Formularer for beslutning om nødundervisning eller dimensionering af dagtilbud

Nødundervisning

Pligten til at iværksætte nødundervisning opstår på baggrund af sundhedsmyndighedernes regler og påbud og sundhedsmyndighedernes anbefalinger.

Er der tale om hele hold eller klasser, der på baggrund af COVID-19 skal hjemsendes, skal der indsendes en formular til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, og der skal ske offentliggørelse på skolens hjemmeside om nødundervisningen.

Skolen kan dog kun iværksætte nødundervisning, hvis den ikke ved mindre vidtgående foranstaltninger mod COVID-19 kan give almindelig undervisning. Nødundervisning er således fortsat alene drevet af nødvendighed. Skoler og institutioner skal derfor fortsat som udgangspunkt gennemføre normal undervisning.

Formular for beslutning om midlertidig genoptagelse eller forlængelse af nødundervisning (pdf)

Dimensionering 

Det er muligt, i helt ekstraordinære tilfælde, at dimensionere det enkelte tilbud på dagtilbudsområdet. Dimensioneringen skal iværksættes i så kort en periode som muligt og – i første omgang – maksimalt fire uger.

Hvis det vurderes nødvendigt at dimensionere tilbud, kan timerne, som barnet er i tilbuddet, afgrænses, der kan prioriteres mellem børn i forhold til den tid, som de er i dagtilbuddet, og der kan anvendes andre lokaler eller anvendes forskudte mødetidspunkter m.v.

Den ansvarlige bestyrelse eller leder i private dagtilbud eller pasningsordninger skal begrunde, hvorfor det er nødvendigt at iværksætte dimensionering, og hvad der ligger til grund herfor.

Formular for beslutning om midlertidig dimensionering af dagtilbud mv. (pdf)

Børne og Undervisningsministeriet anbefaler, at sociale arrangementer, herunder lejrskoler m.v., aflyses i den kommende tid.

De nye tiltag til håndtering af COVID-19 epidemien, der blev udmeldt d. 17. september 2020, indeholdt en anbefaling om, at alle sociale arrangementer bør aflyses i forbindelse med dagtilbud, grundskoler, fritidstilbud, ungdomsuddannelser, videregående uddannelser o. lign. Det vil sige alle arrangementer, som primært har et socialt formål.

Børne- og Undervisningsministeriet har nu uddybet forståelsen af ”sociale arrangementer”:

Der bør ikke holdes sociale arrangementer eller arrangementer uden for almindelig skoletid f.eks. klassefester, fælles morgenmad og lejrskoler.

Tiltagene er foreløbig gældende til d. 18. oktober 2020.

Der kan godt afholdes aktiviteter, som har et fagligt formål inden for almindelig skoletid f.eks. besøg på museer, gåtur i skoven mv., hvis de generelle anbefalinger om at undgå smitte kan overholdes. Det betyder at der skal være fokus på at dem, der deltager, ikke er syge, der holdes afstand og der opretholdes god hygiejne.   

Anbefalingen om at aflyse sociale arrangementer gælder også private arrangementer, der ikke er arrangeret af institutionen eller skolen, som for eksempel klassefester, fælles fødselsdage, fælles forældrearrangementer, som ofte er arrangeret af forældre eller eleverne selv.

Sundhedsstyrelsen vil udarbejde et brev til forældre, skoler og dagtilbud mv. med information om de nye anbefalinger om aflysning af sociale arrangementer. 

 

Børne- og Undervisningsministeriets Q&A om emnet:

 Hvilke arrangementer skal aflyses på dagtilbud, grundskoler, fritidstilbud og ungdoms- samt videregående uddannelser?

Myndighederne anbefaler, at dagtilbud, grundskoler, fritidstilbud og ungdoms- og videregående uddannelser aflyser sociale arrangementer. Det kan f.eks. være klassefester og skolefester, der primært har et socialt formål. Anbefalingen gælder sociale arrangementer, både dem der afholdes på og uden for skolens/institutionens matrikel og dem der er arrangeret af skolen og af forældre/elever.

Anbefalingen indebærer også aflysning af lejrskoler eller studieture, som er planlagt som led i undervisningen, og som forløber over flere dage, da det især i disse sammenhænge er vanskeligt at efterleve og opretholde anbefalinger om hygiejne og afstand. Dette gælder også, hvis lejrskolen eller studieturen alene er for elever fra én klasse, der færdes sammen i løbet af skoledagen.   

Kan arrangementer med fagligt eller administrativt formål afholdes?

Dagtilbud, skoler og uddannelsesinstitutioner vil fortsat kunne afholde aktiviteter med et fagligt eller administrativt formål. Det kan fx være skolebestyrelsesmøder, generalforsamlinger på fri- og privatskoler samt efterskoler og frie fagskoler, valgmøder og opstillingsmøder til skolens bestyrelse eller andre styrende organer, herunder elevråd, forældremøder, skole-hjemsamtaler, optagelsesmøder/samtaler og lignende samtaler mellem skoleleder/lærer og elev samt familiemedlemmer og introduktionskurser samt brobygning.

Alle aktiviteter skal fortsat ske under hensyntagen til sundhedsmyndighedernes til enhver tid gældende anbefalinger om hygiejne og afstand samt at personer med symptomer på COVID-19 skal blive hjemme.

Deltagerkredsen til møder bør begrænses mest muligt, så der f.eks. kun deltager 1 forælder til forældremøder.

Kan forældre afholde sociale arrangementer?

Myndighederne anbefaler, at der ikke planlægges og afholdes private arrangementer som f.eks. klassefester, fødselsdage, lejrture mv. Dette gælder også, selv om børnene og de unge færdes sammen i løbet af en almindelig dag.

Kan børn og unge se hinanden i mindre grupper?

Børn og unge kan lege og ses med deres venner. Børn og unge skal lige som voksne søge at begrænse den sociale omgang med andre, både når det gælder, hvor mange vi samles, hvor længe vi er sammen, og hvor mange forskellige personer vi mødes med. Der er ikke nogen konkret anbefaling om et bestemt antal personer, man kan se.

Der er udarbejdet ’Gode råd til unge’, og der er målrettet kommunikation til unge på relevante sociale medier.

Tilmelding og booking til semesterprøver

Tilmeldingen af elever til semesterprøver i december 2020 åbner mandag den 14. september 2020. I prøvemappen uvm.dk/fp kan du under prøvetilrettelæggelse læse mere om tilmelding og semesterprøver. Fristen for tilmelding er den 1. oktober 2020. Der åbnes for booking i testogprøver.dk den 23. oktober 2020.

Styrelsen har sendt en mail med brugernavn og adgangskode til samtlige prøveafholdende skoler, som skal benyttes i forbindelse med tilmelding af elever til folkeskolens prøver. Hvis skolen mister brugernavn og adgangskode, skal skolen sende en mail til [email protected] og oplyse skolens navn, skolekode, adresse, telefonnummer og kontaktperson.

Præciseringer til prøvevejledningerne i de praktiske/musiske valgfag

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har foretaget enkelte præciseringer til prøvevejledningerne i de praktiske/musiske valgfag: Håndværk og design, musik, madkundskab og billedkunst. Præciseringerne er oplistet i den enkelte vejledning under indholdsfortegnelsen. Prøvevejledningerne kan findes her på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside.

Afprøvning af it-hjælpemidler

Hvis skolen har elever, der skal aflægge prøve på særlige vilkår, er det skolens ansvar at sikre, at elevernes it-hjælpemidler fungerer under prøven. Det anbefales, at elevernes ithjælpemidler afprøves i god tid inden prøven. Læs mere og se styrelsens online-guide til afprøvning af it-hjælpemidler på uvm.dk/fp.

Du kan læse mere om muligheder og vilkår i forbindelse med tilrettelæggelse af prøve på særlige vilkår i Vejledning om prøve på særlig vilkår og fritagelse. Du finder vejledningen på uvm.dk/fp under prøvetilrettelæggelse og prøver på særlige vilkår.

Mulighed for øveprøver januar 2021

Der vil igen blive afviklet øveprøver, som kan afvikles 11.-15. januar 2021 (uge 2) og 18.-22. januar 2021 (uge 3). Booking i testogprøver.dk åbner den 23. september 2020. Det er opgavesæt fra maj 2019, som stilles til rådighed i begge uger. Øveprøver er en mulighed for skolerne til at vise eleverne, hvordan prøverne bliver afviklet i testorprøver.dk. Skolerne kan eventuelt anvende prøverne som terminsprøver. Læs mere om øveprøver på uvm.dk/fp.

Opgavesæt fra maj 2017 er fjernet fra Materialeplatformen

De fleste opgavesæt fra maj 2017 er fjernet fra Materialeplatformen. Det eneste tilgængelige opgavesæt er FP9 dansk skriftlig fremstilling. Opgavesættene fra maj 2017 er reserveret til forcensurprojektet, der er vigtigt for fastsættelse af de omsætningstabeller, som er grundlaget for karakterfastsættelsen. Det er derfor vigtigt, at opgavesættet ikke anvendes i andre sammenhænge.

FPnyt nr. 2 kalender

Thomas Sørensen
Konsulent

3330 7932
2276 6734
[email protected]

Send sikker mail til Thomas. Klik her.

Særlige arbejdsområder:

 • Tjenstlige sager
 • Ansættelsesvilkår (Ledere grundskole)
 • Ansættelsesvilkår (Lærere og børnehaveklasselærere grundskoler)
 • Ansættelsesvilkår (Pædagoger / SFO)
 • Ansættelsesvilkår (Administrativt personale)
 • Ansættelsesvilkår (Teknisk personale)
 • Datahåndtering
 • Vedtægter
 • Tilsyn
 • Skolens undervisning (lovgivning, kvalitet og evaluering)
 • Frihed og folkestyrekravet i skolens virke og undervisning
 • Prøver og eksamen (grundskole)
 • Overgang til ungdomsuddannelser
 • Forsikringer
Simone Dalsgaard
Chefkonsulent, kommunikationsansvarlig

3330 7927
6077 1719
[email protected]

Send sikker mail til Simone. Klik her.

 • Kommunikation
 • Interessevaretagelse
 • Pressehåndtering
 • Projekter og analyser
 • Tilsyn
 • Skolens undervisning (lovgivning, kvalitet og evaluering)
 • Frihed og folkestyrekravet i skolens virke og undervisning
 • Forældre- og elevsager
 • Prøver og eksamen (grundskole)
 • Overgang til ungdomsuddannelser

Sundhedsstyrelsen har d. 17. september 2020 offentliggjort en ny version af deres retningslinjer for skoler, dagtilbud og uddannelsesinstitutioner.

De opdaterede retningslinjer har til hensigt at tydeliggøre, hvad man gør ved enkelttilfælde af smitte hos børn og elever.

Retningslinjerne gør det tydeligere, hvilke børn eller elever, der skal sendes hjem, holdes hjemme og testes.

Det understreges, at når man bliver sendt hjem, skal man blive hjemme og f.eks. ikke se andre uden for husstanden, indtil man har fået et negativt svar på sin test.

Retningslinjerne beskriver også mere detaljeret, hvad ungdoms- og voksenuddannelser skal gøre, hvis der er konstateret ét smittetilfælde i en klasse. De beskriver, at hele klasser som udgangspunkt ikke skal sendes hjem. I stedet skal en opsporing af nære kontakter til den smittede sættes i gang, og de nære kontakter skal herefter sendes hjem, mens de øvrige kan blive.

Den samme procedure med kontaktopsporing skal følges, hvis en enkelt medarbejder er testet positiv med ny coronavirus.

De opdaterede retningslinjer beskriver desuden, hvornår i forløbet det er mest hensigtsmæssigt at teste i forbindelse med smitteopsporing.

Se de opdaterede retningslinjer:

Forholdsregler ved tilfælde af COVID-19 i dagtilbud, skoler, ungdoms- og voksenuddannelser

Forældre med børn, der sendes hjem i forbindelse med smittetilfælde i dagtilbud eller skoler, kan få mere information i Sundhedsstyrelsens pjece: Har dit barn symptomer, der kan være COVID-19, eller er der smitte i dit barns dagtilbud eller skole?

Se den opdaterede retningslinje:

Forholdsregler ved tilfælde af COVID-19 i dagtilbud, skoler, ungdoms- og voksenuddannelser

Forældre med børn, der sendes hjem i forbindelse med smittetilfælde i dagtilbud eller skoler, kan få mere information i Sundhedsstyrelsens pjece: 

Har dit barn symptomer, der kan være COVID-19, eller er der smitte i dit barns dagtilbud eller skole?

Den frie og private Sejergaardsskolen på Midtsjælland vil være bæredygtig. Som led heri er skolen i gang med at blive ”2030 SKOLE” og certificeret inden for FN’s 17 Verdensmål.

Sejergaardsskolen, der er beliggende i Tølløse, består af en grundskoleafdeling og en efterskoleafdeling. Skolen er i gang med at blive certificeret som 2030 SKOLE, hvilket er et koncept udviklet af CHORA 2030, der er en organisation, hvis formål er at fremme det bæredygtige samfund i Danmark på tværs af sektorer. Skolen forpligter sig til at arbejde strategisk og ambitiøst med FN’s verdensmål for en bæredygtig udvikling og fremtid. Skolen skal tage ansvar for at fremme bæredygtig udvikling i et verdensmålsperspektiv både på skolen og gennem uddannelse af eleverne. Målet er inspirere eleverne til selv at bidrage og være med til at forbedre det samfund, de er del af.

   Skolen kan opnå certificering, når der er lavet en 3-årig handleplan for verdensmålsindsatsen og implementeringen er påbegyndt. Da der er stor forskel på skoler, aftales de præcise minimumskrav individuelt, så de giver mening for hver enkelt institution.

Baggrunden for at blive 2030 SKOLE

Skolens bestyrelse tog fat i temaet om skolens ansvar over for Verdensmålene på baggrund af et ønske om at tydeliggøre det store sociale og samfundsmæssige ansvar, som skolen tager. Desuden mærkede skolen også en stigende interesse hos de ældste elever, der krævede, at skolen havde en holdning til emnet.

Skoleleder Eva Hede fortæller, at de på skolen besluttede sig for at beskæftige sig mere intensivt med Verdensmålene:

»Vi blev hurtigt klar over, at Verdensmålene var en sag, vi havde stor lyst til at fordybe os i og gøre en indsats for. Kan man overhovedet sige nej til et projekt, som kommer os alle sammen til gode i sidste ende – ikke mindst de næste generationer? Det mente vi ikke. For at det ikke bare skulle gå i alle retninger uden mål og mulighed for evaluering, besluttede vi også, at vi ville certificeres som bæredygtighedsskole – en såkaldt ”2030-SKOLE”. Det forpligtede os på indsatser i forskellige bestemte retninger; socialt, økonomisk og miljømæssigt«.

Skolens vej mod at blive 2030 SKOLE

I bestyrelsen blev der udarbejdet en vision for forløbet. Den blev præsenteret på et forældremøde i februar i år. Det var vigtigt for skolen at aktivere forældrene tidligt i processen, så de kunne og fortsat kan støtte op om elevernes og skolens arbejde med at opfylde Verdensmålene. Til mødet præsenterede også forældrene deres idéer til en handleplan:

 »Der kom virkelig mange gode vinkler fra forældrene. Dem har bestyrelsen fået systematiseret og inddraget i skolens handleplan«, forklarer Eva Hede.

En fælles opgave

Skolen startede det egentlige arbejde med at implementere tiltagene i hverdagen i august. Som del af skolens 125-års jubilæum, afholdt skolen en temauge om bæredygtighed og FN’s 17 Verdensmål. Målet med temaugen var, at eleverne skulle have en grundig indføring i bæredygtighed og Verdensmål. Det var særligt vigtigt, at temaugen satte gang i bevidstheden om egen adfærd og muligheder for ændringer hos både elever og forældre, fortæller Eva Hede. Hun understreger, at det er en fælles opgave:

»Med jubilæet hyldede vi både det forgangne og historiske og satte gang i nye tanker, der kan danne afsæt for et nyt mindset omkring bæredygtighed. Det vil kræve ændret adfærd hos både elever, forældre, lærere, pædagoger, pedeller, køkkenpersonale, IT-medarbejder, kontorpersonale m.fl. Så alle skal til bordet og tage ansvar for, at vi lykkes med opgaven«.

Simone Dalsgaard
Chefkonsulent, kommunikationsansvarlig

3330 7927
6077 1719
[email protected]

Send sikker mail til Simone. Klik her.

 • Kommunikation
 • Interessevaretagelse
 • Pressehåndtering
 • Projekter og analyser
 • Tilsyn
 • Skolens undervisning (lovgivning, kvalitet og evaluering)
 • Frihed og folkestyrekravet i skolens virke og undervisning
 • Forældre- og elevsager
 • Prøver og eksamen (grundskole)
 • Overgang til ungdomsuddannelser

Sundhedsmyndighederne har foretaget en ny samlet vurdering af smittesituationen. Der er forhøjet smittespredning, som sundhedsmyndighederne ønsker at inddæmme hurtigt og effektivt. På den baggrund er der indført en række midlertidige tiltag, der foreløbigt gælder til d. 22. september 2020. 

Én af anbefalingerne er: ”At aflyse alle sociale arrangementer ifm. grundskoler, ungdomsuddannelser og videregående uddannelser”.

Sundhedsmyndighederne opfordrer desuden til, at flest mulige aktiviteter foregår udendørs, og at alle skolens/institutionens aktiviteter fortsat sker under hensyntagen til sundhedsmyndighedernes til enhver tid gældende anbefalinger, der løbende kan blive opdateret – herunder selvisolation, hygiejne og afstand. 

 

Hvilke arrangementer?

Sundhedsmyndighederne anbefaler grundskoler, ungdomsuddannelser og videregående uddannelser at aflyse arrangementer, der primært har et socialt formål. Det kan f.eks. være klasse- og skolefester.

Anbefalingen gælder både sociale arrangementer, som holdes på og uden for skolens/institutionens matrikel.

Skoler og institutioner vil fortsat kunne afholde aktiviteter med et fagligt eller administrativt formål.

Det kan f.eks. være bestyrelsesmøder, generalforsamlinger, valgmøder og opstillingsmøder til skolens bestyrelse eller andre styrende organer.

Elevrådsmøder, forældremøder, skole-hjemsamtaler, introduktionskurser, brobygningsforløb, optagelsessamtaler og lignende samtaler mellem skoleleder/lærer og elev samt familiemedlemmer er heller ikke omfattet anbefalingen om aflysning.

Fra d. 14. september er det muligt at indstille frie og private skoler til SEVERIN-PRISEN – en pris for god digital kommunikation. I 2019 gik prisen til Fredericia Realskole. Nu giver skolen stafetten videre.

 SEVERIN-PRISEN gives årligt til en fri skole, som er god til at bruge online medier. Der er stort potentiale i god brug af de digitale platforme for de frie skoler. Det kan fremme værdierne og skabe møder på tværs mellem elever, forældre og andre interesserede.

Sidste års vinder, Fredericia Realskole, kan mærke, at prisen har haft positiv betydning. Skoleleder Pernille Aarøe Petersen fortæller:

»Det er meget vigtigt for os, at skolens værdier skinner igennem, og at vi er lige så tydelige online, som vi er det i klasselokalerne. Det er også godt at være en del af samtalen om, hvordan vi som skoler bruger de sociale medier«.

Og hun understreger:

»Det er vigtigt for os at de ting, vi lægger ud online, ikke blot er sjove eller hyggelige, men at de f.eks. også giver stof til eftertanke og er noget lærere, elever og forældre kan samles om«.

Indstilling til prisen

Kender du en fri skole, som gør det godt online? Så kan du indstille den til SEVERIN-PRISEN nu. Alle kan indstille opslag på sociale medier, billeder, video, tekst eller hjemmesider. Fællesnævneren er fokus på værdier og formidling.

Indstilling kan ske her: www.vostok.dk/severin-prisen.

 Efter indstillingsperioden vælger juryen tre kandidater, som sendes til åben afstemning.

2020-juryen består af medieforsker Kirsten Drotner, formand for Efterskoleforeningen, Torben Vind Rasmussen og kommunikationsrådgiver Rasmus Anker Rysgaard.

Vinderen af årets SEVERIN-PRIS afsløres den 10. november og følges op af en offentlig prissuddeling på vinderskolen.

 

Om SEVERIN-PRISEN

SEVERIN-PRISEN gives årligt til en fri skole, som er god til at bruge online medier. Prisen er indstiftet af forstander Irene Stapel, medieforsker Jesper Tække og kommunikationsrådgiver Rasmus Anker Rysgaard. Prisen har navn efter Nikolai Frederik Severin Grundtvig (1782 – 1872).