(!)Nyhed udsendt første gang  21.02.19. Opdateret 04.03.19 på baggrund af Moderniseringsstyrelsens vejledning af marts 2019. Ændringerne består i, at der i overgangsperioden alene kan afholdes ferie i hele dage, hvorfor der kun kan afholdes 16 dage i sommeren 2020. Ændringerne er indarbejdet i nedenstående nyhed.

På baggrund af den nye ferielov vil der i sommeren 2020 være færre feriedage til rådighed, end vi normalt kender det. Det skyldes, at ferieoptjeningsperioden fra. 1. januar 2019 til 31. august 2019 er forkortet. Ferie optjent i denne periode skal afvikles i perioden 1. maj 2020 til 30. september 2020 og danner dermed grundlag for antallet af feriedage i sommeren 2020.

Ferie er i overenskomsten planlagt som 20 dage i juli og 5 dage i august, men i sommeren 2020 er der alene 161 dage til rådighed. De resterende dage, op til 25 dage, optjenes i perioden 1. september 2020 til 31. december 20202

Varsling af ferie 2020

Skoler tilrådes at meddele skolens ansatte, at der i sommeren 2020 afholdes 16 feriedage som de sidste dage af juli måned og at øvrige fridage i juli og august tildeles som nul-dage. Meddelelsen skal ske senest med udgangen af marts 2020. I samme moment opfordres skolerne til at offentliggøre elevernes ferieplaner for sommeren 2020, således at lærerne kender længden for skolens lukkeperiode, herunder planen for hvornår allerede planlagte nul-dage og tilstedeværelsesdage forventes placeret i skoleårene.

Årsnorm for skoleårene 2019/20 og 2020/21:

Når feriedagene reduceres, har det betydning for nettoårsnormen. Nettoårsnormen vil i udgangspunkt være som følger:

Årsnorm skoleåret 2019/2020

Løntimer (7,4 x 262 dage)

   1.938,80 timer

Minus ferie (21,00 x 7,4 time)

De 21 dage er placeret som 5 dage i august 2019 samt 16 dage i juli 2020

155,40 timer

Minus søgnehelligdage (9 dage x 7,4 time)

66,60 timer

Nettoårsnorm

1.716,80 timer

Årsnorm skoleåret 2020/2021

Løntimer (7,4 x 260 dage)

   1.924,00 timer

Minus ferie (20 x 7,4 time)

148,00 timer

Minus søgnehelligdage (8 dage x 7,4 time)

59,20 timer

Nettoårsnorm

1716,80 timer

Udgangspunktet er, at der i skoleåret 2019/20 er 29,6 flere arbejdstimer til rådighed, og i skoleåret 2020/21 er der 37 arbejdstimer mere til rådighed, alene på baggrund af det lavere antal feriedage. For en 2-sporet skole med 30 lærere betyder dette frigivet arbejdstid svarende til arbejdstid for 475.000 kr.

Der er således tale om en velkendt situation, hvor lærernes arbejdstid varierer fra år til år, blot vil der være tale om et større udsving end normalt.

Arbejdstid i skoleårene 2019/20 og 2020/21

Udgangspunktet er herefter, at ledelsen går i dialog med skolens lærere, evt. gennem samarbejdsudvalget, for at drøfte hvilke muligheder der er for den frigjorte arbejdstid, herunder konkrete ideer til pædagogiske projekter eller lign. Det anbefales, at der lægges vægt på, at der er tale om en særlig overgangssituation. Den frigjorte arbejdstid kan benyttes til et eller flere af nedenstående elementer:

 • Skolen iværksætter et eller flere pædagogiske projekter i skoleåret 2019/20 og/eller 2020/21, idet netop den frigjorte arbejdstid muliggør sådanne ekstraordinære projekter

 • Skolen iværksætter en eller flere pædagogiske dage

 • Skolen planlægger med anden øget aktivitet for den enkelte medarbejder i de to skoleår

Skolen skal i planlægningen være opmærksom på, at arbejdstiden skal søges jævnt fordelt over året, og at tillidsrepræsentanten skal inddrages i overvejelserne om arbejdstidens planlægning.

Skolen kan desuden gå i dialog med den enkelte lærer og drøfte, hvordan den frigjorte arbejdstid skal planlægges, herunder om den enkelte lærer forud for skoleårets begyndelse ønsker planlægning af særlige dage (særlige feriedage, omsorgsdage, restbarsel etc.) på nul-dage, således at arbejdstiden kun øges marginalt i de pågældende skoleår. Herudover kan det aftales, at overført overtid fra det forudgående skoleår kan benyttes til at reducere arbejdsbelastningen.

Danmarks Private Skoler vil løbende orientere om den nye ferielov og overgangsordningen heri.

Moderniseringsstyrelsen har 1. marts offentliggjort deres vejledning om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med overgangen til den nye ferielov. Du kan finde den her


1 I perioden fra 1. januar 2019 til 31. august 2019 optjenes 16,64 feriedage. Men da ferie skal afholdes i hele dage, kan der alene afvikles 16 dage. De resterende overføres til næstkommende ferieår.

Fra 2021 og frem afholdes der ferie som normalt, med mindre andet besluttes lokalt.


Såfremt du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte sekretariatet:

Læs om ferieregler her

Kontakt

Rasmus Bondo Vester
Konsulent

3330 7935
rbv@privateskoler.dk

Send sikker mail til Rasmus. Klik her.

Rådgivning:

 • Forældre- og elevsager
 • Undervisnings- og arbejdsmiljø
 • Elever med særlige behov / specialundervisning
 • Barselsregler, ferieregler
 • Ansættelsesvilkår og overenskomstregler (Pædagoger / SFO)
 • Ansættelsesvilkår og overenskomstregler (Administrativt personale)
 • Ansættelsesvilkår og overenskomstregler (Teknisk personale)
 • Tjenstlige sager og afskedigelser (Pædagoger / SFO)
 • Tjenstlige sager og afskedigelser (Administrativt personale)
 • Tjenstlige sager og afskedigelser (Teknisk personale)
 • Datahåndtering
 • Institutioner ved skolen. Børnehave, vuggestue og SFO
 • Whistleblowing
 • Tilskud via Fordelingssekretariatet
Heidi Andersen
Konsulent

3330 7934
ha@privateskoler.dk

Send sikker mail til Heidi. Klik her

Særlige arbejdsområder.

 • Overenskomstvaretagelse (Aftaleenheden)

Rådgivning:

 • Forældre- og elevsager
 • Tjenstlige sager og afskedigelser (Lærere og børnehaveklasseledere)
 • Ansættelsesvilkår og overenskomstregler (Lærere og børnehaveklasseledere)
 • Ansættelsesvilkår og overenskomstregler (Pædagoger / SFO)
 • Ansættelsesvilkår og overenskomstregler (Administrativt personale)
 • Ansættelsesvilkår og overenskomstregler (Teknisk personale)

 

Erik Juul Hansen
Seniorkonsulent

3330 7925
ejh@privateskoler.dk

Send sikker mail til Erik. Klik her.

Særlige arbejdsområder:

 • Gymnasieskolerne

Rådgivning:

 • Opstart af nyt gymnasie
 • Fripladskassen og vikarkassen (gymnasieskoler)
 • Ansættelsesvilkår og overenskomster (rektorer, ledere, undervisere gymnasiale uddannelser)
 • Tjenstlige sager og afskedigelser gymnasier
 • Barselsregler, ferieregler
 • Undervisningsmiljø- og arbejdsmiljøregler
 • Forsikringer
 • Institutioner ved skolen. Børnehave, vuggestue og SFO
 • Prøver, eksamen og test. 10. klasse. Overgange til ungdomsuddannelser
 • Kvalitetssikring og evaluering for gymnasiale uddannelser
 • Tilsyn gymnasiale uddannelser
 • Whistleblowing