Prøveafholdelse ved lokal nedlukning

I det tilfælde, hvor en skole er nedlukket tæt op til eller på en prøvedag som følge af covid-19-foranstaltninger, herunder foranstaltninger for at imødekomme sundhedsfaglige anbefalinger, skal den pågældende prøve som udgangspunkt afholdes.

Skolens leder kan dog aflyse den pågældende prøve for de berørte elever, eksempelvis hvis det ikke er praktisk muligt at klargøre de relevante lokaler til prøveaflæggelse, eller hvis det grundet smitte blandt skolens ansatte ikke er praktisk muligt at gennemføre prøven. Hvis det i den situation efter skolens leders vurdering er muligt at udsætte en mundtlig prøve til et senere tidspunkt i prøveterminen maj/juni 2021, udsættes prøven hertil. Eleverne vil ved en aflyst prøve i stedet skulle have ophøjet sidste standpunktskarakter til prøvekarakter. Elever, forældre og lærere gives besked om aflysningen umiddelbart efter, at skolens leder har truffet beslutning herom. Læs også vejledning til bekendtgørelse på uvm.dk/fp.

Retningslinjer for afholdelse af skriftlige prøver

Den generelle anbefaling om at holde mindst to meters afstand bør i videst muligt omfang følges ved afholdelse af de prøver, som ikke er aflyst. Prøverne kan undtagelsesvist afvikles uden overholdelse af anbefalingen, hvis prøveformen umuliggør overholdelse heraf.

Ikke-aflyste prøver vil kunne tilrettelægges på tværs af stamklasser/faste hold, hvis sådanne almindeligvis tilrettelægges på denne måde. Institutionen bør dog bestræbe sig på, at prøver så vidt muligt gennemføres uden sammensætning på tværs af stamklasser/faste hold.

Der henvises derudover til sundhedsmyndighedernes anbefalinger. COVID-19: Forebyggelse af smittespredning (sst.dk). Det bemærkes, at forbuddet mod store forsamlinger gælder for skoler og uddannelsesinstitutioner, så der må ikke samles mere end 500 personer ad gangen, uanset om det foregår indendørs eller udendørs.

Regnearksfiler til prøverne i matematik

På prøvedagen for prøverne i FP9 matematik med hjælpemidler og FP10 matematik vil regnearksfiler til de to prøver blive lagt på Prøvebanken.dk i både Excel og Sheets. Skoler, der har mange elever, der bruger Sheets som regnearksprogram, kan hente Sheets udgaven af filerne og dele dem med eleverne ved prøvens begyndelse. Bemærk, at download fra Prøvebanken.dk kun kan foretages af leder eller lærere.

Booking i testogprøver.dk

Alle skoler skal booke alle elever, der skal aflægge prøver i testogprøver.dk. Booking er udvidet indtil tirsdag d. 27. april med udgangen af dagen. 

Kopiering af lærerark

Hver skole har modtaget fire lærerark til læsning og retskrivning i kassen med prøvemateriale. Har I behov for flere, kan skolen kopiere disse på prøvedagen.

Materialer til elever, der skal aflægge prøve på særlige vilkår

Downloadansvarlig på skolen vil modtage direkte information om materiale til elever, der aflægger prøve på særlige vilkår. Skolen må ikke åbne det fremsendte plan B materiale for at anvende det som materiale til elever, der aflægger prøve på særlige vilkår.

Indhent godkendelse før iværksættelse af plan B

Hvis skolen mister adgang til testogprøver.dk under prøveafviklingen, eller prøverne af andre årsager ikke kan gennemføres digitalt, kan det blive nødvendigt at iværksætte plan B. Skolen må dog ikke iværksætte plan B, før den har fået skriftlig godkendelse fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Ved lokale nedbrud eller andre lokale problemer skal skolen dog i første omgang henvende sig til supporten i Styrelsen for It og Læring (STIL) for teknisk hjælp til at løse problemet på 70 21 21 55.

Er det ikke muligt at løse problemet, skal skolen herefter kontakte Styrelsen for Undervisning og Kvalitet på fp@stukuvm.dk. I emnefeltet skal der stå ”Plan B”. Skolen bedes i mailen nævne, om skolen har været i kontakt med STIL Support. Læs mere om Retningslinjerne for plan B, som findes på uvm.dk/fp under prøveafholdelse og retningslinjer for prøver.

Pakkefejl

Hvis skolen endnu ikke har fået kontrolleret, at den har modtaget det korrekte materiale til samtlige prøver, er det vigtigt, at dette bliver gjort. Viser det sig, at der er fejl i det antal pakker, som I har modtaget, skal I med det samme udfylde en pakkefejlsliste og sende den til fp@stukuvm.dk. Pakkefejlslisten finder I på uvm.dk/fp under tilmelding og booking.

Info til elever om brug af hjælpemidler

Inden prøverne bør alle faglærere sammen med eleverne gennemgå hvilke hjælpemidler eleverne må anvende ved prøverne – en sidste gang. Forkert anvendelse af hjælpemidler kan blive betragtet som snyd. I pakken med prøvemateriale, der er fremsendt til skolen, finder I et eksemplar af folderen ”Når du skal til prøve”. Denne kan I med fordel kopiere og give til de elever, som skal aflægge folkeskolens prøver i den kommende prøvetermin. I finder også en digital udgave af folderen på uvm.dk / prøvetilrettelæggelse / information til elever.

Information om afvikling af skriftlige prøver

I kan finde relevant information i forhold til afvikling af de skriftlige prøver på uvm.dk/fp. Her fremgår oplysninger om udeblivelse, sygdom før og under prøve, elevens aflevering mv. Styrelsen har også lavet 7 skarpe til den tilsynsførende, som er en tjekliste de tilsynsførende med fordel kan gennemgå inden prøveafholdelsen.

Direkte besked under prøverne

Alle medarbejdere, der er involveret i prøveafholdelse, kan tilmelde sig sms-beskeder og/eller mails om uregelmæssigheder mv. vedrørende drift og indhold på http://driftinfo.uni-c.dk. Tjenesten ”Folkeskolens prøver” informerer om eventuelle akut opståede særlige forholdsregler i forhold til prøveafvikling.

Udvidede åbningstider på telefonen

Opstår der udfordringer eller spørgsmål før, under eller efter prøverne, sidder vi klar til at hjælpe jer. På prøvedagene 3.-5. maj åbner telefonen kl. 07:00. Se øvrige åbningstider under årsplan og frister.

Karakterer og prøveforløbsrapporter for digitale selvrettende prøver

Karakterer og prøveforløbsrapporterne for digitale selvrettende prøver kan tilgås på testogprøver.dk fra den 28. maj 2021 af medarbejdere med rettigheden ”Inst. Ledelse”. Forløbsrapporten findes ved siden af elevens karakter på testogprøver.dk. Læs mere på uvm.dk/fp under prøvetilrettelæggelse og digitale selvrettende prøver og i vejledningen på stil.dk/support under test og prøver og folkeskolens digitale prøver. 

Ny side om corona og prøver i sommeren 2021

Oplysninger om afholdelse af prøver i prøveterminen maj-juni 2021 – herunder regler, vejledninger og udsendte breve samt spørgsmål og svar om folkeskolens prøver – er samlet på en ny side på uvm.dk, som du finder her på vores hjemmeside uvm.dk/fp.

Alle øvrige oplysninger om rammer og regler for folkeskolens prøver kan findes på siderne om folkeskolens prøver uvm.dk/fp, og alle spørgsmål og svar om COVID-10 ligger fortsat også på uvm.dk/corona.

Kontakt

Thomas Sørensen
Konsulent

3330 7932
ts@privateskoler.dk
Simone Dalsgaard
Souschef, seniorkonsulent

3330 7927
sd@privateskoler.dk