Danmarks Private Skoler har, sammen med de øvrige skoleforeninger, Frie Skolers Ledere samt FSL, afgivet et fælles høringssvar samt bilag til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK), med en klar afvisning af det, som foreningerne opfatter som styrelsens ønske om at stramme og indskrænke de frihedsrettigheder, som de frie grundskoler bygger på. Reaktionen fra skoleforeningerne kommer på baggrund af STUK’s forslag til en revideret vejledning vedr. frie grundskolers opfyldelse af ”stå mål med-kravet”.

Med STUK’s forslag til vejledning er der lagt op til en lang række indskrænkende fortolkninger og praksis ift. styrelsens tilsynsindsats. Det er foreningernes klare opfattelse, at styrelsen med forslaget til vejledning bevæger sig væk fra det lovgrundlag, der danner fundamentet for de frie grundskolers rettigheder, som bl.a. er fastlagt i Grundlovens §76.

Med høringssvaret, som der henvist til i denne nyhed, er det foreningernes håb, at STUK tilbagetrækker den foreslåede vejledning med henblik på at udarbejde en vejledning, der favner de frie skolers lovmæssige frihedsrettigheder. Foreningen følger naturligvis processen nøje og vil, sammen med de øvrige foreninger, reagere i forhold til udfaldet.

Høringssvar | Foreningen afgiver mange høringssvar. Høringssvar hvori foreningen giver særlige bemærkninger offentliggøres altid på foreningens hjemmeside. Find høringssvarene her

Stå mål med-kravet finder vi i grundlovens §76, 2. pkt. samt i Lov om friskoler og private grundskoler §1, stk. 2:

Grundlovens §76:

“Alle børn i den undervisningspligtige alder har ret til fri undervisning i folkeskolen. Forældre eller værger, der selv sørger for, at børnene får en undervisning, der kan stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, er ikke pligtige at lade børnene undervise i folkeskolen.”

Lov om friskoler og private grundskoler §1, stk. 2:

“Frie grundskoler giver undervisning inden for børnehaveklasse og 1.-9. klassetrin, som står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.”

SDU – Syddansk Universitet, afholder en række webinarer i foråret 2022.

Der er webinarer om

 • ”Skolehverdagen efter corona”. D. 2 februar 2022
 • ”Undervisning i klimakrisens tid”. D. 9. februar 2022
 • Undervisning i klimakrisens tid: Muligheder, udfordringer og dilemmaer. D. 23. februar 2022
 • ”Inspiration til undervisningen i historie, samfundsfag og kristendom/religion”. D. 31. maj 2022


Det er gratis at deltage. Det fulde program og tilmelding findes her:

https://www.sdu.dk/da/forskning/center_for_grundskoleforskning/arrangementer/webinarer

Kriseberedskab | For nylig kunne vi i medierne læse om en anholdelse af en ung mand i Nordjylland, der angiveligt forberedte et eller flere ”skoleskyderier”. Dette giver anledning til, at skolerne (igen) forholder sig til kriseberedskabsplaner.

Det er altid en svær balancegang på den enkelte skole, hvordan og i hvilket omfang skolen skal udarbejde beredskabsplaner, og herunder særligt i hvilket omfang elever skal inddrages.

Læs mere om kriseberedskab og hent Børne- og Undervisningsministeriet vejledning her:

Sikkerhed og kriseberedskab -råd og vejledning til skoler og uddannelsesinstitutioner
Forside af vejledning om Sikkerhed og kriseberedskab

Restriktioner ophæves på børne- og undervisningsområdet – en række anbefalinger gælder fortsat.

Det er blevet besluttet, at de retlige restriktioner på Børne- og Undervisningsministeriets område ophæves efter den 31. januar. Dette sker som følge af, at Covid-19 ikke længere skal kategoriseres som en samfundskritisk sygdom. Der vil fortsat gælde en række smitteforebyggende anbefalinger.

På denne baggrund har Børne- og Undervisningsministeriet justeret retningslinjerne. Læs de justerede retningslinjer, gældende fra den 1. februar her

Læs mere om, hvilke restriktioner og anbefalinger, der ophører, og hvilke anbefalinger, der fortsat gælder i denne nyhed på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside.

Børne- og Undervisningsministeriet oplyser, at de er i gang med at opdatere og offentliggøre eksisterende og nye spørgsmål/svar. Find dem her

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har offentliggjort en vejledning om lokal fleksibilitet ved folkeskolens mundtlige prøver i 8. og 9. klasse i prøveterminen maj-juni 2022.

Vejledningen uddyber reglerne om udeladelse af prøvespørgsmål ved folkeskolens mundtlige prøver i 8. og 9. klasse jf. § 2 i bekendtgørelse nr. 2030 af 10. november 2021 om visse regler for folkeskolens prøver og prøver på de gymnasiale uddannelser og i gymnasiale fag i eux-forløb i sommeren 2022 (retsinformation.dk).

Download vejledningen her:


Børne- og Undervisningsministeriet har offentliggjort nye versioner af retningslinjerne for bl.a. dagtilbud, grundskoler, kostafdelinger på fri- og privatskoler og ungdomsuddannelser. Retningslinjerne er justeret som følge af de nye anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen til nære og øvrige kontakter til personer med covid-19. Find de nyeste retningslinjer her

Børne- og Undervisningsministeriet har desuden opdateret deres spørgsmål/svar. Find dem her

Sundhedsstyrelsen har opdateret anbefalinger for selvisolation og anbefalinger ift. kontakter til personer med covid-19.

Diverse retningslinjer opdateres i øjeblikket på baggrund af Sundhedsstyrelsens nye anbefalinger om selvisolation og nære kontakter. Dette gælder også Børne- og Undervisningsministeriets retningslinjer og spørgsmål/svar.

Foreløbigt kan man orientere sig i Sundhedsstyrelsens materialer:

Læs Sundhedsstyrelsens Anbefalinger til kontakter til personer med covid-19 pr. 24. januar 2022

Læs mere om de nye anbefalinger på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Danmarks Private Skoler udbyder en bestyrelsesuddannelse, der stiller skarpt på dine bestyrelseskompetencer målrettet bestyrelsesarbejdet i private skolers bestyrelse.
Foreningen samarbejder med Kim Tange og Erhvervsakademi Dania om afholdelsen.

At være bestyrelsesmedlem er et særdeles vigtigt hverv med et meget stort ansvar. Det gælder også på frie- og private skoler, hvor lovgivning og skolernes kompleksitet stiller særlige forventninger til bestyrelsesmedlemmets engagement og indsigt.

Bestyrelsens opgaver og ansvar er øget de senere år, og derfor er det vigtigt at bestyrelsesarbejdet udvikles professionelt og med solid forståelse for de frie- og private skolers tradition og virke.

Uddannelsen er baseret på faget ”Grundlæggende bestyrelsesansvar – 5 ECTS”, som er et valgfag fra Akademiuddannelsen i Ledelse.

Målgruppe: Uddannelsen er for dig, der gerne vil forbedre og udvikle dig i bestyrelsesarbejdet.
Du er allerede bestyrelsesmedlem i bestyrelsen for en privatskole eller på vej til at blive det, eller du er skoleleder med et ønske om større indsigt i vigtigheden af en effektiv bestyrelse.

Pris: 3500 kr.

Uddannelsesforløbet starter d. 15. marts 2022 og afsluttes med aflevering af en to-siders miniprojekt-case d. 23. maj 2022. Dertil kommer en online-eksamen d. 31. maj 2022.

Læs mere om uddannelsen og programmet – Klik her

Tilmelding via foreningens hjemmeside eller via dette link https://www.conferencemanager.dk/bestyrelsesuddannelse

Tilmeldingsfrist er d. 10. februar 2022.
Tilmelding er bindende.

Børne- og Undervisningsministeriet har udsendt FPnyt nr. 5 om tilmeldingstal, indberetning af prøvekarakterer, undervisning i de praktisk/musiske fag, prøveudtræk, manglende censorer.

Der er offentliggjort nye retningslinjer for henholdsvis grundskoler samt efterskoler, frie fagskoler og kostafdelinger på fri- og privatskoler.

Ændringerne omhandler primært:

 • Nye regler om personales ret til at bære mundbind, der træder i kraft den 16. januar 2021
 • Nyt afsnit om muligheder for at håndtere højt fravær blandt ansatte som følge af COVID-19
 • Tilpasning ift. at Sundhedsstyrelsen har opdateret deres ‘Vejledning for håndtering af smitte hos børn i grundskoler og i dagtilbud mv.’ ift. de nye anbefalinger om nære og øvrige kontakter
 • Generel tilpasning af retningslinjerne ift. den udmelding Styrelsen for Patientsikkerhed er kommet med om påbud om lukning af skoler

De nye retningslinjer, der træder i kraft den 16. januar 2022, kan som vanligt findes på ministeriets hjemmeside. En række spørgsmål/svar på hjemmesiden er desuden blevet opdateret som følge af de nye regler og anbefalinger.

Foreningens medlemsskoler har vedtaget et fælles kodeks for samfundsansvar:

Kodeks – de 7 samfundsløfter

Foreningen har løbende kommunikationsindsatser, der sætter fokus på forståelsen af kodeks og på skolernes samfundsansvarlige indsatser og aktiviteter.

Foreningen har bl.a. offentliggjort denne artikelserie, hvor hvert af de 7 samfundsløfter udfoldes med konkrete eksempler fra medlemsskolerne.

På denne side kan man finde links til alle artiklerne i serien med udfoldelse af samfundsløfterne.

Der er kommet en ny løntabel gældende for perioden 1. januar til 22. marts 2022. I den forbindelse er der sket ændringer i forhold til nye satser på time- og dagpenge, transportgodtgørelse, dagpenge samt g-dage. Find den nye løntabel her

Kontakt

Thomas Sørensen
Konsulent

3330 7932
2276 6734
[email protected]

Send sikker mail til Thomas. Klik her.

Særlige arbejdsområder:

 • Tjenstlige sager
 • Ansættelsesvilkår (Ledere grundskole)
 • Ansættelsesvilkår (Lærere og børnehaveklasselærere grundskoler)
 • Ansættelsesvilkår (Pædagoger / SFO)
 • Ansættelsesvilkår (Administrativt personale)
 • Ansættelsesvilkår (Teknisk personale)
 • Datahåndtering
 • Vedtægter
 • Tilsyn
 • Skolens undervisning (lovgivning, kvalitet og evaluering)
 • Frihed og folkestyrekravet i skolens virke og undervisning
 • Prøver og eksamen (grundskole)
 • Overgang til ungdomsuddannelser
 • Forsikringer
Nicolas No Richter
Chefkonsulent

3330 7931
2720 0779
[email protected]

Send sikker mail til Nicolas. Klik her.

Særlige områder:

 • Overenskomstvaretagelse
 • Tjenstlige sager
 • Økonomi
 • Ansættelsesvilkår (Ledere grundskole)
 • Ansættelsesvilkår (Pædagoger / SFO)
 • Ansættelsesvilkår (Administrativt personale)
 • Ansættelsesvilkår (Teknisk personale)
 • Ansættelsesvilkår (Lærere og børnehaveklasselærere grundskoler)
 • Ansættelsesvilkår (Undervisere gymnasiale uddannelser)
 • Ansættelsesvilkår (Rektorer og ledere gymnasiale uddannelser)
 • Virksomhedsoverdragelse
 • Bygninger
 • Datahåndtering
 • Forsikringer
 • Vedtægter

Webinar om arbejdstidsaftale for lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler og private gymnasiers grundskoleafdelinger.

Danmarks Private Skoler inviterer medlemsskolerne til webinar om arbejdstidsaftalen for lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler og private gymnasiers grundskoleafdelinger.

Der har tidligere været afholdt dialogmøder, hvor reglerne for planlægning af og samarbejde om arbejdstiden var i fokus. Ved webinarerne vil der i stedet være fokus på arbejdstidsaftalens regler om blandt andet opgørelse af arbejdstiden, ulempegodtgørelse, lejrskoler, seniorordninger og ændringer i løbet af en normperiode.

Webinarerne afholdes:

D. 11. januar 2022 kl. 9.00 til 10.45. FULDBOOKET

D. 12. januar 2022 kl. 14.00 til 15.30. FULDBOOKET

D 18. januar 2022 kl. 14.00 til 15.30. Tilmeld dig her

Det praktiske:

Webinaret er relevant for ansatte i skolernes ledelser samt administrative medarbejdere, som arbejder med arbejdstid og løn for lærere og børnehaveklasseledere.

Webinaret bliver holdt via Teams. Link til webinaret vil blive sendt ud dagen før webinarets afvikling.

Der er et begrænset antal pladser, og vi opfordrer derfor til, at skoler med flere deltagere melder sig til som skole og sidder sammen.

Bemærk, at der ved webinaret d. 11. januar vil være fokus på regler for døgnarbejdere i den sidste del af webinaret. Dette webinar er derfor særligt egnet for kostskoler.

Det er gratis at deltage.

www.privateskoler/kurser_og_arrangementer

Der er offentliggjort et FAQ på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside om anbefalingen om undervisning på tværs af stamklasser af grundskoleområdet. FAQ’en kan som vanligt findes på ministeriets hjemmeside. Der er også offentliggjort en vejledning om muligheder for tilrettelæggelse af undervisning i valgfag i grundskolen i forbindelse med anbefaling om undervisning i stamklasser. Vejledningen kan tilgås under FAQ Grundskolen samt under Retningslinjer og vejledninger på ministeriets hjemmeside.

Der er blevet offentliggjort et FAQ på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside om tilskud til rengøring i 1. kvartal 2022. Se under kategorien ’rengøring’:

Der udbetales et ekstraordinært tilskud på 45,8 millioner kroner i 1. kvartal 2022 til selvejende og private uddannelsesinstitutioner på Børne- og Undervisningsministeriets område, som ikke er kommunalt finansierede (gymnasier (inklusiv private gymnasier og kostafdelinger), erhvervsskoler (inklusiv andre institutioner og virksomheder godkendt til at udbyde erhvervsuddannelser samt kostafdelinger), voksenuddannelsescentre (VUC), TAMU, FGU-institutioner, fri- og privatskoler, efterskoler og frie fagskoler). 

Midlerne tildeles efter samme vilkår, som gjorde sig gældende for de rengøringstilskud, som uddannelsesinstitutionerne modtog i 2020 og 2021. 

Midlerne skal dække institutionernes øgede udgifter til rengøring som følge af sundhedsmyndighedernes anbefalinger, og eventuelt uforbrugte midler skal tilbagebetales inden årets udgang.

Børne- og Undervisningsministeriet har offentliggjort nye versioner af retningslinjerne for grundskoler samt efterskoler, frie fagskoler og kostafdelinger på fri- og privatskoler.

Justeringen er af mindre karakter og er alene en præcisering af, at der ikke gælder anbefaling om selvisolation for ’øvrige kontakter’ ifm. smitteudbrud – f.eks. elever i klassen. Som tidligere udmeldt gælder der således alene en anbefaling om selvisolation for ’nære kontakter’, som f.eks. kan være ved hustandssmitte eller smitte blandt værelseskammerater på efterskoler, frie fagskoler eller kostafdelinger.

I kan som altid finde de seneste versioner af retningslinjerne her på uvm.dk.