Kostskoler for socialt udsatte børn udfører en vigtig samfundsmæssig opgave, og de leverer gode resultater. Det er derfor dybt bekymrende, hvis én konkret sag får negativ betydning for alle kostskoler og deres elever, skriver Karsten Suhr, formand for privatskolerne.

De politiske bølger går højt på baggrund af sagen om kostskolen Havregården.

Senest ved et samråd med børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S). Det er forståeligt nok, at der reageres, når sårbare børn og unge svigtes.

Sagen om Havregården handler primært om omfattende ledelsessvigt på skolen. Det skal der selvfølgelig drages en lære af, men det er værd at minde om, at der på de øvrige kostskoler med udsatte og anbragte børn og unge rundt omkring i landet, ydes en kæmpestor og frugtbar indsats i både det faglige og sociale arbejde.

Elevgruppen på kostskolerne har udviklet sig over de seneste år til også at rumme mere sårbare og udadreagerende børn og unge. De kommer til kostskolerne med voldsomme historier i bagagen. Eleverne kommer ofte fra udsatte hjem og har forliste skoleforløb bag sig.

Det kræver en stor pædagogisk indsats fra skolerne og stiller krav til personale og ledelse. Kostskolerne har kompetencer og underliggende værdier, der bevirker, at de gør en forskel for denne elevgruppe. Kostskolerne lægger bl.a. vægt på, at de netop er ’skoler’.

Det betyder, at det centrale for elevernes ophold er den daglige skolegang og målet om en afsluttende afgangseksamen. Kostskolerne er ikke private opholdssteder. Der er tale om selvejende skoler, hvor eleverne også bor og har et fritidsliv.

Kosteskolebørn klarer sig markant bedre senere i livet

VIVE – det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd – offentliggjorde i 2019 en undersøgelse. Heri dokumenteredes effekterne af elevernes ophold og skolegang på netop disse kostskoler. Resultaterne er positive:

Unge, der har gennemført et kostskoleophold, har en signifikant større chance for at være i gang med et efterfølgende uddannelsesforløb tre til fem år efter et afsluttet kostskoleophold, når der sammenlignes med tilsvarende udsatte børn og unge, der har været anbragt på institution eller opholdssted.

Ved at undersøge, hvor tidligere anbragte børn og unge er, når de når 25-årsalderen, dokumenterer VIVE, at der er markant større chance for, at kostskoleelever har gennemført en uddannelse (ungdoms, erhvervs- og videregående uddannelse) end øvrige sammenlignelige grupper.

På trods af den triste sag på Havregården er der faktisk tale om en skoleform, der i allerhøjeste grad løfter de sårbare elever videre til et liv, hvor de opnår uddannelse og selvforsørgelse. Skolerne har afgørende indflydelse på elevernes liv og videre færd. Det er ikke blot en gevinst for samfundet, men også for det enkelte menneske.

Tilsyn skal tale sammen

Man kan diskutere tilsynet i forbindelse med den konkrete Havregården-sag. Generelt må det konstateres, at der er et væsentligt beskrevet og reguleret offentligt tilsyn med kostskolerne. Det foregår fra flere myndigheder. En større koordinering mellem de forskellige tilsyn kan eventuelt være formålstjenligt.

Kostskolerne selv stiller meget gerne op til en dialog om, hvad de er for nogle skoler, hvilken praksis de har, og hvilke tiltag der gør, at de lykkes med at bryde et negativt mønster hos mange socialt udsatte børn og unge. Kostskolerne har også deres bud på, hvordan tilsynet kan forbedres, og hvordan uhensigtsmæssige snitflader og usikker ansvarsfordeling kan undgås.

At lytte til kostskolerne, inden der tages politiske beslutninger, der kan have utilsigtede konsekvenser, er både i skolernes, elevernes og samfundets interesse.

Debatindlæg bragt d. 30. november i Politiken Skolemonitor (skoleliv.dk)

Kontakt

Karsten Suhr
Formand for Danmarks Private Skoler - grundskoler og gymnasier

4028 0027
[email protected]
Søren T. Lodahl
Sekretariatschef

3330 7929
2961 7520
[email protected]
Simone Dalsgaard
Chefkonsulent, kommunikationsansvarlig

3330 7927
6077 1719
[email protected]

Børne- og Undervisningsministeriet igangsatte i 2018 et treårigt forsøgsprogram med teknologiforståelse som ny faglighed i folkeskolen. Programmet skal kvalificere en politisk beslutning om, hvorvidt og hvordan teknologiforståelse skal indgå i folkeskolen. Forsøgsprogrammet afsluttes efter skoleåret 2020/21. Slutevalueringen forventes offentliggjort i efteråret 2021.  Læs mere om forsøget**

Frie skoler kan også deltage i praktikernetværket

Børne- og Undervisningsministeriet orienterer:

Mange skoler, der ikke deltager i forsøget, har vist interesse for at lære mere om at arbejde med teknologiforståelsesfagligheden. Til jeres orientering er CFU (Center for undervisningsmidler) ved alle seks professionshøjskoler gået sammen om en landsdækkende indsats for at støtte og løfte skoler, der ønsker at arbejde med teknologiforståelse. Projektet er en videreførelse og udvidelse af det praktikernetværk, som STIL startede i 2019, og støttes af Villum Fonden. Praktikernetværket er et netværk for kommuner, skoleledere, pædagogisk personale og professionshøjskoler, der skal skabe grobund for videndeling og netværk omkring teknologiforståelse.

Læs mere om praktikernetværket.

Praktikernetværket afholder sit første online-arrangement d. 2. december kl. 12.00-16.00, hvor der vil være oplæg og praksisrettede workshops.

Tilmelding til arrangementet sker via dette link.

**Mere om forsøgsprogram med teknologiforståelse

Formålet med forsøget er at afprøve teknologiforståelse som faglighed i folkeskolen med henblik på, at eleverne skal kunne forholde sig kritisk til teknologi og forme den – frem for blot at bruge den.

Forsøgsprogrammet består af tre spor:

1. Udvikling af Fælles Mål i regi af en ekspertskrivegruppe. Sporet blev afsluttet ultimo 2018.

2. Forsøg på 46 skoler (påbegyndt i 2019). 22 forsøgsskoler afprøver teknologiforståelse som selvstændigt fag, og 24 forsøgsskoler afprøver teknologiforståelse integreret i eksisterende fag (dansk, matematik, natur/teknologi, fysik/kemi, billedkunst, håndværk og design samt samfundsfag). Teknologiforståelse afprøves på 1. til 9. klassetrin.

3. Kompetenceudvikling af undervisere på professionshøjskoler – koordineret sektorprojekt, hvor professionshøjskoler og universiteter samarbejder om udviklingen af lærerfaglighed og didaktik inden for teknologiforståelse. Sporet blev påbegyndt primo 2020.

I kan læse mere om forsøget og forsøgsfagligheden her: emu.dk og www.tekforsøget.dk

Danmarks Private Skoler – grundskoler og gymnasier havde årsmøde d. 24. oktober 2020 på Nyborg Strand.

Referatet fra årsmødet 2020 kan læses her.

Klokke

Mariagerfjord

Den frie og private grundskole Mariagerfjord Idrætsskole samarbejder med lokale aktører for at skabe et stærkt lokalt foreningsliv, som er til gavn for hele lokalområdet.

Mariagerfjord Idrætsskole er beliggende i Sønder Onsild ved Hobro. Skolen ønsker at bidrage positivt og have en aktiv rolle for sammenhængskraften i lokalsamfundet. Skolen tilbyder sin faciliteter til lokalområdet og klæder eleverne på til at tage aktiv del i fællesskaber og foreningsliv.

Uddannes til at skabe fællesskaber

Ligesom skolen finder det vigtigt, at den selv bidrager til fællesskabet, mener skolen også, at eleverne skal lære at kunne bidrage til foreningsliv og fællesskab. Skolen har derfor bl.a. gjort det til en obligatorisk del af undervisningen at modtage en ungleder-uddannelse. Uddannelsen er udviklet i et samarbejde mellem skolen og DGI. Undervisningen er en kombination af teori og praksis og sætter fokus på fællesskaber, events og trænerrollen.

»Det handler for os om at give eleverne kompetencerne til at kunne stille sig i front, kunne organisere sig og skabe fællesskaber. Det er færdigheder, som er brugbare i hverdagen, fritiden og fremtiden. Vi håber at motivere eleverne til at tage ansvar og bidrage til foreningsliv«, forklarer skolens leder Peter Otto Yde Thomsen.

Indgår samarbejde om ny hal

Skolen har en stor idrætshal, som den lokale idrætsforening benytter. Skolen ønsker at forny hallen, og har i den forbindelse inviteret flere lokale foreninger og øvrige brugere med ind i en styregruppe.

»Når vi går i gang med sådan et projekt, er det vigtigt, at vi får inviteret brugerne med ind i drøftelserne af, hvordan hallen skal udvikles og tage sig ud. Det er vigtigt, at det vi gør, også bliver til gavn for dem omkring os«.

Projektets styregruppe består af byens menighedsråd, idrætsforening, borgerforening og skolens nabo, Onsild Idrætsefterskole:

»Vi glæder os over projektet og især til at få et endnu tættere samarbejde med de lokale foreninger«, siger Peter Otto Yde Thomsen.

Ungdommens Naturvidenskabelige Forening (UNF) tilbyder udskolingselever at komme på Naturfagsweekend.

UNF Naturfagsweekend er en weekendcamp for udskolingselever (7. til 10. klasse), der har til formål at give deltagerne stærkere kendskab til STEM-fagene og samtidig give mulighed for at møde andre med interesse for naturfagene. På campen er der fem faglige forløb: Matematik, fysik, datalogi, kemi og biologi. Deltagerne vælger to af disse forløb.

Udover undervisning, laboratorieforsøg og regneøvelser vil der være sociale aktiviteter, der skal ryste deltagerne sammen.

UNF Naturfagsweekend er ikke målrettet elever med særlig talent eller faglige evner, men er for alle med interesse og lyst til at lære mere.

Læs mere om UNF Naturfagsweekend her.

Praktisk information

Det er gratis at deltage i naturfagsweekend, og elever fra hele landet er velkommen.

Campen afholdes i februar og i oktober 2021

Naturfagsweekenderne foregår NEXT Sukkertoppen Gymnasium i Valby, 2500 København. Deltagerne overnatter på gymnasiet.

Husk at booke elever til semesterprøver

Testogprøver.dk vil blive anvendt til afvikling af skriftlige semesterprøver i december 2020. Eleverne skal bookes til alle prøver, der afvikles via testogprøver.dk. Eleverne kan bookes frem til prøvens start.

 

Kontrollér censortildeling ved skriftlige semesterprøver

Skoler, der afholder semesterprøver i december 2019, har den 4. november 2019 modtaget en oversigt over de beskikkede censorer, der skal rette skolens skriftlige elevbesvarelser. Skolens leder skal kontrollere, at oversigten er i overensstemmelse med de prøver, der skal afholdes på skolen. Hvis der er semesterprøver, der alligevel ikke skal afholdes på skolen, skal du gøre skolens tilmelding uaktuel. Vejledningen i hvordan du ændrer skolens tilmelding, finder du på vores hjemmeside uvm.dk/fp under tilmelding med titlen ” Ændring af godkendte blanketter til folkeskolens prøver”.

 

Skolens leder, den prøveansvarlige og administrative medarbejdere

Tilmelding til prøverne i maj/juni 2021 Tilmelding til prøverne i maj/juni 2021 kan ske frem til den 1. december 2020. Den beskikkede censur lægges på baggrund af det tilmeldte antal elever. Det er derfor vigtigt, at skolen tilmelder det nøjagtige antal elever, der skal aflægge de enkelte prøver. Vær opmærksom på bestilling af opgavesæt til elever med særlige behov også har frist den 1. december 2020. Tilmelding og bestilling af opgavesæt sker på vores hjemmeside uvm.dk/fp under prøvetilrettelæggelse.

 

Vejledning og webinar om prøve på særlige vilkår og fritagelser

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har den 10. november sendt invitationer ud til samtlige prøveafholdende skoler om afholdelse af to webinarer om reglerne for særlige prøvevilkår og fritagelse. Webinarerne afholdes tirsdag den 17. november og onsdag den 18. november – begge dage kl. 14-15. Et af webinarerne bliver optaget og gjort tilgængeligt på emu respons/uvm.dk/fp.

Styrelsen er i færd med at revidere vejledningen om særlige prøvevilkår og fritagelse. Reglerne for særlige prøvevilkår og fritagelse er ikke ændret. Vejledningen er gennemskrevet for at gøre den klarere og mere letforståelig. Vi forventer at vejledningen offentliggøres ultimo november.

Bemærk, at webinaret afholdes inden den nye vejledning er offentliggjort. Vi afholder webinarerne så tidligt som muligt for at kunne hjælpe skolerne i god tid, inden der den 1. december skal træffes afgørelser om særlige prøvevilkår for elever, der skal til prøver i prøveterminen maj-juni 2021.

 

Ny version af folderen til elever: Når du skal til prøve

Ministeriet har lavet en ny version af folderen til elever: Når du skal til prøve , hvor elever kan læse om prøverne og om, hvilke hjælpemidler, de må anvende ved prøverne. I denne nye version er der tilføjet beskrivelser af de nye prøver i 8. klasse i de praktisk/musiske fag (håndværk og design, musik, billedkunst og madkundskab) sammen med mindre justeringer af teksten om prøverne i 9. og 10. klasse.

Folderen forventes offentliggjort på uvm.dk/fp i løbet af uge 47.

Ny bekendtgørelse om nødprøveregler for folkeskolens prøver i prøveterminen december-januar træder i kraft den 16. november 2020

Den 16. november træder regler i kraft vedrørende afholdelse af folkeskolens prøver i prøveterminen december-januar 2020/21 som følge af foranstaltninger mod covid-19.

Skolens leder får mulighed for at aflyse en prøve i prøveterminen december-januar 2020/21 som følge af foranstaltninger mod covid-19, som omfatter skolen, og som indebærer, at prøven ikke kan afholdes på det planlagte tidspunkt, i tilfælde af elevens sygdom, herunder med covid-19, eller i tilfælde, hvor eleven ikke kan møde frem på skolen af andre sundhedsmæssige grunde relateret til covid-19.

Desuden kan skolens leder aflyse praktisk-musiske prøver i 8. klasse på grund af fagligt efterslæb, som skyldes foranstaltninger mod covid-19. Skolens leder skal dog vurdere, om det kan lade sig gøre at placere en mundtlig prøve senere i vinterprøveterminen. Eleven vil ved aflysning af en prøve få ophøjet sin sidste standpunktskarakter til prøvekarakter i det pågældende fag.

Bekendtgørelsen har titlen: Bekendtgørelse om aflysning af prøver og and re midlertidige foranstaltninger ved afholdelse af folkeskolens prøver i prøveterminen december – januar 2020/21 som led i forebyggelsen og afhjælpningen i forbindelse med covid – 19.

Bekendtgørelsen vil kunne læses via retsinformation.dk fra mandag den 16. november.

Bemærk mulighed for at anmode om godkendelse til at udskyde en mundtlig prøve til en dato efter den 18. januar og inden den 26. maj 2021.

Skolens leder kan i særlige tilfælde få godkendelse til at fravige prøveterminerne fx på grund af nødundervisning. En mundtlig prøve vil kunne afholdes på et tidspunkt mellem prøveterminen i december/januar og prøveterminen i maj/juni (det vil sige i perioden fra den 18. januar 2021 til og med den 26. maj 2021).

Skolens leder kan anmode om godkendelse af en sådan fravigelse ved at sende en e-mail til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet ([email protected]) med oplysninger om prøven, prøvedatoen, antal elever, skolens navn og institutionsnr., årsagen til ønsket om fravigelsen og den ønskede nye prøvedato for prøven.

Skriftlige prøver kan kun afholdes på de datoer, som fremgår af uvm.dk/fp.

 

Nye åbningstider i call-center

Fra uge 46 er der mulighed for at stille spørgsmål om folkeskolens prøver til STUK’s call-center hver dag mellem 9 og 14 (hvor telefonen tidligere først åbnede kl. 10 om tirsdagen). Der er fortsat udvidede åbningstider i prøveterminerne og lukket i skolernes ferier. Det er også muligt at kontakte STUK vedrørende folkeskolens prøver på [email protected]

fpnyt4 kalender

Indhold

1. Opdateret og nyt materiale på EMU

2. Nye og reviderede læreplaner er udstedt

3. FIP-kurser skoleåret 20/21

4. FIP-kurser for eux og nyt virtuelt koncept

5. FIP (stx/hf) i historie afprøver alternativ kursusmodel

6. Ny folder til ledere på ungdomsuddannelser: Bedre skolegang med specialpædagogisk støtte (SPS)

7. Temadage og SIP-konferencer

8. Det risikobaserede kvalitetstilsyn med gymnasiale uddannelser udvides

9. Optagelse.dk er åbnet for indberetning af studieretnings- og fagpakkeudbud

10. Fortællinger fra gymnasiet: Erfaringer med nye gymnasiale fag

1. Opdateret og nyt materiale på EMU

COVID-19 har desværre vist sig fortsat at fylde meget ude på skolerne. Lige nu er flere skoler udfordret af, at der både skal undervises elever, der er til stede i klasserne, mens andre må være hjemme. Der er i den forbindelse lagt en kort artikel på EMU med råd til, hvordan man som skole kan organisere denne situation og hvilke overvejelser man kan gøre sig som lærer. Artiklen kan læses på EMU’s hjemmeside på dette link (emu.dk).

Samtidig er materialet om virtuel undervisning i de enkelte fag opdateret. Materialet findes på EMU’s hjemmeside på dette link under ”Virtuel undervisning i fagene” (emu.dk).

2. Nye og reviderede læreplaner er udstedt

Der er udstedt reviderede læreplaner i almen sprogforståelse (stx og hhx) og samfundsfag C (stx) for yderligere at understøtte elevernes studieretningsvalg. Derudover er der udarbejdet særskilte hf-læreplaner i samfundsfag B (hf) og biologi B (hf). Der foreligger nu i forlængelse af forsøget med spansk i grundskolen læreplaner i spansk fortsættersprog B og A (stx og hhx). Samtidig er læreplanerne i dansk som andetsprog A, B og C (hf-e) blevet udstedt, efter at forsøgsfaget er blevet permanentgjort.

De reviderede læreplaner i almen sprogforståelse (stx og hhx) og samfundsfag C (stx) udstedes med obligatorisk anvendelse fra 1. august 2021. De resterende læreplaner er obligatoriske fra 1. august 2020.
Du kan finde de nye og reviderede læreplaner på ministeriets hjemmeside her (uvm.dk).

3. FIP-kurser skoleåret 2020/2021

Der afholdes igen i år FIP-kurser arrangeret af fagkonsulenterne for de enkelte fag. Det overordnede tema for kurserne er i år elevernes skriftlige og mundtlige kompetencer. Det konkrete fokus kan variere i de enkelte fag på baggrund af en vurdering af, hvor den faglige udvikling er relevant.

En del FIP-kurser blev i skoleåret 2019/20 aflyst på grund af COVID-19. Desværre må vi erfare, at COVID-19 også i indeværende skoleår kommer til at få betydning for FIP-kurserne. Vi forventer at gennemføre alle kurser, men langt de fleste vil blive afholdt virtuelt. Tilmelding til kurserne foregår på GL-E’s hjemmeside (gl.org).

4. FIP-kurser for eux og nyt virtuelt koncept

FIP-eux vil igen blive afholdt af fagkonsulenter på det gymnasiale område. Kurserne vil fortsat centrere sig om de udfordringer, som reformimplementeringen har afstedkommet for eux-forløb. Derudover vil der være fokus på, hvordan samspillet mellem teori og praksis kan styrkes samt på skriftlighed og mundtlighed i fagene, og hvordan dette kan indpasses i en travl undervisningssituation.

Som noget nyt i år afvikles FIP-eux-kurserne som virtuelle begivenheder (’FIP-webinar’). Tilmelding til kurserne foregår på GL-E’s hjemmeside (gl.org).

5. FIP (stx/hf) i historie afprøver alternativ kursusmodel

FIP i historie (stx/hf) er i skoleåret 2020/21 tilrettelagt anderledes end i de foregående år og er centreret om en række konkrete udviklingsprojekter i faget. Samtidig er kurset opdelt i to: Et opstarts- og et opsamlingsmøde. Opstartsmøderne blev afholdt i september, mens opsamlingsmøderne er placeret i april, og i begge tilfælde er mødet placeret fra kl. 14 til 17.

Der er udbudt tre forskellige temaer under dette års udviklingsprojekter, som man forud for kurset vælger imellem. De fokuserer på hhv. funktionel kildekritik i praksis, skriftlighed i faget og historisk empati, dvs. det at forstå fortiden på fortidens præmisser med indlevelse i, hvordan mennesker i samtiden forstod og oplevede den. Hvert tematisk udviklingsprojekt har en tovholder tilknyttet, der på kursets første dag gav inspiration til, hvordan man kan arbejde med forskellige problemstillinger inden for det enkelte tema. Herudover var der på opstartsmøderne tid til, at deltagerne selv kunne udvikle undervisningssekvenser eller -forløb med inspiration fra det fagdidaktiske input. På kurset var der også mulighed for at etablere netværksgrupper, hvor man kan sparre omkring de praktiske erfaringer med de udviklede undervisningssekvenser eller -forløb.

På baggrund af opstartsmødet er det hensigten, at man lokalt på den enkelte institution, enten som faggruppe eller enkelt lærer, arbejder med temaet og afprøver de planlagte tiltag m.m. Undervejs er der indlagt et statusmøde, hvor deltagerne kan sparre med hinanden og tovholderne. Som afslutning på udviklingsprojektet mødes vi igen i april (om muligt fysisk), hvor der samles op på erfaringerne fra deltagerne. Opsamlingen på udviklingsprojektet videreformidles efterfølgende af netværkets tovholder på emu.dk til resten af landets historielærere.

En del lærere har ikke været opmærksomme på ændringerne, der kan være druknet i de mange informationer om håndtering af COVID-19 m.m. Modellen kan fremadrettet blive benyttet som ramme for FIP i enkelte andre fag. Vær derfor opmærksom på annonceringen af FIP-kurserne for næste skoleår.

I fald man har historielærere, som ikke nåede at tilmelde sig før kurserne i september, men som ønsker at deltage i udviklingsprojektet, er de velkomne til at kontakte fagkonsulent Christian Vollmond på [email protected] stukuvm.dk omkring alternative løsninger.

6. Ny folder til ledere på ungdomsuddannelser: Bedre skolegang med specialpædagogisk støtte (SPS)

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har udarbejdet en folder til ledere på ungdomsuddannelser: Bedre skolegang med specialpædagogisk støtte (SPS).

Folderen giver inspiration til, hvordan I som ledere på ungdomsuddannelser kan skabe bedre rammer for den specialpædagogiske støtte (SPS), sådan at elever gives det bedst mulige udbytte af støtten og af deres uddannelse.

Folderen giver et overblik over, hvem der modtager SPS, og hvad det betyder for eleverne at modtage SPS. Endelig rummer folderen refleksionsspørgsmål, som kan bruges til at drøfte og kvalificere rammerne for SPS på jeres skole.

Læs folderen Bedre skolegang med specialpædagogisk støtte(SPS) (pdf).

7. Temadage og SIP-konferencer

Skoleudvikling i Praksis – SIP Årets SIP-konference har temaet ”Ledelse af pædagogisk udviklingsarbejde på gymnasierne”. På grund af restriktioner er konferencerne omdannet til virtuelle arrangementer, som afholdes mandag d. 30. november og torsdag d. 10. december. Det er stadig muligt at tilmelde sig konferencerne (stukuvm.dk).
Da konferencerne nu gennemføres virtuelt, er det muligt at deltage med op til fem personer fra hver skole, og man kan derfor eftertilmelde sig fra skoler, der allerede er tilmeldt arrangementerne.

Allerede tilmeldte deltagere vil snarest få information om den nye gennemførelse af konferencerne samt om regulering af deltagergebyret.

Eventuelle spørgsmål til konferencerne kan rettes til Susanne Blegvad Danielsen på mail: [email protected] stukuvm.dk.

Temadage

Læringskonsulenterne afholder i vinteren 2020/ foråret 2021 en række temadage med udgangspunkt i data-informeret ledelse.

Formålet med temadagene er at opkvalificere ledere og kvalitetsmedarbejdere i at bruge data systematisk som indgang til at planlægge, gennemføre og evaluere skoleindsatser, hvor det er relevant. Ved arrangementerne præsenteres forsknings- og praksisviden, som kan bidrage til at udvikle kvaliteten på skolen.

Der afholdes temadage om:

• ”Løfteevne, karakterer og datainformeret ledelse” (10. og 19. november)

• ”Frafald”

• ”Overgang til videregående uddannelse”

Der afholdes endvidere temadag om ”Globale kompetencer” i begyndelsen af det nye år.

Arrangementerne gennemføres enten fysisk eller virtuelt ud fra, hvad der kan lade sig gøre med hensyntagen til restriktioner i forbindelse med COVID-19.

8. Det risikobaserede kvalitetstilsyn med gymnasiale uddannelser udvides

Som følge af den politiske aftale om parallelsamfund indføres der nye databaserede screeningsindikatorer i kvalitetstilsynet med gymnasiale uddannelser såvel som folkeskoler og erhvervsuddannelser (jf. Aftale af 9. maj 2018 mellem Venstre, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti om delaftale på undervisningsområdet om at bekæmpe parallelsamfund).

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet udvider nu kvalitetstilsynet med folkeskoler, gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelser. Formålet er, at tilsynet også kan opfange risiko for parallelsamfundsproblematikker. De nye indikatorer for parallelsamfundsproblematikker supplerer kvalitetstilsynets hidtidige faglige indikatorer. Skoler, der allerede er i kvalitetstilsyn, og som udtages på de nye indikatorer for parallelsamfundsproblematikker, vil således fremadrettet være i tilsyn med både faglig kvalitet og parallelsamfund.

Skoler/institutioner/afdelinger, der udtages til tilsyn, vil få tilbud om rådgivningsforløb med styrelsens læringskonsulenter med fokus på både faglige, trivselsmæssige og parallelsamfundsrelaterede problematikker ud fra en konkret vurdering af skolens behov.

Som følge af den politiske aftale tilføres tilsynet med folkeskoler, gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelser ligeledes en række nye statslige sanktionsredskaber. Sanktionerne er til anvendelse over for skoler/institutioner/afdelinger, der vedvarende leverer dårlige faglige resultater. Sanktionerne trådte i kraft 1. august 2019. Du kan læse mere om udvidelsen af tilsynet samt de nye sanktionsredskaber i på ministeriets hjemmeside på STUK’s hjemmeside (stukuvm.dk).

9. Optagelse.dk er åbnet for indberetning af studieretnings- og fagpakkeudbud

Optagelse.dk er åbnet for indberetning af studieretnings- og fagpakkeudbud. Alle gymnasiale uddannelser skal således indberette deres studieretnings- og fagpakkeudbud på Optagelse.dk frem til den 20. november 2020. For øvrig information henvises der til styrelsens brev af 5. oktober, Information om indberetning af studieretnings- og fagpakkeudbud til Optagelse.dk. m.v.

10. Fortællinger fra gymnasiet: Erfaringer med nye gymnasiale fag

BVUM har været i dialog med undervisere og elever fra de gymnasiale uddannelser for at høre mere om deres oplevelser med og tanker om nogle af de nye gymnasiale fag, som blev oprettet som følge af gymnasiereformen i 2017.

Sct. Ibs Skole er vinder af SEVERIN-PRISEN, der er en pris for god onlinekommunikation og digitalt indhold. Skolen vinder prisen for en musikvideo om hjemmeskole i forbindelse med forårets nedlukning af Danmark på grund af COVID-19.

Juryen bag SEVERIN-PRISEN valgte i oktober tre nominerede blandt de indstillede frie og private skoler og sendte dem til åben afstemning, herunder Sct. Ibs Skole. Næsten 900 skoleinteresserede har afgivet deres stemme, og Sct. Ibs Skole har vundet med knap halvdelen af de afgivne stemmer. 

På den vindende video ser man elever på mellemtrinnet danse ”sammen hver for sig” til en sangtekst, som de har skrevet. Videoen er ifølge juryen et godt eksempel på internettets positive muligheder i en tid, hvor fysisk samvær er og har været vanskeligt.

Skoleleder Dan Ingemann Jensen er begejstret for dagens nyhed:

“Prisen er et flot skulderklap til både vores engagerede lærere og elever. Det er dejligt at vores brug af sociale medier kan bidrage til de gode eksempler. Det får os helt sikkert også til at tænke endnu mere over kvalitet i vores online arbejde i fremtiden.”

2020-juryen består af formand for Efterskoleforeningen, Torben Vind Rasmussen, professor i medievidenskab Kirsten Drotner og kommunikationsrådgiver Rasmus Anker Rysgaard.

Prisoverrækkelse

Pga. COVID-19 er årets pris-event flyttet til studiefaciliteter på Lunderskov Efterskole samtidig med, at eventet bliver live-streamet på Sct. Ibs Skoles Facebook-side. Efter prisoverrækkelsen er der paneldebat med professor i medievidenskab Kirsten Drotner, formand for Efterskoleforeningen, Torben Vind Rasmussen og en elev fra Sct. Ibs Skole.

Skolers digitale dannelse og rolle som medieproducent er i fokus. Alle kan indsende spørgsmål på forhånd og deltage i debatten via chatten.

Det foregår onsdag d. 18. november kl. 20-21.

musikvideo

Sct. Ibs Skole har vundet dette års SEVERIN-PRISEN. Sct. Ibs Skole blev indstillet for en musikvideo fra nedlukningen i foråret. Sangen handler om det at gå i hjemmeskole. I musikvideoen danser børn derhjemme. Se videoen her.

Videoen blev indstillet af en mor, der har børn, som er med i videoen. Hun var glad for den kreativitet, der var i en tid, hvor afstanden var stor:

“Når jeg ser på Sct. Ibs skole, ser jeg er skole, hvor alle kender hinanden, og alle er sammen, lige præcis derfor, synes jeg, det er skønt at skoleinspektøren og hans hustru er med og danser i videoen.”

I dag fortæller formand for Danmarks Private Skoler, Karsten Suhr, i et indlæg i Politikens Skolemonitor, hvorfor medlemsskolerne har vedtaget syv samfundsløfter:

»Vi vil gerne vise, hvad vi gør, og hvad vi kan som enkeltskoler og som fællesskab. Som frie og private skoler er vi en del af civilsamfundet. Vi vægter og udlever værdier og skaber anderledes løsninger på nogle af de forhold, som samfundet har brug for. Vi vil også gerne være med til at inspirere resten af skolen i Danmark og vise, hvordan skolers varetagelse af samfundsansvar kan se ud«.

 

Du kan læse debatindlægget her.

B5I1473

Karsten Suhr
Formand for Danmarks Private Skoler - grundskoler og gymnasier

4028 0027
[email protected]

Bestyrelsesformand. Udpeget til Voldgiftsret, medlem af Forretningsudvalget, Fordelingssekretariatets bestyrelse samt i Referencegruppen i forbindelse med overenskomstforhandlinger.

Send sikker mail til Karsten Suhr. Klik her.
I mailen bedes du skrive “att: Karsten”

Særlige arbejdsområder:

 • Politik
 • Interessevaretagelse
 • Pressehåndtering
Søren T. Lodahl
Sekretariatschef

3330 7929
2961 7520
[email protected]

Send sikker mail til Søren. Klik her.

Særlige arbejdsområder:

 • Interessevaretagelse
 • Pressehåndtering
 • Skolen som organisation
 • Vedtægter
 • Opstart af nye skoler
 • Forældre- og elevsager
Simone Dalsgaard
Chefkonsulent, kommunikationsansvarlig

3330 7927
6077 1719
[email protected]

Send sikker mail til Simone. Klik her.

 • Kommunikation
 • Interessevaretagelse
 • Pressehåndtering
 • Projekter og analyser
 • Tilsyn
 • Skolens undervisning (lovgivning, kvalitet og evaluering)
 • Frihed og folkestyrekravet i skolens virke og undervisning
 • Forældre- og elevsager
 • Prøver og eksamen (grundskole)
 • Overgang til ungdomsuddannelser