Ungdoms- og voksenuddannelser er fra den 3. januar 2022 omfattet af opfordringen til to ugentlige screeningtest, og samtidig vil uddannelserne blive omfattet af selvtestordningen. Det forventes, at selvtestkit kan distribueres til institutionerne fra midt i januar.

På baggrund af ovenstående er retningslinjer for ungdoms- og voksenuddannelser blevet justeret, og der er blevet offentliggjort “spørgsmål/svar” herom.

Børne- og Undervisningsministeriet understreger, at den nye selvtestordning ikke er sammenlignelig med ordningen ’selvtest under supervision’, som eksisterede i foråret. Forskellene er bl.a.:

 • at test i den nye ordning ikke vil være superviseret af uddannet personale.
 • at selve testningen ikke behøver foregå på skolen, men selvtestkit kan udleveres til brug derhjemme.
 • at det er frivilligt, om man vil følge opfordringen til test, da der udelukkende er krav om coronapas og ikke test.
 • at selvtesten ikke er gyldig i coronapasset, så derfor skal personer, som ikke er vaccinerede eller tidligere smittede, i stedet benytte de landsdækkende testcentre.

Institutionerne vil snarest efter nytår få mere information fra Børne- og Undervisningsministeriet om distribution af selvtestkit.

Børne- og Undervisningsministeriet har offentliggjort justerede retningslinjer.

Desuden er der justeret og udarbejdet nye spørgsmål /svar, som findes her.

Foreningen har ved et sektorpartnerskabsmøde med Børne- og Undervisningsministeriet fået oplyst følgende:

Coronapas

Krav om coronapas forlænges indtil videre til den 22. januar 2022.

Mundbind
Der genindføres fra på mandag d. 20. december 2021 krav om, at elever og medarbejdere på ungdomsuddannelser skal bære mundbind på fællesarealer. Der vil ikke være krav om mundbind i selve undervisningen. Ansatte vil dog have ret til at bære visir/mundbind i undervisningen, hvis de ønsker det.

Undervisning i stamklasser

Det anbefales, at undervisningen holdes i stamklasserne, i det omfang det kan lade sig gøre.

Det anbefales ligeledes, at eleverne holder sig klassevist i pauserne.

Sociale arrangementer

Det anbefales, at alle sociale arrangementer aflyses.

Kraftig anbefaling om test

Det anbefales, at elever og medarbejdere lader sig teste to gange ugentligt, uanset om de er vaccinerede.

Orienteringsmøder

Det anbefales, at orienteringsmøder i januar bliver afholdt digitalt.

Ovenstående krav og anbefalinger gælder fra på mandag d. 20. december og vil indtil videre gælde til den 17. januar 2022.

Foreningen forventer, at Børne- og Undervisningsministeriet offentliggør disse krav og anbefalinger på uvm.dk snarest. Dette sker evt. kun som en opdatering på deres spørgsmål/svar her

Følg med på foreningens hjemmeside, hvor der orienteres, hvis der kommer nyt. Foreningen ajourfører løbende COVID-19 | Seneste nyheder og orienteringer

”Nu er timen til ende, og fra skole vi går … ”

Efter et langt og rigt skoleliv på Helsinge Realskole har Alice valgt at gå på pension.

Helsinge Realskole indbyder derfor til afskedsreception d. 28. januar 2022 kl. 14.00 – 17.00.

Læs invitation her


Tilmelding til [email protected] senest d 14. januar 2022.

D. 1. januar 2022 vil gruppelivsaftale 26001 hos Forenede Gruppeliv ændre aftalenummer til 98704-1. Ændringen sker udelukkende af tekniske årsager. Ændringen har derfor ingen betydning for hverken pris eller vilkår for skolen og de ansatte, der er omfattet af aftalen.

Skolen skal sikre, at aftalenummeret ændres i lønsystemet pr. 1. januar 2022 og samtidig sikre, at indbetalingen er på 176,50 kr.

For eventuelle spørgsmål kontakt Nicolas No Richter via [email protected] eller Thomas Sørensen via [email protected]

Skriv direkte til Forenede Gruppeliv via [email protected]. Ved direkte kontakt til Forenede Gruppeliv skal aftalenummer 98704-1 samt skolens cvr.nr. oplyses.

Kontakt

Nicolas No Richter
Chefkonsulent

3330 7931
2720 0779
[email protected]
Thomas Sørensen
Konsulent

3330 7932
2276 6734
[email protected]

Børne- og Undervisningsministeriet har offentliggjort en nyhed, hvor anbefalingerne ifm. genåbningen af grundskolerne i januar fremgår.

Børne- og Undervisningsministeriet skriver bl.a.:

“Når eleverne vender tilbage i skole efter nytår, indføres der en række tiltag, som skal sikre en tryg hverdag. Blandt andet skrues der op for testindsatsen, ligesom det anbefales, at undervisningen ikke foregår på tværs af stamklasser. Test af alle børn og medarbejdere to gange om ugen. Opfordring til vaccination. Og undervisning i stamklasser. Det er nogle af de knapper, der kan skrues på for at sikre, at elever og ansatte trygt kan vende tilbage i skole, selvom der stadig er høj smitte i samfundet.”

Elementer i genåbningen af grundskolerne – alle fra og med den 5. januar 2022 – er:

Vaccination

Det er afgørende for at holde skolerne fysisk åbne, at flest muligt er vaccinerede. Derfor opfordrer myndighederne på det kraftigste alle forældre til at lade deres børn fra 5 år vaccinere. Find information om vaccination af 5-11-årige på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Test

De nuværende anbefalinger om screeningstest og test ved smitte i skoler udvides i forbindelse med genåbningen:

 • Alle elever fra og med 1. klasse og medarbejdere opfordres til at lade sig screeningsteste to gange ugentligt, dvs. også elever og ansatte, der er vaccinerede eller tidligere smittede.
 • Alle medarbejdere i dagtilbud m.v. – herunder også vaccinerede og tidligere smittede – omfattes fra den 5. januar 2022 også af opfordringen til at lade sig screeningsteste to gange ugentligt.
 • Anbefalingen om test ved smitte i skolen udvides, så alle elever – både vaccinerede og ikke-vaccinerede – testes hurtigst muligt og på 4. og 6. dagen, hvis de har været i kontakt med en smittet. Elever kan fortsat være i skole, imens de testes, men ved positivt testsvar bør eleven straks gå i isolation.

Gratis selvtest for alle elever og medarbejdere

Den nuværende testkapacitet på skoler og i dagtilbud m.v. udvides:

 • Mulighed for gratis selvtest til alle elever og medarbejdere i grundskolen samt medarbejdere i dagtilbud m.v. til brug for de ugentlige screeningstests og 0. dagstest.

Organiseringen af undervisningen og andre aktiviteter

Folkeskoler og fri- og privatskoler – eksklusiv efterskoler og frie fagskoler – anbefales at iværksætte en række tiltag:

 • Opfordring til at undervisning foregår i stamklasser.
 • Opfordring til at aktiviteter i SFO og fritidstilbud organiseres, så børnene så vidt muligt er i faste grupper af børn og pædagogisk personale.
 • Opfordring til så vidt muligt at opdele elever klassevist i frikvarterer og pauser.
 • Opfordring til at aflyse større sociale arrangementer på tværs af klasser.
 • Sociale arrangementer med primært socialt formål, såsom klassefester, fødselsdage og fælles morgenmad, bør holdes inden for stamklassen.
 • Opfordring til at holde afstand blandt medarbejdere, forældre m.fl. Afstandsanbefalingen omfatter ikke elever og imellem elever og medarbejdere.
 • Anbefalinger om lokalt at overveje brug af værnemidler for ansatte og forældre, for eksempel ved at forældre/besøgende bør bære mundbind indendørs, at aflevering/afhentning sker udendørs, og at ansatte gives ret til at bære visir.

Derudover anbefales alle grundskoler fortsat at følge Sundhedsstyrelsens generelle smitteforebyggende anbefalinger om hyppig udluftning, god hygiejne og rengøring.

Det bemærkes, at der fortsat gælder særlige anbefalinger for dagtilbud i forbindelse med høj smitte. Ved høj lokal smitte i et sogn eller kommune anbefales det således, at kommunen iværksætter følgende tiltag:

 • Opfordring om skærpet fokus på at efterleve anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens generelle vejledninger om forebyggelse og håndtering af smittespredning af COVID-19.
 • Opfordring om, at dagtilbud indendørs tilrettelægges, så børnene så vidt muligt holder sig inden for egen stue eller tilsvarende gruppeinddeling.
 • Opfordring om, at aflevering og afhentning af børn foregår udendørs, hvis muligt.

Retningslinjer og spørgsmål og svar vil løbende blive opdaterede på Børne- og undervisningsministeriets hjemmeside.

Danmarks Private Skoler afholder ledelseskonference på Helnan Marselis Hotel i Aarhus d. 10.-11. marts 2022. 

”Luk de frie skoler! – Bliver verden så bedre af det?” er konferencens overskrift. De frie skolers eksistensberettigelse vil være det gennemgående tema.

Læs hele programmet her.

Læs mere om konferencen og tilmeld dig her

www.privateskoler/kurser_og_arrangementer

Den 21. og 22. januar afholder Danmarks Private Skoler seminar for medlemsskolernes formænd og næstformænd. Seminaret afholdes på Hotel Storebælt i Nyborg fra fredag eftermiddag til lørdag middag.

Kære bestyrelsesformænd-  og næstformænd

Det er et stykke tid siden vi sidst er mødtes fysisk til vores “Seminar for bestyrelsesformænd- og næstformænd”. Vi har afholdt webinar, som fungerede fint, men savner at mødes fysisk til et døgnseminar hvor vi kan tale og netværke sammen om de udfordringer vi stå overfor i vores virke som bestyrelsesformænd- og næstformænd.

Vi inviterer derfor til seminar og håber I har tid og lyst til at deltage.

Vi glæder os og ser jer den 21. Januar i Nyborg. HUSK tilmeldingsfristen er den 7. januar 2021

På seminaret vil bl.a. temaer som samarbejdet med skolens ledelse, bestyrelsens interne samarbejde, mødeledelse og lønforhandlinger blive behandlet via oplæg og dialog med og blandt deltagerne.

Læs mere om seminaret og tilmeld dig her

www.privateskoler/kurser_og_arrangementer

Elever fra 24 medlemsskoler er finalister til landsmesterskaberne i DM i Fagene.  

Finalisterne til landsmesterskaberne i DM i Fagene – Danmarks største konkurrence i skolens fag for 7., 8. og 9. klasse – er fundet. I år er der i de indledende runder dystet i dansk, matematik, engelsk, fysik/kemi, tysk, biologi og historie i de individuelle konkurrencer. Desuden er der dystet i en tværfaglig holdkonkurrence og en naturfaglig holdkonkurrence. Der er medlemsskoler repræsenteret i finalerne i alle fag og i begge holdkonkurrencer.

Medlemsskoler ser konkurrencens værdi

Foreningen Danmarks Private Skoler er med i konsortiet bag DM i Fagene, der består af centrale aktører på skoleområdet, der ønsker at bidrage til udviklingen af en motiverende, interessant og udfordrende grundskole for alle elever. Foreningen er meget glad for, at så mange medlemsskoler bakker op om konkurrencen og ser dens værdi.

Casebaserede opgaver

Opgaverne i DM i Fagene er casebaserede og er udarbejdet i tæt samarbejde med rigtige virksomheder. Konkurrencen har bl.a. til formål at styrke elevernes evne til at koble skolens fag med virkelighedens arbejdsmarked. Caseopgaverne fra tidligere års DM i Fagene ligger frit tilgængelige her. De kan bruges i den almindelige undervisning og egner sig både til individuelt arbejde og gruppearbejde i 8. og 9. klasse. Opgaverne kan også bruges til at få en fornemmelse af opgavernes omfang og opbygning, inden en elev deltager i DM i Fagene.

Følg live-dækning fra Landsmesterskaberne

DM i Fagene sender LIVE fra Landsmesterskaberne den 1. og 2. februar. Der sendes ligeledes live fra præmieoverrækkelsen den 4. februar. Følg livedækningen på www.dmifagene.dk

Kontakt

Simone Dalsgaard
Chefkonsulent, kommunikationsansvarlig

3330 7927
6077 1719
[email protected]

Send sikker mail til Simone. Klik her.

 • Kommunikation
 • Interessevaretagelse
 • Pressehåndtering
 • Projekter og analyser
 • Tilsyn
 • Skolens undervisning (lovgivning, kvalitet og evaluering)
 • Frihed og folkestyrekravet i skolens virke og undervisning
 • Forældre- og elevsager
 • Prøver og eksamen (grundskole)
 • Overgang til ungdomsuddannelser

Foreningen har bedt skolens øverste leder svare på spørgsmål til en spørgeskemaundersøgelse om skolens arbejde med ”Kodeks – de 7 samfundsløfter”.

Der er desværre relativt mange, der ikke har besvaret spørgeskemaet endnu eller kun har besvaret det delvist.

Det har stor betydning for foreningen, at så mange medlemsskoler som muligt deltager, for at vi for alvor kan bruge undersøgelsen til at skabe viden om det arbejde, I laver på skolerne, og for at vi kan bruge resultaterne, når vi varetager skolernes interesser.

Link til undersøgelsen er genudsendt til skolens øverste leder mandag d. 13. december. Vi håber, at skolens leder vil tage sig tid til at besvare undersøgelsen eller videresende mailen med linket til en anden i skolens ledelse med indsigt til at besvare spørgsmålene. Linket offentliggøres ikke i denne artikel. Hvis skolens øverste leder ikke har modtaget en mail med link til undersøgelsen, bedes skolen skrive til [email protected]

Spørgeskemaundersøgelsen er anonym. Det tager estimeret 9 minutter at svare på spørgeskemaet.

Foreningen holder spørgeskemaundersøgelsen åben til og med den 4. januar 2022.

Kontakt

Simone Dalsgaard
Chefkonsulent, kommunikationsansvarlig

3330 7927
6077 1719
[email protected]

Send sikker mail til Simone. Klik her.

 • Kommunikation
 • Interessevaretagelse
 • Pressehåndtering
 • Projekter og analyser
 • Tilsyn
 • Skolens undervisning (lovgivning, kvalitet og evaluering)
 • Frihed og folkestyrekravet i skolens virke og undervisning
 • Forældre- og elevsager
 • Prøver og eksamen (grundskole)
 • Overgang til ungdomsuddannelser

Børne- og Undervisningsministeriet har offentliggjort de generelle retningslinjer gældende fra d. 15. december 2021 for henholdsvis grundskoler og efterskoler, frie fagskoler og kostafdelinger på fri- og privatskoler.

Find og læs dem her

Foreningens debatindlæg er offentliggjort i Skolemonitor d. 10. december 2021 under overskriften:
“Den første skole i landet har redegjort for skolens bæredygtige udvikling – flere er heldigvis på vej”

Som frie og private skoler er vi en del af civilsamfundet. Det er vores opgave at vægte og udleve værdier og skabe anderledes løsninger på nogle af de forhold, som samfundet har brug for. Vi mener, at en skoles tiltag, som ansvarlig samfundsinstitution, både må være rettet mod individet i skolen, fællesskabet i skolen og fællesskabet, som skolen er en del af; det omkringliggende samfund.

Bæredygtige tiltag

Vi kan som skoler være med til at forme samfundet gennem undervisningen og dannelsen af eleverne. Vi kan samtidig arbejde med andre tiltag til gavn for omverdenen. Vi kan f.eks. have fokus på social, kulturel, økonomisk og miljømæssig bæredygtig udvikling. Vi kan sørge for, at alle aktører i og omkring vores skoler tilegner sig den viden og de færdigheder, som er nødvendige for at fremme bæredygtig udvikling og for at være rustet til at handle i forhold til de udfordringer og muligheder fremtiden byder. Vi kan også prioritere systematiske indsatser for at fremme bæredygtig udvikling. Det gør omkring 70% af de frie og private skoler[1] allerede.

Ikke nok at skabe ”en fortælling” om bæredygtighed

Det er blevet ekstremt vigtigt for virksomheder at kunne redegøre for deres aftryk på samfundet og miljøet. Det er ikke nok at skabe ”en fortælling” om samfundsansvar, herunder om bæredygtighed. Det skal følges op af data og dokumentation. Det gælder også for skoler. Corporate Social Responsibility (CSR) og Corporate Citizenship er begreber, der bruges i forretningsverdenen. I den frie og private skoleverden taler vi om ”levende værdier”.

Som den første skole i Danmark har Herlufsholm Skole og Kostskole offentliggjort en redegørelse over skolens bæredygtige udvikling. Arbejdet med bæredygtighed er en naturlig konsekvens af skolens værdigrundlag; at uddanne unge mennesker til at gå foran og tage ansvar – for både sig selv, hinanden og det fællesskab, som de er en del af. Skolen håber, at den kan være med til at inspirere andre til yderligere bæredygtig omstilling. Herlufsholm har naturligvis unikke muligheder, fordi det ikke blot er en skole, men også en virksomhed med skovbrug, landbrug, køkkendrift, egen energiproduktion osv. Herlufsholm kan med egne tiltag vise, hvordan man kan ændre adfærd eller gennemføre investeringer, som mindsker ressourceforbruget og påvirkningen af omgivelserne.

Det forventes, at skoler bidrager

Andre skoler er på vej med lignende tiltag og er opmærksomme på – med data, regnskaber og dokumentation – at skabe transparens omkring de samfundsansvarlige tiltag. En god idé, for det forventes, at skoler bidrager. Tidens generelle forventning til enkeltpersoner, grupper, organisationer og virksomheder om at tage samfundsansvar og have opmærksomhed på mere end blot kernevirksomheden eller kerneydelsen afspejles i befolkningens forventninger til skolen som organisation. En stor del af den danske befolkning[2]mener, at det er vigtigt, at skoler – offentlige som private – har særlige indsatser og aktiviteter, hvor de bidrager til at løse globale, samfundsmæssige udfordringer, f.eks. ved at iværksætte initiativer, der bidrager til at løse klima- og miljøudfordringerne. 

Som frie og private skoler mener vi, at det først og fremmest er vores ansvar at skabe optimale rammer for at uddanne og danne eleverne. Vores opgave og ansvar, som frie og private skoler, rækker dog ud over det at være udbyder af kvalitetsuddannelse, og udover det man kan betegne som ”skolens indre liv”. Derfor har vi givet 7 samfundsløfter. Vi vil skabe konkrete aktiviteter og indsatser inden for 7 kernetemaer, der ultimativt er til gavn for samfundet. Et af disse temaer er ”Skolen og omverdenen”. Vi vil gerne gøre en positiv forskel for omverdenen, det store fællesskab vi er en del af. Det kan vi bl.a. gøre ved at have aktiviteter eller indsatser, der omhandler fokus på bæredygtig udvikling.


[1] Medlemsundersøgelse. Skolernes samfundsansvarlige indsatser og aktiviteter. Danmarks Private Skoler 2020.

[2] Befolkningsanalyse. Radius CPH og EPINION for Danmarks Private Skoler 2021

Afskedsreception

Grundet de seneste anbefalinger fra regeringen aflyses receptionen d. 16. december 2021.

Efter mere end 23 års ansættelse, hvoraf de sidste 20 år som skoleleder, har Lars Willer valgt at stoppe på Søborg Privatskole & Skovbørnehave.

Receptionen vil blive afholdet, når det igen bliver muligt at mødes.
Det bliver udsendt en ny invitation, når datoen er fastlagt.

Folketingets Epidemiudvalg har i dag drøftet nye restriktioner på baggrund af Epidemikommissionens anbefalinger, der er givet i lyset af et stigende Covid-19-smittetal.

Epidemiudvalget har bl.a. besluttet at hjemsende alle elever i grundskolerne (0. – 10. klasse) fra og med 15. december 2021 og til og med 4. januar 2022. Eleverne skal altså begynde i skole igen onsdag d. 5. januar 2022.

Undervisningen på ungdomsuddannelserne fortsætter med fysisk fremmøde.

Foreningen forventer, at Børne- og Undervisningsministeriet snarest offentliggør nærmere retningslinjer.

Læs mere om de nye restriktioner her: COVID-19 | Seneste nyheder og orienteringer

Børne- og Undervisningsministeriet har udsendt #FPnyt nr. 4 om webinarer, øveprøver II, aflysning af prøve pga. covid-19, prøveresultater, formidling af karakterer og spørgeskema om FPnyt.

Regeringen og  Socialistisk Folkeparti, Radikale, Venstre, Enhedslisten, Alternativet og Kristendemokraterne offentliggjorde d. 7. december deres aftale om Finanslov for 2022. Der er ikke meget nyt for vores skoler ift. det fremsatte finanslovforslag, men blot nogle mindre opmærksomhedspunkter.

Grundskolerne

For finansåret 2022 sker der som udgangspunkt ikke ændringer i de frie grundskolers tilskud. Koblingsprocenten vil fortsat være fastsat til 76%. 

Taksterne til specialundervisning falder med 7% grundet et stadig stigende antal elever hos de frie grundskoler, der har behov for specialundervisning eller pædagogisk støtte.

En opdateret tilskudsberegner kan findes her

Gymnasier

For finansåret 2022 sker der, efter de meldinger vi har fået, heller ikke ændringer i gymnasiernes tilskud i forhold til de allerede udmeldte takster.

I de allerede udmeldte takster er indregnet en besparelse vedrørende Statens Indkøbsprogram (15. år i træk). Der er endvidere varslet en besparelse fra 2023 på beståelsestaxametret til finansiering af det nye elevfordelingsprogram.

En opdateret tilskudsberegner kan findes her

Danmarks Private Skoler – grundskoler og gymnasier har afholdt årsmøde d. 29. – 30. oktober 2021 på Nyborg Strand.

Referatet kan læses her:

Foreningen ønsker med nærværende orientering at informere om de gældende krav og anbefalinger, der vedrører whistleblowerordninger samt redegøre for selve brugen og rækkevidden af begrebet whistleblowerordning, herunder hvordan brugen af begrebet kan føre til misforståelser.

Begrebet whistleblowerordning fremkommer i mange sammenhænge, når der tales om forebyggelse af uønsket eller krænkende adfærd. Således er det også et begreb, der vinder indpas i lovgivningssammenhænge og i den politiske retorik.

Lov om beskyttelse af whistleblowere. Interne whistleblowerordninger (medarbejdersporet)

EU vedtog i 2019 et direktiv, der skal sikre en særlig beskyttelse af whistleblowere, og som stiller krav om, at der skal etableres whistleblowerordninger på en lang række arbejdspladser. Direktivet indebærer bl.a., at alle offentlige og private arbejdspladser med 50 eller flere medarbejdere skal etablere interne whistleblowerordninger. Folketinget har på den baggrund vedtaget en lov om beskyttelse af whistleblowere. Loven giver bl.a. hjemmel til, at whistleblowerens identitet kan holdes fortrolig.

Selve loven træder i kraft den 17. december 2021.

Lovens kapitel 3, der omhandler interne whistleblowerordninger, har virkning for arbejdsgivere i den private sektor med mellem 50 og 249 ansatte fra den 17. december 2023.

Find loven her

Foreningen arbejder i øjeblikket på at skaffe det bedst mulige grundlag for at vejlede medlemsskoler med mere end 50 medarbejdere i forhold til den interne whistleblowerordning. Foreningen anbefaler, indtil et klart grundlag foreligger, at medlemsskolerne kontakter foreningens sekretariat, såfremt der for nuværende ønskes at tage skridt til konkrete tiltag på gymnasiet.


Anbefaling om ordninger for at forebygge uønsket adfærd på uddannelsesinstitutioner (elevsporet)

I juni 2021 modtog gymnasierne en henvendelse fra Børne- og Undervisningsministeriet på baggrund af et regeringsinitiativ. Overskriften var: ”Whistleblowerordning om seksuel chikane på uddannelsesinstitutioner”. Heri kunne man læse, at Regeringen opfordrer ungdoms- og voksenuddannelser til at etablere whistleblowerordninger for eleverne.

Siden henvendelsen fra Børne- og Undervisningsministeriet har foreningen arbejdet på at få en afklaring på betydningen af denne opfordring for gymnasieskolerne. Følgende står foreløbigt klart:

Selv om henvendelsen fra Børne- og Undervisningsministeriet, og den underliggende regeringsopfordring, taler om ”whistleblowerordning” og ”muligheden for anonyme henvendelser”, så er der for nuværende ikke lovgivningsmæssig hjemmel til, at det enkelte gymnasium kan sikre ”anmelderen” fuld anonymitet.

Det er foreningens opfattelse, at muligheden for anonymitet ligger underforstået, når man bruger begrebet ”whistleblowerordning”. Foreningen vil derfor opfordre skolerne til at undgå at benytte begrebet ”whistleblowerordning” i sammenhæng med ordninger, som skolen evt. etablerer med henblik på, at elever kan henvende sig, hvis de har oplevet krænkende adfærd, herunder seksuelle krænkelser.

Dette forhindrer ikke skolerne i at etablere procedurer og processer for at forebygge og tage hånd om ”uønsket krænkende adfærd” som en del af arbejdet med at sikre dannelse, god trivsel og et godt undervisningsmiljø.

Arbejdet med at forebygge og tage hånd om ”uønsket krænkende adfærd” kan indbefatte skolens kultur, skolens processer og skolens strukturer. Skolen kan nå frem til, at det er til gavn for alle at have særlige procedurer for indberetning af uønsket krænkende adfærd, der indebærer en grad af fortrolighed, men det vil være uhensigtsmæssigt at love og signalere ”anonymitet”, da der som nævnt ikke er lovhjemmel hertil.

Foreningen arbejder på at skriftliggøre en række gode råd til skolerne i relation til ovenstående. Kontakt i øvrigt foreningens rådgivere for spørgsmål relateret til undervisningsmiljø.

Det er af flere grunde en god idé at adskille de to spor ”medarbejdersporet” og ”elevsporet” som beskrevet ovenfor:

 • Medarbejdersporet er lovfæstet. Det er noget, skoler med et vist antal ansatte skal følge. Der er hjemmel til anonymitet og anden beskyttelse af den, der anmelder (whistlebloweren).
 • Elevsporet er ”en opfordring”. Der er ikke noget i loven, der tilsiger, at skolen SKAL have en ordning for indberetning af uønsket krænkende adfærd. Til gengæld siger loven, at skolen SKAL sikre et godt og trygt undervisningsmiljø. Der er ikke hjemmel til at sikre anonymitet i en elevordning for indberetning af uønsket krænkende adfærd.

Kontakt

Thomas Sørensen
Konsulent

3330 7932
2276 6734
[email protected]
Simone Dalsgaard
Chefkonsulent, kommunikationsansvarlig

3330 7927
6077 1719
[email protected]
Erik Juul Hansen
Chefkonsulent

3330 7925
5130 4922
[email protected]
Heidi Andersen
Konsulent

3330 7934
2085 4697
[email protected]
Rasmus Bondo Vester
Fuldmægtig

3330 7935
2021 7879
[email protected]