De frie skoler har nu fået udbetalt de aftalte midler målrettet aktiviteter ifm. fagligt efterslæb og trivselsløft. Der er tale om et særtilskud, der bl.a. kan anvendes til supplerende undervisning, ekstraundervisning i mindre hold, tolærerordninger og lignende. Der skal ved brugen være særligt fokus på de elever, der skal til afsluttende prøver og eksaminer i indeværende skoleår og på elever med særlige udfordringer.

Ved udbetalingen har skolerne modtaget et orienteringsbrev, hvoraf det fremgår, at der stilles krav om ”formålskontering på formålskonto 6021 COVID: Udfordringer og indsatser ifbm. trivsel, 2021”. Delen om ”formålskontering” har givet en del henvendelser til foreningen, idet der i samme orienteringsbrev også kan læses, at der ikke er krav om en redegørelse for brugen af beløbet.

Børne- og Undervisningsministeriet har nu præciseret, at frie skoler er forpligtede til at anvende midlerne til formålet, men ikke til formålskontering eller udarbejdelse af særlig redegørelse for anvendelsen. Som det fremgår af orienteringsskrivelsen skal eventuelt uforbrugte midler tilbagebetales.

Foreningen anbefaler, at skolen fører et notat over, hvad midlerne bruges til for at have et overblik over forbruget og et overblik over, om der eventuelt skal tilbagebetales midler.

For yderligere spørgsmål kontakt:

Erik Juul Hansen
Seniorkonsulent

3330 7925
ejh@privateskoler.dk
Thomas Sørensen
Konsulent

3330 7932
ts@privateskoler.dk