Fra d. 1. april 2022 gælder en ny aftale om seniorbonus. Aftalen gælder fuldt ud for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler og gymnasier. Den er desuden implementeret i overenskomsterne med HK og 3F. 

Aftalen er gældende fra 1. april 2022, men optjening bliver i det første år beregnet på baggrund af lønnen fra 1. januar 2022. 

Den nye aftale om seniorbonus medfører, at ansatte har ret til en årlig bonus på 0,8 % af den sædvanlige årsløn fra og med det kalenderår, hvor de fylder 62 år. 

Den enkelte ansatte har, efter eget ønske, følgende muligheder med seniorbonussen:

  • Udbetaling som løn med førstkommende lønudbetaling efter optjeningsåret.
  • Konvertering til op til 2 seniordage, der kan afvikles året efter optjeningsåret. 
  • Ekstraordinært pensionsbidrag, som indbetales med først kommende lønkørsel efter optjeningsåret.

Hvis den ansatte ønsker at konvertere bonussen til enten seniordage eller ekstraordinært pensionsbidrag, skal vedkommende meddele det til skolens ledelse senest d. 1. oktober i optjeningsåret. Valget om konvertering gælder kun for et år ad gangen. 

Beregning af seniorbonus sker på baggrund af sædvanlige årsløn, hvori der indgår såvel basisløn/skalatrinsløn som funktionstillæg, kvalifikationstillæg, undervisningstillæg, områdetillæg, pension og andre fast påregnelige løndele.


Eksempel på beregning af sædvanlig årsløn for 2022
Basisløn kr. 323.504,00
Centralt aftalt tillægkr. 43.562,16
Lokalt aftalt tillægkr. 24.000,00
Pension (17,3% fuldt arbejdsgiverbetalt). kr. 65.093,49
Samlet årslønkr. 456.159,65
0,8% af den samlede årslønkr. 3.649,28

Den ansatte ønsker udbetaling af seniorbonus optjent i 2022

Der udbetales med lønnen for januar 2023 et beløb svarende til 0,8% af årslønnen for 2022. Med udgangspunkt i beregningseksemplet udbetales derfor 3.649,28 kr. til den ansattes lønkonto med lønkørsel ultimo januar 2023.

Den ansatte ønsker konvertering af seniorbonus optjent i 2022 til ekstraordinært pensionsbidrag

Der indbetales med lønkørslen for januar 2023 et ekstraordinært pensionsbidrag svarende til 0,8 % af årslønnen for 2022. I beregningseksemplet indbetales derfor 3.649,28 kr. til den ansattes pensionskonto ifm. lønkørsel ultimo januar 2023

Den ansatte ønsker seniorbonus optjent i 2022 konverteret til 2 seniordage

Skolens ledelse skal, efter dialog med medarbejderen, placerer seniordagene til afvikling i kalenderåret 2023. Den ansattes ønsker skal så vidt muligt imødekommes. Hvis skolen ikke placerer fridagene, vil de blive overført til næste kalenderår. Ledelsen og den ansatte kan også på forhånd aftale, at fridagene overføres til næste kalenderår. Dagene kan afvikles som hele eller halve dage. Dagene kan efter aftale afholdes som timer.

Tiltræden eller fratræden i løbet af et kalenderår

Ved såvel tiltræden som fratræden i løbet af et kalenderår, har den ansatte ret til en forholdsmæssig andel af seniorbonussen.
Cirkulære om seniorbonus i staten

Særligt for gymnasielærere, grundskolelærere og børnehaveklasseledere på grundskoler

Lærere og børnehaveklasseledere har, udover reglerne om seniorbonus, også ret til nedsat arbejdstid fra det år den ansatte fylder 60 år. Se mere i arbejdstidsaftalen for grundskolelærere og børnehaveklasseledere §§ 13 og 13 a og i overenskomst for lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler §§ 20 og 21.

Arbejdstidsaftalen for grundskolelærere

Overenskomst for gymnasielærere


Beskrivelse af nettotimeberegning for 2022/23:


For ansatte med seniorordning efter arbejdstidsaftalens § 13 og gymnasieoverenskomsten § 20 (gammel ordning):
Løntimer1924
Minus ferie (25 dage x 7,4)185
Minus søgnehelligdage (7 x 7,4)51
Minus 175 timer175
Nettoårsnorm1512

For ansatte med seniorordning efter arbejdstidsaftalens § 13a og gymnasieoverenskomstens § 21 (ny ordning):
Løntimer (1924 fraregnet 175 timer) 1749
Minus ferie (25 dage x 7,4 X 1749/1924) 168
Minus søgnehelligdage (7 x 7,4 X 1749/1924) 47
Nettoårsnorm1534

Særligt for ansatte omfattet af HK overenskomsten

Seniordage under HK-overenskomsten ændres, således at den ansatte fremadrettet har ret til 3 seniorfridage uden løn pr. år de sidste fem år inden folkepensionsalderen. Den ansatte skal så tidligt som muligt varsle, hvornår dagene ønskes placeret. Ledelsen skal imødekomme ønskerne medmindre de, i særlige tilfælde, er uforenelige med arbejdet. 

Seniorfridage bortfalder som udgangspunkt ved udgangen af kalenderåret, hvis de ikke er afholdt. Hvis den manglende afholdelse skyldes forhold, der er pålagt den ansatte af skolens ledelse, skal dagene overføres til næste kalenderår.

Ovenstående aftale om seniorbonus er fuldt implementeret i HK-overenskomsten.

Se mere i overenskomstens §§ 9 og 10 her.

Særligt for ansatte omfattet af 3F overenskomsten

Ovenstående aftale om seniorbonus er fuld implementeret i 3F overenskomsten.

Hertil har medarbejdere under 3F overenskomsten, som hidtil, ret til 5 seniorfridage årligt fra det kalenderår, hvor vedkommende fylder 60 år. Den ansatte skal så tidligt som muligt varsle, hvornår dagene ønskes placeret. Ledelsen skal imødekomme ønskerne, medmindre de, i særlige tilfælde, er uforenelige med arbejdet. 

Seniorfridage bortfalder som udgangspunkt ved udgangen af kalenderåret, hvis de ikke er afholdt. 

Se mere i overenskomstens §§ 21-22 her.

Særligt for ansatte omfattet af BUPL overenskomsten

Den ansatte har ret til 5 seniorfridage med løn fra det kalenderår, de fylder 58 år. Den ansatte skal, så tidligt som muligt, meddele ledelsen, hvornår vedkommende ønsker at afholde sine seniorfridage. Ønsket skal imødekommes, medmindre der er særlige tilfælde, hvor seniorfridagenes placering er uforeneligt med tjenesten. 

Seniorfridage bortfalder som udgangspunkt ved udgangen af kalenderåret, hvis de ikke er afholdt. Hvis den manglende afholdelse skyldes forhold, der er pålagt den ansatte af skolens ledelse, skal dagene overføres til næste kalenderår. Der kan ikke ske udbetaling af dagene. 

Se mere i overenskomstens § 9 her.

Kontakt

Heidi Andersen
Konsulent

3330 7934
ha@privateskoler.dk
Thomas Sørensen
Konsulent

3330 7932
ts@privateskoler.dk