Indhold

1. Opdateret og nyt materiale på EMU

2. Nye og reviderede læreplaner er udstedt

3. FIP-kurser skoleåret 20/21

4. FIP-kurser for eux og nyt virtuelt koncept

5. FIP (stx/hf) i historie afprøver alternativ kursusmodel

6. Ny folder til ledere på ungdomsuddannelser: Bedre skolegang med specialpædagogisk støtte (SPS)

7. Temadage og SIP-konferencer

8. Det risikobaserede kvalitetstilsyn med gymnasiale uddannelser udvides

9. Optagelse.dk er åbnet for indberetning af studieretnings- og fagpakkeudbud

10. Fortællinger fra gymnasiet: Erfaringer med nye gymnasiale fag

1. Opdateret og nyt materiale på EMU

COVID-19 har desværre vist sig fortsat at fylde meget ude på skolerne. Lige nu er flere skoler udfordret af, at der både skal undervises elever, der er til stede i klasserne, mens andre må være hjemme. Der er i den forbindelse lagt en kort artikel på EMU med råd til, hvordan man som skole kan organisere denne situation og hvilke overvejelser man kan gøre sig som lærer. Artiklen kan læses på EMU’s hjemmeside på dette link (emu.dk).

Samtidig er materialet om virtuel undervisning i de enkelte fag opdateret. Materialet findes på EMU’s hjemmeside på dette link under ”Virtuel undervisning i fagene” (emu.dk).

2. Nye og reviderede læreplaner er udstedt

Der er udstedt reviderede læreplaner i almen sprogforståelse (stx og hhx) og samfundsfag C (stx) for yderligere at understøtte elevernes studieretningsvalg. Derudover er der udarbejdet særskilte hf-læreplaner i samfundsfag B (hf) og biologi B (hf). Der foreligger nu i forlængelse af forsøget med spansk i grundskolen læreplaner i spansk fortsættersprog B og A (stx og hhx). Samtidig er læreplanerne i dansk som andetsprog A, B og C (hf-e) blevet udstedt, efter at forsøgsfaget er blevet permanentgjort.

De reviderede læreplaner i almen sprogforståelse (stx og hhx) og samfundsfag C (stx) udstedes med obligatorisk anvendelse fra 1. august 2021. De resterende læreplaner er obligatoriske fra 1. august 2020.
Du kan finde de nye og reviderede læreplaner på ministeriets hjemmeside her (uvm.dk).

3. FIP-kurser skoleåret 2020/2021

Der afholdes igen i år FIP-kurser arrangeret af fagkonsulenterne for de enkelte fag. Det overordnede tema for kurserne er i år elevernes skriftlige og mundtlige kompetencer. Det konkrete fokus kan variere i de enkelte fag på baggrund af en vurdering af, hvor den faglige udvikling er relevant.

En del FIP-kurser blev i skoleåret 2019/20 aflyst på grund af COVID-19. Desværre må vi erfare, at COVID-19 også i indeværende skoleår kommer til at få betydning for FIP-kurserne. Vi forventer at gennemføre alle kurser, men langt de fleste vil blive afholdt virtuelt. Tilmelding til kurserne foregår på GL-E’s hjemmeside (gl.org).

4. FIP-kurser for eux og nyt virtuelt koncept

FIP-eux vil igen blive afholdt af fagkonsulenter på det gymnasiale område. Kurserne vil fortsat centrere sig om de udfordringer, som reformimplementeringen har afstedkommet for eux-forløb. Derudover vil der være fokus på, hvordan samspillet mellem teori og praksis kan styrkes samt på skriftlighed og mundtlighed i fagene, og hvordan dette kan indpasses i en travl undervisningssituation.

Som noget nyt i år afvikles FIP-eux-kurserne som virtuelle begivenheder (’FIP-webinar’). Tilmelding til kurserne foregår på GL-E’s hjemmeside (gl.org).

5. FIP (stx/hf) i historie afprøver alternativ kursusmodel

FIP i historie (stx/hf) er i skoleåret 2020/21 tilrettelagt anderledes end i de foregående år og er centreret om en række konkrete udviklingsprojekter i faget. Samtidig er kurset opdelt i to: Et opstarts- og et opsamlingsmøde. Opstartsmøderne blev afholdt i september, mens opsamlingsmøderne er placeret i april, og i begge tilfælde er mødet placeret fra kl. 14 til 17.

Der er udbudt tre forskellige temaer under dette års udviklingsprojekter, som man forud for kurset vælger imellem. De fokuserer på hhv. funktionel kildekritik i praksis, skriftlighed i faget og historisk empati, dvs. det at forstå fortiden på fortidens præmisser med indlevelse i, hvordan mennesker i samtiden forstod og oplevede den. Hvert tematisk udviklingsprojekt har en tovholder tilknyttet, der på kursets første dag gav inspiration til, hvordan man kan arbejde med forskellige problemstillinger inden for det enkelte tema. Herudover var der på opstartsmøderne tid til, at deltagerne selv kunne udvikle undervisningssekvenser eller -forløb med inspiration fra det fagdidaktiske input. På kurset var der også mulighed for at etablere netværksgrupper, hvor man kan sparre omkring de praktiske erfaringer med de udviklede undervisningssekvenser eller -forløb.

På baggrund af opstartsmødet er det hensigten, at man lokalt på den enkelte institution, enten som faggruppe eller enkelt lærer, arbejder med temaet og afprøver de planlagte tiltag m.m. Undervejs er der indlagt et statusmøde, hvor deltagerne kan sparre med hinanden og tovholderne. Som afslutning på udviklingsprojektet mødes vi igen i april (om muligt fysisk), hvor der samles op på erfaringerne fra deltagerne. Opsamlingen på udviklingsprojektet videreformidles efterfølgende af netværkets tovholder på emu.dk til resten af landets historielærere.

En del lærere har ikke været opmærksomme på ændringerne, der kan være druknet i de mange informationer om håndtering af COVID-19 m.m. Modellen kan fremadrettet blive benyttet som ramme for FIP i enkelte andre fag. Vær derfor opmærksom på annonceringen af FIP-kurserne for næste skoleår.

I fald man har historielærere, som ikke nåede at tilmelde sig før kurserne i september, men som ønsker at deltage i udviklingsprojektet, er de velkomne til at kontakte fagkonsulent Christian Vollmond på christian.vollmond@ stukuvm.dk omkring alternative løsninger.

6. Ny folder til ledere på ungdomsuddannelser: Bedre skolegang med specialpædagogisk støtte (SPS)

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har udarbejdet en folder til ledere på ungdomsuddannelser: Bedre skolegang med specialpædagogisk støtte (SPS).

Folderen giver inspiration til, hvordan I som ledere på ungdomsuddannelser kan skabe bedre rammer for den specialpædagogiske støtte (SPS), sådan at elever gives det bedst mulige udbytte af støtten og af deres uddannelse.

Folderen giver et overblik over, hvem der modtager SPS, og hvad det betyder for eleverne at modtage SPS. Endelig rummer folderen refleksionsspørgsmål, som kan bruges til at drøfte og kvalificere rammerne for SPS på jeres skole.

Læs folderen Bedre skolegang med specialpædagogisk støtte(SPS) (pdf).

7. Temadage og SIP-konferencer

Skoleudvikling i Praksis – SIP Årets SIP-konference har temaet ”Ledelse af pædagogisk udviklingsarbejde på gymnasierne”. På grund af restriktioner er konferencerne omdannet til virtuelle arrangementer, som afholdes mandag d. 30. november og torsdag d. 10. december. Det er stadig muligt at tilmelde sig konferencerne (stukuvm.dk).
Da konferencerne nu gennemføres virtuelt, er det muligt at deltage med op til fem personer fra hver skole, og man kan derfor eftertilmelde sig fra skoler, der allerede er tilmeldt arrangementerne.

Allerede tilmeldte deltagere vil snarest få information om den nye gennemførelse af konferencerne samt om regulering af deltagergebyret.

Eventuelle spørgsmål til konferencerne kan rettes til Susanne Blegvad Danielsen på mail: susanne.bl.danielsen@ stukuvm.dk.

Temadage

Læringskonsulenterne afholder i vinteren 2020/ foråret 2021 en række temadage med udgangspunkt i data-informeret ledelse.

Formålet med temadagene er at opkvalificere ledere og kvalitetsmedarbejdere i at bruge data systematisk som indgang til at planlægge, gennemføre og evaluere skoleindsatser, hvor det er relevant. Ved arrangementerne præsenteres forsknings- og praksisviden, som kan bidrage til at udvikle kvaliteten på skolen.

Der afholdes temadage om:

• ”Løfteevne, karakterer og datainformeret ledelse” (10. og 19. november)

• ”Frafald”

• ”Overgang til videregående uddannelse”

Der afholdes endvidere temadag om ”Globale kompetencer” i begyndelsen af det nye år.

Arrangementerne gennemføres enten fysisk eller virtuelt ud fra, hvad der kan lade sig gøre med hensyntagen til restriktioner i forbindelse med COVID-19.

8. Det risikobaserede kvalitetstilsyn med gymnasiale uddannelser udvides

Som følge af den politiske aftale om parallelsamfund indføres der nye databaserede screeningsindikatorer i kvalitetstilsynet med gymnasiale uddannelser såvel som folkeskoler og erhvervsuddannelser (jf. Aftale af 9. maj 2018 mellem Venstre, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti om delaftale på undervisningsområdet om at bekæmpe parallelsamfund).

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet udvider nu kvalitetstilsynet med folkeskoler, gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelser. Formålet er, at tilsynet også kan opfange risiko for parallelsamfundsproblematikker. De nye indikatorer for parallelsamfundsproblematikker supplerer kvalitetstilsynets hidtidige faglige indikatorer. Skoler, der allerede er i kvalitetstilsyn, og som udtages på de nye indikatorer for parallelsamfundsproblematikker, vil således fremadrettet være i tilsyn med både faglig kvalitet og parallelsamfund.

Skoler/institutioner/afdelinger, der udtages til tilsyn, vil få tilbud om rådgivningsforløb med styrelsens læringskonsulenter med fokus på både faglige, trivselsmæssige og parallelsamfundsrelaterede problematikker ud fra en konkret vurdering af skolens behov.

Som følge af den politiske aftale tilføres tilsynet med folkeskoler, gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelser ligeledes en række nye statslige sanktionsredskaber. Sanktionerne er til anvendelse over for skoler/institutioner/afdelinger, der vedvarende leverer dårlige faglige resultater. Sanktionerne trådte i kraft 1. august 2019. Du kan læse mere om udvidelsen af tilsynet samt de nye sanktionsredskaber i på ministeriets hjemmeside på STUK’s hjemmeside (stukuvm.dk).

9. Optagelse.dk er åbnet for indberetning af studieretnings- og fagpakkeudbud

Optagelse.dk er åbnet for indberetning af studieretnings- og fagpakkeudbud. Alle gymnasiale uddannelser skal således indberette deres studieretnings- og fagpakkeudbud på Optagelse.dk frem til den 20. november 2020. For øvrig information henvises der til styrelsens brev af 5. oktober, Information om indberetning af studieretnings- og fagpakkeudbud til Optagelse.dk. m.v.

10. Fortællinger fra gymnasiet: Erfaringer med nye gymnasiale fag

BVUM har været i dialog med undervisere og elever fra de gymnasiale uddannelser for at høre mere om deres oplevelser med og tanker om nogle af de nye gymnasiale fag, som blev oprettet som følge af gymnasiereformen i 2017.