Se artiklen i Politiken Skoleliv her

Danmark er som resten af verden ramt af en frygtelig pandemi. Dette har medført, at store dele af det danske samfund er gået i stå. Regeringen har sammen med alle andre partier i Folketinget været nødsaget til at vedtage særbestemmelser, som man ikke i sin vildeste fantasi havde forestillet sig for bare en måned siden.

Regeringen og de øvrige partier har handlet fornuftigt og beslutsomt. Denne krise skal vi klare i fællesskab – det handler om mennesker – det handler om hele den danske befolkning, det handler om samfundet.

Skolerne prøver at finde balancen

På børne – og ungdomsområdet er institutioner, skoler og ungdomsuddannelser lagt øde.

På de frie og private institutioner, grundskoler og ungdomsuddannelser blev der reageret meget hurtigt på statsministerens opfordringer på pressemødet om aftenen onsdag d. 11. marts. Allerede torsdag og fredag var skolerne affolket, og der blev etableret fjernundervisning, nødpasning og nødberedskab. De, der har behov, kan få deres børn passet og undervist på skolerne – og de særligt udsatte børn og unge bliver der fortsat taget hånd om.

Naturligvis er kvaliteten af tilbuddet til børn og unge ikke på niveau med den daglige undervisning og kontakt mellem lærere og elever. Et faktum, der er anerkendt af Børne- og Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil. Men heller ikke hun betvivler, at alle lærere og medarbejdere bestræber sig på at gøre deres bedste for eleverne, samtidig med at de har stor opmærksomhed på balancen mellem ambitionsniveauet og forældrenes mulighed for medvirken, når de skal passe deres arbejde hjemmefra. Oveni det er der stor opmærksomhed på de svageste elever, som skolerne har en ekstra forpligtelse overfor.

Skolerne gør en fantastisk indsats og skal have anerkendelse for det.

Ingen skal være nødt til at skifte skole

Der er vedtaget flere hjælpepakker med henblik på at spænde et sikkerhedsnet ud under de familier og de virksomheder, der i denne svære tid kan få økonomiske problemer. Det er godt og fornuftigt. Forældrebetalingen er også – ligesom på de offentlige institutioner – fastholdt på de frie og private skoler. Skolerne har stadig udgifter svarende til almindelige forhold. Der kan naturligvis opstå udfordringer for enkelte forældre, der enten er hjemsendt uden løn eller er blevet afskediget. De enkelte skoler vil tage vare på disse familier med fripladser finansieret af driftsmidlerne, men hvis udfordringerne generelt bliver for store, vil en ekstraordinær statslig kompensation være hensigtsmæssig. Ingen børn og unge bør på grundlag af Corona-krisen være nødt til at skifte skole.

Det kan godt være, at mange undersøgelser dokumenterer en manglende tillid til politikere generelt, – Denne krise viser imidlertid, at når der er brug for det, så kan vi alle have tillid til, at der bliver handlet.

Tillid til det midlertidige

De mange love, bekendtgørelser og særbestemmelser, der vedtages i disse dage, bliver problematiseret for at være i strid med grundloven, og der er bekymring for, at denne ekstraordinære situation vil kunne bruges til at gennemføre ordninger, der også efterfølgende begrænser den frihed, vi i Danmark er så stolte af. Det er en teoretisk mulighed. Men det er svært at forestille sig, at nogen tænker på at føre ideologisk værdipolitik på baggrund af denne samfundskrise.

Danmarks Private Skoler har tillid til, at de midlertidige ekstraordinære tiltag, der er nødvendige i den nuværende situation, netop er midlertidige. Foreningen har tillid til, at når hverdagen kommer igen og tingene normaliseres, så er der det samme udgangspunkt for drøftelserne om, hvordan Danmarks skole- og uddannelsestilbud skal se ud som før krisen. Der vil stadig være frie valg til gavn og glæde for børn, unge og familierne – og i sidste instans for det danske samfund.

Den grundlæggende politiske uenighed omkring de forskellige skoleformer i Danmark vil også efter krisen gøre sig gældende. Men lige nu er denne uenighed underordnet og ligegyldig, for nu handler det om, at alle kommer bedst muligt gennem krisen.

Bragt  d. 24,03.2020 i Politiken Skoleliv – skoleliv.dk

Billede1
Se video med elev fra Kolding Realskole, der fortæller om sin hverdag under nedlukningen

Skoler skal gennemføre nødundervisning i videst muligt omfang i denne tid. På Kolding Realskole laves der bl.a. virtuel klasseundervisning, virtuelt gruppearbejde, videobesvarelser, og der er særligt fokus på elever med behov for støtteundervisning.

Selvom skolerne er lukket ned pga. COVID-19-smittefare, skal der gennemføres undervisning. Skolerne har derfor iværksat alternative former for undervisning for eleverne, så de ikke kommer bagud. På Kolding Realskole, der er en fri og privatskole, har de omstillet sig til den nye virkelighed. Skolens leder Dorte Svane Perschardt fortæller:

”Lærerne knokler med virtuel klasseundervisning, opgaver og meget mere. Fjernundervisningen er en svær størrelse, men eleverne kan kontakte lærerne hver dag – og eleverne er faktisk meget på og tager hjemmeundervisningen alvorlig”.

Undervisning tilpasset eleverne

Forventningerne til nødundervisningen af eleverne bør afpasses efter elevernes alder og øvrige forudsætninger. På Kolding Realskole arbejder indskolingen bl.a. med læsning, opdagelser i hjemmet og i udelivet samt digitale platforme.

”Vi forsøger at finde balancen, så eleverne kan arbejde med opgaverne alene. Vi vurderer, at forældrene har nok at se til. Lærerne sender små video-hilsner til eleverne via intranettet, så eleverne stadig oplever, at de har en lærer”, fortæller Dorte Svane Perschardt.

Virtuel klasseundervisning

Eleverne har pligt til at deltage i nødundervisning. Skolerne iværksætter derfor tiltag, der kan hjælpe med at sandsynliggøre, at eleverne deltager i nødundervisningen. På mellemtrinet og i overbygningen på Kolding Realskole inviteres hele klassen til undervisning via en digital platform. Derudover gives der skriftlige opgaver med en tidsramme. Eleverne sender opgaverne til læreren, som derefter giver en evaluering til eleven.

”Lærerne initierer også eleverne til at lave gruppearbejde, når det er muligt. Eleverne arbejder og løser opgaver sammen virtuelt. Opgaverne sendes bl.a. via en video til læreren”, uddyber skolelederen.

Undervisning for elever med behov for ekstra støtte

Det kan være særligt udfordrende for elever, der har behov for ekstra støtte i undervisningen, når denne foregår som fjernundervisning. Skolen har derfor lavet særlige tiltag for denne elevgruppe. Dorte Svane Perschardt forklarer:

”Vi sætter ekstra ind overfor denne elevgruppe med visuel kontakt. Vi planlægger konkret gruppearbejde, hvor vi sætter elever med behov for ekstra støtte sammen med særligt ressourcestærke elever. Derudover bruger vi støttelærerne og trivsels-coachen proaktivt, som sætter virtuelle møder op, hvor de kan vejlede og hjælpe eleverne.”

Det er en anderledes tid for alle. Der er meget, der er svært, og meget man savner, fra den skolehverdag man kender. Men samtidig åbnes der op for nye idéer, nye måder at undervise på og sågar nye måder at være sammen på.

Temadag arbejdsmiljø

Omkring hver tiende lærer har oplevet at blive mobbet, og hver fjerde har været vidne til, at en kollega er blevet mobbet. Det viser tal fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Lærere oplever mobning og anden krænkende adfærd fra kolleger, ledere og andre på og omkring skolen. Det er en udfordring, som både ledelse og du som tillidsvalgt skal forholde sig til.

Overenskomsten og arbejdsmiljøloven stiller krav om, at ledelse og tillidsvalgte skal lave en indsats for at fremme et arbejdsmiljø, hvor medarbejderne ikke udsættes for f.eks. mobning og chikane.

Skoleforeningerne og Frie Skolers Lærerforening udbyder derfor denne fælles temadag for ledere og tillidsvalgte:

 • I får værktøjer til at forebygge krænkende handlinger

 • I lærer at håndtere krænkende affærd, når den opstår

 • I får en plan for udarbejdelse af politikker mod bl.a. mobning  

Programmet veksler mellem vidensformidling, dialog og praktiske øvelser.

Underviser er Eva Gemzøe Mikkelsen, universitetslektor, erhvervspsykolog og ekspert i mobning på arbejdspladsen.

Temadagen er oplagt som efteruddannelsesdag for arbejdsmiljøgruppen.

 

Temadagen udbydes i et samarbejde mellem Frie Skolers Lærerforening og skoleforeningerne.

Temadag d. 23. marts i Vejle 

Kl. 09:30-15:00

Hornstrup Kursuscenter

Tilmeldingsfrist d. 11. marts

Pris: 1300 ,- inkl. forplejning

 

Temadag d. 20. april i Roskilde

Kl. 09:30-15:00

Scandic Hotel Roskilde

Tilmeldingsfrist d. 18. marts

Pris: 1300 ,- inkl. forplejning

 

Tilmelding her

Billede til arbejdsmiljø dag  

B5I1640

 NYHEDER OG ORIENTERINGER:

Ny ferielov – Husk at varsle ferie i sommeren

Varsling af ferie i 2020.


Skabelon til udarbejdelse af varslingsbrev


Særlig feriegodtgørelse i indefrysningsperioden


Refusion for feriepenge (fleksjobbere) – ver. 1


Indefrysning


Arbejdstid for lærerne i overgangsperioden

Se alt om ferieregler her

I den nye overenskomst for lærerne er der bl.a. en ny placering af den overenskomstbestemte ferie.

Den nye organisationsaftale for lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler for overenskomstperioden 2018-2021 medfører en ændring af, hvordan ferien placeres for skolens lærer.

Der vil i den nye organisationsaftale igen være tale om en tilbagefaldsregel for feriens placering. Det betyder, at reglerne for feriens placering efter den nye aftale vil være gældende, medmindre andet varsles fra skolen.

I den nye aftale vil ferien være placeret med:

 • 5 dage i skolernes efterårsferie
 • de sidste 18 hverdage i juli
 • de 2 første hverdage i august

Da aftalen først har effekt fra 1. august 2020, vil det for skoleåret 2020/2021 betyde, at ferien placeres med 5 dage i efterårsferien og de sidste 18 hverdage i juli.

Således bliver skoleåret 2020/2021 endnu et overgangsår, hvor der vil være et lavere antal feriedage til rådighed end normalt – nærmere bestemt 23 dage. Fra skoleåret 2021/22 vil der igen være 25 feriedage i skoleåret.

Såfremt ferieplanlægningen ikke er i tråd med skolens behov, kan skolen vælge at varsle feriens placering anderledes. Det har dog den betydning, at ferie på forskud kun kan foretages som en individuel aftale mellem skolen og den enkelte medarbejder. I sådanne tilfælde bør skolen være ekstra opmærksom på medarbejdernes optjente ferie og den ønskede placering af ferien fra skolen.

Arbejdstiden for skoleåret 2020/2021

Det har hidtil været antaget, at der ville være 20 dages ferie i skoleåret 2020/2021 grundet feriens placering efter den gamle aftale. Med den nye aftale og muligheden for 23 feriedage vil årsnormen blive:

ÅRSNORM SKOLEÅRET 2020/2021

Løntimer (7,4 x 260 dage)

   1.924,00 timer

Minus ferie (23 x 7,4 time)

170,20 timer

Minus søgnehelligdage (8 dage x 7,4 time)

59,20 timer

Nettoårsnorm

1694,60 timer

Såfremt skolerne anvender den overenskomstplacerede ferie, vil ovenstående årsnorm gøre sig gældende.

Varslingsreglerne

Med henblik på den nye ferieplacering følger også nogle varslingsregler og forudsætninger. Der vil gælde følgende ift. varslingen:

Stk. 1. Hvis ikke skolen inden udgangen af august måned træffer anden bestemmelse, anses ferien for afholdt de 5 hverdage i den uge, hvor skolens elever holder efterårsferie.

Stk. 2. Hvis ikke skolen inden udgangen af marts måned træffer anden bestemmelse, anses ferien for afholdt med de sidste 18 hverdage i juli måned samt de 2 første hverdage i august måned.

Idet der er tale om en kollektiv aftale om ferie på forskud, er det en forudsætning, at skolen holder virksomhedslukket for undervisning i ferieperioden. Pædagoger i SFO og ansatte i administrationen må dog gerne være på arbejde i lærernes ferieperiode.

Øvrige aftaler om ferie på forskud kan alene ske som en aftale mellem skolen og den enkelte medarbejder.

For yderligere rådgivning ifm. den nye ferieplacering kontakt foreningens sekretariat:

Erik Juul Hansen
Chefkonsulent

3330 7925
5130 4922
[email protected]

Send sikker mail til Erik. Klik her.

Særlige arbejdsområder:

 • Arbejdsmiljø
 • Barselsregler
 • Ferieregler
 • Børnehave, vuggestue og SFO
 • Love og bekendtgørelser (gymnasiale uddannelser)
 • Ansættelsesvilkår (Undervisere gymnasiale uddannelser)
 • Ansættelsesvilkår (Rektorer og ledere gymnasiale uddannelser)
 • Overgang til ungdomsuddannelser
 • Prøver og eksamen (gymnasiale uddannelser)
 • Forsikringer (gymnasiale uddannelser)
 • Tjenstlige sager (gymnasiale uddannelser)
 • Økonomi (gymnasiale uddannelser)
Rasmus Bondo Vester
Fuldmægtig

3330 7935
2021 7879
[email protected]

Send sikker mail til Rasmus. Klik her.

Særlige arbejdsområder:

 • Forældre- og elevsager
 • Elever med særlige behov
 • Ansættelsesvilkår (Pædagoger / SFO)
 • Ansættelsesvilkår (Administrativt personale)
 • Ansættelsesvilkår (Teknisk personale)
 • Ferieregler
 • Barselsregler
 • Børnehave, vuggestue og SFO
 • Arbejdsmiljø
 • Datahåndtering
Heidi Andersen
Konsulent

3330 7934
2085 4697
[email protected]

Send sikker mail til Heidi. Klik her

Særlige arbejdsområder:

 • Forældre- og elevsager
 • Overenskomstvaretagelse
 • Ferieregler
 • Ansættelsesvilkår (Pædagoger / SFO)
 • Ansættelsesvilkår (Administrativt personale)
 • Ansættelsesvilkår (Teknisk personale)
 • Ansættelsesvilkår (Lærere og børnehaveklasselærere grundskoler)
 • Ansættelsesbreve

 

Dette er en påmindelse til skolerne om, at ferien for alt skolens grundskolepersonale samt gymnasielærerne i sommeren 2020 formelt skal varsles inden udgangen af marts måned. Det anbefales dog at varsle ferien, så snart planlægningen er på plads.

På baggrund af den forkortede ferieoptjeningsperiode fra den 1. januar 2019 til 31. august 2019 vil antallet af optjente feriedage til afholdelse i sommeren 2020 være færre end normalt. Der vil således alene være 16,64 feriedage til rådighed til afholdelse. For de medarbejdere, som normalt afholder mere end 16 feriedage, i løbet af sommeren, betyder det, at ferien ikke kan placeres som hidtil. Skolerne er derfor nødsaget til, overfor disse medarbejdere, skriftligt, at varsle anden placering af feriedagene i sommeren 2020. Som hjælp hertil kan skolerne benytte nedenstående skabelon til udarbejdelse af et varslingsbrev.

Ferien i sommeren 2020 skal formelt varsles inden udgangen af marts måned, men det anbefales at varsle ferien, så snart planlægningen er på plads.

Særligt om gymnasielærerne

For gymnasielærerne er det nødvendigt at varsle anden placering af feriedagene i sommeren 2020. Dette skyldes, at overenskomsten på gymnasieområdet indeholder en ferievarsling, der ikke er mulig at benytte, idet varslingen i overenskomsten lyder på 25 feriedage, men der ikke er 25 feriedage til afholdelse i sommeren 2020. Derfor skal skolen konkret varsle anden placering ferie overfor gymnasielærerne. Dette skal ske seneste 3 måneder før feriens afholdelse, dvs. med udgangen af marts 2020. Vi anbefaler dog at varsle ferien snarest muligt.    

Hvilke medarbejdere skal have et varslingsbrev?

Der er for ledere, lærere og børnehaveklasseledere i grundskolerne ikke overenskomstvarslet ferie i sommeren 2020, hvorfor skolen konkret skal varsle ferie. Det er derfor vigtigt, at alt skolens grundskolepersonale varsles ferie ved brug af nedenstående varslingsskabelon. Dette skal ske seneste 3 måneder før feriens afholdelse, dvs. med udgangen af marts 2020. Vi anbefaler dog at varsle ferien snarest muligt.

Pædagoger, der også er ansat som lærer eller som støttepædagog i skoledelen (dobbeltansættelse), vil også skulle ferievarsles på samme vis som ovenstående. Da det ikke er muligt at afholde ferie fra sin læreransættelse og samtidig være på arbejde i sin pædagogansættelse, skal ferien fra begge ansættelser holdes i samme tidsrum.

Medarbejdere, der ikke varetager undervisningsopgaver, f.eks. administrative medarbejdere eller pædagoger ansat i SFO’en eller i børnehaven/vuggestuen, som normalt også afholder mere end 16 feriedage i løbet af sommeren (dvs. fra den 1. maj til 30. september), skal tilsvarende have en varsling om ændret placering af ferien. Det anbefales, at varslingen til disse medarbejdere gives samtidig med varslingen til lærerne, så skolen ikke skal gøre det af flere omgange. Det sikrer den bedste overlevering og mindsker forvirring omkring hvem, der er omfattet af varslingen.   

Vejledning til brug af skabelonen

Til brug for varsling af ferie har vi udarbejdet nedenstående skabelon til et varslingsbrev, som skal tilpasses med skolens navn, medarbejderens navn osv. Det anbefales, at skolen ikke ændrer i varslingsbrevene. Hvis varslingsbrevene ikke passer med det, der er aftalt på skolen, anbefales kontakt til foreningens sekretariat for yderligere vejledning. 

Vær opmærksom på, at udgangspunktet i varslingsbrevet er, at der afholdes 16,64 feriedage, som suppleres op til 17 dage ved brug af medarbejderens anden frihed eller opsparede timer. Der holdes således fri i alle 17 dage.

Læs mere om ferieregler her

For skabelon til udarbejdelse af varslingsbrev klik her 

For rådgivning i forbindelse med den nye ferielov kontakt foreningens sekretariat:

Rasmus Bondo Vester
Fuldmægtig

3330 7935
2021 7879
[email protected]
Heidi Andersen
Konsulent

3330 7934
2085 4697
[email protected]
Erik Juul Hansen
Chefkonsulent

3330 7925
5130 4922
[email protected]