Bekendtgørelse udstedt om aflysning af folkeskolens prøver

Børne- og Undervisningsministeriet har udstedt Bekendtgørelse nr. 515 af 24. marts 2021 om aflysning af folkeskolens prøver i prøveterminen maj/juni 2021 og andre midlertidige foranstaltninger som led i forebyggelsen og afhjælpningen i forbindelse med COVID-19. Den 29. marts blev der udsendt mail til alle skoler om udstedt bekendtgørelse samt en vejledning til bekendtgørelsen. Brev og vejledning kan findes på uvm.dk/fp.

Vejledninger om skolernes mulighed for at udelade dele af nødundervisningen i de mundtlige prøvespørgsmål

Skolerne har i år mulighed for at undlade at formulere prøvespørgsmål til dele af faget, som alene er foregået med nødundervisning uden fysisk fremmøde. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har offentliggjort vejledninger om muligheden ved de mundtlige prøver, som afholdes i folkeskolens 9. og 10. klasse i prøveterminen maj/juni 2021. Den 14. maj har styrelsen sendt vejledningerne direkte til alle skoler. Vejledningerne kan også findes på ministeriets hjemmeside uvm.dk/fp under prøvevejledninger.

Fravigelse af fastsatte krav om antal prøveoplæg, fordybelsesområder, temaer og lignende

Hvis det i forbindelse med udeladelsen af dele af nødundervisningen ved de mundtlige prøver bliver nødvendigt at fravige fastsatte krav til et bestemt antal forløb/emner m.v., der skal stilles spørgsmål i, kan antallet reduceres. Tilsvarende kan kravet om minimum fire prøveoplæg pr. elev fraviges ved lodtrækningen. Antallet af gange, det samme prøvemateriale må genanvendes, kan ligeledes øges. Eksaminator skal i den forbindelse sikre sig, at eleven har mulighed for at demonstrere udtømmende opfyldelse af fagets mål ud fra det prøvegrundlag, som eleven afprøves i.

Prøvemateriale

Onsdag den 14. april afsendte trykkeriet prøvemateriale til alle skoler. Når prøvematerialet modtages på skolerne bedes alle kontrollere, at det korrekte materiale er modtaget til de prøver, der afholdes. Hvis det viser sig, at der er fejl i antallet af pakker, som skolen har modtaget, skal I med det samme udfylde en pakkefejlsliste og sende den til fp@stukuvm.dk. Pakkefejlslisten finder I på uvm.dk/fp under tilmelding og booking.

Klar til prøven i dansk, matematik og engelsk

Der er udarbejdet prøveforberedende undervisningsforløb, der kan benyttes direkte i undervisningen. Forløbene har til formål at understøtte arbejdet med stilladseringen af eleverne frem mod prøverne, så de føler sig godt forberedte og trygge til prøverne. Målet med de prøveforberedende forløb er at:  Gøre eleverne klar til prøverne  Give eleverne viden om prøvernes opbygning og struktur  Støtte eleverne i at tage kvalificerede valg i forbindelse med prøverne. Find de prøveforberedende forløb på emu.dk under grundskole.

Afprøvning af it-hjælpemidler

Har skolen en eller flere elever, der skal aflægge prøve på særlige vilkår, er det skolens ansvar at afprøve, om it-hjælpemidlet virker. Til brug for dette har styrelsen en onlineguide på uvm.dk/fp under prøver på særlige vilkår, hvor I sammen med eleven kan afprøve elevens hjælpemiddel. Gør det i god tid inden prøven, så alle elever får en god oplevelse ved prøven.

Ny udgave af retningslinjer for skriftlige prøver

Når skolen modtager prøvemateriale, vil der ligge en ny udgave af retningslinjer for de skriftlige prøver. Retningslinjerne er nu opdelt med en folder for hver prøve. Som noget nyt er der på bagsiden af folderen et forslag til en tekst, som den tilsynsførende kan vælge at læse op for eleverne inden prøven begynder. Folderen kan kopieres i det antal, der er nødvendigt for den enkelte skole. Den kan også findes elektronisk på hjemmesiden for folkeskolens prøver.

Læs spørgsmål/svar om prøverne på uvm.dk/corona

Du kan læse relevante spørgsmål/svar om den politiske aftale og prøverne på ministeriets hjemmeside www.uvm.dk/corona. Spørgsmål/svar vil løbende blive opdateret.

Tidspunkt for afgivelse af afsluttende standpunktskarakterer

De afsluttende standpunktskarakterer gives på de tidspunkter, som er beskrevet nedenfor.

I fag, som eleverne skal til prøve i

I fag eller den del af et fag (mundtlig eller skriftlig), som eleven skal til prøve i, gives den afsluttende standpunktskarakter forud for prøven og senest den 10. juni 2021. Skal eleven til prøve efter d. 10. juni skal den afsluttende standpunktskarakter stadig være afgivet og indberettet 10. juni 2021. I FP9 skal eleverne til prøve i fagene dansk (skriftlig og mundtlig), matematik (skriftlig) og engelsk (mundtlig). I FP10 skal eleverne til prøve i fagene dansk (skriftlig og mundtlig) og matematik (skriftlig og mundtlig).

I fag som eleverne ikke skal til prøve i i 9. og 10. klasse

I fag eller den del af et fag (mundtlig eller skriftlig), som eleven ikke skal til prøve i i 9. og 10. klasse, gives den afsluttende standpunktskarakter tidligst den 8. juni og senest den 10. juni 2021. Her gælder både udtræksfag og de resterende fag, som eleven ikke skal til prøve i.

I afsluttende fag i 8. klasse

I 8. klasse gives den afsluttende standpunktskarakter senest den 23. juni 2021. Skolerne kan således vente med at give afsluttende standpunktskarakter i de praktiske/musiske valgfag indtil den 23. juni.

Ophøjelse af standpunktskarakterer

Eleven skal have ophøjet sidste standpunktskarakter til prøvekarakter ved de aflyste prøver, som eleven skulle have været til prøve i. I følgende tilfælde skal eleven have ophøjet sin afsluttende standpunktskarakter til prøvekarakter, hvis eleven har været tilmeldt prøven.

8. klasse De praktiske/musiske valgfag er madkundskab, musik, billedkunst og håndværk og design. 
9. klasseDen bundne fælles prøve i biologi, geografi og fysik/kemi. De to udtræksfag, som klassen/eleven er udtrukket til. Frivillige valgfag. 
10. klasseElever skal have ophøjet afsluttende standpunktskarakterer til prøvekarakterer i de fag, hvor eleverne er tilmeldt en aflyst prøve.
 9. klasseniveau i 10. klasseElever, som er tilmeldt den mundtlige 9. klasseprøve i engelsk i 10. klasse, skal have ophøjet deres afsluttende standpunktskarakter til prøvekarakter. Standpunktskarakteren gives svarende til 9. klasseniveau, og vil blive ophøjet til prøvekarakter på 9. klasseniveau.