagen’, hvad skolehverdagen i sig selv kan. Der er en grund til at skolehverdagen med alt, hvad den indebærer, er savnet.

En hurtig tilbagevenden til skolehverdagen er den væsentligste faktor overhovedet.

»Jeg holder af at være afhængig af en oplader. Glæden ved at lede efter den i klassen og finde den i skoletasken. I modsætning til hjemmekontorets mange ledige ledninger. Og stikkontakter. Hold kontakten hjemmefra, Tænd kameraet hvem sidder der bag skærmen. Jeg holder af hverdagen. Hold da helt ferie. Jeg holder af hverdagen«.

Tak til Kristine fra 8. klasse på Frederikssund Private Realskole for digtet.

Debatindlæg: “Karsten Suhr: En hurtig tilbagevenden til skolehverdagen er den væsentligste faktor overhovedet er bragt d. 24. marts 2021 i Politiken Skolemonitor

Medarbejder– og Kompetencestyrelsen har endnu ikke offentliggjort en reguleringsprocent gældende fra d. 1. april 2021, da forliget ikke er endeligt accepteret ved ur-afstemning. Vi har derfor ikke mulighed for at lave en ny løntabel på nuværende tidspunkt.  

Der er med forliget aftalt en generel lønstigning på 0,8 % pr. 1. april 2021, hvilket betyder, at det vil blive nødvendigt med efterregulering når reguleringsprocenten offentliggøres.

Vi orienterer, så snart den nye reguleringsprocent er offentliggjort.

For spørgsmål:

Nicolas No Richter
Chefkonsulent

3330 7931
2720 0779
[email protected]
Thomas Sørensen
Konsulent

3330 7932
2276 6734
[email protected]

Foreningen til Støtte for Mødre og Børn støtter børns online-undervisning under nedlukningen med 250 legater til PC’er, som er bevilget af Egmont Fonden. Foreningens målgruppe er fortrinsvis enlige forsørgere og har allerede uddelt nogle legater, men de har brug for hjælp til at nå flere af de børn og unge, der har allermest brug for hjælpen.

Ansøgningsformularen findes på mor.info.dk

Der foreligger nu et resultat fra forhandlingerne om organisationsaftaler for henholdsvis ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler.

Ledere

Der er ikke i forbindelse med forhandlingerne foretaget ændringer i organisationsaftalen for ledere.

Om dette siger Karsten Suhr, formand for Danmarks Private Skoler:

»Vi er ikke tilfredse med, at der for ledere ved frie grundskoler ikke er aftalt de – for os at se – helt nødvendige ændringer og justeringer i lønvilkårene for øverste leder. Danmarks Private Skoler har gennem flere år peget på stigende problemer med rekruttering og fastholdelse af skoleledere på grund af utidssvarende og ufleksible lønvilkår.

Det er uhensigtsmæssigt, at disse forhold ikke er adresseret i overenskomstresultatet, og vi vil fortsætte arbejdet for både bedre og mere rimelige lønvilkår for øverste leder«.

Lærere og børnehaveklasseledere

For lærere og børnehaveklasseledere er der forhandlet flere elementer ind i den kommende overenskomstperiode. Foruden den lærerarbejdstidsaftale, der tidligere er offentliggjort, er følgende elementer aftalt:

Lønnen for børnehaveklasseledere stiger med kr. 4.700 årligt (2012-niveau) pr. 1. april 2022. Forhøjelsen sker gennem en forhøjelse af basislønnen.

Parterne, LC og Medarbejder- og Kompetencestyrelsen er enige om at drøfte praktikaftalen nærmere i perioden, da denne er utidssvarende i forhold til, hvordan lærerstuderendes praktik foregår i dag. Drøftelserne iværksættes, når en politisk aftale om den ny læreruddannelse er faldet på plads.

Parterne skal desuden drøfte forholdene for lærere, der er kombinationsansat som gymnasielærere og grundskolelærere ved gymnasieskoler med grundskoleafdelinger.

Resultatpapiret kan læses her

Karsten Suhr siger om aftalen:

 »Vi er tilfredse med, at der nu foreligger en aftale mellem Medarbejder- og Kompetencestyrelsen og Lærernes Centralorganisation om vilkår for børnehaveklasseledere og lærere. Den nye aftale om bl.a. lønforhold, samt den tidligere indgåede aftale om arbejdstid for børnehaveklasseledere og lærere, giver et fornuftigt grundlag for de frie og private skolers arbejde i den kommende overenskomstperiode«.

Begge aftaler afventer nu endelig godkendelse ved en urafstemning hos ledere, lærere og børnehaveklasseledere.

Ved spørgsmål kontakt:

Nicolas No Richter
Chefkonsulent

3330 7931
2720 0779
[email protected]

Send sikker mail til Nicolas. Klik her.

Særlige områder:

 • Overenskomstvaretagelse
 • Tjenstlige sager
 • Økonomi
 • Ansættelsesvilkår (Ledere grundskole)
 • Ansættelsesvilkår (Pædagoger / SFO)
 • Ansættelsesvilkår (Administrativt personale)
 • Ansættelsesvilkår (Teknisk personale)
 • Ansættelsesvilkår (Lærere og børnehaveklasselærere grundskoler)
 • Ansættelsesvilkår (Undervisere gymnasiale uddannelser)
 • Ansættelsesvilkår (Rektorer og ledere gymnasiale uddannelser)
 • Virksomhedsoverdragelse
 • Bygninger
 • Datahåndtering
 • Forsikringer
 • Vedtægter
Thomas Sørensen
Konsulent

3330 7932
2276 6734
[email protected]

Send sikker mail til Thomas. Klik her.

Særlige arbejdsområder:

 • Tjenstlige sager
 • Ansættelsesvilkår (Ledere grundskole)
 • Ansættelsesvilkår (Lærere og børnehaveklasselærere grundskoler)
 • Ansættelsesvilkår (Pædagoger / SFO)
 • Ansættelsesvilkår (Administrativt personale)
 • Ansættelsesvilkår (Teknisk personale)
 • Datahåndtering
 • Vedtægter
 • Tilsyn
 • Skolens undervisning (lovgivning, kvalitet og evaluering)
 • Frihed og folkestyrekravet i skolens virke og undervisning
 • Prøver og eksamen (grundskole)
 • Overgang til ungdomsuddannelser
 • Forsikringer
Heidi Andersen
Konsulent

3330 7934
2085 4697
[email protected]

Send sikker mail til Heidi. Klik her

Særlige arbejdsområder:

 • Forældre- og elevsager
 • Overenskomstvaretagelse
 • Ferieregler
 • Ansættelsesvilkår (Pædagoger / SFO)
 • Ansættelsesvilkår (Administrativt personale)
 • Ansættelsesvilkår (Teknisk personale)
 • Ansættelsesvilkår (Lærere og børnehaveklasselærere grundskoler)
 • Ansættelsesbreve

 

Dette er en påmindelse til skolerne om, at anderledes placering af ferie i juli og august 2021 for kombinationsansatte på BUPL-overenskomsten skal varsles inden udgangen af marts.

Den 1. januar 2021 trådte den nye feriebestemmelse i BUPL-overenskomsten 2018-2021 i kraft. Feriebestemmelsen gælder for kombinationsansatte på skoler, der har tiltrådt overenskomsten. Feriebestemmelsen er den samme, som vi tidligere har gjort opmærksom på – se nyhed her. Dette er derfor blot en påmindelse til skolerne om, at hvis placeringen af ferien i juli og august måned 2021 ikke passer med skolens behov, kan skolen vælge at varsle feriens placering anderledes, og det skal ske inden udgangen af marts 2021.

Feriens placering

I den nye feriebestemmelse vil ferien være placeret med:

 • 5 dage i skolernes efterårsferie
 • De sidste 18 hverdage i juli
 • De 2 første hverdage i august

Ferieplaceringen er den samme, som fremgår af § 16 i ”Organisationsaftalen for Lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler 2018-2021”.

Varslingsregler

Der er tale om en tilbagefaldsregel for feriens placering. Det betyder, at feriebestemmelsen vil være gældende, medmindre andet varsles fra skolen eller aftales med den ansatte. Følgende varslingsregler er gældende:

Stk. 1

Hvis ikke skolen inden udgangen af august måned træffer anden bestemmelse, anses ferien for afholdt de 5 hverdage i den uge, hvor skolens elever holder efterårsferie.

Stk. 2

Hvis ikke skolen inden udgangen af marts måned træffer anden bestemmelse, anses ferien for afholdt med de sidste 18 hverdage i juli måned samt de 2 første hverdage i august måned.

Stk. 1 og stk. 2 kan bruges uafhængigt af hinanden.

Varslingsreglerne er de samme, som fremgår af § 16 i ”Organisationsaftalen for Lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler 2018-2021”.

Idet skolen følger overenskomstens ferieplacering, vil der være kollektivt aftalt og varslet ferie på forskud.

Hvis ferieplanlægningen ikke er i tråd med skolens behov, kan skolen vælge at varsle feriens placering anderledes. Det har dog den betydning, at ferie på forskud kun kan foretages som en individuel aftale mellem skolen og den enkelte medarbejder. I sådanne tilfælde bør skolen være ekstra opmærksom på medarbejdernes optjente ferie og den ønskede placering af ferien fra skolen.

Feriebestemmelsen gælder for kombinationsansatte

Feriebestemmelsen vil udelukkende finde anvendelse for det pædagogiske personale, der også er ansat som leder, lærer eller børnehaveklasseleder ved samme skole. Det vil sige, at feriebestemmelsen henvender sig til kombinationsansatte, der også er ansat i henhold til enten lærernes eller ledernes overenskomst. 

Med feriebestemmelsen er det overenskomstparternes ønske, at det pædagogiske personale, der også er ansat som leder, lærer eller børnehaveklasseleder, opnår de samme ferievilkår i begge ansættelser. Det er også overenskomstparterne håb, at feriebestemmelsen vil lette skolernes ferieplanlægning fremadrettet.

For feriebestemmelsen klik her

For yderligere rådgivning ifm. den nye ferieplacering kontakt:

Rasmus Bondo Vester
Fuldmægtig

3330 7935
2021 7879
[email protected]

Send sikker mail til Rasmus. Klik her.

Særlige arbejdsområder:

 • Forældre- og elevsager
 • Elever med særlige behov
 • Ansættelsesvilkår (Pædagoger / SFO)
 • Ansættelsesvilkår (Administrativt personale)
 • Ansættelsesvilkår (Teknisk personale)
 • Ferieregler
 • Barselsregler
 • Børnehave, vuggestue og SFO
 • Arbejdsmiljø
 • Datahåndtering
Erik Juul Hansen
Chefkonsulent

3330 7925
5130 4922
[email protected]

Send sikker mail til Erik. Klik her.

Særlige arbejdsområder:

 • Arbejdsmiljø
 • Barselsregler
 • Ferieregler
 • Børnehave, vuggestue og SFO
 • Love og bekendtgørelser (gymnasiale uddannelser)
 • Ansættelsesvilkår (Undervisere gymnasiale uddannelser)
 • Ansættelsesvilkår (Rektorer og ledere gymnasiale uddannelser)
 • Overgang til ungdomsuddannelser
 • Prøver og eksamen (gymnasiale uddannelser)
 • Forsikringer (gymnasiale uddannelser)
 • Tjenstlige sager (gymnasiale uddannelser)
 • Økonomi (gymnasiale uddannelser)
Heidi Andersen
Konsulent

3330 7934
2085 4697
[email protected]

Send sikker mail til Heidi. Klik her

Særlige arbejdsområder:

 • Forældre- og elevsager
 • Overenskomstvaretagelse
 • Ferieregler
 • Ansættelsesvilkår (Pædagoger / SFO)
 • Ansættelsesvilkår (Administrativt personale)
 • Ansættelsesvilkår (Teknisk personale)
 • Ansættelsesvilkår (Lærere og børnehaveklasselærere grundskoler)
 • Ansættelsesbreve

 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) har fået mulighed for at etablere en midlertidig ordning med frit valg af kompenserende software for ordblinde SPS-modtagere. 

Den midlertidige ordning giver alle nye ordblinde SPS-modtagere mulighed for at vælge, om de ønsker AppWriter eller CD-ORD. AppWriter og CD-ORD er de to mest anvendte programmer for ordblinde elever på markedet.

Læs mere om ordningen på spsu.dk

Kontakt:

Rasmus Bondo Vester
Fuldmægtig

3330 7935
2021 7879
[email protected]

Send sikker mail til Rasmus. Klik her.

Særlige arbejdsområder:

 • Forældre- og elevsager
 • Elever med særlige behov
 • Ansættelsesvilkår (Pædagoger / SFO)
 • Ansættelsesvilkår (Administrativt personale)
 • Ansættelsesvilkår (Teknisk personale)
 • Ferieregler
 • Barselsregler
 • Børnehave, vuggestue og SFO
 • Arbejdsmiljø
 • Datahåndtering
Thomas Sørensen
Konsulent

3330 7932
2276 6734
[email protected]

Send sikker mail til Thomas. Klik her.

Særlige arbejdsområder:

 • Tjenstlige sager
 • Ansættelsesvilkår (Ledere grundskole)
 • Ansættelsesvilkår (Lærere og børnehaveklasselærere grundskoler)
 • Ansættelsesvilkår (Pædagoger / SFO)
 • Ansættelsesvilkår (Administrativt personale)
 • Ansættelsesvilkår (Teknisk personale)
 • Datahåndtering
 • Vedtægter
 • Tilsyn
 • Skolens undervisning (lovgivning, kvalitet og evaluering)
 • Frihed og folkestyrekravet i skolens virke og undervisning
 • Prøver og eksamen (grundskole)
 • Overgang til ungdomsuddannelser
 • Forsikringer

Børne- og Undervisningsministeriet har udsendt #FPnyt nr. 8, der handler om corona-spørgsmål, censur, manglende censorer, ny bekendtgørelse og øveprøver. Du kan downloade nyhedsbrevet her eller læse brevets indhold herunder.

Mundtlige eksamensspørgsmål

Det fremgår af den politiske aftale, at der gives mulighed for lokalt at se bort fra visse dele af undervisningen, der er foregået som nødundervisning i forbindelse med udarbejdelse af de mundtlige eksamensspørgsmål. Styrelsen er i øjeblikket i gang med at afklare og beskrive, hvordan indholdet i aftalen nærmere skal udmøntes. Vi forventer at kunne melde nærmere ud til skolerne inden påske. Så snart der er nyt, vil skolerne få direkte besked.

Mundtlig prøveperiode

De mundtlige prøver i dansk (FP9 og FP10), matematik (FP10) og engelsk (FP9) kan afholdes i perioden fra den 27. maj til den 17. juni 2021. Det er forventningen, at der i år afholdes en optagelsesprøve til gymnasial uddannelse den 18. juni (i stedet for som oprindelig planlagt den 11. juni). Skolen kan i stedet anvende den 11. juni til prøveafholdelse af folkeskolens prøver.

Læsefri

Undervisningsfrie dage skal begrænses mest muligt. Skolerne opfordres til at anvende den tid, som aflysning af nogle af folkeskolens prøver frigiver, til at forlænge undervisningen i disse fag mhp. indhentning af eventuelt fagligt efterslæb.

Censorer søges til FP10

Dansk, skriftlig fremstilling Styrelsen søger censorer til bedømmelse af den skriftlige prøve i FP10 Dansk, skriftlig fremstilling, ved den kommende prøvetermin. Det er skolelederen, der indstiller lærere til at blive statsligt beskikkede censorer. Du kan læse mere om censorarbejdet, kvalifikationskrav og indstilling af censorer på uvm.dk/fp under bedømmelse og censur.

Mundtlig beskikket censur

Alle prøveafholdende skoler har fået en mail med oplysning om, hvorvidt skolen er tildelt en mundtlig beskikket censor eller ej. Hvis skolen ikke har modtaget en mail om mundtlig beskikket censur, skal skolen straks kontakte Styrelsen for Undervisning og Kvalitet på [email protected]

Tjek skriftlig beskikket censur

Ultimo marts vil alle prøveafholdende skoler modtage en mail med en oversigt over de statsligt beskikkede censorer, der skal rette skolens skriftlige elevbesvarelser i dansk og matematik. Skolens leder skal sikre at oversigten er i overensstemmelse med de prøver, som skal holdes på skolen, og rette skolens tilmelding, hvis oversigten ikke stemmer.

Øveprøver 3 2021

Som følge af aflysningerne af flere af prøverne i prøveterminenmaj/juni 2021 vil der blive stillet en ny øveprøvetermin tilrådighed. Denne øveprøvetermin (øveprøver 3) vil bliveafviklet den 14.-16. april (uge 15) og 19.-23. april (uge 16).

Ved disse øveprøver vil det være følgende opgavesæt:

 • Dansk FP9 og FP10 : Maj 2017.
 • Engelsk FP9 : Maj 2017
 • Engelsk FP10 : Maj 2021*
 • Fransk FP9 & FP10 : Maj 2021*
 • Matematik FP9 & FP10: Maj 2017
 • Naturfagene FP9 : Endnu ikke afklaret.
 • Tysk FP9 og FP10 : Maj 2021*

*De prøver, der skulle have været anvendt ved prøverne i maj.

Øveprøverne afvikles efter samme koncept som øveprøverne ijanuar og marts. Det vil sige, at alle prøver afvikles hver dag iperioden, og skolerne kan frit booke de prøver, de vil anvende.Supplerende prøvemateriale for prøverne til øveprøver 3 vil blivelagt på Prøvebanken inden afviklingen af øveprøverne.Læs mere om øveprøver på folkeskolen prøvers hjemmesideunder faglig forberedelse, der opdateres løbende.Booking til øveprøver 3 åbner den 22. marts 2021.

Ny prøveterminsbekendtgørelse

Den nye prøveterminsbekendtgørelse er udstedt med virkning fraden 10. februar 2021 og regulerer terminerne for skoleåret2021/2022. Ved udstedelse af denne bekendtgørelse er der ikketaget stilling til eventuelle restriktioner eller begrænsninger forprøveafholdelse, der måtte være ift. de fastlagte prøvedatoer forskoleåret 2021/2022 som følge af COVID-19. Børne- ogUndervisningsministeriet vil løbende holde skolerne orienteret omdette, såfremt det fortsat er aktuelt i det kommende skoleår.

Læs spørgsmål/svar om prøverne påuvm.dk/corona

Du kan læse relevante spørgsmål/svar om den politiske aftale ogprøverne på ministeriets hjemmeside www.uvm.dk/corona.

Spørgsmål/svar vil løbende blive opdateret.

For spørgsmål om prøver og eksamen kontakt:

Thomas Sørensen
Konsulent

3330 7932
2276 6734
[email protected]

Send sikker mail til Thomas. Klik her.

Særlige arbejdsområder:

 • Tjenstlige sager
 • Ansættelsesvilkår (Ledere grundskole)
 • Ansættelsesvilkår (Lærere og børnehaveklasselærere grundskoler)
 • Ansættelsesvilkår (Pædagoger / SFO)
 • Ansættelsesvilkår (Administrativt personale)
 • Ansættelsesvilkår (Teknisk personale)
 • Datahåndtering
 • Vedtægter
 • Tilsyn
 • Skolens undervisning (lovgivning, kvalitet og evaluering)
 • Frihed og folkestyrekravet i skolens virke og undervisning
 • Prøver og eksamen (grundskole)
 • Overgang til ungdomsuddannelser
 • Forsikringer
Simone Dalsgaard
Chefkonsulent, kommunikationsansvarlig

3330 7927
6077 1719
[email protected]

Send sikker mail til Simone. Klik her.

 • Kommunikation
 • Interessevaretagelse
 • Pressehåndtering
 • Projekter og analyser
 • Tilsyn
 • Skolens undervisning (lovgivning, kvalitet og evaluering)
 • Frihed og folkestyrekravet i skolens virke og undervisning
 • Forældre- og elevsager
 • Prøver og eksamen (grundskole)
 • Overgang til ungdomsuddannelser
Tilsyn på distancen

I det seneste år har det været vanskeligt for skoler og tilsynsførende at aftale fysiske tilsynsbesøg. I øjeblikket frarådes det. Den tilsynsførendes øvrige forpligtelser i relation til dataindsamling kan dog ske på andre måder, og nogle tilsynsførende har valgt at supplere deres tilsynsaktiviteter ved at kigge med i den virtuelle undervisning.

I snart et år har corona-pandemien haft indflydelse på vores samfund. Forskellige restriktioner har gjort sig gældende, og smittetrykket har været bestemmende for mulighederne for at gennemføre forskellige aktiviteter på skolerne.

Tilsyn på distancen

Der stilles i loven krav om, at den tilsynsførende skal overvære undervisning og aflægge tilsynsbesøg. Det fysiske tilsynsbesøg er ikke en mulighed i øjeblikket. Den tilsynsførendes øvrige forpligtelser i relation til dataindsamling kan dog ske på andre måder end ved fysisk tilstedeværelse; dette gælder f.eks. gennemsyn af data og samtale med skolens ledere og undervisere – på distancen.

Karen Haugstrup og Arne Pedersen, der deler tilsynsopgaven på en fri og privat skole beliggende i Aarhus, har tænkt i alternative måder at varetage deres tilsynsopgave:

”Gennem hele året har vi flere gange været i elektronisk kontakt med skolen og har på den måde fulgt de mange udfordringer, som skolen har skullet håndtere”, fortæller de to tilsynsførende:

”Vi har haft mulighed for en uddybende samtale med skolens ledelse om, hvordan skolen håndterer hverdagen. Logistik står dagligt højt på to-do listen!”.

Observation af den virtuelle undervisning

Karen Haugstrup og Arne Pedersen glæder sig begge til, de kan komme på fysisk tilsynsbesøg på skolen og derved også leve op til alle formelle tilsynsforpligtelser. Indtil da har de fundet det givende at observere den virtuelle undervisning:

”Det giver god mening at overvære undervisningen på nettet. Vi bliver begge imponerede over, hvor både fagligt, sagligt og inddragende undervisningen kan gennemføres”.

De to tilsynsførende har bl.a. kigget med i den virtuelle undervisning i engelsk på 7. klassetrin. De forberedte sig ved at forholde sig til årsplanen og planen for det konkrete undervisningstema:

”I engelsk var målet en masse samtale på engelsk, så dagen før havde eleverne og læreren – i hvert deres køkken – lavet stegt ost. Familiernes reaktion blev der grinet meget af! I den konkrete undervisningssituation skulle eleverne gruppevis finde nationalretten i seks engelsktalende lande og forberede en fremlæggelse. At følge den virtuelle undervisning gav os begge enorm respekt for både lærer og elever”, konkluderer de to tilsynsførende.

Generelt må tilsynsførende naturligvis være opmærksomme på, at undervisningen bærer præg af de forholdsregler, skolerne må tage. Tilsynsførende skal føre tilsynet ”almindeligvis” med blik for de justeringer, som bl.a. reglerne om nødundervisning angiver.

Alle ønsker skolehverdagen tilbage

Alle ønsker den almindelige skolehverdag tilbage, hvor bl.a. skolens tilsynsførende kan komme på besøg. Hvis der inden for nærmeste fremtid åbnes op for muligheden for fysiske tilsynsbesøg, bør der alligevel, inden der træffes beslutning, være en vurdering af nødvendigheden af et fysisk besøg på det aktuelle tidspunkt. Beslutningen bør ske på baggrund af en vurdering af de gældende restriktioner, som skolen er underlagt og smittesituationen på skolen – og i samfundet generelt.