Bent Gangelhof flankeret af elever fra Nyborg Friskole

Danmarks Private Skoler har talt samfundsansvar med tidligere skoleleder for medlemsskolen Nyborg Friskole, Bent Gangelhof.

Skoleleder Bent Gangelhof har været frontfigur for Nyborg Friskole, siden han startede skolen i 1996. For ham har det altid handlet om at skabe en skole, der tilgodeser elevernes forskellige behov. Det har ifølge ham kun været muligt, da skolen som frie grundskole har haft frihed til at forme sig efter eleverne.

Skole for eleverne

I stedet for at eleverne skal passe til skolen, har det været et mål for Bent Gangelhof at lave en skole, der tilgodeser elevernes behov.

– ”På min skole bliver børnene ofte skrevet op kort efter, at de bliver født. Det betyder, at ingen ved, hvordan det barn vil være, når det skal starte i skole. Vi optager altid efter først-til-mølle-princippet. Det betyder, at hverken adfærd eller faglighed ligger til grund for, om barnet kommer ind, men opskrivningstidspunktet. Til indskrivningssamtalen taler vi kun om, hvad vi prioriterer som skole, og om forældrene kan se sig selv støtte op om det”, udtaler Bent Gangelhof.

Og den tidligere skoleleder uddyber;

– ”Det har derfor altid været vigtigt for mig at sætte et hold af lærere, som er i stand til at identificere børns udfordringer og sætte ind – lærerne skal kunne rumme børnenes forskellige behov. Oplever en lærer eksempelvis, at den samme dreng kravler på væggene i hver time, skal læreren kunne se på, hvorfor drengen gør det, og ikke mindst hvad gør vi for, at han kan trives i timen og på skolen. Måske opdager læreren, at drengen ikke er opmærksomhedsforstyrret, men snarere keder sig i undervisningen pga. sin høje begavelse. For mig er det også at tage socialt ansvar at sikre talentudvikling for de højt begavede, ligesom det er at give specialundervisning til de elever, der oplever faglige udfordringer.” 

Nyborg Friskole er i øvrigt certificeret som profilskole for specialundervisning.

Civil ulydig humanist

For Bent Gangelhof har det været vigtigt, at der var plads til alle på skolen.

Selvom der ikke var lovhjemmel til det på daværende tidspunkt, tøvede Bent Gangelhof ikke med at lave modtagerklasser for asylbørn, da flygtningestrømmen til Danmark var på sit højeste. Hans insisteren på at fuldføre projektet gjorde siden, at der blev givet godkendelse til to asylklasser på Nyborg Friskole. På spørgsmålet om, hvorfor han valgte at gøre det, svarer han;

– ”Jeg gjorde det selvfølgelig først og fremmest af humanitære grunde, men jeg gjorde det også, for at ryste ved den virkelighed, som eleverne på skolen har. De har godt af at se, at der er andre, som ikke har det som dem. Jeg så det som en mulighed for at styrke dannelsesprocessen hos skolens børn og unge. Det gav virkelig meget værdi til skolen. Eleverne fik nogle fede oplevelser og relationer på tværs af kulturer.

At skabe fleksible rammer for at imødekomme forskellige elevers behov har været højt prioriteret i Bent Gangelhofs virke som skoleleder. Det samme har netop ideen om, at man kan tage ved lære af andre kulturer.

Vi kan lære af hinanden

Bent Gangelhof er af den holdning, at man let bliver fanget i de samme mønstre og ensidig tænkning, hvis man ikke er åben for omverdenen omkring en.

– ”Jeg sendt mange udskolingselever til udlandet, f.eks. sydøstasiatiske lande, af den simple grund, at de vokser mere på den ene uge, end de normalt gør på mange måneder. De ser børn, der ser anderledes ud og tænker anderledes – de bliver nødt til at forholde sig til sig selv og den verden, de lever i. Det er rigtig sundt.

At være åben for anderledes måder at gøre tingene, har også været en rettesnor i arbejdet som skoleleder. Bent Gangelhof har selv været glad for rejse rundt i verden og blive inspireret af andre skolekulturer. En af turene gav ham for 21 år siden anledning til at sætte engelsk på skemaet allerede fra 0. klasse. Det var ellers et initiativ, man var tilbageholdende med i Danmark på daværende tidspunkt, da flere eksperter mente, at det kunne forvirre danskindlæringen. Det gav så gode resultater, at flere skoler adopterede systemet siden hen.

Bent Gangelhofs mange besøg i udlandet, og de netværk han her har etableret, er også kommet andre skoleledere til gode. Bent Gangelhof har været primus motor på mange af de studierejser for de private skolers ledelser, der har været afholdt over de seneste år.

Har sat aftryk

Bent Gangelhof er en ildsjæl, der med sit værdisæt og syn på skole har sat sit aftryk på ikke bare på Nyborg Friskole, men på de private skoler i det hele taget.

Torsdag d. 16. august blev der holdt afskedsreception på Nyborg Friskole. Et kapitel er afsluttet. Bent Gangelhof glæder sig til at få god tid til nogle af sine hobbyer: Fiskeri, cykling, løb, rejser og læsning. Desuden slipper han ikke den frie skoleverden helt, da han fungerer som certificeret tilsynsførende.

Kontakt

Simone Dalsgaard
Chefkonsulent, kommunikationsansvarlig

3330 7927
6077 1719
[email protected]

Undervisningsordfører Annette Lind (S) på besøg hos to private skoler

Danmarks Private Skoler og folketingspolitikeren Annette Lind (S) besøgte mandag Viborg Private Realskole og Randers Realskole. Her blev der sat fokus på socialt ansvar. De konkrete eksempler fra de to skolers hverdag lagde et fundament for videre samarbejde mellem skolerne og politikeren.

Danmarks Private Skoler ønsker at øge kendskabet til de private skoler. For at vise eksempler på, hvordan de private skoler påtager sig socialt ansvar, havde Danmarks Private Skoler mandag inviteret undervisningsordfører Annette Lind (S) på besøg på to af foreningens medlemsskoler.

Viborg Private Realskole er et tilvalg

Første besøg var på Viborg Private Realskole. Skoleleder Lisbeth Rose-Hansen viste rundt i skolens bygninger og fortalte med stor begejstring om skolens historie og værdigrundlag. Annette Lind var især interesseret i at høre, hvor skolens elever kom fra. Lisbeth fortalte, at skolen overvejende får elever fra oplandet og har et optageområde på en radius af 40 km. Et stort optageområde, men ikke usædvanligt for de frie og private skoler. Annette Lind udtalte, at skolen derved fremstår som et aktivt tilvalg og ikke et fravalg af de lokale folkeskoler. Annette Lind spurgte også ind til skolens inklusionsindsatser.

Løfter også de fagligt svage

Skoleleder, Lisbeth Rose-Hansen, fortalte om skolens inklusionsinitiativer, bl.a. i forbindelse med specialundervisning, niveauopdelt undervisning, 1 til 1-undervisning, minikurser og undervisning på mindre hold. Disse initiativer er muliggjort af, at Viborg Private Realskole som fri grundskole har friheden til at forme en undervisning, som passer til de forskellige behov, som eleverne har. Hertil tilføjede Lisbeth, at flere vælger skolen til, da den har et ry for at kunne løfte elever, der har det fagligt svært.

Skal kommunen kunne henvise?

Nysgerrigt Interesseret spurgte Annette Lind også ind til, hvad skolens holdning er til, at en kommune skal kunne henvise børn og unge til en privatskole. Det var skolen åben overfor, men Lisbeth Rose-Hansen fremførte, at det er vigtigt, at elever og forældre ønsker skolen og dens værdier. Både skolelederen og formanden for Danmarks Private Skoler fremhævede, at der i lige så høj grad kan kigges på støtte til fripladsordningen.

Ønske om videre samarbejde

Afsluttende inviterede Annette Lind til et samarbejde med skolen. Hun ønskede en fortsat dialog om udvikling af skolevæsenet. Der var stor enighed om, fra alle parter, at der ønskes et stærkt skolevæsen med plads til både frie, private skoler og offentlige skoler, så alle børn og unge kan få den bedst mulige skolegang.

Randers Realskole har fokus på praksisfagligheden

Andet stop i besøgsrækken var hos en af foreningens største skoler, Randers Realskole. Her tog skolelederen, Hans Myhrmann, og viceskoleleder, Christian Møller, imod. Der gik ikke længe, førend samtalen drejede sig ind på social ansvarlighed. De to ledere fortalte om nogle af deres mange indsatser: Støtte til udfordrede børn og unge – især med angst, ansættelse af mennesker på kanten af arbejdsmarkedet, to-lærerordninger, grupper for elever i skilsmisseramte familier, den tilknyttede mentale coach, fysioterapeut og diætist – og om skolens fokus på praksisfaglighed.

Innovation og entreprenørskab – vejen frem for praksisfagligheden

Skolen har igangsat et samarbejde med kommunen, den lokale erhvervsskole og virksomhederne i Randers og omegn. Gennem samarbejdet skal eleverne på skolen og børn og unge i byen få øget mulighed for at prøve kræfter med innovation og entreprenørskab, som kan styrke deres praksisfaglighed.

Senest har skolen lavet en konkurrence, hvor eleverne skabte idéer og produkter, der skal gøre en forskel. Det var repræsentanter fra de lokaler virksomheder, som fungerede som dommere i konkurrencen. Eleverne præsenterede bl.a. en drone med en hjertestarter. Eleverne havde egenhændigt kontaktet Falck og Tryg for sparring om idéen.

Ikke uden udfordringer at tage socialt ansvar

Skolelederen, Hans, fortalte også, at skolen nogle gange bliver hindret i at lave sine ønskede sociale tiltag. Han havde bl.a. opsøgt kommunen om et samarbejde, så Randers Realskole kunne tage flygtningebørn ind og give dem skolegang. Det ønskede kommunen ikke ud fra et økonomisk perspektiv. Det lovede Annette Lind at kigge nærmere på, så de private skoler lettere kan blive den aktive ressource for samfundet, som de ønsker at være.

Invitation til dialog

Annette Lind inviterede også Randers Realskole til et videre samarbejde – hun opfordrede bl.a. de to ledere til at komme i foretræde for undervisningsudvalget om deres indsats for at styrke innovation, entreprenørskab og praksisfagligheden i Randers. 

Givtigt politikerbesøg – flere fremover

Foreningen Danmarks Private Skoler ønsker at få politikerne tættere på de private skoler. Besøgene på Viborg Private Realskole og Randers Realskole har været spændende besøg for alle parter. Foreningen sender en stor tak til Annette Lind og de to skoler. Foreningen ser frem mod flere planlagte skolebesøg med politikere i efteråret. Som skoleforening glædes vi ved at give politikere et større indblik i, hvad skolerne gør og står for.

Kontakt

Karsten Suhr
Formand for Danmarks Private Skoler - grundskoler og gymnasier

4028 0027
[email protected]
Søren T. Lodahl
Sekretariatschef

3330 7929
2961 7520
[email protected]
Simone Dalsgaard
Chefkonsulent, kommunikationsansvarlig

3330 7927
6077 1719
[email protected]