Billede1
Se video med elev fra Kolding Realskole, der fortæller om sin hverdag under nedlukningen

Skoler skal gennemføre nødundervisning i videst muligt omfang i denne tid. På Kolding Realskole laves der bl.a. virtuel klasseundervisning, virtuelt gruppearbejde, videobesvarelser, og der er særligt fokus på elever med behov for støtteundervisning.

Selvom skolerne er lukket ned pga. COVID-19-smittefare, skal der gennemføres undervisning. Skolerne har derfor iværksat alternative former for undervisning for eleverne, så de ikke kommer bagud. På Kolding Realskole, der er en fri og privatskole, har de omstillet sig til den nye virkelighed. Skolens leder Dorte Svane Perschardt fortæller:

”Lærerne knokler med virtuel klasseundervisning, opgaver og meget mere. Fjernundervisningen er en svær størrelse, men eleverne kan kontakte lærerne hver dag – og eleverne er faktisk meget på og tager hjemmeundervisningen alvorlig”.

Undervisning tilpasset eleverne

Forventningerne til nødundervisningen af eleverne bør afpasses efter elevernes alder og øvrige forudsætninger. På Kolding Realskole arbejder indskolingen bl.a. med læsning, opdagelser i hjemmet og i udelivet samt digitale platforme.

”Vi forsøger at finde balancen, så eleverne kan arbejde med opgaverne alene. Vi vurderer, at forældrene har nok at se til. Lærerne sender små video-hilsner til eleverne via intranettet, så eleverne stadig oplever, at de har en lærer”, fortæller Dorte Svane Perschardt.

Virtuel klasseundervisning

Eleverne har pligt til at deltage i nødundervisning. Skolerne iværksætter derfor tiltag, der kan hjælpe med at sandsynliggøre, at eleverne deltager i nødundervisningen. På mellemtrinet og i overbygningen på Kolding Realskole inviteres hele klassen til undervisning via en digital platform. Derudover gives der skriftlige opgaver med en tidsramme. Eleverne sender opgaverne til læreren, som derefter giver en evaluering til eleven.

”Lærerne initierer også eleverne til at lave gruppearbejde, når det er muligt. Eleverne arbejder og løser opgaver sammen virtuelt. Opgaverne sendes bl.a. via en video til læreren”, uddyber skolelederen.

Undervisning for elever med behov for ekstra støtte

Det kan være særligt udfordrende for elever, der har behov for ekstra støtte i undervisningen, når denne foregår som fjernundervisning. Skolen har derfor lavet særlige tiltag for denne elevgruppe. Dorte Svane Perschardt forklarer:

”Vi sætter ekstra ind overfor denne elevgruppe med visuel kontakt. Vi planlægger konkret gruppearbejde, hvor vi sætter elever med behov for ekstra støtte sammen med særligt ressourcestærke elever. Derudover bruger vi støttelærerne og trivsels-coachen proaktivt, som sætter virtuelle møder op, hvor de kan vejlede og hjælpe eleverne.”

Det er en anderledes tid for alle. Der er meget, der er svært, og meget man savner, fra den skolehverdag man kender. Men samtidig åbnes der op for nye idéer, nye måder at undervise på og sågar nye måder at være sammen på.