Øveprøver januar 2021

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og Styrelsen for It og Læring afvikler øveprøver igen i skoleåret 2020/2021. Tidspunktet for øveprøverne bliver 11.-15. januar 2021 (uge 2) og 18.-22. januar 2021 (uge 3). I begge uger har alle skoler mulighed for at afvikle alle prøver alle dage. Det vil sige, at det er helt fleksibelt, hvornår prøverne kan afvikles. Booking er åben og kan foretages helt frem til prøvernes begyndelse. Læs mere om øveprøver på denne side.

Materialeplatformen.dk afløses af Prøvebanken.dk

Materialeplatformen.dk er lukket for adgang til tidligere prøvematerialer. I stedet vil Prøvebanken.dk i fremtiden være det sted, hvor alle skoler skal hente tidligere prøvemateriale. Prøvebanken.dk er opbygget mere overskueligt, så det er nemmere for at finde det materiale, der er brug for. Der skal som tidligere anvendes Uni-Login for at kunne downloade prøvemateriale.

Fritagelse for undervisning og antallet af prøver

Folkeskoleloven indeholder ikke en generel hjemmel til at fritage en elev fra et helt fag i folkeskolens almindelige undervisning. Efter folkeskolelovens § 5, stk. 2 kan skolens leder efter samråd med en elevs forældre og lærere fritage en elev for tysk eller fransk, hvis det er til elevens bedste. Efter folkeskolelovens § 6, stk. 2 skal et barn efter anmodning fritages for at deltage i undervisningen i kristendomskundskab, når forældremyndighedens indehaver skriftligt over for skolens leder erklærer selv at ville sørge for barnets religionsundervisning. I begge ovennævnte tilfælde vil styrelsen foretage et alternativt udtræksfag, således at eleven aflægger syv obligatoriske prøver og dermed vil kunne bestå folkeskolens afgangseksamen.

Efter bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand § 13, stk. 1, kan en elev fritages for undervisning i et fag, hvis eleven har usædvanligt store vanskeligheder i faget, således at det ikke skønnes hensigtsmæssigt at give eleven specialundervisning i faget. Dette gælder dog ikke matematik og dansk. Fritagelse kræver forældrenes samtykke.

Hvis en elev er fritaget for undervisning i et fag i 9. klasse i henhold til bekendtgørelse om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand, skal eleven ikke aflægge prøve i faget. Hvis en elev er fritaget for undervisning i et fag, som bliver udtrukket til elevens klasse, vil eleven kun skulle aflægge seks obligatoriske prøver. Det betyder samtidig, at eleven ikke kan bestå folkeskolens afgangseksamen.

Forsøg med de skriftlige prøver i naturfag

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet iværksætter et toårigt forsøg med de skriftlige udtræksprøver i biologi, geografi og fysik/kemi i skoleårene 2020/2021 og 2021/2022.
Forsøget iværksættes for at afprøve et prøveformat, der både afprøver eleverne i deres færdigheder og viden inden for hvert af de tre naturfag og samtidig i højere grad afprøver naturfagenes kompetenceområder. I forsøget vil de nuværende skriftlige prøver i biologi, fysik/kemi og geografi blive udvidet med mulighed for at afgive korte tekstsvar og for at anvende simuleringer.

75 skoler deltog i august i en pilotafprøvning af opgaver, der indeholdte simuleringer og skulle besvares med åbne tekstsvar. I uge 46 afvikles eksempelprøver, der har det format, som forsøgeprøven forventes at have i den endelige udgave.
Skoler, der er interesserede i at deltage i forsøget, kan skrive til Peter Solkær (peter.solkaer@stukuvm.dk) for at høre nærmere. Læs mere om forsøget på denne side.

Kalender fpnyt3