Aftalepartierne bag prøveaftalen af 5. februar 2021 er enedes om justering af aftalen om sommerens prøver og eksamener for elever i grundskolen.

Eleverne i 9. og 10. klasse skal fortsat til de prøver, som blev aftalt den 5. februar (inklusiv en mindre justering den 12. februar). Ændringen består i, at eleverne får ophøjet deres afsluttende standpunktskarakter til prøvekarakter, hvis standpunktskarakteren er højere end prøvekarakteren. Det er også aftalt, at eleverne i grundskolen får deres standpunktskarakter inden prøven.

Aftalepartierne er også enige i, at der ikke justeres i aftalen i forhold til de gymnasiale prøver. Det skyldes, at der i aftalen fra februar 2021 allerede er taget højde for perioderne med fjernundervisning. For eksempel skal eleverne til skriftlig prøve i dansk, hvor eleven kan vælge mellem forskellige emner i prøvesættet, og lærerne kan tilpasse de mundtlige eksamensspørgsmål, så eleverne ikke kommer op i stof, de ikke kan forventes at være godt nok inde i på grund af den lange hjemsendelsesperiode.

Læs tillæg til aftaleteksten (pdf)

FAKTA: DISSE EKSAMENER SKAL ELEVERNE TIL

Skema over prøver i sommeren 2021

Grundskolen

TRINPRØVER DER AFHOLDES, JF. PRØVEAFTALE FEBRUAR 2021
8. klasse• Alle prøver er aflyst
9. klasse• Dansk (skriftlig og mundtlig)
• Matematik (skriftlig)
• Engelsk (mundtlig)
10. klasse• Dansk og matematik (skriftlig og mundtlig)

Gymnasiale uddannelser

TRINPRØVER DER AFHOLDES, JF. PRØVEAFTALE FEBRUAR 2021
 1.g• En mundtlig udtræksprøve.
 2.g• En mundtlig udtræksprøve.
 3.g• SRP/SOP (mundtligt forsvar).
• Dansk (skriftlig).
• To mundtlige prøver i studieretningsfag A/B-niveau eller andet A-niveaufag.
• Tre mundtlige prøver for htx-elever, der ikke har valgt at gennemføre den mundtlige prøve i SOP.
 1.hf• To mundtlige prøver i naturvidenskabelig faggruppe.
 2.hf• Dansk (skriftlig).
• Tre mundtlige prøver.
 Hf-enkeltfag• 0-4 prøver:
• Dansk (skriftlig), EP-forsvar hvis muligt ellers
• Udelukkende mundtlige prøver.
 GSK• 0-4 prøver: 
• Dansk (skriftlig) hvis muligt ellers
• Udelukkende mundtlige prøver.
 GIF• Dansk som andetsprog (skriftlig).
• Tre mundtlige udtræksprøver.
 SOF• 0-4 mundtlige prøver.
Eux-elever, der afslutter• EOP/EP (mundtlig forsvar)
• Dansk (skriftlig)
• Yderligere to mundtlige prøver
Eux-elever der ikke afslutter• En mundtlig prøve

Kontakt

Thomas Sørensen
Konsulent

3330 7932
2276 6734
[email protected]
Simone Dalsgaard
Chefkonsulent, kommunikationsansvarlig

3330 7927
6077 1719
[email protected]
Erik Juul Hansen
Chefkonsulent

3330 7925
5130 4922
[email protected]

Prøveafholdelse ved lokal nedlukning

I det tilfælde, hvor en skole er nedlukket tæt op til eller på en prøvedag som følge af covid-19-foranstaltninger, herunder foranstaltninger for at imødekomme sundhedsfaglige anbefalinger, skal den pågældende prøve som udgangspunkt afholdes.

Skolens leder kan dog aflyse den pågældende prøve for de berørte elever, eksempelvis hvis det ikke er praktisk muligt at klargøre de relevante lokaler til prøveaflæggelse, eller hvis det grundet smitte blandt skolens ansatte ikke er praktisk muligt at gennemføre prøven. Hvis det i den situation efter skolens leders vurdering er muligt at udsætte en mundtlig prøve til et senere tidspunkt i prøveterminen maj/juni 2021, udsættes prøven hertil. Eleverne vil ved en aflyst prøve i stedet skulle have ophøjet sidste standpunktskarakter til prøvekarakter. Elever, forældre og lærere gives besked om aflysningen umiddelbart efter, at skolens leder har truffet beslutning herom. Læs også vejledning til bekendtgørelse på uvm.dk/fp.

Retningslinjer for afholdelse af skriftlige prøver

Den generelle anbefaling om at holde mindst to meters afstand bør i videst muligt omfang følges ved afholdelse af de prøver, som ikke er aflyst. Prøverne kan undtagelsesvist afvikles uden overholdelse af anbefalingen, hvis prøveformen umuliggør overholdelse heraf.

Ikke-aflyste prøver vil kunne tilrettelægges på tværs af stamklasser/faste hold, hvis sådanne almindeligvis tilrettelægges på denne måde. Institutionen bør dog bestræbe sig på, at prøver så vidt muligt gennemføres uden sammensætning på tværs af stamklasser/faste hold.

Der henvises derudover til sundhedsmyndighedernes anbefalinger. COVID-19: Forebyggelse af smittespredning (sst.dk). Det bemærkes, at forbuddet mod store forsamlinger gælder for skoler og uddannelsesinstitutioner, så der må ikke samles mere end 500 personer ad gangen, uanset om det foregår indendørs eller udendørs.

Regnearksfiler til prøverne i matematik

På prøvedagen for prøverne i FP9 matematik med hjælpemidler og FP10 matematik vil regnearksfiler til de to prøver blive lagt på Prøvebanken.dk i både Excel og Sheets. Skoler, der har mange elever, der bruger Sheets som regnearksprogram, kan hente Sheets udgaven af filerne og dele dem med eleverne ved prøvens begyndelse. Bemærk, at download fra Prøvebanken.dk kun kan foretages af leder eller lærere.

Booking i testogprøver.dk

Alle skoler skal booke alle elever, der skal aflægge prøver i testogprøver.dk. Booking er udvidet indtil tirsdag d. 27. april med udgangen af dagen. 

Kopiering af lærerark

Hver skole har modtaget fire lærerark til læsning og retskrivning i kassen med prøvemateriale. Har I behov for flere, kan skolen kopiere disse på prøvedagen.

Materialer til elever, der skal aflægge prøve på særlige vilkår

Downloadansvarlig på skolen vil modtage direkte information om materiale til elever, der aflægger prøve på særlige vilkår. Skolen må ikke åbne det fremsendte plan B materiale for at anvende det som materiale til elever, der aflægger prøve på særlige vilkår.

Indhent godkendelse før iværksættelse af plan B

Hvis skolen mister adgang til testogprøver.dk under prøveafviklingen, eller prøverne af andre årsager ikke kan gennemføres digitalt, kan det blive nødvendigt at iværksætte plan B. Skolen må dog ikke iværksætte plan B, før den har fået skriftlig godkendelse fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Ved lokale nedbrud eller andre lokale problemer skal skolen dog i første omgang henvende sig til supporten i Styrelsen for It og Læring (STIL) for teknisk hjælp til at løse problemet på 70 21 21 55.

Er det ikke muligt at løse problemet, skal skolen herefter kontakte Styrelsen for Undervisning og Kvalitet på [email protected] I emnefeltet skal der stå ”Plan B”. Skolen bedes i mailen nævne, om skolen har været i kontakt med STIL Support. Læs mere om Retningslinjerne for plan B, som findes på uvm.dk/fp under prøveafholdelse og retningslinjer for prøver.

Pakkefejl

Hvis skolen endnu ikke har fået kontrolleret, at den har modtaget det korrekte materiale til samtlige prøver, er det vigtigt, at dette bliver gjort. Viser det sig, at der er fejl i det antal pakker, som I har modtaget, skal I med det samme udfylde en pakkefejlsliste og sende den til [email protected] Pakkefejlslisten finder I på uvm.dk/fp under tilmelding og booking.

Info til elever om brug af hjælpemidler

Inden prøverne bør alle faglærere sammen med eleverne gennemgå hvilke hjælpemidler eleverne må anvende ved prøverne – en sidste gang. Forkert anvendelse af hjælpemidler kan blive betragtet som snyd. I pakken med prøvemateriale, der er fremsendt til skolen, finder I et eksemplar af folderen ”Når du skal til prøve”. Denne kan I med fordel kopiere og give til de elever, som skal aflægge folkeskolens prøver i den kommende prøvetermin. I finder også en digital udgave af folderen på uvm.dk / prøvetilrettelæggelse / information til elever.

Information om afvikling af skriftlige prøver

I kan finde relevant information i forhold til afvikling af de skriftlige prøver på uvm.dk/fp. Her fremgår oplysninger om udeblivelse, sygdom før og under prøve, elevens aflevering mv. Styrelsen har også lavet 7 skarpe til den tilsynsførende, som er en tjekliste de tilsynsførende med fordel kan gennemgå inden prøveafholdelsen.

Direkte besked under prøverne

Alle medarbejdere, der er involveret i prøveafholdelse, kan tilmelde sig sms-beskeder og/eller mails om uregelmæssigheder mv. vedrørende drift og indhold på http://driftinfo.uni-c.dk. Tjenesten ”Folkeskolens prøver” informerer om eventuelle akut opståede særlige forholdsregler i forhold til prøveafvikling.

Udvidede åbningstider på telefonen

Opstår der udfordringer eller spørgsmål før, under eller efter prøverne, sidder vi klar til at hjælpe jer. På prøvedagene 3.-5. maj åbner telefonen kl. 07:00. Se øvrige åbningstider under årsplan og frister.

Karakterer og prøveforløbsrapporter for digitale selvrettende prøver

Karakterer og prøveforløbsrapporterne for digitale selvrettende prøver kan tilgås på testogprøver.dk fra den 28. maj 2021 af medarbejdere med rettigheden ”Inst. Ledelse”. Forløbsrapporten findes ved siden af elevens karakter på testogprøver.dk. Læs mere på uvm.dk/fp under prøvetilrettelæggelse og digitale selvrettende prøver og i vejledningen på stil.dk/support under test og prøver og folkeskolens digitale prøver. 

Ny side om corona og prøver i sommeren 2021

Oplysninger om afholdelse af prøver i prøveterminen maj-juni 2021 – herunder regler, vejledninger og udsendte breve samt spørgsmål og svar om folkeskolens prøver – er samlet på en ny side på uvm.dk, som du finder her på vores hjemmeside uvm.dk/fp.

Alle øvrige oplysninger om rammer og regler for folkeskolens prøver kan findes på siderne om folkeskolens prøver uvm.dk/fp, og alle spørgsmål og svar om COVID-10 ligger fortsat også på uvm.dk/corona.

Kontakt

Thomas Sørensen
Konsulent

3330 7932
2276 6734
[email protected]
Simone Dalsgaard
Chefkonsulent, kommunikationsansvarlig

3330 7927
6077 1719
[email protected]

Tilsynsførende på frie grundskoler skal være certificerede til føre tilsyn, før de kan starte deres tilsynspraksis.

For at blive certificeret skal man have gennemgået en certificeringsuddannelse. Certificeringsuddannelsernes fire moduler udbydes over fire uddannelsesdage, således at modul 1 og 2 afholdes over to sammenhængende dage og modul 3 og 4 ligeledes over to sammenhængende dage. 

Certificeringsudvalget udbyder certificeringsuddannelserne. I 2021 udbydes to certificeringsuddannelser:

27. – 28. maj og 10. – 11. juni 2021Severin Kursuscenter, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart8. – 9. november og 6. – 7. december 2021DGI – byen, Tietgensgade 65, 1704 København V

Se hele uddannelsesplanen for certificerings- og gencertificeringsuddannelserne her

Ansøgningsskema til certificeringsuddannelsen:

Ansøgning om optagelse på frie grundskolers certificeringsuddannelse

Læs om uddannelsesforløbet her

Spørgsmål om uddannelserne kan rettes til:

Helle Larsen ([email protected]) tlf. 5856 5112
Jette Ammitzbøll ([email protected]) tlf. 5856 5124

Ny løntabel gældende fra 1. april 2021 til 30. september 2021.

Løntabellen er ændret med ny reguleringsprocent på 11,1029. Den nye reguleringsprocent er gældende fra 1. april 2021. Næste regulering sker 1. oktober 2021.

Se de nye løntabeller klik her

Kontakt

Thomas Sørensen
Konsulent

3330 7932
2276 6734
[email protected]

Send sikker mail til Thomas. Klik her.

Særlige arbejdsområder:

 • Tjenstlige sager
 • Ansættelsesvilkår (Ledere grundskole)
 • Ansættelsesvilkår (Lærere og børnehaveklasselærere grundskoler)
 • Ansættelsesvilkår (Pædagoger / SFO)
 • Ansættelsesvilkår (Administrativt personale)
 • Ansættelsesvilkår (Teknisk personale)
 • Datahåndtering
 • Vedtægter
 • Tilsyn
 • Skolens undervisning (lovgivning, kvalitet og evaluering)
 • Frihed og folkestyrekravet i skolens virke og undervisning
 • Prøver og eksamen (grundskole)
 • Overgang til ungdomsuddannelser
 • Forsikringer
Nicolas No Richter
Chefkonsulent

3330 7931
2720 0779
[email protected]

Send sikker mail til Nicolas. Klik her.

Særlige områder:

 • Overenskomstvaretagelse
 • Tjenstlige sager
 • Økonomi
 • Ansættelsesvilkår (Ledere grundskole)
 • Ansættelsesvilkår (Pædagoger / SFO)
 • Ansættelsesvilkår (Administrativt personale)
 • Ansættelsesvilkår (Teknisk personale)
 • Ansættelsesvilkår (Lærere og børnehaveklasselærere grundskoler)
 • Ansættelsesvilkår (Undervisere gymnasiale uddannelser)
 • Ansættelsesvilkår (Rektorer og ledere gymnasiale uddannelser)
 • Virksomhedsoverdragelse
 • Bygninger
 • Datahåndtering
 • Forsikringer
 • Vedtægter

Medarbejder og Kompetencestyrelsen har nu offentliggjort reguleringsprocenten gældende pr. 1. april 2021. Der er i forbindelse med de netop afsluttede statslige overenskomstforhandlinger aftalt en lønstigning på 0,8 %, således at reguleringsprocenten stiger til 11,1029 %.

Vi vil snarest muligt opdatere vores løntabel, som du kan finde her 

Kontakt

Rasmus Bondo Vester
Fuldmægtig

3330 7935
2021 7879
[email protected]
Heidi Andersen
Konsulent

3330 7934
2085 4697
[email protected]
Thomas Sørensen
Konsulent

3330 7932
2276 6734
[email protected]
Erik Juul Hansen
Chefkonsulent

3330 7925
5130 4922
[email protected]
Nicolas No Richter
Chefkonsulent

3330 7931
2720 0779
[email protected]

Bekendtgørelse udstedt om aflysning af folkeskolens prøver

Børne- og Undervisningsministeriet har udstedt Bekendtgørelse nr. 515 af 24. marts 2021 om aflysning af folkeskolens prøver i prøveterminen maj/juni 2021 og andre midlertidige foranstaltninger som led i forebyggelsen og afhjælpningen i forbindelse med COVID-19. Den 29. marts blev der udsendt mail til alle skoler om udstedt bekendtgørelse samt en vejledning til bekendtgørelsen. Brev og vejledning kan findes på uvm.dk/fp.

Vejledninger om skolernes mulighed for at udelade dele af nødundervisningen i de mundtlige prøvespørgsmål

Skolerne har i år mulighed for at undlade at formulere prøvespørgsmål til dele af faget, som alene er foregået med nødundervisning uden fysisk fremmøde. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har offentliggjort vejledninger om muligheden ved de mundtlige prøver, som afholdes i folkeskolens 9. og 10. klasse i prøveterminen maj/juni 2021. Den 14. maj har styrelsen sendt vejledningerne direkte til alle skoler. Vejledningerne kan også findes på ministeriets hjemmeside uvm.dk/fp under prøvevejledninger.

Fravigelse af fastsatte krav om antal prøveoplæg, fordybelsesområder, temaer og lignende

Hvis det i forbindelse med udeladelsen af dele af nødundervisningen ved de mundtlige prøver bliver nødvendigt at fravige fastsatte krav til et bestemt antal forløb/emner m.v., der skal stilles spørgsmål i, kan antallet reduceres. Tilsvarende kan kravet om minimum fire prøveoplæg pr. elev fraviges ved lodtrækningen. Antallet af gange, det samme prøvemateriale må genanvendes, kan ligeledes øges. Eksaminator skal i den forbindelse sikre sig, at eleven har mulighed for at demonstrere udtømmende opfyldelse af fagets mål ud fra det prøvegrundlag, som eleven afprøves i.

Prøvemateriale

Onsdag den 14. april afsendte trykkeriet prøvemateriale til alle skoler. Når prøvematerialet modtages på skolerne bedes alle kontrollere, at det korrekte materiale er modtaget til de prøver, der afholdes. Hvis det viser sig, at der er fejl i antallet af pakker, som skolen har modtaget, skal I med det samme udfylde en pakkefejlsliste og sende den til [email protected] Pakkefejlslisten finder I på uvm.dk/fp under tilmelding og booking.

Klar til prøven i dansk, matematik og engelsk

Der er udarbejdet prøveforberedende undervisningsforløb, der kan benyttes direkte i undervisningen. Forløbene har til formål at understøtte arbejdet med stilladseringen af eleverne frem mod prøverne, så de føler sig godt forberedte og trygge til prøverne. Målet med de prøveforberedende forløb er at:  Gøre eleverne klar til prøverne  Give eleverne viden om prøvernes opbygning og struktur  Støtte eleverne i at tage kvalificerede valg i forbindelse med prøverne. Find de prøveforberedende forløb på emu.dk under grundskole.

Afprøvning af it-hjælpemidler

Har skolen en eller flere elever, der skal aflægge prøve på særlige vilkår, er det skolens ansvar at afprøve, om it-hjælpemidlet virker. Til brug for dette har styrelsen en onlineguide på uvm.dk/fp under prøver på særlige vilkår, hvor I sammen med eleven kan afprøve elevens hjælpemiddel. Gør det i god tid inden prøven, så alle elever får en god oplevelse ved prøven.

Ny udgave af retningslinjer for skriftlige prøver

Når skolen modtager prøvemateriale, vil der ligge en ny udgave af retningslinjer for de skriftlige prøver. Retningslinjerne er nu opdelt med en folder for hver prøve. Som noget nyt er der på bagsiden af folderen et forslag til en tekst, som den tilsynsførende kan vælge at læse op for eleverne inden prøven begynder. Folderen kan kopieres i det antal, der er nødvendigt for den enkelte skole. Den kan også findes elektronisk på hjemmesiden for folkeskolens prøver.

Læs spørgsmål/svar om prøverne på uvm.dk/corona

Du kan læse relevante spørgsmål/svar om den politiske aftale og prøverne på ministeriets hjemmeside www.uvm.dk/corona. Spørgsmål/svar vil løbende blive opdateret.

Tidspunkt for afgivelse af afsluttende standpunktskarakterer

De afsluttende standpunktskarakterer gives på de tidspunkter, som er beskrevet nedenfor.

I fag, som eleverne skal til prøve i

I fag eller den del af et fag (mundtlig eller skriftlig), som eleven skal til prøve i, gives den afsluttende standpunktskarakter forud for prøven og senest den 10. juni 2021. Skal eleven til prøve efter d. 10. juni skal den afsluttende standpunktskarakter stadig være afgivet og indberettet 10. juni 2021. I FP9 skal eleverne til prøve i fagene dansk (skriftlig og mundtlig), matematik (skriftlig) og engelsk (mundtlig). I FP10 skal eleverne til prøve i fagene dansk (skriftlig og mundtlig) og matematik (skriftlig og mundtlig).

I fag som eleverne ikke skal til prøve i i 9. og 10. klasse

I fag eller den del af et fag (mundtlig eller skriftlig), som eleven ikke skal til prøve i i 9. og 10. klasse, gives den afsluttende standpunktskarakter tidligst den 8. juni og senest den 10. juni 2021. Her gælder både udtræksfag og de resterende fag, som eleven ikke skal til prøve i.

I afsluttende fag i 8. klasse

I 8. klasse gives den afsluttende standpunktskarakter senest den 23. juni 2021. Skolerne kan således vente med at give afsluttende standpunktskarakter i de praktiske/musiske valgfag indtil den 23. juni.

Ophøjelse af standpunktskarakterer

Eleven skal have ophøjet sidste standpunktskarakter til prøvekarakter ved de aflyste prøver, som eleven skulle have været til prøve i. I følgende tilfælde skal eleven have ophøjet sin afsluttende standpunktskarakter til prøvekarakter, hvis eleven har været tilmeldt prøven.

8. klasse De praktiske/musiske valgfag er madkundskab, musik, billedkunst og håndværk og design. 
9. klasseDen bundne fælles prøve i biologi, geografi og fysik/kemi. De to udtræksfag, som klassen/eleven er udtrukket til. Frivillige valgfag. 
10. klasseElever skal have ophøjet afsluttende standpunktskarakterer til prøvekarakterer i de fag, hvor eleverne er tilmeldt en aflyst prøve.
 9. klasseniveau i 10. klasseElever, som er tilmeldt den mundtlige 9. klasseprøve i engelsk i 10. klasse, skal have ophøjet deres afsluttende standpunktskarakter til prøvekarakter. Standpunktskarakteren gives svarende til 9. klasseniveau, og vil blive ophøjet til prøvekarakter på 9. klasseniveau.

De frie skoler har nu fået udbetalt de aftalte midler målrettet aktiviteter ifm. fagligt efterslæb og trivselsløft. Der er tale om et særtilskud, der bl.a. kan anvendes til supplerende undervisning, ekstraundervisning i mindre hold, tolærerordninger og lignende. Der skal ved brugen være særligt fokus på de elever, der skal til afsluttende prøver og eksaminer i indeværende skoleår og på elever med særlige udfordringer.

Ved udbetalingen har skolerne modtaget et orienteringsbrev, hvoraf det fremgår, at der stilles krav om ”formålskontering på formålskonto 6021 COVID: Udfordringer og indsatser ifbm. trivsel, 2021”. Delen om ”formålskontering” har givet en del henvendelser til foreningen, idet der i samme orienteringsbrev også kan læses, at der ikke er krav om en redegørelse for brugen af beløbet.

Børne- og Undervisningsministeriet har nu præciseret, at frie skoler er forpligtede til at anvende midlerne til formålet, men ikke til formålskontering eller udarbejdelse af særlig redegørelse for anvendelsen. Som det fremgår af orienteringsskrivelsen skal eventuelt uforbrugte midler tilbagebetales.

Foreningen anbefaler, at skolen fører et notat over, hvad midlerne bruges til for at have et overblik over forbruget og et overblik over, om der eventuelt skal tilbagebetales midler.

For yderligere spørgsmål kontakt:

Nicolas No Richter
Chefkonsulent

3330 7931
2720 0779
[email protected]
Erik Juul Hansen
Chefkonsulent

3330 7925
5130 4922
[email protected]
Thomas Sørensen
Konsulent

3330 7932
2276 6734
[email protected]

Danmarks Private Skoler indgår i et forhandlingsfællesskab, kaldt Aftaleenheden, med de øvrige skoleforeninger. Her er foreningen direkte forhandlingspart i tre overenskomster med henholdsvis BUPL, 3F og HK. Forhandlingen af BUPL, 3F og HK-overenskomsterne er nu afsluttet

Der er opnået enighed om at forny overenskomsterne for det pædagogiske personale ved frie grundskoler (BUPL); for rengøringsassistenter, køkkenmedarbejdere, chauffører, tekniske servicemedarbejdere og tekniske serviceledere ved frie grundskoler (3F); samt  for administrativt personale på frie grundskoler (HK) for perioden 1. april 2021 — 31. marts 2024. Aftalerne skal nu sendes til afstemning hos de kompetente forsamlinger.

Som altid i overenskomstforhandlinger forsøger vi at opnå forenklinger og skabe rammer, der matcher virkeligheden på skolerne. Det er ligeledes et mål, at de forskellige overenskomster bygger på nogle fælles træk og regler, selv om der er tale om forskellige personalegrupper på skolen.

Alle overenskomstfornyelser er sket indenfor rammerne af CFU-forliget.

Overenskomstfornyelsen medfører følgende overordnede ændringer:

BUPL

Fra 1. april 2021 bliver FOA en del af et nyetableret forhandlingsfællesskab mellem BUPL og FOA. Konkret betyder det, at ikke-pædagoguddannede fremadrettet, i overenskomsten, vil blive betegnet som ”pædagogmedhjælpere”. Det betyder også, at de på sigt vil kunne vælge at få deres pension indbetalt til PenSam.

Fra 1. april 2022 sker følgende ændringer:

 • Lønnen til afdelingsledere, pædagoger, pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere hæves med 2.000 kr. årligt (marts 2012-niveau).
 • Der etableres et nyt sluttrin 39 for pædagoger med 10 års anciennitet.
 • Der etableres et nyt AMR-tillæg på kr. 540 pr. måned (2012-niveau).
 • Pædagogstuderendes lønninger løftes med kr. 365 pr. måned (2012-niveau).
 • Lønnen til timelønnede hæves med 2 kr. for pædagoger og 1,5 kr. for øvrige timelønnede (begge 2012-niveau).

Se yderligere ændringer i forhandlingsprotokollatet her: 

Forhandlingsprotokollat. BUPL. 2021

3F

Fra 1. april 2022 sker følgende ændringer:

 • Pensionsprocenten hæves fra 14% til 14,5%.
 • Karensperioden for pension til nyansatte sænkes fra 8 til 4 måneder.
 • Der etableres et nyt løntillæg til skalatrin 21 på kr. 2.000 årligt (2012-niveau).
 • CFU-forligets seniorbonus på 0,8% fra det fyldte 62. år implementeres i overenskomsten.

Fra 1. august 2021 justeres vilkårene for overgangen fra timeløn til månedsløn, således at det senest sker ved 3 måneders ansættelse. Det vil herefter ikke være muligt at være tilknyttet som fast timelønnet medarbejder.

Se yderligere ændringer i forhandlingsprotokollatet her:

Forhandlingsprotokollat 3F. 2021

HK

Fra 1. august 2021 beregnes årsnormen med 1924 timer årligt.

Fra 1. april 2022 sker følgende ændringer:

 • Pensionsprocenten hæves fra 15% til 16%.
 • Lønnen til timelønnede hæves med 1,5kr. pr. time (2021-niveau).
 • CFU-forligets seniorbonus på 0,8% fra det fyldte 62. år implementeres i overenskomsten. Samtidig nedjusteret antallet af selvbetalte seniordage fra 5 dage til 3 dage årligt.

Se yderligere ændringer i forhandlingsprotokollatet her:

Forhandlingsprotokollat. HK. 2021

De respektive forlig vil nu blive sendt til afstemning hos de kompetente forsamlinger.Så snart aftalerne er endelig godkendt, og de konkrete overenskomsttekster foreligger på tryk, vil de blive fremsendt til skolerne og vil kunne hentes på vores hjemmeside under emnet ”Overenskomster”.

For spørgsmål vedr. overenskomsterne kan foreningens sekretariat kontaktes.

Kontakt

Nicolas No Richter
Chefkonsulent

3330 7931
2720 0779
[email protected]
Heidi Andersen
Konsulent

3330 7934
2085 4697
[email protected]

Test ved selvpodning skal etableres ved de gymnasiale uddannelser. Det er en mulighed, at det i løbet af foråret skal etableres på grundskolerne for udvalgte årgange. Børne- og Undervisningsministeriet har fremsendt en række retningslinjer, som skolen skal holde sig for øje i forbindelse med ansættelse af test-supervisorer.

Nyansættelse

Såfremt skolen ansætter nyt personale som supervisorer, er det foreningens anbefaling, at skolen ansætter på vilkår svarende til overenskomst mellem Aftaleenheden for Frie Grundskoler og 3F.

Skolen kan i den forbindelse vælge enten at ansætte tidsbegrænset, f.eks. med udgangen af juni 2021, eller som projektopgave. Dette betyder, at ansættelsen løber, indtil der ikke længere skal selvpodes ved skolen.

Såfremt medarbejderen ansættes tidsbegrænset til udgangen af juni, betyder det, at skolen skal udbetale løn i hele perioden. Dette er uagtet, om skolen i en periode er nedlukket grundet lokale restriktioner. Såfremt opgaven bortfalder før tid, vil den enkelte medarbejder skulle opsiges med deres individuelle opsigelsesvarsel.

Hvis ansættelsen sker som projektansættelse, vil det betyde , at ansættelsen automatisk stopper, når der ikke længere er grundlag for ansættelsen, altså når påbuddet om selvpodning ophæves. Skolen vil altså hurtigt kunne afslutte ansættelsen. Skolen er dog nødsaget til at forsætte lønudbetalingen hen over sommerferien, hvis påbuddet om selvpodning ikke er ophævet inden, eller der er aftalt ferie. I ansættelsesbrevet er der som udgangspunkt indlagt ferie i ugerne 27, 28, 29 og 30.

I forbindelse med nyansættelse anbefaler vi, at skolen benytter nedenstående ansættelsesbrev for nyansættelse af COVID 19 test-supervisor

Ansaettelsesbrev. Supervisor. Covid. Nyansat

Eksisterende ansatte

Såfremt skolen ønsker at tilbyde opgaven som supervisor til eksisterende medarbejdere, skal disse ansættes på deres eksisterende løn og ansættelsesvilkår. Dette kan evt. ske som en midlertidig forhøjelse af beskæftigelsesgraden. Skolen skal her være opmærksom på, at en række overenskomster kræver, at der er en konkret slutdato for en tidsbegrænset ansættelse. Dette gælder også ved midlertidig forhøjelse af beskæftigelsesgraden.

Kontakt

Heidi Andersen
Konsulent

3330 7934
2085 4697
[email protected]
Erik Juul Hansen
Chefkonsulent

3330 7925
5130 4922
[email protected]
Nicolas No Richter
Chefkonsulent

3330 7931
2720 0779
[email protected]