Danmarks Private Skoler indgår i et forhandlingsfællesskab, kaldt Aftaleenheden, med de øvrige skoleforeninger. Her er foreningen direkte forhandlingspart i tre overenskomster med henholdsvis BUPL, 3F og HK. Forhandlingen af BUPL, 3F og HK-overenskomsterne er nu afsluttet

Der er opnået enighed om at forny overenskomsterne for det pædagogiske personale ved frie grundskoler (BUPL); for rengøringsassistenter, køkkenmedarbejdere, chauffører, tekniske servicemedarbejdere og tekniske serviceledere ved frie grundskoler (3F); samt  for administrativt personale på frie grundskoler (HK) for perioden 1. april 2021 — 31. marts 2024. Aftalerne skal nu sendes til afstemning hos de kompetente forsamlinger.

Som altid i overenskomstforhandlinger forsøger vi at opnå forenklinger og skabe rammer, der matcher virkeligheden på skolerne. Det er ligeledes et mål, at de forskellige overenskomster bygger på nogle fælles træk og regler, selv om der er tale om forskellige personalegrupper på skolen.

Alle overenskomstfornyelser er sket indenfor rammerne af CFU-forliget.

Overenskomstfornyelsen medfører følgende overordnede ændringer:

BUPL

Fra 1. april 2021 bliver FOA en del af et nyetableret forhandlingsfællesskab mellem BUPL og FOA. Konkret betyder det, at ikke-pædagoguddannede fremadrettet, i overenskomsten, vil blive betegnet som ”pædagogmedhjælpere”. Det betyder også, at de på sigt vil kunne vælge at få deres pension indbetalt til PenSam.

Fra 1. april 2022 sker følgende ændringer:

 • Lønnen til afdelingsledere, pædagoger, pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere hæves med 2.000 kr. årligt (marts 2012-niveau).
 • Der etableres et nyt sluttrin 39 for pædagoger med 10 års anciennitet.
 • Der etableres et nyt AMR-tillæg på kr. 540 pr. måned (2012-niveau).
 • Pædagogstuderendes lønninger løftes med kr. 365 pr. måned (2012-niveau).
 • Lønnen til timelønnede hæves med 2 kr. for pædagoger og 1,5 kr. for øvrige timelønnede (begge 2012-niveau).

Se yderligere ændringer i forhandlingsprotokollatet her: 

Forhandlingsprotokollat. BUPL. 2021

3F

Fra 1. april 2022 sker følgende ændringer:

 • Pensionsprocenten hæves fra 14% til 14,5%.
 • Karensperioden for pension til nyansatte sænkes fra 8 til 4 måneder.
 • Der etableres et nyt løntillæg til skalatrin 21 på kr. 2.000 årligt (2012-niveau).
 • CFU-forligets seniorbonus på 0,8% fra det fyldte 62. år implementeres i overenskomsten.

Fra 1. august 2021 justeres vilkårene for overgangen fra timeløn til månedsløn, således at det senest sker ved 3 måneders ansættelse. Det vil herefter ikke være muligt at være tilknyttet som fast timelønnet medarbejder.

Se yderligere ændringer i forhandlingsprotokollatet her:

Forhandlingsprotokollat 3F. 2021

HK

Fra 1. august 2021 beregnes årsnormen med 1924 timer årligt.

Fra 1. april 2022 sker følgende ændringer:

 • Pensionsprocenten hæves fra 15% til 16%.
 • Lønnen til timelønnede hæves med 1,5kr. pr. time (2021-niveau).
 • CFU-forligets seniorbonus på 0,8% fra det fyldte 62. år implementeres i overenskomsten. Samtidig nedjusteret antallet af selvbetalte seniordage fra 5 dage til 3 dage årligt.

Se yderligere ændringer i forhandlingsprotokollatet her:

Forhandlingsprotokollat. HK. 2021

De respektive forlig vil nu blive sendt til afstemning hos de kompetente forsamlinger.Så snart aftalerne er endelig godkendt, og de konkrete overenskomsttekster foreligger på tryk, vil de blive fremsendt til skolerne og vil kunne hentes på vores hjemmeside under emnet ”Overenskomster”.

For spørgsmål vedr. overenskomsterne kan foreningens sekretariat kontaktes.

Kontakt

Heidi Andersen
Konsulent

3330 7934
ha@privateskoler.dk