Det er vigtigt at holde gryden i kog, når det kommer til det fælles kodeks for samfundsansvar og de 7 samfundsløfter. Foreningen har udrullet og gennemført en lanceringsplan med eksterne interessenter som målgruppe.

På foreningens årsmøde d. 24. oktober 2020 vedtog medlemsskolerne et fælles kodeks for samfundsansvar. Kodekset består af en fælles forståelsesramme og af 7 konkrete samfundsløfter. Kodekset og de 7 samfundsløfter er med til at sætte en ny og nødvendig ramme for debatten om de frie og private skolers samfundsansvar generelt. Det skaber også et nyt værdifuldt udgangspunkt for fortællingen om den enkelte skole.

Udrulning bestående af flere aktiviteter

Foreningen har en stor opgave i at kommunikere på skolernes vegne. Den første opgave bestod i lanceringen af kodekset. ”Hvis ikke vi kommunikerer, at vi har et fælles kodeks, er der ingen, der ved det”. Med dette for øje udrullede foreningen, straks efter vedtagelsen på årsmødet, en lanceringsplan bestående af en række aktiviteter. Lanceringsplanens aktiviteter løb fra vedtagelsen på årsmødet til slutningen af december 2020.

De første vigtige uger

Planen bestod bl.a. i en presseindsats med pressemeddelelser og kontakt til diverse medier. Denne del af planen blev udført i ugen efter årsmødet. Her blev også sendt en lanceringspakke til relevante folketingspolitikere, meningsdannere og organisationer på og udenfor skoleområdet. Pakken bestod bl.a. af en præsentationspublikation: ”Skolens samfundsansvar – de 7 samfundsløfter” og en skriveblok designet med udgangspunkt i de visuelle kendetegn, som foreningen benytter i forbindelse med kodekset og de 7 samfundsløfter. I publikationen introduceres kodekset og de 7 samfundsløfter, og der gives eksempler på konkrete indsatser og aktiviteter på medlemsskolerne.

I de første uger efter medlemsskolernes vedtagelse af kodekset kørte også en række videoer på foreningens Facebookside, hvor henholdsvis foreningens formand, skoleledere og repræsentanter fra skolernes bestyrelser fortalte om kodekset, dets relation til skolernes egne værdisæt og om arbejdet med kodekset i skolernes bestyrelser.

Mål: Skab kendskab til kodekset

Det er vigtigt at holde gryden i kog, når det kommer til det fælles kodeks for samfundsansvar og de 7 samfundsløfter. Foreningen udarbejdede og fik offentliggjort to debatindlæg i lanceringsperioden, der tematisk omhandler skolers samfundsansvar, samfundsløfterne og de frie og private skolers indsatser.

Fra midt i november til ugen op til jul kørte foreningen en større annonceringskampagne bestående af flere underkampagner. Formålet med dem alle var at udbrede kendskabet til kodekset. Målsætningen var derfor at nå ud til et stort publikum inden for en række specifikt definerede målgrupper.

På Facebook kørte foreningen en målrettet annoncekampagne med en længere motion graphic-video, der omhandlede medlemsskolernes fælles forståelsesramme for kodekset og syv korte motion graphics, der præsenterede hvert af de 7 samfundsløfter. Kampagnen opnåede et meget flot resultat. At interessen var stor, viste bl.a. det store antal af personer, der valgte at se videoerne fra start til slut.

LinkedIn blev også brugt som medie for annoncering. Her er det muligt at ramme specifikke målgrupper, f.eks. politikere, embedsværk og personer inden for undervisningsområdet. Den længere motion graphic-video blev annonceret i begyndelsen af november til en smallere målgruppe og senere i december til en bredere målgruppe. De korte motion graphics om samfundsløfterne blev også offentliggjort. Begge annonceringer levede op til forventningerne og viste sig at være en meget effektiv måde at nå de ønskede interessenter i bl.a. politiske organisationer, statsadministrationen, uddannelsesadministration og større offentlige og private organisationer.

Bannerkampagne

Foreningen kørte også en bannerannoncekampagne på Altinget.dk i henholdsvis november og december. Altinget er en netbaseret betalingsavis. Den henvender sig primært til professionelle brugere og politisk interesserede i partier, ministerier, styrelser, kommuner, organisationer og større virksomheder m.v. Altinget Uddannelse henvender sig primært til personer med interesse for skole- og uddannelsespolitik.

Foreningens bannerannonce blev vist på forsiden af Altinget.dk og Altinget Uddannelse samt i nyhedsbrevet for både Altinget.dk og Altinget Uddannelse. Bannerannoncen opnåede over en halv million visninger og over 2.000 personer trykkede på annoncens link og blev ledt videre til foreningens hjemmeside og undersiden om Kodeks for samfundsansvar.

Skolernes indsatser og aktiviteter spiller en meget stor rolle

Foreningen deler løbende historier om skolernes samfundsansvarlige aktiviteter og indsatser på foreningens sociale medier; Facebook, Twitter og LinkedIn, og sætter disse historier ind i konteksten af de 7 samfundsløfter. Det er vigtigt for foreningen, at medlemsskolerne følger foreningen på disse medier og er med til at dele disse historier, ligesom det er væsentligt, at medlemsskolerne understøtter kampagner med ”likes” og ”delinger”. Lige så vigtigt er det, at medlemsskolerne selv kommunikerer om deres aktiviteter og indsatser eller fortæller foreningen om dem. Skolernes konkrete indsatser og aktiviteter spiller en meget stor rolle i foreningens kommunikationsaktiviteter om medlemsskolernes fælles kodeks for samfundsansvar – de 7 samfundsløfter.

Danmarks Private Skolers medlemsskoler har et fælles kodeks for samfundsansvar – de 7 samfundsløfter.

Det fælles kodeks blev vedtaget på foreningens årsmøde i oktober 2020.

Skolerne arbejder aktivt for at gøre en forskel for samfundet. Skolerne understreger dette ved at have konkrete aktiviteter og indsatser inden for syv kernetemaer, der er til gavn for samfundet:

 • Skolen og omverdenen
 • Skolens rummelighed og resultater
 • Skolen til fremtiden
 • Skolens mangfoldighed
 • Skolen som forebyggende instans
 • Skolens fokus på rettigheder og konventioner
 • Skolens fokus på elevernes videre vej i uddannelsessystemet

 

Læs mere om medlemsskolernes fælles kodeks for samfundsansvar og de 7 samfundsløfter her
Simone Dalsgaard
Chefkonsulent, kommunikationsansvarlig

3330 7927
6077 1719
[email protected]

Send sikker mail til Simone. Klik her.

 • Kommunikation
 • Interessevaretagelse
 • Pressehåndtering
 • Projekter og analyser
 • Tilsyn
 • Skolens undervisning (lovgivning, kvalitet og evaluering)
 • Frihed og folkestyrekravet i skolens virke og undervisning
 • Forældre- og elevsager
 • Prøver og eksamen (grundskole)
 • Overgang til ungdomsuddannelser
Karsten Suhr
Formand for Danmarks Private Skoler - grundskoler og gymnasier

4028 0027
[email protected]

Bestyrelsesformand. Udpeget til Voldgiftsret, medlem af Forretningsudvalget, Fordelingssekretariatets bestyrelse samt i Referencegruppen i forbindelse med overenskomstforhandlinger.

Send sikker mail til Karsten Suhr. Klik her.
I mailen bedes du skrive “att: Karsten”

Særlige arbejdsområder:

 • Politik
 • Interessevaretagelse
 • Pressehåndtering
Søren T. Lodahl
Sekretariatschef

3330 7929
2961 7520
[email protected]

Send sikker mail til Søren. Klik her.

Særlige arbejdsområder:

 • Interessevaretagelse
 • Pressehåndtering
 • Skolen som organisation
 • Vedtægter
 • Opstart af nye skoler
 • Forældre- og elevsager

Sesam

Sorø Privatskole har fokus på den grønne fødevareomstilling. Skolen deltager i et stort projekt, der gør fødevaresystemet til genstand for læring om science og det digitale.

Det er den frie og private skoles ansvar at skabe optimale rammer for at uddanne og danne eleverne. Det betyder bl.a., at skolen – i samklang med skolens traditioner og de grundlæggende værdier – skal følge med de skiftende behov i samfundet. Skolen må rettidigt vurdere, hvilken dannelse og uddannelse eleverne skal have for at klare sig nu og i fremtiden. Kreativitet, innovation og STEM-færdigheder anses for at være centrale kompetencer, som eleverne skal besidde.

Men den frie og private skoles opgave og ansvar rækker også udover det at være udbyder af kvalitetsuddannelse, og udover det man kan betegne som ”skolens indre liv”. En skoles tiltag – som ansvarlig samfundsinstitution – kan også være rettet mod det omkringliggende samfund, som skolen er del af. Sorø Privatskole har som deltager i et stort projekt, SESAM, fokus på begge dele.

En del af løsningen

SESAM er et projekt, som skal vise, hvordan børn og unge – gennem videnskabelig og digital indsigt – kan være med til at løse nogle de presserende og komplekse bæredygtighedsudfordringer. Projektets formål er at skabe interesse blandt børn og unge i skolen for videnskabens rolle, når det gælder om at løse en samfundsudfordring som fødevaresystemets grønne omstilling.

Ved at deltage i projektet er Sorø Privatskole med til at belyse, om de rigtige lærings- og inddragelsesstrategier for børn og unge kan gøre byers grønne fødevareomstilling mere langsigtede og dermed bæredygtige. Samtidig bliver der også set på, om de ved at skrue op for brugen af læring om STEM (Science, Technology, Engineering, Math) blandt skoleungdommen kan få endnu større effekt. Sorø Privatskole er i forvejen en skole, som har stort fokus på at styrke science-kapitalen hos eleverne.

”Eleverne skal vide, at de kan gøre en forskel”

Sorø Privatskole har som del af projektet valgt at oprette et valgfag for 6. og 7. årgang. Fra starten har skolen valgt, at eleverne skal arbejde praktisk med emnet. Primus motor for deltagelsen i projektsamarbejdet, Andreas Jensen, der er sciencelærer på Sorø Privatskole, fortæller, at de i valgfaget arbejder med en undersøgende tilgang:

»Vi forklarer og viser det forsøg eller eksperiment, som eleverne skal udføre, og bagefter beder vi eleverne om selv at ændre på en faktor ud fra deres egen hypotese. Vi vil give eleverne hands-on-erfaring med en af de grønne omstillinger, som vi alle aktivt kan deltage i, nemlig vores forbrugsvaner i forhold til madvarer«.

Åben skole

Skolen har indtil videre primært haft fokus på bæredygtigheden i fødevareproduktionen. Skolen har valgt at brede undervisningen ud til også at foregå via forskellige samarbejder.

»Som et led i vores undervisning har vi besøgt Farendløse æbleplantage, hvor eleverne bl.a. blev inddraget i deres tilgang til bæredygtighed og fremstilling af æblecider. Til sidst lavede eleverne deres egen æblemost af æblerne fra elevernes haver«, forklarer Andreas Jensen.

Derudover har skolen valgt at hjælpe studerende fra både Aarhus universitet og Roskilde Universitet, som arbejder på to forskellige projekter, der er tilknyttet SESAM.

»Ved at takke ja til det samarbejde får vi mulighed i at blive klogere på os selv, vores undervisning og udbyttet af undervisningen«, afslutter Andres Jensen.

7 samfundsløfter

En skoles samfundsansvar realiseres gennem indsatser og aktiviteter, der kan målrettes enkeltindivider på skolen eller målrettes nogle af skolens mange interne fællesskaber. Derudover realiseres samfundsansvaret via indsatser og aktiviteter, der er målrettet individer og fællesskaber uden for skolen.

Medlemsskolerne i Danmarks Private Skoler har vedtaget et fælles kodeks med 7 samfundsløfter, der bl.a. er et udtryk for det synspunkt, at flere samfundsmæssige udfordringer bør have en plads, når der tales om skolers varetagelse af samfundsansvar. De frie og private skoler har givet hinanden hånd på at skabe synlighed omkring det, de allerede gør og på at iværksætte nye samfundsansvarlige aktiviteter og indsatser, der – ligesom Sorø Privateskole har gjort – harmonerer med deres værdigrundlag.

Læs mere om de 7 samfundsløfter her.

OM SESAM

SESAM (Sense, Science & the Magic of Food) projektet gennemføres som en del af den Urban Food & Farming strategi som Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet har udviklet. SESAM er et samarbejde mellem Langhøj Skole, Herstedlund Skole, Ganløse Skole, Sorø Privatskole, Data Science House og læringshuset KlimaZirkus.

 

SESAM skulle være mundet ud i et åbent science-event i efteråret, der blev aflyst pga. COVID-19. Arrangementet skulle bestå af bl.a. en masse læringsstationer, konkurrencer, science shows m.fl. Den ene dag skulle skolerne, der deltager i samarbejdet, holde et science-arrangement for alle skolernes elever samt naboskoler. Om lørdagen skulle skolerne være åbne for familie og lokalsamfund.

Simone Dalsgaard
Chefkonsulent, kommunikationsansvarlig

3330 7927
6077 1719
[email protected]

Send sikker mail til Simone. Klik her.

 • Kommunikation
 • Interessevaretagelse
 • Pressehåndtering
 • Projekter og analyser
 • Tilsyn
 • Skolens undervisning (lovgivning, kvalitet og evaluering)
 • Frihed og folkestyrekravet i skolens virke og undervisning
 • Forældre- og elevsager
 • Prøver og eksamen (grundskole)
 • Overgang til ungdomsuddannelser

Det er vigtigt, at skolerne i Danmark udvikler sig i takt med samfundet og giver eleverne kompetencer til at klare sig nu og i fremtiden. Samtidig skal skolerne formå at motivere eleverne til uddannelse og arbejde. Heri har skolen en del af ansvaret for at vise de unge, at der findes flere forskellige veje, så elevernes valg bliver truffet på et oplyst grundlag.

På den frie og private grundskole, C. la Cours Skole i Randers, har de både fokus på bestemte kompetencer og færdigheder og på elevernes fremtidige valg af uddannelse i deres 10. klassestilbud.

C. la Cours Skole har oprettet en 10. klasse, der har fokus på de mest efterspurgte færdigheder inden for design, smart-teknologi og robotter. Derudover lægges der vægt på, at eleverne tilegner sig kompetencer, så de kan begå sig i det 21. århundrede.

Skolens leder Jens Anker Hansen forklarer:

»Inden for tilbuddet har vi fokus på it, teknologi og design, men målet er også, at eleverne får kompetencer inden for entreprenørskab, kreativitet og innovation. De skal løse relevante problemer, tænke innovativt, samarbejde på tværs og kommunikere nye idéer. Det er essentielt, at det er virkelighedsnært«.

Fokus på de virkelighedsnære

Skolen skal ud i virkeligheden, og virkeligheden skal ind i skolen. C. la Cours Skole inddrager løbende virksomheder, foreninger og andre interessenter, så undervisningen bliver mere virkelighedsnær for eleverne, både i teori og praksis. Derfor består en stor del af 10. klassesforløbet på skolen også af praksisnære opgaver og eksterne samarbejder.

»10. klasses-elevernes kompetencer bliver afprøvet, når de arbejder på projekter fra den virkelige verden i samarbejde med moderne højteknologiske virksomheder«, fortæller Jens Anker Hansen.

10. klassesforløbet skal ende ud i et projekt, hvor eleverne er entreprenørerne og skal skabe et produkt, som gør en forskel for andre mennesker. For skolen er det vigtigt, at eleverne oplever, hvordan deres færdigheder og kompetencer kan oversættes på en arbejdsplads.

Elevernes videre vej i uddannelsessystemet

C. la Cours Skole prioriterer også de mange samarbejder for at åbne elevernes øjne op for, hvad teknologi og design kan, og hvordan det også kan være en uddannelsesvej med forskellige jobmuligheder. Derfor har skolen har valgt, at den obligatoriske fagrække i 10. klasse – bestående af dansk, matematik, engelsk, fysik/kemi og tysk – skal suppleres med design og teknologi.

»Vi har med vores 10. klasse flere gange set, at eleverne efter virksomhedssamarbejderne bliver bestyrket i, hvad de vil efter grundskolen. Vi vil gerne væk fra automatvalget af STX. Vi ser særligt, at eleverne bliver sporet ind på og motiveres nogle af de andre gymnasiale uddannelser som HTX og EUX«.

En del af skolens samfundsansvar

Skolers samfundsansvar kan komme til udtryk på mange måder. Samfundsansvar kan bl.a. aktiveres, når skoler gennem større indsatser eller enkeltstående aktiviteter, der under­støtter mindre traditionelle færdigheder og kompetencer og samtidig kvalificerer uddannelsesvalg og fremmer, at eleverne går videre i uddannelse og job. Medlemsskolerne i Danmarks Private Skoler har vedtaget et fælles kodeks med 7 samfundsløfter og givet hinanden hånd på at skabe synlighed omkring det, de allerede gør, og på at iværksætte nye samfundsansvarlige tiltag, der – ligesom C. la Cours Skole – harmonerer med deres værdigrundlag.

Læs mere om de 7 samfundsløfter her.

Simone Dalsgaard
Chefkonsulent, kommunikationsansvarlig

3330 7927
6077 1719
[email protected]

Send sikker mail til Simone. Klik her.

 • Kommunikation
 • Interessevaretagelse
 • Pressehåndtering
 • Projekter og analyser
 • Tilsyn
 • Skolens undervisning (lovgivning, kvalitet og evaluering)
 • Frihed og folkestyrekravet i skolens virke og undervisning
 • Forældre- og elevsager
 • Prøver og eksamen (grundskole)
 • Overgang til ungdomsuddannelser

Danmarks Statistik har meddelt, at der er sket fejl i opgørelsen af de lønstatistikker, der ligger til grund for beregning af lønregulering pr. 1. februar 2021.

Overenskomstens parter (Centralorganisationernes Fællesudvalg og Medarbejder- og Kompetencestyrelsen) har derfor aftalt, at lønreguleringen pr. 1. februar 2021 midlertidigt suspenderes, således at reguleringsprocent pr. 1. april 2020 på 10,3236 fastholdes, indtil der er enighed om den korrekte reguleringsprocent.

Når den korrekte reguleringsprocent er fastsat, vil den fortsat være gældende fra 1. februar, og en eventuel difference mellem den udbetalte løn og den løn, der efter den korrekte reguleringsprocent burde have været udbetalt, vil skulle efterreguleres med tilbagevirkende kraft.

Såfremt skolen ikke har mulighed for at korrigere lønudbetalingerne pr. 1. februar, vil der ved næstkommende lønudbetaling skulle ske tilpasning til den korrekte reguleringsprocent, samt – tilsvarende til ovenstående -, skulle ske en efterregulering med tilbagevirkende kraft, svarende til differencen mellem den udbetalte løn og den løn, som burde have været udbetalt efter den korrekte reguleringsprocent.

Vi melder ud, så snart den endelige reguleringsprocent er fastlagt.

Vi har i foreningen opdateret vores løntabel ud fra ovenstående: Løntabeller og satser

Læs mere på Medarbejder- og Kompetencestyrelsens hjemmeside her

Læs mere på Medarbejder- og Kompetencestyrelsens hjemmeside her
Nicolas No Richter
Chefkonsulent

3330 7931
2720 0779
[email protected]

Send sikker mail til Nicolas. Klik her.

Særlige områder:

 • Overenskomstvaretagelse
 • Tjenstlige sager
 • Økonomi
 • Ansættelsesvilkår (Ledere grundskole)
 • Ansættelsesvilkår (Pædagoger / SFO)
 • Ansættelsesvilkår (Administrativt personale)
 • Ansættelsesvilkår (Teknisk personale)
 • Ansættelsesvilkår (Lærere og børnehaveklasselærere grundskoler)
 • Ansættelsesvilkår (Undervisere gymnasiale uddannelser)
 • Ansættelsesvilkår (Rektorer og ledere gymnasiale uddannelser)
 • Virksomhedsoverdragelse
 • Bygninger
 • Datahåndtering
 • Forsikringer
 • Vedtægter
Thomas Sørensen
Konsulent

3330 7932
2276 6734
[email protected]

Send sikker mail til Thomas. Klik her.

Særlige arbejdsområder:

 • Tjenstlige sager
 • Ansættelsesvilkår (Ledere grundskole)
 • Ansættelsesvilkår (Lærere og børnehaveklasselærere grundskoler)
 • Ansættelsesvilkår (Pædagoger / SFO)
 • Ansættelsesvilkår (Administrativt personale)
 • Ansættelsesvilkår (Teknisk personale)
 • Datahåndtering
 • Vedtægter
 • Tilsyn
 • Skolens undervisning (lovgivning, kvalitet og evaluering)
 • Frihed og folkestyrekravet i skolens virke og undervisning
 • Prøver og eksamen (grundskole)
 • Overgang til ungdomsuddannelser
 • Forsikringer

Gennemtjek tilmeldingstal på ordrebekræftelse

Det er vigtigt, at skolen er opmærksom på at tjekke antallet af tilmeldte elever på den ordrebekræftelse, som skolen har modtaget i januar. Styrelsen bruger de tal, som skolerne indberetter, til at planlægge antallet af skriftlige censorer. Hvis skolerne tilmelder for mange elever, kommer vi til at rekruttere flere censorer end nødvendigt. Har skolen brug for at rette i elevantallet, findes vejledningen til det på uvm.dk/fp under prøvetilrettelæggelse – Adgang, tilmelding og booking – Tilmelding og booking.

Prøveudtræk

Den 5. februar modtager skolerne meddelelse om, hvilke prøver der er udtrukket til skolens klasser eller hold til prøverne i maj/juni 2021. Oplysningerne om udtrækket er fortrolige indtil den 23. april 2021.

Øveprøver 2021

Øveprøverne i uge 2 og 3 er og bliver gennemført som planlagt, og alle skoler kan afvikle de prøver, de har booket. Det er skolens beslutning, om øveprøverne skal gennemføres som en del af nødundervisningen.

Ny mulighed for øveprøver i uge 11 og 12

Som følge af situationen med hjemsendelse af elever og nødundervisning på grund af Covid-19, gentages øveprøverne i uge 11 og 12. Øveprøverne i uge 11 og 12 vil være en kopi af øveprøverne i uge 2 og 3. Det vil sige, at det er prøverne fra maj 2019, der stilles til rådighed, og at alle prøver vil kunne benyttes hver dag i perioden. Se beskrivelse af øveprøverne på uvm.dk. Den eneste forskel fra øveprøverne i uge 2 og 3 er, at det i uge 11 og 12 først vil være muligt at begynde øveprøverne kl. 10.00 (i stedet for klokken 9.00). Læs mere om øveprøver på folkeskolen prøvers hjemmeside under faglig forberedelse.

Booking til øveprøverne i uge 11 og 12 vil åbne onsdag den 10. februar 2021. I bookingoversigten vil øveprøverne i uge 11 og 12 hedde ”Øveprøver”.Generalprøven den 24. marts 2021

Generalprøven den 24. marts 2021

Generalprøven den 24. marts 2021Som følge af de nye øveprøver i uge 11 og 12 aflyses den planlagte generalprøve den 24. marts 2021.

Prøvevejledningerne er klar på uvm.dk/fp

Prøvevejledningerne er klar på uvm.dk/fpPrøvevejledningerne er klar på uvm.dk/fp. Tidligere er prøvevejledningerne blevet opdateret hvert skoleår som følge af fx ændrede regler. Der kommer ikke nye/opdaterede versioner af prøvevejledningerne i skoleåret 2020/2021. I indeværende skoleår skal lærere og censorer anvende de prøvevejledninger, som allerede findes på Folkeskolens prøvers hjemmeside uvm.dk/fp, hvor de fleste senest er opdateret i efteråret 2019.

FPnyt nr. 6 om gennemtjek af tilmeldingstal prøveudtræk og øveprøver kalender

Løntabellen er ændret med ny reguleringsprocent samt nye satser for time- og dagpenge, transportgodtgørelse samt g-dage. Dele af ændringerne træder i kraft 1. januar 2021 og andre dele 1. februar 2021.

Gældende fra 1. januar 2021:

Nye satser for time- og dagpenge, transportgodtgørelse samt g-dage.

Gældende fra 1. februar 2021:

Ny regulerlingsprocent på 10,0434. Bemærk at der er tale om en lavere reguleringsprocent end den hidtil, og lønninger der reguleres med statens reguleringsprocent vil altså falde pr. 1. februar 2021.

Se de nye løntabeller her

Spørgsmål kan rettes til:

Nicolas No Richter
Chefkonsulent

3330 7931
2720 0779
[email protected]

Send sikker mail til Nicolas. Klik her.

Særlige områder:

 • Overenskomstvaretagelse
 • Tjenstlige sager
 • Økonomi
 • Ansættelsesvilkår (Ledere grundskole)
 • Ansættelsesvilkår (Pædagoger / SFO)
 • Ansættelsesvilkår (Administrativt personale)
 • Ansættelsesvilkår (Teknisk personale)
 • Ansættelsesvilkår (Lærere og børnehaveklasselærere grundskoler)
 • Ansættelsesvilkår (Undervisere gymnasiale uddannelser)
 • Ansættelsesvilkår (Rektorer og ledere gymnasiale uddannelser)
 • Virksomhedsoverdragelse
 • Bygninger
 • Datahåndtering
 • Forsikringer
 • Vedtægter
Thomas Sørensen
Konsulent

3330 7932
2276 6734
[email protected]

Send sikker mail til Thomas. Klik her.

Særlige arbejdsområder:

 • Tjenstlige sager
 • Ansættelsesvilkår (Ledere grundskole)
 • Ansættelsesvilkår (Lærere og børnehaveklasselærere grundskoler)
 • Ansættelsesvilkår (Pædagoger / SFO)
 • Ansættelsesvilkår (Administrativt personale)
 • Ansættelsesvilkår (Teknisk personale)
 • Datahåndtering
 • Vedtægter
 • Tilsyn
 • Skolens undervisning (lovgivning, kvalitet og evaluering)
 • Frihed og folkestyrekravet i skolens virke og undervisning
 • Prøver og eksamen (grundskole)
 • Overgang til ungdomsuddannelser
 • Forsikringer

Hvad er egentlig skolens ansvar? Det er vigtigt som skole at være sig bevidst, hvordan man – udover uddannelse og dannelse af børn og unge – kan bidrage til fællesskabet.

Karsten Suhr Danmarks Private Skolers formand

Af Karsten Suhr, formand for Danmarks Private Skoler

Naturligvis er skolens ansvar først og fremmest at uddanne og danne eleverne. Man kan hævde, at skolen, gennem dens kerneopgave, dermed tager et samfundsansvar, men skolens samfundsansvar anno 2021 bør ses i et bredere perspektiv. Derfor har medlemsskolerne i Danmarks Private Skoler vedtaget et fælles kodeks med 7 samfundsløfter, der bl.a. er et udtryk for det synspunkt, at flere samfundsmæssige udfordringer bør have en plads, når der tales om skolers varetagelse af samfundsansvar.

En skoles samfundsansvar realiseres gennem indsatser og aktiviteter, der kan være målrettet de personer, der til daglig er en del af skolen, nemlig elever, deres forældre og skolens medarbejdere – både som individer og som en del af skolens mange interne fællesskaber. Derudover realiseres samfundsansvaret også via indsatser og aktiviteter, der er målrettet det omkringliggende samfund – lokalt og globalt, – altså individer og fællesskaber uden for skolen.

Skolens samfundsansvar kan komme til udtryk på mange måder. Samfundsansvar kan bl.a. aktiveres, når skolen gør en forskel for omverdenen, f.eks. ved at have fokus på bæredygtig udvikling, eller ved at have et lokalt og globalt engagement, bl.a. i forhold til personer og grupper, der lever under vanskelige vilkår og har det svært.

Skolens samfundsansvar kan komme til udtryk i skolens evne til at iværksætte indsatser og aktiviteter med det formål, at eleverne helt overordnet får de bedste muligheder i deres liv og arbejdsliv. Skolen må have mod til at iværksætte aktiviteter og indsatser, der eventuelt bevæger sig i kanten af det, man normalt forventer, at skolen skal beskæftige sig med. Skolen skal naturligvis fortsat fokusere på viden og færdigheder, men skal også åbne op og fokusere på andre kernefærdigheder end de traditionelle, på kompetencer til at løse komplekse udfordringer og på bestemte personlige egenskaber. Skolen kan have fokus på temaer som kreativitet, idéudvikling og innovation, STEM-kompetencer, teknologiforståelse og teknologietik eller samarbejde over kulturelle og sproglige skel. Skolen kan virkeligt udvikle og flytte noget, hvis disse temaer gives reel betydning i skolens undervisningstilbud.

Skolens aktiviteter eller indsatser, der understøtter kvalificerede uddannelsesvalg og fremmer, at eleverne går videre i uddannelse, er indlysende vigtige i et samfundsperspektiv. Skolen kan bl.a. benytte data om deres elevers videre vej i uddannelse for at kunne kvalitetsudvikle i forhold til systematik i mål og ansvarsfordeling og i forhold til undervisning, oplysning og vejledning. Samfundsansvar tager skolen, når den har særlige indsatser i forhold til bl.a. diversitet i uddannelses- og jobvalg og på, at særligt udfordrede elevgrupper kommer videre i uddannelsessystemet.

Skolen har en kæmpe betydning i forhold til at forebygge problemer, der kan have store konsekvenser for det enkelte menneske og i sidste ende samfundet. Forebyggelse af mistrivsel, fokus på elevfravær, samarbejde med andre forebyggende instanser og etablering af omsorgsgrupper er alle oplagte indsatsområder i et samfundsansvarligt perspektiv. Skolen kan også sætte aftryk ved bevidst at bestræbe sig på, at flere børn, unge og voksne skal have god psykisk og fysisk sundhed.

Skolens fokus på rettigheder og konventioner kan i bund og grund sige noget om dens samfundsansvarlige identitet. Man bør i princippet kunne aflæse dette fokus i både adfærd, aktiviteter, strategier og politikker på skolen og naturligvis i relation til kerneydelsen og eleverne. Også her bør der lægges et bredere perspektiv. Rettigheder og konventioner handler om hele skolens virke og alle dens aktører. Desuden rækker ”skolens virke” længere end til skoleporten.

”Alle elever skal blive så dygtige som muligt, uanset deres udgangspunkt”. Det er et naturligt pejlemærke for en skole. Det er derfor både ansvarligt og naturligt at have indsatser og aktiviteter for elever med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, indsatser for særligt fagligt svage elever og også indsatser for de særligt fagligt stærke elever. Det er i det hele taget vigtigt at fokusere på faktorer, der skaber resultater for elever med særlige behov.

Samfundsansvar i en fri og privatskolekontekst må nødvendigvis ses i relation til muligheden for, at de forældre og elever, der deler værdifællesskab med skolen, har en reel mulighed for at blive optaget.

Dermed bliver konkrete aktiviteter og indsatser, der understøtter optag og udvikling af alle børn og unge, uanset deres sociale baggrund vigtige i denne skoleform.

De frie og private skoler har givet hinanden hånd på at skabe synlighed omkring det, de allerede gør og på at iværksætte nye samfundsansvarlige aktiviteter og indsatser, der harmonerer med deres værdigrundlag. Skolerne vil gerne give svar på og inspiration til, hvad en skole også kan være i et samfundsperspektiv. De frie og private skoler ser sig selv som en del af civilsamfundet, der i kraft af deres frihed både bør og kan skabe anderledes løsninger på nogle af de forhold, som samfundet har brug for.

Redigeret udgave af ovenstående debatindlæg er bragt på Politiken Skolemonitor (skoleliv.dk) d. 7. januar 2021

Kontakt:

Karsten Suhr
Formand for Danmarks Private Skoler - grundskoler og gymnasier

4028 0027
[email protected]

Bestyrelsesformand. Udpeget til Voldgiftsret, medlem af Forretningsudvalget, Fordelingssekretariatets bestyrelse samt i Referencegruppen i forbindelse med overenskomstforhandlinger.

Send sikker mail til Karsten Suhr. Klik her.
I mailen bedes du skrive “att: Karsten”

Særlige arbejdsområder:

 • Politik
 • Interessevaretagelse
 • Pressehåndtering
Simone Dalsgaard
Chefkonsulent, kommunikationsansvarlig

3330 7927
6077 1719
[email protected]

Send sikker mail til Simone. Klik her.

 • Kommunikation
 • Interessevaretagelse
 • Pressehåndtering
 • Projekter og analyser
 • Tilsyn
 • Skolens undervisning (lovgivning, kvalitet og evaluering)
 • Frihed og folkestyrekravet i skolens virke og undervisning
 • Forældre- og elevsager
 • Prøver og eksamen (grundskole)
 • Overgang til ungdomsuddannelser

Lærernes Centralorganisation og Medarbejder- og Kompetencestyrelsen i Skatteministeriet er blevet enige om en delaftale ifm. OK21 om arbejdstid, der bl.a. omfatter lærere og børnehaveklasseledere ved frie og private grundskoler.

Den nye aftale skal dog først endeligt godkendes som en del af forårets overenskomst (OK21). Det vil sige, at aftalen ikke er gældende.

Delaftalen om arbejdstid indeholder bl.a. et nyt samarbejdsspor med rammer for drøftelser af arbejdstid på skoleniveau. Aftalen indebærer desuden de overordnede rammer for lærernes arbejdstid. Det er fortsat muligt at bevare eller indgå lokale aftaler.

Godkendes aftalen, bliver det med implementering fra og med skoleåret 2022/23.

Foreningen er tilfreds med, at der er opnået en aftale. Medlemsskolernes ledelser og bestyrelser kan forvente yderligere orientering fra foreningen om de konkrete dele af aftalen og deres betydning efter aftalens endelige vedtagelse.

Nicolas No Richter
Chefkonsulent

3330 7931
2720 0779
[email protected]

Send sikker mail til Nicolas. Klik her.

Særlige områder:

 • Overenskomstvaretagelse
 • Tjenstlige sager
 • Økonomi
 • Ansættelsesvilkår (Ledere grundskole)
 • Ansættelsesvilkår (Pædagoger / SFO)
 • Ansættelsesvilkår (Administrativt personale)
 • Ansættelsesvilkår (Teknisk personale)
 • Ansættelsesvilkår (Lærere og børnehaveklasselærere grundskoler)
 • Ansættelsesvilkår (Undervisere gymnasiale uddannelser)
 • Ansættelsesvilkår (Rektorer og ledere gymnasiale uddannelser)
 • Virksomhedsoverdragelse
 • Bygninger
 • Datahåndtering
 • Forsikringer
 • Vedtægter
Thomas Sørensen
Konsulent

3330 7932
2276 6734
[email protected]

Send sikker mail til Thomas. Klik her.

Særlige arbejdsområder:

 • Tjenstlige sager
 • Ansættelsesvilkår (Ledere grundskole)
 • Ansættelsesvilkår (Lærere og børnehaveklasselærere grundskoler)
 • Ansættelsesvilkår (Pædagoger / SFO)
 • Ansættelsesvilkår (Administrativt personale)
 • Ansættelsesvilkår (Teknisk personale)
 • Datahåndtering
 • Vedtægter
 • Tilsyn
 • Skolens undervisning (lovgivning, kvalitet og evaluering)
 • Frihed og folkestyrekravet i skolens virke og undervisning
 • Prøver og eksamen (grundskole)
 • Overgang til ungdomsuddannelser
 • Forsikringer
Heidi Andersen
Konsulent

3330 7934
2085 4697
[email protected]

Send sikker mail til Heidi. Klik her

Særlige arbejdsområder:

 • Forældre- og elevsager
 • Overenskomstvaretagelse
 • Ferieregler
 • Ansættelsesvilkår (Pædagoger / SFO)
 • Ansættelsesvilkår (Administrativt personale)
 • Ansættelsesvilkår (Teknisk personale)
 • Ansættelsesvilkår (Lærere og børnehaveklasselærere grundskoler)
 • Ansættelsesbreve

 

Landsmesterskaberne er DM i Fagenes finale. I år foregår landsmesterskaberne online den 10. februar klokken 08:30-13:30. De allerbedste elever i de forskellige fag mødes og dyster om at blive Danmarksmestre.

Der sendes LIVE for finalisterne og deres klasse hele dagen. Mens finalisterne løser deres finaleopgave, kan klassen være med til forskellige online aktiviteter og opgaver. Både deltagere og publikum kan følge med på DM i Fagenes hjemmeside.

Tilmelding af klasse

Man behøver altså ikke at have en finalist i klassen for at deltage i DM i Fagenes faglige dag under landsmesterskaberne d. 10. februar. Man skal blot tilmelde sig. Tilmeldingen er ikke bindende, og man bestemmer selv, om klassen deltager hele dagen eller kun noget af dagen. Tilmelding kan ske her.

Præmieoverrækkelse

Fredag den 12. februar klokken 12:30-13:30 sender DM i Fagene igen LIVE på deres hjemmeside, hvor vinderne af Landsmesterskaberne 2021 afsløres.

 

Hvem står bag DM i Fagene?

Bag DM i Fagene står et konsortium af centrale aktører på skoleområdet. Konsortiet spænder bredt, men fælles for alle aktørerne er et ønske om at bidrage til udviklingen af en motiverende, interessant og udfordrende grundskole for alle elever. Danmarks Private Skoler er en del af konsortiet. Læs mere om konsortiet her.

Medlemsskoler, som er med i finalen:
 Dansk Biologi Engelsk Historie Matematik Hold
Aarhus International School

Allerød Privatskole

Greve Privatskole

Niels Steensens Gymnasium

Rygaards Skole

Skorpeskolen

Skt. Josefs Skole

Tolstrup-Stenum friskole

Fredericia Realskole

Greve Privatskole

Hjørring Private Realskole

Privatskolen Als

Rygaards Skole

Sct. Ibs Skole

Skipper Clement Skolen

Skt. Josefs Skole

Stenløse Privatskole

Tolstrup-Stenum Friskole

C. la Cours Skole

Greve Privatskole

Marie Mørks Skole

Privatskolen Als

Rygaards Skole

Sct. Albani Skole

Skt. Josefs Skole

Stenløse Privatskole

Aarhus International School

Forberedelsesskolen

Greve Privatskole

Skt. Josefs Skole

Stenhus Kostskole

Stenløse Privatskole

Forberedelsesskolen

Frederikssund Private Realskole

Privatskolen Als

Sct Ibs Skole

Sct. Joseph Søstrenes Skole

Skt. Josefs Skole

Stenhus Kostskole

Stenløse Privatskole

Tolstrup-Stenum Friskole

Forberedelsesskolen

Institut Sankt Joseph

Randers Realskole

Skt. Josefs Skole

Vil du vide mere om DM i Fagene, kontakt:

Simone Dalsgaard
Chefkonsulent, kommunikationsansvarlig

3330 7927
6077 1719
[email protected]

Send sikker mail til Simone. Klik her.

 • Kommunikation
 • Interessevaretagelse
 • Pressehåndtering
 • Projekter og analyser
 • Tilsyn
 • Skolens undervisning (lovgivning, kvalitet og evaluering)
 • Frihed og folkestyrekravet i skolens virke og undervisning
 • Forældre- og elevsager
 • Prøver og eksamen (grundskole)
 • Overgang til ungdomsuddannelser