Børne- og Undervisningsministeriet igangsatte i 2018 et treårigt forsøgsprogram med teknologiforståelse som ny faglighed i folkeskolen. Programmet skal kvalificere en politisk beslutning om, hvorvidt og hvordan teknologiforståelse skal indgå i folkeskolen. Forsøgsprogrammet afsluttes efter skoleåret 2020/21. Slutevalueringen forventes offentliggjort i efteråret 2021.  Læs mere om forsøget**

Frie skoler kan også deltage i praktikernetværket

Børne- og Undervisningsministeriet orienterer:

Mange skoler, der ikke deltager i forsøget, har vist interesse for at lære mere om at arbejde med teknologiforståelsesfagligheden. Til jeres orientering er CFU (Center for undervisningsmidler) ved alle seks professionshøjskoler gået sammen om en landsdækkende indsats for at støtte og løfte skoler, der ønsker at arbejde med teknologiforståelse. Projektet er en videreførelse og udvidelse af det praktikernetværk, som STIL startede i 2019, og støttes af Villum Fonden. Praktikernetværket er et netværk for kommuner, skoleledere, pædagogisk personale og professionshøjskoler, der skal skabe grobund for videndeling og netværk omkring teknologiforståelse.

Læs mere om praktikernetværket.

Praktikernetværket afholder sit første online-arrangement d. 2. december kl. 12.00-16.00, hvor der vil være oplæg og praksisrettede workshops.

**Mere om forsøgsprogram med teknologiforståelse

Formålet med forsøget er at afprøve teknologiforståelse som faglighed i folkeskolen med henblik på, at eleverne skal kunne forholde sig kritisk til teknologi og forme den – frem for blot at bruge den.

Forsøgsprogrammet består af tre spor:

1. Udvikling af Fælles Mål i regi af en ekspertskrivegruppe. Sporet blev afsluttet ultimo 2018.

2. Forsøg på 46 skoler (påbegyndt i 2019). 22 forsøgsskoler afprøver teknologiforståelse som selvstændigt fag, og 24 forsøgsskoler afprøver teknologiforståelse integreret i eksisterende fag (dansk, matematik, natur/teknologi, fysik/kemi, billedkunst, håndværk og design samt samfundsfag). Teknologiforståelse afprøves på 1. til 9. klassetrin.

3. Kompetenceudvikling af undervisere på professionshøjskoler – koordineret sektorprojekt, hvor professionshøjskoler og universiteter samarbejder om udviklingen af lærerfaglighed og didaktik inden for teknologiforståelse. Sporet blev påbegyndt primo 2020.

I kan læse mere om forsøget og forsøgsfagligheden her: emu.dk og www.tekforsøget.dk