Medlemsskolerne i Danmarks Private Skoler giver 7 samfundsløfter. Det er resultatet af vedtagelsen af et nyt fælles kodeks for samfundsansvar på foreningens årsmøde. Skolerne arbejder allerede aktivt for at gøre en forskel for samfundet. Det understreger skolerne nu gennem konkrete aktiviteter og indsatser inden for syv kernetemaer, der er til gavn for samfundet.

På Danmarks Private Skolers årsmøde d. 24. oktober 2020 vedtog medlemsskolerne et kodeks for samfundsansvar: De 7 samfundsløfter. Med kodekset forpligter skolerne sig på at have eller iværksætte indsatser inden for syv kernetemaer, der gavner samfundet. Skolernes indsatser og aktiviteter skal bl.a. fremme mangfoldighed, forebygge problemer og understøtte rettigheder. Kodekset er desuden et udtryk for skolernes holdning til, hvad samfundet med rette kan forvente af de frie og private skoler, når det handler om at tage samfundsansvar.

”Vi bliver af og til opfattet som en skoleform, der melder sig ud af fællesskabet. Det er derfor vigtigt for os, at det, vi faktisk står for, og de konkrete, samfundsansvarlige handlinger vi foretager os, ses og anerkendes af andre”, siger Karsten Suhr, der er formand for Danmarks Private Skoler.

Samfundsløfterne forpligter

168 frie og private grundskoler og gymnasiale uddannelser er medlem af foreningen Danmarks Private Skoler. Skolerne er forskellige skoler med forskellige værdigrundlag. Samfundsansvar er en fællesværdi. Kodekset – de 7 samfundsløfter – er eller bliver omsat til indsatser eller aktiviteter, der harmonerer med værdigrundlaget på den enkelte skole. Karsten Suhr, forklarer, at samfundsløfterne er en ramme, skolerne forpligter sig til at udfylde:

”På en eller anden måde bliver begrebet samfundsansvar altid bragt på banen i debatten om de frie og private skoler – på godt og ondt. Vi vil gerne vise, hvad vi gør, og hvad vi kan som enkeltskoler og som fællesskab.”

Samfundsansvar ses i et bredt perspektiv

De 7 samfundsløfter lægger op til, at skolerne skal arbejde med tematikker, der gavner samfundet som helhed – lokalt og globalt. For det er vigtigt at se skolernes samfundsansvar i et bredt perspektiv; det skal både rettes mod individet, fællesskabet i skolen og det omkringliggende samfund. Ifølge foreningens formand er det nødvendigt at insistere på, at mange samfundsmæssige udfordringer skal have en fremtrædende plads, når der tales om skolers varetagelse af samfundsansvaret:

”Vi mener først og fremmest, at det er vores ansvar at skabe optimale rammer for uddannelse og dannelse af eleverne. Vores opgave og ansvar rækker dog ud over det at være udbyder af kvalitetsuddannelse, og udover det man kan betegne som skolens indre liv.”

Et handlingsorienteret kodeks

Samfundsløftene skal omsættes til det levede skoleliv på den enkelte skole. Skolerne skal hver især afgøre, hvordan kodekset og de 7 kernetemaer omsættes til eksplicit fokus, konkrete strategier, adfærd, aktiviteter, initiativer og handling. Karsten Suhr understreger:

”Samfundsløfterne betyder, at man gør noget som skole – at man handler. Kodekset er et løfte, skolerne giver i forhold til dem selv som enkeltinstitution og samtidig et løfte til det fællesskab, de er en del af som skoleform. Skolerne kan helt indlysende ikke lade være med at sætte fokus på samfundsansvar, fordi de som værdibaserede skoler tager deres skrevne værdisæt alvorligt.”

Foreningen ser frem til at kunne fortælle om og vise de mange gode eksempler på, hvordan medlemsskolerne konkret arbejder med kodekset og de 7 samfundsløfter i løbet af de næste år.

De 7 samfundsløfter

Skolen og omverdenen

Vi har konkrete aktiviteter eller indsatser, hvor vi gør en positiv forskel for omverdenen; det store fællesskab, vi er en del af.

Skolens rummelighed og resultater

Vi har konkrete aktiviteter eller indsatser, der understøtter ansvarligt optag og positiv udvikling af alle elever, uanset deres faglige, fysiske eller psykiske udgangspunkt.

Skolen til fremtiden

Vi har konkrete aktiviteter eller indsatser, der gør, at vores skole udvikles med henblik på at forberede og give eleverne kompetencer til det liv og arbejdsliv, de vil opleve i en nærtstående fremtid.

Skolens mangfoldighed

Vi har konkrete aktiviteter eller indsatser, der understøtter optag og udvikling af alle børn og unge, uanset social baggrund.

Skolen som forebyggende instans

Vi har konkrete aktiviteter eller indsatser, der forebygger problemer med store konsekvenser for individet og samfundet.

Skolens fokus på rettigheder og konventioner

Vi har konkrete aktiviteter eller indsatser, der understøtter de grundlæggende rettigheder for alle.

Elevens videre vej i uddannelsessystemet

Vi har konkrete aktiviteter eller indsatser, der understøtter kvalificerede uddannelsesvalg og fremmer, at eleverne går videre i uddannelse.

Foreningen Danmarks Private Skoler har sin historiske rod i en forening stiftet i 1891. Danmarks Private Skoler er organisation for 168 frie og private grundskoler og gymnasiale uddannelser over hele Danmark. Her har 70.000 elever deres daglige skolegang.

Læs mere om det fælles kodeks for samfundsansvar – de 7 samfundsløfter her

Kontakt:

Karsten Suhr
Formand for Danmarks Private Skoler - grundskoler og gymnasier

4028 0027
ks@privateskoler.dk
Simone Dalsgaard
Chefkonsulent, kommunikationsansvarlig

3330 7927
6077 1719
sd@privateskoler.dk
Søren T. Lodahl
Sekretariatschef

3330 7929
2961 7520
stl@privateskoler.dk
På grund af den stigende smittespredning med Covid-19, er der indført en række nye tiltag. Dette gør sig også gældende på børne- og undervisningsområdet:
 

Mundbind på ungdomsuddannelser

Elever og kursister på ungdoms- og voksenuddannelser skal bære mundbind, når de bevæger sig rundt på uddannelsesinstitutionen. Elever og kursister skal ikke bære mundbind, når de deltager i undervisning.

Undervisere på ungdomsuddannelser og voksenuddannelser, der underviser i mere end to klasser/hold i løbet af en dag, skal bære mundbind eller visirer.

 

Mulighed for at anvende visir i dagtilbud og grundskoler

Lærere og pædagoger har ret til at anvende visir i dagtilbud og grundskolen, hvis de pågældende ønsker det.

Ovennævnte tiltag på børne- og undervisningsområdet træder i kraft den 29. oktober og gælder til den 2. januar 2021. 

 

Aflysning af sociale arrangementer

Sundhedsmyndighederne anbefaler fortsat, at bl.a. dagtilbud, grundskoler, fritidstilbud (SFO og klub mv.) og ungdomsuddannelser aflyser sociale arrangementer. Anbefalingen om dette er ligeledes gældende til den 2. januar 2021.

Anbefalingen gælder sociale arrangementer, som både afholdes på og uden for dagtilbuddets/skolens/institutionens matrikel.

Anbefalingen indebærer også aflysning af kolonier, lejrskoler eller studieture over flere dage, som er planlagt som led i dagtilbud eller undervisningen.

Dagtilbud, skoler og uddannelsesinstitutioner vil fortsat kunne afholde aktiviteter med et fagligt, styringsmæssigt eller administrativt formål.

Alle aktiviteter skal fortsat ske under hensyntagen til sundhedsmyndighedernes til enhver tid gældende anbefalinger – herunder selvisolation, hygiejne og afstand. Der gøres opmærksom på, at Sundhedsstyrelsens retningslinjer løbende kan blive opdateret.

Børne- og Undervisningsministeriet opdaterer løbende spørgsmål/svar på “Spørgsmål og svar om COVID-19”.

Se de gældende retningslinjer om COVID-19 på børne- og undervisningsområdet. 

Nicolas No Richter
Chefkonsulent

3330 7931
2720 0779
nnr@privateskoler.dk
Erik Juul Hansen
Chefkonsulent

3330 7925
5130 4922
ejh@privateskoler.dk
Thomas Sørensen
Konsulent

3330 7932
2276 6734
ts@privateskoler.dk
Heidi Andersen
Konsulent

3330 7934
2085 4697
ha@privateskoler.dk
Rasmus Bondo Vester
Fuldmægtig

3330 7935
2021 7879
rbv@privateskoler.dk

Formand Karsten Suhr af afgivet bestyrelsens mundtlige beretning ved foreningens åsmøde 2020.

Læs beretningen her:

Karsten Suhr
Formand for Danmarks Private Skoler - grundskoler og gymnasier

4028 0027
ks@privateskoler.dk

Bestyrelsesformand. Udpeget til Voldgiftsret, medlem af Forretningsudvalget, Fordelingssekretariatets bestyrelse samt i Referencegruppen i forbindelse med overenskomstforhandlinger.

Send sikker mail til Karsten Suhr. Klik her.
I mailen bedes du skrive “att: Karsten”

Særlige arbejdsområder:

 • Politik
 • Interessevaretagelse
 • Pressehåndtering
Simone Dalsgaard
Chefkonsulent, kommunikationsansvarlig

3330 7927
6077 1719
sd@privateskoler.dk

Send sikker mail til Simone. Klik her.

 • Kommunikation
 • Interessevaretagelse
 • Pressehåndtering
 • Projekter og analyser
 • Tilsyn
 • Skolens undervisning (lovgivning, kvalitet og evaluering)
 • Frihed og folkestyrekravet i skolens virke og undervisning
 • Forældre- og elevsager
 • Prøver og eksamen (grundskole)
 • Overgang til ungdomsuddannelser

Øveprøver januar 2021

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og Styrelsen for It og Læring afvikler øveprøver igen i skoleåret 2020/2021. Tidspunktet for øveprøverne bliver 11.-15. januar 2021 (uge 2) og 18.-22. januar 2021 (uge 3). I begge uger har alle skoler mulighed for at afvikle alle prøver alle dage. Det vil sige, at det er helt fleksibelt, hvornår prøverne kan afvikles. Booking er åben og kan foretages helt frem til prøvernes begyndelse. Læs mere om øveprøver på denne side.

Materialeplatformen.dk afløses af Prøvebanken.dk

Materialeplatformen.dk er lukket for adgang til tidligere prøvematerialer. I stedet vil Prøvebanken.dk i fremtiden være det sted, hvor alle skoler skal hente tidligere prøvemateriale. Prøvebanken.dk er opbygget mere overskueligt, så det er nemmere for at finde det materiale, der er brug for. Der skal som tidligere anvendes Uni-Login for at kunne downloade prøvemateriale.

Fritagelse for undervisning og antallet af prøver

Folkeskoleloven indeholder ikke en generel hjemmel til at fritage en elev fra et helt fag i folkeskolens almindelige undervisning. Efter folkeskolelovens § 5, stk. 2 kan skolens leder efter samråd med en elevs forældre og lærere fritage en elev for tysk eller fransk, hvis det er til elevens bedste. Efter folkeskolelovens § 6, stk. 2 skal et barn efter anmodning fritages for at deltage i undervisningen i kristendomskundskab, når forældremyndighedens indehaver skriftligt over for skolens leder erklærer selv at ville sørge for barnets religionsundervisning. I begge ovennævnte tilfælde vil styrelsen foretage et alternativt udtræksfag, således at eleven aflægger syv obligatoriske prøver og dermed vil kunne bestå folkeskolens afgangseksamen.

Efter bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand § 13, stk. 1, kan en elev fritages for undervisning i et fag, hvis eleven har usædvanligt store vanskeligheder i faget, således at det ikke skønnes hensigtsmæssigt at give eleven specialundervisning i faget. Dette gælder dog ikke matematik og dansk. Fritagelse kræver forældrenes samtykke.

Hvis en elev er fritaget for undervisning i et fag i 9. klasse i henhold til bekendtgørelse om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand, skal eleven ikke aflægge prøve i faget. Hvis en elev er fritaget for undervisning i et fag, som bliver udtrukket til elevens klasse, vil eleven kun skulle aflægge seks obligatoriske prøver. Det betyder samtidig, at eleven ikke kan bestå folkeskolens afgangseksamen.

Forsøg med de skriftlige prøver i naturfag

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet iværksætter et toårigt forsøg med de skriftlige udtræksprøver i biologi, geografi og fysik/kemi i skoleårene 2020/2021 og 2021/2022.
Forsøget iværksættes for at afprøve et prøveformat, der både afprøver eleverne i deres færdigheder og viden inden for hvert af de tre naturfag og samtidig i højere grad afprøver naturfagenes kompetenceområder. I forsøget vil de nuværende skriftlige prøver i biologi, fysik/kemi og geografi blive udvidet med mulighed for at afgive korte tekstsvar og for at anvende simuleringer.

75 skoler deltog i august i en pilotafprøvning af opgaver, der indeholdte simuleringer og skulle besvares med åbne tekstsvar. I uge 46 afvikles eksempelprøver, der har det format, som forsøgeprøven forventes at have i den endelige udgave.
Skoler, der er interesserede i at deltage i forsøget, kan skrive til Peter Solkær (peter.solkaer@stukuvm.dk) for at høre nærmere. Læs mere om forsøget på denne side.

Kalender fpnyt3

DM i Fagene har besluttet, at landmesterskaberne i februar afvikles online.

Almindeligvis afholdes landsmesterskaberne i DM i Fagene som et stort fysisk arrangement på Dokk1 i Aarhus. Finalisterne til årets DM i Fagene kommer i stedet til at konkurrere i et digitalt event.

Beslutningen er truffet allerede nu for at sikre de bedste omstændigheder for deltagere og afviklingen af landsmesterskaberne. Selvom det naturligvis kan være svært at genskabe den særlige oplevelse fra mesterskaberne online, så tror folkene bag DM i Fagene på, at der kan skabes en tilsvarende god onlineoplevelse. DM i Fagene indeholder netop aspekter, der fungerer godt digitalt, og mon ikke der findes løsninger på, hvordan deltagernes klasse- og skolekammerater fortsat kan bakke op og få en fællesoplevelse ud af dagen.

Betryggende er det også, at når beslutningen om at afvikle DM i Fagene som et online-event allerede nu er taget, så bliver landsmesterskaberne gennemført, uanset de forhold, der kan laves skole under, når vi når til februar.

Danmarks Private Skoler er en del af konsortiet bag DM i Fagene. Vi opfordrer medlemsskolerne og deres elever til at deltage. Den indledende runde er i gang indtil 11. december. Det er gratis og nemt at deltage for alle udskolingselever. Find flere informationer på dmifagene.dk.

Foreningens årsberetning 2020 er udsendt til alle medlemskoler.

Årsberetningen fortæller om nogle af de mange temaer og problematikker, der har optaget foreningen i det forgangne år.

Downloads

Årsberetningen 2020

Årsberetninger
ÅRSBERETNING 2020

Redaktion: Karsten Suhr, Søren T. Lodahl og Simone Dalsgaard

Layout: Christina Bruun Olsson

Foto: Søren T. Lodahl, Simone Dalsgaard og Ebbe Forup

ÅRSMØDE 2020

Foreningens årsmøde bliver markant anderledes i 2020. Foreningens bestyrelse har besluttet, at vi i år alene gennemfører en ordinær generalforsamling, iht. foreningens vedtægt. Det bliver lørdag d. 24. oktober. Læs mere om de ændrede forhold ifm. Årsmøde 2020 her og se dagsordenen for dagen her.

Vi håber, på trods af situationen, at se så mange skoler repræsenteret ved generalforsamlingen som muligt.

Tilmelding kan ske her

SeverinPrisen 2020 red

Indtil d. 18. oktober er det muligt at indstille frie og private skoler til SEVERIN-PRISEN – en pris for god digital kommunikation. Indtil videre er tre skoler fra foreningen Danmarks Private Skoler indstillet.

SEVERIN-PRISEN gives årligt til en fri skole, som er god til at bruge online medier. Tanken bag prisen er, at den frie skoles værdier også skal være tydelige i det digitale rum.

Indtil videre er Forældreskolen Aarhus, Copenhagen International School og Sct. Ibs Skole indstillet. Det er muligt at indstille andre skoler her.

Forældreskolen Aarhus

Forældreskolen Aarhus er indstillet for en video med skolens elevrådsformand, som på Facebook taler til alle skolens elever midt under nedlukningen af Danmark. Du kan se videoen her.

Skoleleder Céline Vissing er glad for, at der er blevet lagt mærke til skolens brug af sociale medier. Hun siger:

“Vi lægger meget vægt på at lade eleverne komme til orde – også på vores forskellige medier. Specielt under nedlukningen kan man sige, at Facebook gav en hjælpende hånd. Vi gør vores bedste for at bruge de nye medier konstruktivt, så derfor er vi meget glade for anerkendelsen.”

Copenhagen International School

Copenhagen International School er indstillet for en billedserie, hvor eleverne viser og fortæller, hvad fred betyder for dem i forbindelse med skolens fejring og markering af FN’s Fredsdag i september. Se billedserien her.

“Det bliver eleverne glade for at høre – og det blev jeg naturligvis også”, fortæller kommunikationschef Ida Storm Jansen. “Alle på skolen, elever som lærere, lægger meget vægt på engagement i samfundet – både i Danmark og verden. Det er en drivende kraft for skolen, som vi er meget stolte af.”

Sct. Ibs Skole

Sct. Ibs Skole er indstillet for en musikvideo fra nedlukningen i foråret. Sangen handler om det at gå i hjemmeskole. I musikvideoen danser børn derhjemme. Se videoen her.

Videoen blev indstillet af en mor, der har børn, som er med i videoen. Hun er meget glad for den kreativitet videoen er et udtryk for – selv i en tid, hvor afstanden var stor:

“Når jeg ser på Sct. Ibs skole, ser jeg er skole, hvor alle kender hinanden, og alle er sammen, lige præcis derfor, synes jeg, det er skønt at skoleinspektøren og hans hustru er med og danser i videoen.”

Skoleleder Dan Ingemann Jensen anså det som en selvfølge, at de skulle med i videoen:

“Det er klart, man må deltage i sådan et godt projekt!”.

Han er derudover meget glad for at blive indstillet til SEVERIN-PRISEN.

“Her på skolen går vi meget op i fællesskab, musik og kreativitet, og det er altid en glæde at kunne dele det med omverdenen,” afslutter Dan Ingemann Jensen.

Sundhedsmyndighederne anbefaler, at bl.a. dagtilbud, grundskoler, fritidstilbud (SFO og klub mv.) og ungdomsuddannelser aflyser sociale arrangementer. Anbefalingen er foreløbig gældende til den 2. januar 2021. 

Sociale arrangementer kan for eksempel være klassefester og skolefester, der primært har et socialt formål. Anbefalingen gælder sociale arrangementer, som både afholdes på og uden for dagtilbuddets/skolens/institutionens matrikel.

Anbefalingen indebærer også aflysning af kolonier, lejrskoler eller studieture over flere dage, som er planlagt som led i dagtilbud eller undervisningen. Det skyldes, at det især i disse sammenhænge er vanskeligt at efterleve og opretholde krav og anbefalinger om hygiejne og afstand. Anbefalingen om aflysning gælder også, hvis kolonien, lejrskolen eller studieturen alene er for børn eller elever fra samme stue/klasse, der normalt færdes sammen i løbet af dagen.

Dagtilbud, skoler og uddannelsesinstitutioner vil fortsat kunne afholde aktiviteter med et fagligt, styringsmæssigt eller administrativt formål. Det kan for eksempel være forældre-og skolebestyrelsesmøder, generalforsamlinger, valgmøder og opstillingsmøder til dagtilbuddets eller skolens bestyrelse, elevråd el.lign., forældremøder, dagtilbud-hjemsamtaler, skole-hjemsamtaler, optagelsesmøder/samtaler, introduktionskurser og brobygning.

Alle aktiviteter skal fortsat ske under hensyntagen til sundhedsmyndighedernes til enhver tid gældende anbefalinger – herunder selvisolation, hygiejne og afstand. Der gøres opmærksom på, at Sundhedsstyrelsens retningslinjer løbende kan blive opdateret.

Det bemærkes, at sundhedsmyndighederne også anbefaler aflysning af private arrangementer, der ikke arrangeres af dagtilbuddet, institutionen eller skolen, som eksempelvis klassefester, fødselsdage, lejrture mv. Dette gælder også selv om børnene og de unge færdes sammen i løbet af en almindelig dag.

Simone Dalsgaard
Chefkonsulent, kommunikationsansvarlig

3330 7927
6077 1719
sd@privateskoler.dk
Nicolas No Richter
Chefkonsulent

3330 7931
2720 0779
nnr@privateskoler.dk
Erik Juul Hansen
Chefkonsulent

3330 7925
5130 4922
ejh@privateskoler.dk
Thomas Sørensen
Konsulent

3330 7932
2276 6734
ts@privateskoler.dk
Heidi Andersen
Konsulent

3330 7934
2085 4697
ha@privateskoler.dk
Rasmus Bondo Vester
Fuldmægtig

3330 7935
2021 7879
rbv@privateskoler.dk

Karsten Suhr Danmarks Private Skolers formand

Ingen skal undskylde valget af en fri og privat skole. Tværtimod skal de roses for at tage aktiv stilling. Den frie og private skoles tilbud om uddannelse og dannelse skal være for alle dem, der vil tilslutte sig skolens tilbud, herunder naturligvis skolens formål og værdigrundlag. Hverken fordomme eller økonomi skal være en hindring for at vælge på den frie og private skole, skriver formand for Danmarks Private Skoler, Karsten Suhr, i dag i et debatindlæg hos Politiken Skolemonitor.

Læs hele debatindlægget her.

Billede  Bedre SPS Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har udarbejdet en folder til ledere på ungdomsuddannelserne om arbejdet med specialpædagogisk støtte (SPS). SPS skal sikre, at elever kan uddanne sig på lige fod med andre, selv om de har en funktionsnedsættelse (f.eks. ordblindhed, angst, ADHD).

Formålet med folderen er at give ledere inspiration til, hvordan de kan skabe bedre rammer for den specialpædagogiske støtte (SPS) og sætte SPS på dagsordenen som en fælles strategisk opgave for skolen.

Folderen giver et overblik over, hvem der modtager SPS, og hvad det betyder for eleverne at modtage SPS. Endelig rummer folderen refleksionsspørgsmål, som kan bruges til at drøfte og kvalificere rammerne for SPS på skolen.

Du kan finde folderen her.

Du kan også få mere viden om SPS på spsu.dk.

Erik Juul Hansen
Chefkonsulent

3330 7925
5130 4922
ejh@privateskoler.dk

Send sikker mail til Erik. Klik her.

Særlige arbejdsområder:

 • Arbejdsmiljø
 • Barselsregler
 • Ferieregler
 • Børnehave, vuggestue og SFO
 • Love og bekendtgørelser (gymnasiale uddannelser)
 • Ansættelsesvilkår (Undervisere gymnasiale uddannelser)
 • Ansættelsesvilkår (Rektorer og ledere gymnasiale uddannelser)
 • Overgang til ungdomsuddannelser
 • Prøver og eksamen (gymnasiale uddannelser)
 • Forsikringer (gymnasiale uddannelser)
 • Tjenstlige sager (gymnasiale uddannelser)
 • Økonomi (gymnasiale uddannelser)

Børne- og Undervisningsministeriet har lavet en ny vejledning om den skærpede underretningspligt målrettet frie og private skoler.

Vejledningen beskriver bl.a., hvordan man henvender sig til kommunen, hvad kommunen foretager sig, og hvilke tilbagemeldinger man kan forvente fra kommunen. Vejledningen beskriver også muligheden for underretning til Ankestyrelsen.

Derudover giver vejledningen en række eksempler på situationer og tegn, der kan give anledning til at underrette.

Læs “Vejledning om underretningspligten – til ansatte på fri- og privatskoler, efterskoler og frie fagskoler” (pdf)

Heidi Andersen
Konsulent

3330 7934
2085 4697
ha@privateskoler.dk

Send sikker mail til Heidi. Klik her

Særlige arbejdsområder:

 • Forældre- og elevsager
 • Overenskomstvaretagelse
 • Ferieregler
 • Ansættelsesvilkår (Pædagoger / SFO)
 • Ansættelsesvilkår (Administrativt personale)
 • Ansættelsesvilkår (Teknisk personale)
 • Ansættelsesvilkår (Lærere og børnehaveklasselærere grundskoler)
 • Ansættelsesbreve

 

Rasmus Bondo Vester
Fuldmægtig

3330 7935
2021 7879
rbv@privateskoler.dk

Send sikker mail til Rasmus. Klik her.

Særlige arbejdsområder:

 • Forældre- og elevsager
 • Elever med særlige behov
 • Ansættelsesvilkår (Pædagoger / SFO)
 • Ansættelsesvilkår (Administrativt personale)
 • Ansættelsesvilkår (Teknisk personale)
 • Ferieregler
 • Barselsregler
 • Børnehave, vuggestue og SFO
 • Arbejdsmiljø
 • Datahåndtering
Simone Dalsgaard
Chefkonsulent, kommunikationsansvarlig

3330 7927
6077 1719
sd@privateskoler.dk

Send sikker mail til Simone. Klik her.

 • Kommunikation
 • Interessevaretagelse
 • Pressehåndtering
 • Projekter og analyser
 • Tilsyn
 • Skolens undervisning (lovgivning, kvalitet og evaluering)
 • Frihed og folkestyrekravet i skolens virke og undervisning
 • Forældre- og elevsager
 • Prøver og eksamen (grundskole)
 • Overgang til ungdomsuddannelser
Søren T. Lodahl
Sekretariatschef

3330 7929
2961 7520
stl@privateskoler.dk

Send sikker mail til Søren. Klik her.

Særlige arbejdsområder:

 • Interessevaretagelse
 • Pressehåndtering
 • Skolen som organisation
 • Vedtægter
 • Opstart af nye skoler
 • Forældre- og elevsager

UNICEF afholder i dag deres årlige Børnetopmøde for Rettighedsskolerne – virtuelt. Børnetopmøde pige

”Det er vigtigt, at vores stemmer bliver hørt, for vi børn har mærket påvirkning af COVID-19 på en anden måde, end de voksne har. Vi kan have andre ideer end de voksne til, hvordan et børneliv kan blive bedre end det inden Corona”. Sådan lyder det fra Matilde Shawe Sørensen og Liva Alfrida Holm Jensen, der begge er en del af Det Nationale Rettighedsråd.

De to elever mødes med 800 andre elever fra UNICEF’s Rettighedsskoler til årets Børnetopmøde i dag, torsdag den 1. oktober. Sammen skal de diskutere, hvordan vi kommer bedst igennem og ud på den anden side af Corona, set fra et børneperspektiv.

Børnetopmødet afholdes i år virtuelt. Men dagen vil stadig bestå af debatter, udarbejdelse af handlingsplaner, og slutteligt vil Børnetopmødets resolution blive afleveret til Statsministeren.

Flere frie og private skoler, er Rettighedsskoler. Læs mere om UNICEF Rettighedsskoler her:

https://www.unicef.dk/boern-skole/rettighedsskoler/